首页进展学者团队单位课程获奖名片城市微信平台开放平台数据平台公益平台英华会议
|  返回期刊首页JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY
JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY

期刊名缩写:J AM CHEM SOC
2006 - 期刊发表

|01| Thermal formation of homochiral serine clusters and implications for the origin of homochirality
J AM CHEM SOC, 2006, 128(51): 17074-17086.
Yang, Pengxiang. Xu, Ruifeng. Nanita, Sergio C.. Cooks, R. Graham.

|02| Cationic palladium complex catalyzed highly enantioselective intramolecular addition of arylboronic acids to ketones. A convenient synthesis of optically active cycloalkanols
J AM CHEM SOC, 2006, 128(51): 16504-16505.
Liu, Guixia. Lu, Xiyan.

|03| Hydrothermal synthesis of single-crystalline antimony telluride nanobelts
J AM CHEM SOC, 2006, 128(51): 16490-16491.

|04| Optical imaging of bacterial infection in living mice using a fluorescent near-infrared molecular probe
J AM CHEM SOC, 2006, 128(51): 16476-16477.
Leevy, W. Matthew. Gammon, Seth T.. Jiang, Hua. Johnson, James R.. Maxwell, Dustin J.. Jackson, Erin N.. Marquez, Manuel. Piwnica-Worms, David. Smith, Bradley D..

|05| A "molecular pivot-hinge" based on the pH-regulated intramolecular switching of Pt-Pt and pi-pi interactions
J AM CHEM SOC, 2006, 128(51): 16434-16435.
Koo, Chi-Kin. Lam, Benny. Leung, Sze-Kar. Lam, Michael Hon-Wah. Wong, Wai-Yeung.

|06| Coexistence of magnetization relaxation and dielectric relaxation in a single-chain magnet
J AM CHEM SOC, 2006, 128(51): 16428-16429.
Bai, Yue-Ling. Tao, Jun. Wernsdorfer, Wolfgang. Sato, Osamu. Huang, Rong-Bin. Zheng, Lan-Sun.

|07| High-performance low-cost organic field-effect transistors with chemically modified bottom electrodes
J AM CHEM SOC, 2006, 128(51): 16418-16419.
Chongan Di. Gui Yu. Yunqi Liu. Xu, Xinjun. Wei, Dacheng. Song, Yabin. Sun, Yanming. Wang, Ying. Daoben Zhu. Liu, Jian. Liu, Xinyu. Wu, Dexin.

|08| Photosensitized reduction of water to hydrogen using human serum albumin complexed with zinc-protoporphyrin IX
J AM CHEM SOC, 2006, 128(50): 16297-16301.
Komatsu, Teruyuki. Wang, Rong-Min. Zunszain, Patricia A.. Curry, Stephen. Tsuchida, Eishun.

|09| Multicomponent polymer brushes
J AM CHEM SOC, 2006, 128(50): 16253-16258.
Zhou, Feng. Zheng, Zijian. Yu, Bo. Liu, Weimin. Huck, Wilhelm T. S..

|10| Enantioselective arylation of 2-methylacetoacetates catalyzed by CuI/trans-4-hydroxy-L-proline at low reaction temperatures
J AM CHEM SOC, 2006, 128(50): 16050-16051.
Xie, Xiaoan. Chen, Yu. Ma, Dawei.

|11| Combined redox couples for catalytic oxidation of methane by dioxygen at low temperatures
J AM CHEM SOC, 2006, 128(50): 16028-16029.

|12| Supra-assembly of siliceous vesicles
J AM CHEM SOC, 2006, 128(50): 15992-15993.
Wang, Hongning. Zhou, Xufeng. Yu, Meihua. Wang, Yunhua. Han, Lu. Zhang, Jun. Yuan, Pei. Auchterlonie, Graeme. Zou, Jin. Yu, Chengzhong.

|13| Template synthesized molecularly imprinted polymer nanotube membranes for chemical separations
J AM CHEM SOC, 2006, 128(50): 15954-15955.
Wang, Hai-Juan. Zhou, Wen-Hui. Yin, Xiao-Fei. Zhuang, Zhi-Xia. Yang, Huang-Hao. Wang, Xiao-Ru.

|14| A cyclic triphenylamine dimer for organic field-effect transistors with high performance
J AM CHEM SOC, 2006, 128(50): 15940-15941.
Song, Yabin. Di, Chong'an. Yang, Xiaodi. Li, Shouping. Xu, Wei. Yunqi Liu. Yang, Lianming. Zhigang Shuai. Deqing Zhang. Daoben Zhu.

|15| Toward monodispersed silver nanoparticles with unusual thermal stability
J AM CHEM SOC, 2006, 128(49): 15756-15764.
Sun, Junming. Ding Ma. Zhang, He. Xiumei Liu. Xiuwen Han. Xinhe Bao. Weinberg, Gisela. Pfaender, Norbert. Su, Dangsheng.

|16| Density functional theory studies on the mechanism of the reduction of CO2 to CO catalyzed by copper(I) boryl complexes
J AM CHEM SOC, 2006, 128(49): 15637-15643.
Zhao, Haitao. Lin, Zhenyang. Marder, Todd B..

|17| Development of high magnetization Fe3O4/polystyrene/silica nanospheres via combined miniemulsion/emulsion polymerization
J AM CHEM SOC, 2006, 128(49): 15582-15583.
Xu, Hong. Cui, Longlan. Tong, Naihu. Gu, Hongchen.

|18| Particle-wire-tube mechanism for carbon nanotube evolution
J AM CHEM SOC, 2006, 128(48): 15405-15414.
Du, Guixiang. Feng, Shouai. Zhao, Jianghong. Song, Chang. Bai, Shuli. Zhu, Zhenping.

|19| Synthesis of methane in nanotube channels by a flash
J AM CHEM SOC, 2006, 128(47): 15102-15103.
Guo, Deng-Zhu. Xue, Zeng-Quan. Chen, Qi. Zhang, Geng-Min. Zhang, Zhao-Xiang. Gu, Zhen-Nan.

|20| Templated synthesis of single-walled carbon nanotube and metal nanoparticle assemblies in solution
J AM CHEM SOC, 2006, 128(47): 15078-15079.
Wang, Dan. Li, Zi-Chen. Chen, Liwei.

|21| Ferroelectric porous molecular crystal, [Mn-3(HCOO)(6)](C2H5OH), exhibiting ferrimagnetic transition
J AM CHEM SOC, 2006, 128(47): 15074-15075.
Cui, HengBo. Wang, Zheming. Takahashi, Kazuyuki. Okano, Yoshinori. Kobayashi, Hayao. Kobayashi, Akiko.

|22| Oxidative cross-coupling through double transmetallation: Surprisingly high selectivity for palladium-catalyzed cross-coupling of alkylzinc and alkynylstannanes
J AM CHEM SOC, 2006, 128(47): 15048-15049.
Zhao, Yingsheng. Wang, Haibo. Hou, Xiaohui. Hu, Yanhe. Lei, Aiwen. Zhang, Heng. Zhu, Lizheng.

|23| Compaction dynamics of single DNA molecules under tension
J AM CHEM SOC, 2006, 128(47): 15040-15041.
Fu, Wen-Bo. Wang, Xiao-Ling. Zhang, Xing-Hua. Ran, Shi-Yong. Yan, Jie. Li, Ming.

|24| Direct visualization of enzymatic cleavage and oxidative damage by hydroxyl radicals of single-stranded DNA with a cationic polythiophene derivative
J AM CHEM SOC, 2006, 128(46): 14972-14976.
Tang, Yanli. Feng, Fude. He, Fang. Shu Wang. Yuliang Li. Daoben Zhu.

|25| Highly enantioselective organocatalytic Biginelli reaction
J AM CHEM SOC, 2006, 128(46): 14802-14803.
Chen, Xiao-Hua. Xu, Xiao-Ying. Liu, Hua. Cun, Lin-Feng. Gong, Liu-Zhu.

|26| Oxidative amide synthesis and N-terminal alpha-amino group ligation of peptides in aqueous medium
J AM CHEM SOC, 2006, 128(46): 14796-14797.
Chan, Wing-Kei. Ho, Chi-Ming. Wong, Man-Kin. Che, Chi-Ming.

|27| Facile synthesis of gold-silver nanocages with controllable pores on the surface
J AM CHEM SOC, 2006, 128(46): 14776-14777.
Chen, Jingyi. McLellan, Joseph M.. Siekkinen, Andrew. Xiong, Yujie. Li, Zhi-Yuan. Xia, Younan.

|28| Study of molecular junctions with a combined surface-enhanced Raman and mechanically controllable break junction method
J AM CHEM SOC, 2006, 128(46): 14748-14749.
Tian, Jing-Hua. Liu, Bo. Li, Xiulan. Yang, Zhi-Lin. Ren, Bin. Wu, Sun-Tao. Tao, Nongjian. Tian, Zhong-Qun.

|29| Photooxidation of olefins under oxygen in platinum(II) complex-loaded mesoporous molecular sieves
J AM CHEM SOC, 2006, 128(45): 14685-14690.
Feng, Ke. Zhang, Ren-Yuan. Lizhu Wu. Bo Tu. Peng, Ming-Li. Zhang, Li-Ping. Dongyuan Zhao. Zhenhe Tong.

|30| Oxidation of nitrite by a trans-dioxoruthenium(VI) complex: Direct evidence for reversible oxygen atom transfer
J AM CHEM SOC, 2006, 128(45): 14669-14675.
Man, Wai-Lun. Lam, William W. Y.. Wong, Wai-Yeung. Lau, Tai-Chu.

|31| High-performance air-stable n-type transistors with an asymmetrical device configuration based on organic single-crystalline submicrometer/nanometer ribbons
J AM CHEM SOC, 2006, 128(45): 14634-14639.
Tang, Qingxin. Li, Hongxiang. Liu, Yaling. Hu, Wenping.

|32| Direction specific interactions of 1,4-dicarboxylic acid with calcite surfaces
J AM CHEM SOC, 2006, 128(45): 14482-14484.
Teng, H. Henry. Chen, Yang. Pauli, Elli.

|33| Selective synthesis of TbMn2O5 nanorods and TbMnO3 micron crystals
J AM CHEM SOC, 2006, 128(45): 14454-14455.
Han, Jian-Tao. Huang, Yun-Hui. Huang, Wei. Goodenough, John B..

|34| Extended squaraine dyes with large two-photon absorption cross-sections
J AM CHEM SOC, 2006, 128(45): 14444-14445.
Chung, Sung-Jae. Zheng, Shijun. Odani, Toru. Beverina, Luca. Fu, Jie. Padilha, Lazaro A.. Biesso, Arianna. Hales, Joel M.. Zhan, Xiaowei. Schmidt, Karin. Ye, Aijun. Zojer, Egbert. Barlow, Stephen. Hagan, David J.. Van Stryland, Eric W.. Yi, Yuanping. Zhigang Shuai. Pagani, Giorgio A.. Bredas, Jean-Luc. Perry, Joseph W.. Marder, Seth R..

|35| Control of cationic conjugated polymer performance in light emitting diodes by choice of counterion
J AM CHEM SOC, 2006, 128(45): 14422-14423.
Yang, Renqiang. Wu, Hongbin. Cao, Yong. Bazan, Guillermo C..

|36| A catalytic nanomaterial-based optical chemo-sensor array
J AM CHEM SOC, 2006, 128(45): 14420-14421.
Na, Na. Zhang, Sichun. Wang, Shuai. Zhang, Xinrong.

|37| Hydrogen bonding makes a difference in the rhodium-catalyzed enantioselective hydrogenation using monodentate phosphoramidites
J AM CHEM SOC, 2006, 128(44): 14212-14213.
Liu, Yan. Sandoval, Christian A.. Yamaguchi, Yoshiki. Zhang, Xue. Wang, Zheng. Kato, Koichi. Ding, Kuiling.

|38| Osmabenzenes from the reactions of a dicationic osmabenzyne complex
J AM CHEM SOC, 2006, 128(42): 13742-13752.
Hung, Wai Yiu. Zhu, Jun. Wen, Ting Bin. Yu, Ka Po. Sung, Herman H. Y.. Williams, Ian D.. Lin, Zhenyang. Jia, Guochen.

|39| Label-free and reagentless aptamer-based sensors for small molecules
J AM CHEM SOC, 2006, 128(42): 13666-13667.
Zayats, Maya. Huang, Ye. Gill, Ron. Ma, Chun-an. Willner, Itamar.

|40| A europium(III) complex as an efficient singlet oxygen luminescence probe
J AM CHEM SOC, 2006, 128(41): 13442-13450.
Song, Bo. Wang, Guilan. Tan, Mingqian. Yuan, Jingli.

|41| Time-dependent photoluminescence blue shift of the quantum dots in living cells: Effect of oxidation by singlet oxygen
J AM CHEM SOC, 2006, 128(41): 13396-13401.
Zhang, Yu. He, Jia. Wang, Pei-Nan. Chen, Ji-Yao. Lu, Zhou-Jun. Lu, Da-Ru. Guo, Jia. Wang, Chang-Chun. Yang, Wu-Li.

|42| Electrochemical real-time polymerase chain reaction
J AM CHEM SOC, 2006, 128(41): 13374-13375.
Yeung, Stephen S. W.. Lee, Thomas M. H.. Hsing, I-Ming.

|43| A biocompatible method of decorporation: Bisphosphonate-modified magnetite nanoparticles to remove uranyl ions from blood
J AM CHEM SOC, 2006, 128(41): 13358-13359.
Wang, Ling. Yang, Zhimou. Gao, Jinhao. Xu, Keming. Gu, Hongwei. Zhang, Bei. Zhang, Xixiang. Xu, Bing.

|44| A large protonated water cluster H+(H2O)(27) in a 3D metal-organic framework
J AM CHEM SOC, 2006, 128(41): 13318-13319.
Wei, Meilin. He, Cheng. Hua, Weijie. Duan, Chunying. Li, Shuhua. Meng, Qingjin.

|45| 1-imino nitroxide pyrene for high performance organic field-effect transistors with low operating voltage
J AM CHEM SOC, 2006, 128(40): 13058-13059.
Wang, Ying. Wang, Hongmei. Yunqi Liu. Chongan Di. Sun, Yanming. Wu, Weiping. Gui Yu. Deqing Zhang. Daoben Zhu.

|46| Patterning of robust self-assembled n-type hexaazatrinaphthylene-based nanorods and nanowires by microcontact printing
J AM CHEM SOC, 2006, 128(40): 13042-13043.
Yip, Hin-Lap. Zou, Jingyu. Ma, Hong. Tian, Yanqing. Tucker, Neil M.. Jen, Alex K. -Y..

|47| DFT studies on the mechanism of allylative dearomatization catalyzed by palladium
J AM CHEM SOC, 2006, 128(39): 13010-13016.
Ariafard, Alireza. Lin, Zhenyang.

|48| A multistep oriented attachment kinetics: Coarsening of ZnS nanoparticle in concentrated NaOH
J AM CHEM SOC, 2006, 128(39): 12981-12987.
Zhang, Jing. Lin, Zhang. Lan, Youzhao. Ren, Guoqiang. Chen, Dagui. Huang, Feng. Hong, Maochun.

|49| Controlling the growth of single crystalline nanoribbons of copper tetracyanoquinodimethane for the fabrication of devices and device arrays
J AM CHEM SOC, 2006, 128(39): 12917-12922.
Liu, Yaling. Hongxiang Li. Tu, Deyu. Ji, Zhuoyu. Wang, Congshun. Tang, Qingxin. Liu, Ming. Wenping Hu. Yunqi Liu. Daoben Zhu.

|50| Well-defined chiral spiro iridium/phosphine-oxazoline cationic complexes for highly enantioselective hydrogenation of imines at ambient pressure
J AM CHEM SOC, 2006, 128(39): 12886-12891.
Zhu, Shou-Fei. Xie, Jian-Bo. Zhang, Yong-Zhen. Li, Shen. Zhou, Qi-Lin.

|51| To achieve stable spherical clusters: General principles and experimental confirmations
J AM CHEM SOC, 2006, 128(39): 12829-12834.
Chen, Zhongfang. Neukermans, Sven. Wang, Xin. Janssens, Ewald. Zhou, Zhen. Silverans, Roger E.. King, R. Bruce. Schleyer, Paul von Rague. Lievens, Peter.

|52| Organocatalytic enantioselective conjugate additions to enones
J AM CHEM SOC, 2006, 128(39): 12652-12653.
Wang, Jian. Li, Hao. Zu, Liansuo. Jiang, Wei. Xie, Hexin. Duan, Wenhu. Wang, Wei.

|53| Room-temperature decay and light reactivation of high-T-c ferromagnetism in an oxide-diluted magnetic semiconductor
J AM CHEM SOC, 2006, 128(39): 12608-12609.
Pan, Dengyu. Wan, Jianguo. Xu, Guoliang. Lv, Liya. Wu, Yujie. Min, Han. Liu, Junming. Wang, Guanghou.

|54| Hydration and dewetting near fluorinated superhydrophobic plates
J AM CHEM SOC, 2006, 128(38): 12439-12447.
Li, Xin. Li, Jingyuan. Eleftheriou, Maria. Zhou, Ruhong.

|55| Rotational polymorphism in 2-naphthalenethiol SAMs on Au(111)
J AM CHEM SOC, 2006, 128(38): 12390-12391.
Jiang, Peng. Nion, Aymeric. Marchenko, Alexandr. Piot, Luc. Fichou, Denis.

|56| Controllable distribution of single molecules and peptides within oligomer template investigated by STM
J AM CHEM SOC, 2006, 128(38): 12384-12385.
Jianru Gong. Yan, Hui-Juan. Yuan, Qun-Hui. Xu, Li-Ping. Bo, Zhi-Shan. Lijun Wan.

|57| Hydrogen-bonding-mediated anthranilamide homoduplexes. Increasing stability through preorganization and iterative arrangement of a simple amide binding site
J AM CHEM SOC, 2006, 128(37): 12307-12313.
Zhu, Jiang. Lin, Jian-Bin. Xu, Yun-Xiang. Shao, Xue-Bin. Jiang, Xi-Kui. Li, Zhan-Ting.

|58| Dispersion and separation of small-diameter single-walled carbon nanotubes
J AM CHEM SOC, 2006, 128(37): 12239-12242.
Maeda, Yutaka. Kanda, Makoto. Hashimoto, Masahiro. Hasegawa, Tadashi. Kimura, Shin-ichi. Lian, Yongfu. Wakahara, Takatsugu. Akasaka, Takeshi. Kazaoui, Said. Minami, Nobutsugu. Okazaki, Toshiya. Hayamizu, Yuhei. Hata, Kenji. Lu, Jing. Nagase, Shigeru.

|59| Multiple deprotonations and deaminations of phenethylamines to synthesize pyrroles
J AM CHEM SOC, 2006, 128(37): 12046-12047.
Wan, Xiaobing. Xing, Dong. Fang, Zhao. Li, Bijie. Zhao, Fei. Zhang, Keya. Yang, Liping. Shi, Zhangjie.

|60| Femtosecond time- and wavelength-resolved fluorescence and absorption spectroscopic study of the excited states of adenosine and an adenine oligomer
J AM CHEM SOC, 2006, 128(36): 11894-11905.
Kwok, Wai-Ming. Ma, Chensheng. Phillips, David Lee.

|61| Highly efficient Rh(I)-catalyzed asymmetric hydrogenation of enamines using monodente spiro phosphonite ligands
J AM CHEM SOC, 2006, 128(36): 11774-11775.
Hou, Guo-Hua. Xie, Jian-Hua. Wang, Li-Xin. Zhou, Qi-Lin.

|62| Monodisperse lanthanide oxysulfide nanocrystals
J AM CHEM SOC, 2006, 128(36): 11758-11759.
Zhao, Fei. Yuan, Mei. Zhang, Wen. Gao, Song.

|63| Triconstituent Co-assembly to ordered mesostructured polymer-silica and carbon-silica nanocomposites and large-pore mesoporous carbons with high surface areas
J AM CHEM SOC, 2006, 128(35): 11652-11662.
Liu, Ruili. Shi, Yifeng. Wan, Ying. Meng, Yan. Zhang, Fuqiang. Gu, Dong. Chen, Zhenxia. Bo Tu. Dongyuan Zhao.

|64| Remarkable aspects of unsaturation in trinuclear metal carbonyl clusters: The triiron species Fe-3(CO)(n) (n=12, 11, 10, 9)
J AM CHEM SOC, 2006, 128(35): 11376-11384.
Wang, Hongyan. Xie, Yaoming. King, R. Bruce. Schaefer, Henry F., III.

|65| Cleavage of a carbon-carbon triple bond via gold-catalyzed cascade cyclization/oxidative cleavage reactions of (Z)-enynols with molecular oxygen
J AM CHEM SOC, 2006, 128(35): 11332-11333.
Liu, Yuanhong. Song, Feijie. Guo, Shenghai.

|66| Thermodynamic and kinetic aspects of metal binding to the histidine-rich protein, Hpn
J AM CHEM SOC, 2006, 128(35): 11330-11331.
Ge, Ruiguang. Zhang, Yi. Sun, Xuesong. Watt, Rory M.. He, Qing-Yu. Huang, Jian-Dong. Wilcox, Dean E.. Sun, Hongzhe.

|67| Periodic density functional theory study of propane oxidative dehydrogenation over V2O5(001) surface
J AM CHEM SOC, 2006, 128(34): 11114-11123.
Fu, Hui. Liu, Zhi-Pan. Li, Zhen-Hua. Wang, Wen-Ning. Fan, Kang-Nian.

|68| Colloids seeded deposition: Growth of titania nanotubes in solution
J AM CHEM SOC, 2006, 128(34): 11042-11043.
Yue, Lin. Gao, Wei. Zhang, Danyu. Guo, Xuefeng. Ding, Weiping. Chen, Yi.

|69| Encapsulation of single enzyme in nanogel with enhanced biocatalytic activity and stability
J AM CHEM SOC, 2006, 128(34): 11008-11009.
Yan, Ming. Ge, Jun. Liu, Zheng. Ouyang, Pingkai.

|70| Tuning interactions between ligands in self-assembled double-decker phthalocyanine arrays
J AM CHEM SOC, 2006, 128(34): 10984-10985.
Ye, Tao. Takami, Tomohide. Wang, Rongming. Jiang, Jianzhuang. Weiss, Paul S..

|71| Site-specific nucleation and growth kinetics in hierarchical nanosyntheses of branched ZnO crystallites
J AM CHEM SOC, 2006, 128(33): 10960-10968.
Tierui Zhang. Dong, Wenjun. Keeter-Brewer, Mary. Konar, Sanjit. Njabon, Roland N.. Tian, Z. Ryan.

|72| Molecular dynamics simulations on the Escherichia coli ammonia channel protein AmtB: Mechanism of ammonia/ammonium transport
J AM CHEM SOC, 2006, 128(33): 10876-10884.
Lin, Yuchun. Cao, Zexing. Mo, Yirong.

|73| An ordered mesoporous aluminosilicate with completely crystalline zeolite wall structure
J AM CHEM SOC, 2006, 128(33): 10636-10637.
Fang, Yunming. Hu, Haoquan.

|74| On the origin of helical mesostructures
J AM CHEM SOC, 2006, 128(32): 10460-10466.
Yang, Sui. Zhao, Lingzhi. Chengzhong Yu. Zhou, Xufeng. Tang, Jiawei. Yuan, Pei. Chen, Daoyong. Dongyuan Zhao.

|75| The bifunctional glyceryl transferase/phosphatase OzmB belonging to the HAD superfamily that diverts 1,3-bisphosphoglycerate into polyketide biosynthesis
J AM CHEM SOC, 2006, 128(32): 10386-10387.
Dorrestein, Pieter C.. Van Lanen, Steven G.. Li, Wenli. Zhao, Chunhua. Deng, Zixin. Shen, Ben. Kelleher, Neil L..

|76| Formation of nearly monodisperse In2O3 nanodots and oriented-attached nanoflowers: Hydrolysis and alcoholysis vs pyrolysis
J AM CHEM SOC, 2006, 128(31): 10310-10319.
Narayanaswamy, Arun. Xu, Huifang. Pradhan, Narayan. Kim, Myeongseob. Xiaogang Peng.

|77| Shape-specific detection based on fluorescence resonance energy transfer using a flexible water-soluble conjugated polymer
J AM CHEM SOC, 2006, 128(31): 10281-10287.
Lv, Wei. Li, Na. Li, Yuliang. Li, Ye. Xia, Andong.

|78| Manipulation of aqueous growth of CdTe nanocrystals to fabricate colloidally stable one-dimensional nanostructures
J AM CHEM SOC, 2006, 128(31): 10171-10180.

|79| Two-phase synthesis of shape-controlled colloidal zirconia nanocrystals and their characterization
J AM CHEM SOC, 2006, 128(31): 10118-10124.

|80| Hybrid molecular probe for nucleic acid analysis in biological samples
J AM CHEM SOC, 2006, 128(31): 9986-9987.
Yang, Chaoyong James. Martinez, Karen. Lin, Hui. Weihong Tan.

|81| Enantioselective synthesis of vinylcyclopropanes and vinylepoxides mediated by camphor-derived sulfur ylides: Rationale of enantioselectivity, scope, and limitation
J AM CHEM SOC, 2006, 128(30): 9730-9740.
Deng, Xian-Ming. Cai, Ping. Ye, Song. Sun, Xiu-Li. Liao, Wei-Wei. Li, Kai. Tang, Yong. Wu, Yun-Dong. Dai, Li-Xin.

|82| Organocatalytic Mitsunobu reactions
J AM CHEM SOC, 2006, 128(30): 9636-9637.
Sze But, Tracy Yuen. Toy, Patrick H..

|83| Unique sigma-bond metathesis of silylalkynes promoted by an ansa-dimethylsilyl and oxo-bridged uranium metallocene
J AM CHEM SOC, 2006, 128(29): 9350-9351.
Wang, Jiaxi. Gurevich, Ylia. Botoshansky, Mark. Eisen, Moris S..

|84| Controlled synthesis and self-assembly of CeO2 nanocubes
J AM CHEM SOC, 2006, 128(29): 9330-9331.
Yang, Songwang. Gao, Lian.

|85| Electron attachment-induced DNA single strand breaks: C-3 '-O-3 ' sigma-bond breaking of pyrimidine nucleotides predominates
J AM CHEM SOC, 2006, 128(29): 9322-+.
Gu, Jiande. Wang, Jing. Leszczynski, Jerzy.

|86| NMR studies of lysozyme surface accessibility by using different paramagnetic relaxation probes
J AM CHEM SOC, 2006, 128(29): 9290-9291.
Bernini, Andrea. Spiga, Ottavia. Venditti, Vincenzo. Prischi, Filippo. Bracci, Luisa. Tong, Angela Pui-Ling. Wong, Wing-Tak. Niccolai, Neri.

|87| Atomic structure and bonding of water overlayer on Cu(110): The borderline for intact and dissociative adsorption
J AM CHEM SOC, 2006, 128(29): 9282-9283.
Ren, Jun. Meng, Sheng.

|88| Intermolecular amidation of unactivated sp(2) and sp(3) C-H bonds via palladium-catalyzed cascade C-H activation/nitrene insertion
J AM CHEM SOC, 2006, 128(28): 9048-9049.
Thu, Hung-Yat. Yu, Wing-Yiu. Che, Chi-Ming.

|89| Cheap and environmentally benign electrochemical energy storage and conversion devices based on AlI3 electrolytes
J AM CHEM SOC, 2006, 128(27): 8720-8721.
Xue, Bofei. Fu, Zhengwen. Li, Hong. Liu, Xizhe. Cheng, Sunchao. Yao, Jia. Li, Dongmei. Chen, Liquan. Meng, Qingbo.

|90| One-step conversion of cellobiose to C-6-alcohols using a ruthenium nanocluster catalyst
J AM CHEM SOC, 2006, 128(27): 8714-8715.
Yan, Ning. Zhao, Chen. Luo, Chen. Dyson, Paul J.. Liu, Haichao. Kou, Yuan.

|91| Sequence-specific detection of femtomolar DNA via a chronocoulometric DNA sensor (CDS): Effects of nanoparticle-mediated amplification and nanoscale control of DNA assembly at electrodes
J AM CHEM SOC, 2006, 128(26): 8575-8580.
Zhang, Jiong. Shiping Song. Zhang, Lanyong. Lihua Wang. Wu, Haiping. Pan, Dun. Chunhai Fan.

|92| Tremendous spin-splitting effects in open boron nitride nanotubes: Application to nanoscale spintronic devices
J AM CHEM SOC, 2006, 128(26): 8453-8458.
Hao, Shaogang. Zhou, Gang. Duan, Wenhui. Wu, Jian. Gu, Bing-Lin.

|93| Synthesis of amphiphilic superparamagnetic ferrite/block copolymer hollow submicrospheres
J AM CHEM SOC, 2006, 128(26): 8382-8383.
Li, Xin-Hao. Zhang, Dong-Hui. Chen, Jie-Sheng.

|94| Structures, photoluminescence, and reversible vapoluminescence properties of neutral platinum(II) complexes containing extended pi-conjugated cyclometalated ligands
J AM CHEM SOC, 2006, 128(25): 8297-8309.
Kui, Steven C. F.. Chui, Stephen Sin-Yin. Che, Chi-Ming. Zhu, Nianyong.

|95| Backbone-thermoresponsive hyperbranched polyethers
J AM CHEM SOC, 2006, 128(25): 8144-8145.
Jia, Zhifeng. Chen, Hao. Zhu, Xinyuan. Yan, Deyue.

|96| Dynamics on the microsecond timescale in microporous aluminophosphate AlPO-14 as evidenced by Al-27 MQMAS and STMAS NMR spectroscopy
J AM CHEM SOC, 2006, 128(24): 8054-8062.
Antonijevic, Sasa. Ashbrook, Sharon E.. Biedasek, Silke. Walton, Richard I.. Wimperis, Stephen. Yang, Huaixin.

|97| Se-2(B2O7): A new type of second-order NLO material
J AM CHEM SOC, 2006, 128(24): 7750-7751.
Kong, F. Huang, SP. Zhongming Sun. Jianggao Mao. Cheng, WD.

|98| Nickel-mediated regioselective [2+2+2] cycloaddition of carboryne with alkynes
J AM CHEM SOC, 2006, 128(24): 7728-7729.
Deng, Liang. Chan, Hoi-Shan. Xie, Zuowei.

|99| Coexistence of liquid and solid phases of Bmim-PF6 ionic liquid on mica surfaces at room temperature
J AM CHEM SOC, 2006, 128(23): 7456-7457.
Liu, Yaodong. Zhang, Yi. Wu, Guozhong. Hu, Jun.

|00| Structure-directing role of amines in the ionothermal synthesis
J AM CHEM SOC, 2006, 128(23): 7432-7433.
Wang, Lei. Xu, Yunpeng. Wei, Ying. Duan, Jicheng. Chen, Aibing. Wang, Bingchun. Ma, Huaijun. Tian, Zhijian. Lin, Liwu.

|01| Palladium-catalyzed ring enlargement of aryl-substituted methylenecyclopropanes to cyclobutenes
J AM CHEM SOC, 2006, 128(23): 7430-7431.
Shi, Min. Liu, Le-Ping. Tang, Jie.

|02| Asymmetric Michael addition of nitroalkanes to nitroalkenes catalyzed by C-2-symmetric tridentate bis(oxazoline) and bis(thiazoline) zinc complexes
J AM CHEM SOC, 2006, 128(23): 7418-7419.
Lu, Shao-Feng. Du, Da-Ming. Xu, Jiaxi. Zhang, Shi-Wei.

|03| Highly selective C-H functionalization/halogenation of acetanilide
J AM CHEM SOC, 2006, 128(23): 7416-7417.
Wan, Xiaobing. Ma, Zhongxun. Li, Bijie. Zhang, Keya. Cao, Shaokui. Zhang, Shiwei. Shi, Zhangjie.

|04| Effect of side-chain substituents on self-assembly of perylene diimide molecules: Morphology control
J AM CHEM SOC, 2006, 128(22): 7390-7398.
Balakrishnan, Kaushik. Datar, Aniket. Naddo, Tammene. Huang, Jialing. Oitker, Randy. Yen, Max. Zhao, Jincai. Zang, Ling.

|05| Shape-controlled synthesis of ternary chalcogenide ZnIn2S4 and CuIn(S,Se)(2) nano-/microstructures via facile solution route
J AM CHEM SOC, 2006, 128(22): 7222-7229.
Gou, Xinglong. Cheng, Fangyi. Shi, Yunhui. Zhang, Li. Peng, Shengjie. Chen, Jun. Shen, Panwen.

|06| Subunit exchange of MjHsp16.5 studied by single-molecule imaging and fluorescence resonance energy transfer
J AM CHEM SOC, 2006, 128(22): 7203-7208.
Guan, Yinghua. Wang, Zheng. Cao, Aoneng. Lai, Luhua. Zhao, Xin Sheng.

|07| Symmetry-based magnetic Anisotropy in the trigonal bipyramidal cluster [Tp(2)(Me(3)tacn)(3)Cu3Fe2(CN)(6)](4+)
J AM CHEM SOC, 2006, 128(22): 7162-7163.
Wang, Cai-Feng. Zuo, Jing-Lin. Bartlett, Bart M.. Song, You. Long, Jeffrey R.. You, Xiao-Zeng.

|08| Quadruplex-to-duplex transition of G-rich oligonucleotides probed by cationic water-soluble conjugated polyelectrolytes
J AM CHEM SOC, 2006, 128(21): 6764-6765.
He, Fang. Tang, Yanli. Yu, Minghui. Feng, Fude. An, Lingling. Sun, Huan. Wang, Shu. Li, Yuliang. Zhu, Daoben. Bazan, Guillermo C..

|09| Weakly bound water molecules shorten single-stranded DNA
J AM CHEM SOC, 2006, 128(20): 6636-6639.
Cui, SX. Albrecht, C. Kuhner, F. Gaub, HE.

|10| C64H4: Production, isolation, and structural characterizations of a stable unconventional fulleride
J AM CHEM SOC, 2006, 128(20): 6605-6610.
Wang, Chun-Ru. Shi, Zhi-Qiang. Lijun Wan. Lu, Xin. Dunsch, Lothar. Shu, Chun-Ying. Tang, Ya-Lin. Shinohara, Hisanori.

|11| A biomimetic "polysoap" for single-walled carbon nanotube dispersion
J AM CHEM SOC, 2006, 128(20): 6556-6557.
Wang, Dan. Ji, Wen-Xi. Li, Zi-Chen. Chen, Liwei.

|12| Ferroelectric metal-organic framework with a high dielectric constant
J AM CHEM SOC, 2006, 128(20): 6554-6555.
Ye, Qiong. Song, Yu-Mei. Wang, Guo-Xi. Chen, Kai. Fu, Da-Wei. Chan, Philip Wai Hong. Zhu, Jin-Song. Huang, Songping D.. Xiong, Ren-Gen.

|13| Direct synthesis of B-C-N single-walled nanotubes by bias-assisted hot filament chemical vapor deposition
J AM CHEM SOC, 2006, 128(20): 6530-6531.
Wang, W. L.. Bai, X. D.. Liu, K. H.. Xu, Z.. Golberg, D.. Bando, Y.. Wang, E. G..

|14| High-quality sodium rare-earth fluoride nanocrystals: Controlled synthesis and optical properties
J AM CHEM SOC, 2006, 128(19): 6426-6436.
Mai, Hao-Xin. Zhang, Ya-Wen. Si, Rui. Yan, Zheng-Guang. Sun, Ling-Dong. You, Li-Ping. Yan, Chun-Hua.

|15| Periodic mesoporous organosilica hollow spheres with tunable wall thickness
J AM CHEM SOC, 2006, 128(19): 6320-6321.
Djojoputro, H.. Zhou, X. F.. Qiao, S. Z.. Wang, L. Z.. Yu, C. Z.. Lu, G. Q..

|16| From monomeric nanofibers to PbS nanoparticles/polymer composite nanofibers through the combined use of gamma-irradiation and gas/solid reaction
J AM CHEM SOC, 2006, 128(19): 6298-6299.
Cui, Tieyu. Cui, Fang. Junhu Zhang. Wang, Jiayu. Huang, Jing. Changli Lv. Chen, Zhimin. Bai Yang.

|17| A thermodynamically stable nanophase material
J AM CHEM SOC, 2006, 128(18): 6126-6131.
Lin, Zhang. Gilbert, Benjamin. Liu, Quanlin. Ren, Guoqiang. Huang, Feng.

|18| Origin of the relative stereoselectivity of the beta-lactam formation in the Staudinger reaction
J AM CHEM SOC, 2006, 128(18): 6060-6069.
Jiao, Lei. Liang, Yong. Xu, Jiaxi.

|19| A highly selective fluorescent probe for the detection and imaging of peroxynitrite in living cells
J AM CHEM SOC, 2006, 128(18): 6004-6005.
Yang, Dan. Wang, Hua-Li. Sun, Zhen-Ning. Chung, Nga-Wai. Shen, Jian-Gang.

|20| Methane activation by titanium monoxide molecules: A matrix isolation infrared spectroscopic and theoretical study
J AM CHEM SOC, 2006, 128(17): 5974-5980.
Wang, GJ. Gong, Y. Chen, MH. Zhou, MF.

|21| A new class of versatile chiral-bridged atropisomeric diphosphine ligands: Remarkably efficient ligand syntheses and their applications in highly enantioselective hydrogenation reactions
J AM CHEM SOC, 2006, 128(17): 5955-5965.
Qiu, LQ. Kwong, FY. Wu, J. Lam, WH. Chan, S. Yu, WY. Li, YM. Guo, RW. Zhou, Z. Chan, ASC.

|22| Catalytic enantioselective synthesis of chiral phthalides by SmI2-mediated reductive cyclization of 2-acylarylcarboxylates
J AM CHEM SOC, 2006, 128(17): 5624-5625.
Huang, LL. Xu, MH. Lin, GQ.

|23| pi-Conjugated aromatic enynes as a single-emitting component for white electroluminescence
J AM CHEM SOC, 2006, 128(17): 5592-5593.
Liu, Y. Nishiura, M. Wang, Y. Hou, ZM.

|24| Selective shortening of single-crystalline gold nanorods by mild oxidation
J AM CHEM SOC, 2006, 128(16): 5352-5353.
Tsung, CK. Kou, XS. Shi, QH. Zhang, JP. Yeung, MH. Wang, JF. Stucky, GD.

|25| Responsive periodic mesoporous polydiacetylene/silica nanocomposites
J AM CHEM SOC, 2006, 128(16): 5304-5305.
Peng, HS. Tang, J. Yang, L. Pang, JB. Ashbaugh, HS. Brinker, CJ. Zhenzhong Yang. Yunfeng Lu.

|26| Synthesis, structure, and reactivity of 13-vertex carboranes and 14-vertex metallacarboranes
J AM CHEM SOC, 2006, 128(15): 5219-5230.
Deng, L. Chan, HS. Xie, ZW.

|27| Selective interaction of large or charge-transfer aromatic molecules with metallic single-wall carbon nanotubes: Critical role of the molecular size and orientation
J AM CHEM SOC, 2006, 128(15): 5114-5118.
Lu, J. Nagase, S. Zhang, XW. Wang, D. Ni, M. Maeda, Y. Wakahara, T. Nakahodo, T. Tsuchiya, T. Akasaka, T. Gao, ZX. Yu, DP. Ye, HQ. Mei, WN. Zhou, YS.

|28| Probing methyl dynamics from C-13 autocorrelated and cross-correlated relaxation
J AM CHEM SOC, 2006, 128(15): 5073-5081.
Zhang, X. Sui, XG. Yang, DW.

|29| Sequential rearrangement of 1,2,4Z,7-tetraenes involving [1,5]-hydrogen migration and electrocyclization: An efficient synthesis of eight-membered cyclic compounds
J AM CHEM SOC, 2006, 128(15): 4942-4943.
Ma, SM. Gu, ZH.

|30| A mixed-valent ruthenium-oxo oxalato cluster Na-7[Ru-4(mu(3)-O)(4)(C2O4)(6)] with potent anti-HIV activities
J AM CHEM SOC, 2006, 128(15): 4938-4939.
Wong, ELM. Sun, RWY. Chung, NPY. Lin, CLS. Zhu, NY. Che, CM.

|31| Complexation, structure, and superoxide dismutase activity of the imidazolate-bridged dinuclear copper moiety with beta-cyclodextrin and its guanidinium-containing derivative
J AM CHEM SOC, 2006, 128(15): 4924-4925.
Fu, H. Zhou, YH. Chen, WL. Deqing, ZG. Tong, ML. Ji, LN. Mao, ZW.

|32| Synthesis and photovoltaic properties of two-dimensional conjugated polythiophenes with bi(thienylenevinylene) side chains
J AM CHEM SOC, 2006, 128(14): 4911-4916.
Hou, JH. Tan, ZA. Yan, Y. He, YJ. Yang, CH. Li, YF.

|33| Metal-mediated efficient synthesis, structural characterization, and skeletal rearrangement of octasubstituted semibullvalenes
J AM CHEM SOC, 2006, 128(14): 4564-4565.
Wang, C. Yuan, J. Li, GT. Wang, ZT. Zhang, SW. Xi, ZF.

|34| Microcontainers with electrochemically reversible permeability
J AM CHEM SOC, 2006, 128(14): 4560-4561.
Shchukin, DG. Kohler, K. Moehwald Helmuth.

|35| Generation of complex, static solution gradients in microfluidic channels
J AM CHEM SOC, 2006, 128(13): 4194-4195.
Wu, HK. Huang, B. Zare, RN.

|36| Identifying an O-2 supply pathway in CO oxidation on Au/TiO2(110): A density functional theory study on the intrinsic role of water
J AM CHEM SOC, 2006, 128(12): 4017-4022.
Liu, LM. McAllister, B. Ye, HQ. Hu, P.

|37| Polymeric self-assembly into micelles and hollow spheres with multiscale cavities driven by inclusion complexation
J AM CHEM SOC, 2006, 128(11): 3703-3708.
Wang, J. Jiang, M.

|38| High performance PtRulr catalysts supported on carbon nanotubes for the anodic oxidation of methanol
J AM CHEM SOC, 2006, 128(11): 3504-3505.
Liao, SJ. Holmes, KA. Tsaprailis, H. Birss, VI.

|39| Facile autoreduction of iron oxide/carbon nanotube encapsulates
J AM CHEM SOC, 2006, 128(10): 3136-3137.
Chen, W. Pan, XL. Willinger, MG. Su, DS. Bao, XH.

|40| Pd(II)-catalyzed enantioselective oxidative tandem cyclization reactions. Synthesis of indolines through C-N and C-C bond formation
J AM CHEM SOC, 2006, 128(10): 3130-3131.
Yip, KT. Yang, M. Law, KL. Zhu, NY. Yang, D.

|41| Using a kinase/phosphatase switch to regulate a supramolecular hydrogel and forming the supramoleclar hydrogel in vivo
J AM CHEM SOC, 2006, 128(9): 3038-3043.
Yang, ZM. Liang, GL. Wang, L. Xu, B.

|42| BF3-activated oxidation of alkanes by MnO4-
J AM CHEM SOC, 2006, 128(9): 2851-2858.
Lam, WWY. Yiu, SM. Lee, JMN. Yau, SKY. Kwong, HK. Lau, TC. Liu, D. Lin, ZY.

|43| Barriers of hydrogen abstraction vs halogen exchange: An experimental manifestation of charge-shift bonding
J AM CHEM SOC, 2006, 128(9): 2836-2843.
Hiberty, PC. Megret, C. Song, LC. Wu, W. Shaik, S.

|44| Highly enantioselective hydrovinylation of alpha-alkyl vinylarenes. An approach to the construction of all-carbon quaternary stereocenters
J AM CHEM SOC, 2006, 128(9): 2780-2781.
Shi, WJ. Zhang, Q. Xie, JH. Zhu, SF. Hou, GH. Zhou, QL.

|45| Phase behavior in thin films of confined colloid-polymer mixtures
J AM CHEM SOC, 2006, 128(8): 2733-2737.
Ren, CI. Ma, YQ.

|46| Ultrafast time-resolved transient absorption and resonance Raman spectroscopy study of the photodeprotection and rearrangement reactions of p-hydroxyphenacyl caged phosphates
J AM CHEM SOC, 2006, 128(8): 2558-2570.
Ma, CS. Kwok, WM. Chan, WS. Du, Y. Kan, JTW. Toy, PH. Phillips, DL.

|47| Formation and characterization of the XeOO+ cation in solid argon
J AM CHEM SOC, 2006, 128(8): 2504-2505.
Zhou, MF. Zhao, YY. Gong, Y. Li, J.

|48| Structural evolution in a hydrothermal reaction between Nb2O5 and NaOH solution: From Nb2O5 grains to microporous Na2Nb2O6 center dot(2)/3H2O fibers and NaNbO3 cubes
J AM CHEM SOC, 2006, 128(7): 2373-2384.
Zhu, HY. Zheng, ZF. Gao, XP. Huang, YN. Yan, ZM. Zou, J. Yin, HM. Zou, QD. Kable, SH. Zhao, JC. Xi, YF. Martens, WN. Frost, RL.

|49| One-dimensional transition metal-benzene sandwich polymers: Possible ideal conductors for spin transport
J AM CHEM SOC, 2006, 128(7): 2310-2314.
Xiang, HJ. Yang, JL. Hou, JG. Zhu, QS.

|50| Formation of ordered mesoporous films from in situ structure inversion of azo polymer colloidal arrays
J AM CHEM SOC, 2006, 128(7): 2220-2221.
Li, YB. Tong, XL. He, YN. Wang, XG.

|51| Formation of nanostructured materials via coalescence of amphiphilic hollow particles
J AM CHEM SOC, 2006, 128(7): 2168-2169.
Sunintaboon, P. Ho, KM. Li, P. Cheng, SZD. Harris, FW.

|52| A reversible pH-driven DNA nanoswitch array
J AM CHEM SOC, 2006, 128(6): 2067-2071.
Liu, DS. Bruckbauer, A. Abell, C. Balasubramanian, S. Kang, DJ. Klenerman, D. Zhou, DJ.

|53| Valence tautomeric transitions with thermal hysteresis around room temperature and photoinduced effects observed in a cobalt-tetraoxolene complex
J AM CHEM SOC, 2006, 128(6): 1790-1791.
Tao, J. Maruyama, H. Sato, O.

|54| Electrochemical growth of highly oriented organic-inorganic superlattices using solid-supported multilamellar membranes as templates
J AM CHEM SOC, 2006, 128(5): 1749-1754.
Xing, LL. Li, DP. Hu, SX. Jing, HY. Fu, HL. Mai, ZH. Li, M.

|55| Design of highly active binary catalyst systems for CO2/epoxide copolymerization: Polymer selectivity, enantioselectivity, and stereochemistry control
J AM CHEM SOC, 2006, 128(5): 1664-1674.
Lu, XB. Shi, L. Wang, YM. Zhang, R. Zhang, YJ. Peng, XJ. Zhang, ZC. Li, B.

|56| Iron-assisted vapor-phase hydrothermal method: A low-temperature approach to synthesize blue light emissive SiOx nanowires with single-crystal structure of P2(1)2(1)2
J AM CHEM SOC, 2006, 128(5): 1470-1471.
Chen, P. Xie, SH. Ren, N. Zhang, YH. Dong, AG. Chen, Y. Tang, Y.

|57| Springs, rings, and spirals of rutile-structured tin oxide nanobelts
J AM CHEM SOC, 2006, 128(5): 1466-1467.
Yang, RS. Wang, ZL.

|58| The role of methyl groups in the formation of hydrogen bond in DMSO-methanol mixtures
J AM CHEM SOC, 2006, 128(5): 1438-1439.
Li, QZ. Wu, GS. Yu, ZW.

|59| Switchable surface properties through the electrochemical or biocatalytic generation of Ag-0 nanoclusters on monolayer-functionalized electrodes
J AM CHEM SOC, 2006, 128(4): 1253-1260.
Riskin, M. Basnar, B. Chegel, VI. Katz, E. Willner, I. Shi, F. Zhang, X.

|60| Near 0 eV electrons attach to nucleotides
J AM CHEM SOC, 2006, 128(4): 1250-1252.
Gu, JD. Xie, YM. Schaefer, HF.

|61| Nonlinear optical properties of alkalides Li+(calix[4]pyrrole)M-(M = Li, Na, and K): Alkali anion atomic number dependence
J AM CHEM SOC, 2006, 128(4): 1072-1073.
Chen, W. Li, ZR. Wu, D. Li, Y. Sun, CC. Gu, FL. Aoki, Y.

|62| Multiwall carbon nanotubes made of monochirality graphite shells
J AM CHEM SOC, 2006, 128(4): 1052-1053.
Xu, Z. Bai, XD. Wang, ZL. Wang, EG.

|63| Heterogeneous hydrogenation catalyses over recyclable Pd(0) nanoparticle catalysts stabilized by PAMAM-SBA-15 organic-inorganic hybrid composites
J AM CHEM SOC, 2006, 128(3): 716-717.
Jiang, YJ. Gao, QM.

|64| Photoresponsive multilayer spiral nanotubes: Intercalation of polyfluorinated cationic azobenzene surfactant into potassium niobate
J AM CHEM SOC, 2006, 128(3): 684-685.
Tong, ZW. Takagi, S. Shimada, T. Tachibana, H. Inoue, H.

|65| Solvent-tuned azido-bridged Co2+ layers: Square, honeycomb, and Kagome
J AM CHEM SOC, 2006, 128(3): 674-675.
Wang, XY. Wang, L. Wang, ZM. Gao, S.

|66| Self-assembled nanodisks with targetlike multirings aggregated at the air-water interface
J AM CHEM SOC, 2006, 128(2): 430-431.
Liu, XH. Kan, C. Wang, X. Yang, XJ. Lu, LD.

|67| Kinetic isotope effect is a sensitive probe of spin state reactivity in C-H hydroxylation of N,N-dimethylaniline by cytochrome P450
J AM CHEM SOC, 2006, 128(2): 394-395.
Li, CS. Wu, W. Kumar, D. Shaik, S.

|68| Electron transfer kinetics at polarized nanoscopic liquid/liquid interfaces
J AM CHEM SOC, 2006, 128(1): 171-179.
Cai, CX. Mirkin, MV.

|69| Two stable 3D metal-organic frameworks constructed by nanoscale cages via sharing the single-layer walls
J AM CHEM SOC, 2006, 128(1): 34-35.
Lu, WG. Su, CY. Lu, TB. Jiang, L. Chen, JM.
期刊影响因子

14.400 (2023)
15.000 (2022)
16.383 (2021)
15.419 (2020)
14.612 (2019)
14.695 (2018)
14.357 (2017)
13.858 (2016)
13.038 (2015)
12.113 (2014)
11.444 (2013)
10.677 (2012)
9.907 (2011)
9.019 (2010)
8.580 (2009)
8.091 (2008)
7.885 (2007)
7.696 (2006)
7.419 (2005)
6.903 (2004)
6.516 (2003)
6.201 (2002)
6.079 (2001)
6.025 (2000)
20240723095144455418