首页进展学者团队单位获奖名片城市微信平台开放平台数据平台公益平台英华会议
|  返回期刊首页JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY
JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY

期刊名缩写:J AM CHEM SOC
2008 - 期刊发表

|01| Fully Conjugated Tri(perylene bisimides): An Approach to the Construction of n-Type Graphene Nanoribbons
J AM CHEM SOC, 2008, 130(52): 17970-17976.
Qian, Hualei. Negri, Fabrizia. Wang, Chunru. Wang, Zhaohui.

|02| Persistence of Camptothecin Analog-Topoisomerase I-DNA Ternary Complexes: A Molecular Dynamics Study
J AM CHEM SOC, 2008, 130(52): 17928-17937.
Siu, Fung-Ming. Che, Chi-Ming.

|03| Nonaqueous Production of Nanostructured Anatase with High-Energy Facets
J AM CHEM SOC, 2008, 130(51): 17563-17567.
Wu, Binghui. Guo, Changyou. Zheng, Nanfeng. Xie, Zhaoxiong. Stucky, Galen D..

|04| Detection of a Family of Gadolinium-Containing Endohedral Fullerenes and the Isolation and Crystallographic Characterization of One Member as a Metal-Carbide Encapsulated inside a Large Fullerene Cage
J AM CHEM SOC, 2008, 130(51): 17296-17300.
Yang, Hua. Lu, Chunxin. Liu, Ziyang. Jin, Hongxiao. Che, Yuliang. Olmstead, Marilyn M.. Balch, Alan L..

|05| A Structural Resolution Cryo-TEM Study of the Early Stages of MFI Growth
J AM CHEM SOC, 2008, 130(51): 17284-+.
Kumar, Sandeep. Wang, Zhuopeng. Penn, R. Lee. Tsapatsis, Michael.

|06| Highly Enantioselective 1,3-Dipolar Cycloaddition of Azomethine Ylides Catalyzed by Copper(I)/TF-BiphamPhos Complexes
J AM CHEM SOC, 2008, 130(51): 17250-+.
Wang, Chun-Jiang. Liang, Gang. Xue, Zhi-Yong. Gao, Feng.

|07| Protein Polarization Is Critical to Stabilizing AF-2 and Helix-2 ' Domains in Ligand Binding to PPAR-gamma
J AM CHEM SOC, 2008, 130(50): 17129-17133.
Ji, C. G.. Zhang, J. Z. H..

|08| Targeting Inactive Enzyme Conformation: Aryl Diketoacid Derivatives as a New Class of PTP1B Inhibitors
J AM CHEM SOC, 2008, 130(50): 17075-17084.
Liu, Sijiu. Zeng, Li-Fan. Wu, Li. Yu, Xiao. Xue, Ting. Gunawan, Andrea M.. Long, Ya-Qiu. Zhang, Zhong-Yin.

|09| Morphology-Controlled Self-Assembled Nanostructures of 5,15-Di[4-(5-acetylsulfanylpentyloxy)phenyl]porphyrin Derivatives. Effect of Metal-Ligand Coordination Bonding on Tuning the Intermolecular Interaction
J AM CHEM SOC, 2008, 130(50): 17044-17052.
Gao, Yingning. Zhang, Xiaomei. Ma, Changqin. Li, Xiyou. Jiang, Jianzhuang.

|10| Electron Emission Originated from Free-Electron-like States of Alkali-Doped Boron-Nitride Nanotubes
J AM CHEM SOC, 2008, 130(50): 17012-17015.
Yan, Binghai. Park, Changwon. Ihm, Jisoon. Zhou, Gang. Duan, Wenhui. Park, Noejung.

|11| Large-Scale Synthesis of Single-Crystalline Iron Oxide Magnetic Nanorings
J AM CHEM SOC, 2008, 130(50): 16968-16977.
Jia, Chun-Jiang. Sun, Ling-Dong. Luo, Feng. Han, Xiao-Dong. Heyderman, Laura J.. Yan, Zheng-Guang. Yan, Chun-Hua. Zheng, Kun. Zhang, Ze. Takano, Mikio. Hayashi, Naoaki. Eltschka, Matthias. Klaeui, Mathias. Ruediger, Ulrich. Kasama, Takeshi. Cervera-Gontard, Lionel. Dunin-Borkowski, Rafal E.. Tzvetkov, George. Raabe, Joerg.

|12| Base-by-Base Dynamics in DNA Hybridization Probed by Fluorescence Correlation Spectroscopy
J AM CHEM SOC, 2008, 130(50): 16947-16952.
Chen, Xudong. Zhou, Yan. Qu, Peng. Zhao, Xin Sheng.

|13| MoS2 Nanoribbons: High Stability and Unusual Electronic and Magnetic Properties
J AM CHEM SOC, 2008, 130(49): 16739-16744.
Li, Yafei. Zhou, Zhen. Zhang, Shengbai. Chen, Zhongfang.

|14| A Facile One-Pot Synthesis of meso-Aryl-Substituted [14]Triphyrin(2.1.1)
J AM CHEM SOC, 2008, 130(49): 16478-+.
Xue, Zhao-Li. Shen, Zhen. Mack, John. Kuzuhara, Daiki. Yamada, Hiroko. Okujima, Tetsuo. Ono, Noboru. You, Xiao-Zeng. Kobayashi, Nagao.

|15| Enhanced Ferromagnetism and Tunable Saturation Magnetization of Mn/C-Codoped GaN Nanostructures Synthesized by Carbothermal Nitridation
J AM CHEM SOC, 2008, 130(48): 16366-16373.
Wang, Zeyan. Huang, Baibiao. Yu, Lin. Dai, Ying. Wang, Peng. Qin, Xiaoyan. Zhang, Xiaoyang. Wei, Jiyong. Zhan, Jie. Jing, Xiangyang. Liu, Haixia. Whangbo, Myung-Hwan.

|16| Redox-Responsive Gel-Sol/Sol-Gel Transition in Poly(acrylic acid) Aqueous Solution Containing Fe(III) Ions Switched by Light
J AM CHEM SOC, 2008, 130(48): 16166-+.
Peng, Fei. Li, Guangzhao. Liu, Xinxing. Wu, Shuizhu. Tong, Zhen.

|17| A Highly Sensitive and Selective OFF-ON Fluorescent Sensor for Cadmium in Aqueous Solution and Living Cell
J AM CHEM SOC, 2008, 130(48): 16160-+.
Cheng, Tanyu. Xu, Yuifang. Zhang, Shenyi. Zhu, Weiping. Qian, Xuhong. Duan, Liping.

|18| Selective Synthesis of Co3O4 Nanocrystal with Different Shape and Crystal Plane Effect on Catalytic Property for Methane Combustion
J AM CHEM SOC, 2008, 130(48): 16136-+.
Hu, Linhua. Peng, Qing. Yadong Li.

|19| Hydrogen-Mediated Metal-Carbon to Metal-Boron Bond Conversion in Metal-Carboranyl Complexes
J AM CHEM SOC, 2008, 130(47): 16103-16110.
Liu, Dongmei. Dang, Li. Sun, Yi. Chan, Hoi-Shan. Lin, Zhenyang. Xie, Zuowei.

|20| Characterization of Reactive Intermediates Generated During Photolysis of 4-Acetoxy-4-aryl-2,5-cyclohexadienones: Oxenium Ions and Aryloxy Radicals
J AM CHEM SOC, 2008, 130(47): 16021-16030.
Wang, Yue-Ting. Jin, Kyoung Joo. Leopold, Samuel H.. Wang, Jin. Peng, Huo-Lei. Platz, Matthew S.. Xue, Jiadan. Phillips, David Lee. Glover, Stephen A.. Novak, Michael.

|21| Experimental and Theoretical Study of the Reactions between Small Neutral Iron Oxide Clusters and Carbon Monoxide
J AM CHEM SOC, 2008, 130(47): 15879-15888.
Xue, Wei. Wang, Zhe-Chen. He, Sheng-Gui. Xie, Yan. Bernstein, Elliot R..

|22| Preparation of Hierarchical Hollow CaCO3 Particles and the Application as Anticancer Drug Carrier
J AM CHEM SOC, 2008, 130(47): 15808-+.
Wei, Wei. Ma, Guang-Hui. Hu, Gang. Yu, Di. Mcleish, Tom. Su, Zhi-Guo. Shen, Zhe-Yu.

|23| Highly Conducting Transmembrane Pores Formed by Aromatic Oligoamide Macrocycles
J AM CHEM SOC, 2008, 130(47): 15784-+.
Helsel, Amber Jade. Brown, Amy L.. Yamato, Kazuhiro. Feng, Wen. Yuan, Lihua. Clements, Aimee J.. Harding, Stephanie V.. Szabo, Gabor. Shao, Zhifeng. Gong, Bing.

|24| Asymmetric Carbonyl-Ene Reaction Catalyzed by Chiral N,N '-Dioxide-Nickel(II) Complex: Remarkably Broad Substrate Scope
J AM CHEM SOC, 2008, 130(47): 15770-+.
Zheng, Ke. Shi, Jian. Liu, Xiaohua. Feng, Xiaoming.

|25| Amphiphilic Diarylethene as a Photoswitchable Probe for Imaging Living Cells
J AM CHEM SOC, 2008, 130(47): 15750-+.
Zou, Ying. Yi, Tao. Xiao, Shuzhang. Li, Fuyou. Li, Chunyan. Gao, Xia. Wu, Junchen. Yu, Mengxiao. Huang, Chunhui.

|26| Synergy between Crystal Strain and Surface Energy in Morphological Evolution of Five-Fold-Twinned Silver Crystals
J AM CHEM SOC, 2008, 130(46): 15581-15588.
Zhang, Weijia. Liu, Yan. Cao, Ronggen. Li, Zhenhua. Zhang, Yahong. Tang, Yi. Fan, Kangnian.

|27| Nitrogenase Model Complexes [Cp*Fe(mu-SR1)(2)(mu-eta(2)-(RN)-N-2=NH)FeCp*] (R-1 = Me, Et; R-2 = Me, Ph; Cp* = eta(5)-C5Me5): Synthesis, Structure, and Catalytic N-N Bond Cleavage of Hydrazines on Diiron Centers
J AM CHEM SOC, 2008, 130(46): 15250-+.
Chen, Yanhui. Zhou, Yuhan. Chen, Pingping. Tao, Yinsong. Li, Yang. Qu, Jingping.

|28| An Entrant of Smaller Fullerene: C-56 Captured by Chlorines and Aligned in Linear Chains
J AM CHEM SOC, 2008, 130(46): 15240-+.
Tan, Yuan-Zhi. Han, Xiao. Wu, Xin. Meng, Ye-Yong. Zhu, Feng. Qian, Zhuo-Zhen. Liao, Zhao-Jiang. Chen, Ming-Hui. Lu, Xin. Xie, Su-Yuan. Huang, Rong-Bin. Zheng, Lan-Sun.

|29| Cation Exchange Induced Tunable Properties of a Nanoporous Octanuclear Cu(II) Wheel with Double-Helical Structure
J AM CHEM SOC, 2008, 130(46): 15222-+.
Zhao, Jinan. Mi, Liwei. Hu, Jiyong. Hou, Hongwei. Fan, Yaoting.

|30| State-to-State Dynamics of H + O-2 Reaction, Evidence for Nonstatistical Behavior
J AM CHEM SOC, 2008, 130(45): 14962-+.
Sun, Zhigang. Zhang, Dong H.. Xu, Chuanxiu. Zhou, Shulan. Xie, Daiqian. Lendvay, Gyoergy. Lee, Soo-Y.. Lin, Ying. Guo, Hua.

|31| Surface-Enhanced Raman Nanoparticle Beacons Based on Bioconjugated Gold Nanocrystals and Long Range Plasmonic Coupling
J AM CHEM SOC, 2008, 130(45): 14934-+.
Qian, Ximei. Zhou, Xi. Nie, Shuming.

|32| A Highly Anisotropic Cobalt(II)-Based Single-Chain Magnet: Exploration of Spin Canting in an Antiferromagnetic Array
J AM CHEM SOC, 2008, 130(44): 14729-14738.
Palii, Andrei V.. Reu, Oleg S.. Ostrovsky, Sergei M.. Klokishner, Sophia I.. Tsukerblat, Boris S.. Sun, Zhong-Ming. Mao, Jiang-Gao. Prosvirin, Andrey V.. Zhao, Han-Hua. Dunbar, Kim R..

|33| Investigation of an Efficient Palladium-Catalyzed C(sp)-C(sp) Cross-Coupling Reaction Using Phosphine-Olefin Ligand: Application and Mechanistic Aspects
J AM CHEM SOC, 2008, 130(44): 14713-14720.
Shi, Wei. Luo, Yingdong. Luo, Xiancai. Chao, Lei. Zhang, Heng. Wang, Jian. Lei, Aiwen.

|34| Biaryl Construction via Ni-Catalyzed C-O Activation of Phenolic Carboxylates
J AM CHEM SOC, 2008, 130(44): 14468-+.
Guan, Bing-Tao. Wang, Yang. Li, Bi-Jie. Yu, Da-Gang. Shi, Zhang-Jie.

|35| pH Controlled Release of Chromone from Chromone-Fe3O4 Nanoparticles
J AM CHEM SOC, 2008, 130(44): 14436-+.
Wang, Baodui. Xu, Chenjie. Xie, Jin. Yang, Zhengyin. Sun, Shouheng.

|36| Catch and Release: DNA Tweezers that Can Capture, Hold, and Release an Object under Control
J AM CHEM SOC, 2008, 130(44): 14414-+.
Han, Xiaogang. Zhou, Zihao. Yang, Fan. Deng, Zhaoxiang.

|37| Theoretical Investigation of Water Exchange on the Nanorneter-Sized Polyoxocation AlO4Al12(OH)(24)(H2O)(12)(7+) (Keggin-Al-13) in Aqueous Solution
J AM CHEM SOC, 2008, 130(44): 14402-+.
Qian, Zhaosheng. Feng, Hui. Yang, Wenjing. Bi, Shuping.

|38| Anion Transfer at a Micro-Water/1,2-Dichloroethane Interface Facilitated by beta-Octafluoro-meso-octamethylcalix[4]pyrrole
J AM CHEM SOC, 2008, 130(44): 14364-+.
Cui, Renfa. Li, Qing. Gross, Dustin E.. Meng, Xin. Li, Bo. Marquez, Manuel. Yang, Ronghua. Sessler, Jonathan L.. Shao, Yuanhua.

|39| Highly Diastereoselective Switchable Enantioselective Mannich Reaction of Glycine Derivatives with Imines
J AM CHEM SOC, 2008, 130(44): 14362-+.
Yan, Xiao-Xia. Peng, Qian. Li, Qing. Zhang, Kai. Yao, Jun. Hou, Xue-Long. Wu, Yun-Dong.

|40| A Facile Method to Prepare Macroscopically Oriented Mesostructured Silica Film: Controlling the Orientation of Mesochannels in Multilayer Films by Air Flow
J AM CHEM SOC, 2008, 130(44): 14356-+.
Su, Bin. Lu, Xuemin. Lu, Qinghua.

|41| A Metal-Organic Nanotube Exhibiting Reversible Adsorption of (H2O)(12) Cluster
J AM CHEM SOC, 2008, 130(43): 14064-+.
Dai, Fangna. He, Haiyan. Sun, Daofeng.

|42| Nickel-Catalyzed Enantioselective Alkylative Coupling of Alkynes and Aldehydes: Synthesis of Chiral Allylic Alcohols with Tetrasubstituted Olefins
J AM CHEM SOC, 2008, 130(43): 14052-+.
Yang, Yun. Zhu, Shou-Fei. Zhou, Chang-Yue. Zhou, Qi-Lin.

|43| An Unexpected Diethyl Azodicarboxylate-Promoted Dehydrogenation of Tertiaryamine and Tandem Reaction with Sulfonyl Azide
J AM CHEM SOC, 2008, 130(43): 14048-+.
Xu, Xiaoliang. Li, Xiaonian. Ma, Lei. Ye, Ning. Weng, Bojie.

|44| Charge-transfer-based mechanism for half-metallicity and ferromagnetism in one-dimensional organometallic sandwich molecular wires
J AM CHEM SOC, 2008, 130(42): 13956-13960.
Shen, Lei. Yang, Shuo-Wang. Ng, Man-Fai. Ligatchev, Valeri. Zhou, Liping. Feng, Yuanping.

|45| Struture stability and compressibility of iron-based superconductor Nd(O0.88F0.12)FeAs under high pressure
J AM CHEM SOC, 2008, 130(42): 13828-13829.
Zhao, Jinggeng. Wang, Luhong. Dong, Dawei. Liu, Zhiguo. Liu, Haozhe. Chen, Genfu. Wu, Dan. Luo, Jianlin. Wang, Nanlin. Yu, Yong. Jin, Changqing. Guo, Quanzhong.

|46| Turning a scorpion toxin into an antitumor miniprotein
J AM CHEM SOC, 2008, 130(41): 13546-+.
Li, Chong. Liu, Min. Monbo, Juahdi. Zou, Guozhang. Li, Changqing. Yuan, Weirong. Zella, Davide. Lu, Wei-Yue. Lu, Wuyuan.

|47| Multiplexed multicolor Raman imaging of live cells with isotopically modified single walled carbon nanotubes
J AM CHEM SOC, 2008, 130(41): 13540-+.
Liu, Zhuang. Li, Xiaolin. Tabakman, Scott M.. Jiang, Kaili. Fan, Shoushan. Dai, Hongjie.

|48| Synthesis of indoles via domino reaction of N-aryl amides and ethyl diazoacetate
J AM CHEM SOC, 2008, 130(41): 13526-+.
Cui, Sun-Liang. Wang, Jing. Wang, Yan-Guang.

|49| Foldamer organogels: A circular dichroism study of glucose-mediated dynamic helicity induction and amplification
J AM CHEM SOC, 2008, 130(40): 13450-13459.
Cai, Wei. Wang, Gui-Tao. Du, Ping. Wang, Ren-Xiao. Jiang, Xi-Kui. Li, Zhan-Ting.

|50| Nanopatterning of donor/acceptor hybrid supramolecular architectures on highly oriented pyrolytic graphite: A scanning tunneling microscopy study
J AM CHEM SOC, 2008, 130(40): 13433-13441.
Wang, Ling. Chen, Qing. Gebo Pan. Lijun Wan. Zhang, Shiming. Zhan, Xiaowei. Northrop, Brian H.. Stang, Peter J..

|51| Extending the capability of STM break junction for conductance measurement of atomic-size nanowires: An electrochemical strategy
J AM CHEM SOC, 2008, 130(40): 13228-13230.
Zhou, Xiao-Shun. Wei, Yi-Min. Liu, Ling. Chen, Zhao-Bin. Tang, Jing. Mao, Bing-Wei.

|52| Synthesis and shape-tailoring of copper sulfide/indium sulfide-based nanocrystals
J AM CHEM SOC, 2008, 130(39): 13152-13161.
Han, Wei. Yi, Luoxin. Zhao, Nan. Tang, Aiwei. Mingyuan Gao. Zhiyong Tang.

|53| Highly effective colorimetric and visual detection of nucleic acids using an asymmetrically split peroxidase DNAzyme
J AM CHEM SOC, 2008, 130(39): 13095-13102.
Deng, Minggang. Zhang, Dan. Zhou, Yangyang. Zhou, Xiang.

|54| Intra/intermolecular direct allylic alkylation via Pd(II)-catalyzed allylic C-H activation
J AM CHEM SOC, 2008, 130(39): 12901-+.
Lin, Song. Song, Chun-Xiao. Cai, Gui-Xin. Wang, Wen-Hua. Shi, Zhang-Jie.

|55| Nanosolids, slushes, and nanoliquids: Characterization of nanophases in metal clusters and nanoparticles
J AM CHEM SOC, 2008, 130(38): 12698-12711.
Li, Zhen Hua. Truhlar, Donald G..

|56| Selecting aptamers for a glycoprotein through the incorporation of the boronic acid moiety
J AM CHEM SOC, 2008, 130(38): 12636-+.
Li, Minyong. Lin, Na. Huang, Zhen. Du, Lupei. Altier, Craig. Fang, Hao. Wang, Binghe.

|57| Preparation of azafullerene derivatives from fullerene-mixed peroxides and single crystal X-ray structures of azafulleroid and azafullerene
J AM CHEM SOC, 2008, 130(38): 12614-+.
Zhang, Gaihong. Huang, Shaohua. Xiao, Zuo. Chen, Quan. Gan, Liangbing. Wang, Zheming.

|58| Creation of nanostructures with poly(methyl methacrylate)-mediated nanotransfer printing
J AM CHEM SOC, 2008, 130(38): 12612-+.
Jiao, Liying. Fan, Ben. Xian, Xiaojun. Wu, Zhongyun. Zhang, Jin. Liu, Zhongfan.

|59| SnO2 quantum dots and quantum wires: Controllable synthesis, self-assembled 2D architectures, and gas-sensing properties
J AM CHEM SOC, 2008, 130(37): 12527-12535.
Xu, Xiangxing. Zhuang, Jing. Xun Wang.

|60| Two-dimensional pentacene : 3,4,9,10-perylenetetracarboxylic dianhydride supramolecular chiral networks on Ag(111)
J AM CHEM SOC, 2008, 130(37): 12285-12289.
Chen, Wei. Li, Hui. Huang, Han. Fu, Yuanxi. Zhang, Hong Liang. Ma, Jing. Wee, Andrew Thye Shen.

|61| Palladium-catalyzed Hiyama cross-couplings of aryl arenesulfonates with arylsilanes
J AM CHEM SOC, 2008, 130(37): 12250-+.
Zhang, Liang. Wu, Jie.

|62| Oriented organic islands and one-dimensional chains on a Au(111) surface fabricated by electrodeposition: An STM study
J AM CHEM SOC, 2008, 130(36): 12123-12127.
Wen, Rui. Gebo Pan. Lijun Wan.

|63| Identification of the structures of superlong oriented single-walled carbon nanotube arrays by electrodeposition of metal and Raman spectroscopy
J AM CHEM SOC, 2008, 130(36): 11860-11861.
Huang, Shaoming. Qian, Yong. Chen, Jiangying. Cai, Qiran. Wan, Li. Wang, Shun. Hu, Wenbing.

|64| Multifunctional yolk-shell nanoparticles: A potential MRI contrast and anticancer agent
J AM CHEM SOC, 2008, 130(35): 11828-11833.
Gao, Jinhao. Liang, Gaolin. Cheung, Jerry S.. Pan, Yue. Kuang, Yi. Zhao, Fan. Zhang, Bei. Zhang, Xixiang. Wu, Ed X.. Xu, Bing.

|65| Morphology controlled self-assembled nanostructures of sandwich mixed (phthalocyaninato)(porphyrinato) europium triple-deckers. Effect of hydrogen bonding on tuning the intermolecular interaction
J AM CHEM SOC, 2008, 130(35): 11623-11630.
Lu, Guifen. Chen, Yanli. Zhang, Yuexing. Bao, Meng. Bian, Yongzhong. Li, Xiyou. Jiang, Jianzhuang.

|66| Methane storage in dry water gas hydrates
J AM CHEM SOC, 2008, 130(35): 11608-+.
Wang, Weixing. Bray, Christopher L.. Adams, Dave J.. Cooper, Andrew I..

|67| High yield synthesis of bracelet-like hydrophilic Ni-Co magnetic alloy flux-closure nanorings
J AM CHEM SOC, 2008, 130(35): 11606-+.
Hu, Ming-Jun. Lu, Yang. Zhang, Sen. Guo, Shi-Rui. Lin, Bin. Zhang, Meng. Shuhong Yu.

|68| Dissecting entropic coiling and poor solvent effects in protein collapse
J AM CHEM SOC, 2008, 130(35): 11578-+.
Graeter, Frauke. Heider, Pascal. Zangi, Ronen. Berne, B. J..

|69| Reversibly permeable nanomembranes of polymeric microcapsules
J AM CHEM SOC, 2008, 130(35): 11572-+.
Skirtach, Andre G.. Karageorgiev, Peter. Bedard, Matthieu F.. Sukhorukov, Gleb B.. Moehwald Helmuth.

|70| An all-solid-state dye-sensitized solar cell-based poly(N-alkyl-4-vinyl-pyridine iodide) electrolyte with efficiency of 5.64%
J AM CHEM SOC, 2008, 130(35): 11568-+.
Wu, Jihuai. Hao, Sanchun. Lan, Zhang. Lin, Jianming. Huang, Miaoliang. Huang, Yunfang. Li, Pingjiang. Yin, Shu. Satot, Tsugio.

|71| Fluorescent conjugated polyelectrolyte as an indicator for convenient detection of DNA methylation
J AM CHEM SOC, 2008, 130(34): 11338-11343.
Feng, Fude. Wang, Hongzhong. Han, Lingli. Wang, Shu.

|72| Stereoselective interaction between DNA and chiral surfaces
J AM CHEM SOC, 2008, 130(34): 11284-+.
Tang, Kangjian. Gan, Hui. Li, Yong. Chi, Lifeng. Sun, Taolei. Fuchs, Harald.

|73| Aptamer switch probe based on intramolecular displacement
J AM CHEM SOC, 2008, 130(34): 11268-+.
Tang, Zhiwen. Mallikaratchy, Prabodhika. Ronghua Yang. Kim, Youngmi. Zhu, Zhi. Wang, Hui. Weihong Tan.

|74| Self-sorting organization of two heteroditopic monomers to supramolecular alternating copolymers
J AM CHEM SOC, 2008, 130(34): 11254-+.
Wang, Feng. Han, Chenyou. He, Chunlin. Zhou, Qizhong. Zhang, Jinqiang. Wang, Cong. Li, Ning. Huang, Feihe.

|75| Molecular mechanisms of a single H2O diffusion on palladium surfaces
J AM CHEM SOC, 2008, 130(33): 11140-11142.
Li, Jibiao. Zhu, Shenglong. Li, Ying. Wang, Fuhui.

|76| Comprehensive mechanism and structure-sensitivity of ethanol oxidation on platinum: New transition-state searching method for resolving the complex reaction network
J AM CHEM SOC, 2008, 130(33): 10996-11004.
Wang, Hui-Fang. Liu, Zhi-Pan.

|77| Regulation of singlet oxygen generation using single-walled carbon nanotubes
J AM CHEM SOC, 2008, 130(33): 10856-+.
Zhu, Zhi. Tang, Zhiwen. Phillips, Joseph A.. Ronghua Yang. Wang, Hui. Weihong Tan.

|78| Determination of physiological thiols by electrochemical detection with piazselenole and its application in rat breast cancer cells 4T-1
J AM CHEM SOC, 2008, 130(33): 10846-+.
Wang, Wei. Li, Lin. Liu, Shufeng. Ma, Cuiping. Zhang, Shusheng.

|79| CO(2) coordination by inorganic polyoxoanion in water
J AM CHEM SOC, 2008, 130(33): 10838-+.
Gao, Guanggang. Li, Fengyan. Xu, Lin. Liu, Xizheng. Yang, Yanyan.

|80| Efficient catalytic oxidation of alkanes by lewis acid/[Os-VI(N)CI4](-) using peroxides as terminal oxidants. Evidence for a metal-based active intermediate
J AM CHEM SOC, 2008, 130(32): 10821-10827.
Yiu, Shek-Man. Man, Wai-Lun. Lau, Tai-Chu.

|81| Enhance the Optical Absorptivity of Nanocrystalline TiO2 Film with High Molar Extinction Coefficient Ruthenium Sensitizers for High Performance Dye-Sensitized Solar Cells
J AM CHEM SOC, 2008, 130(32): 10720-10728.
Feifei Gao. Wang, Yuan. Shi, Dong. Jing Zhang. Mingkui Wang. Jing, Xiaoyan. Humphry-Baker, Robin. Peng Wang*. Zakeeruddin, Shaik M.. Graetzel, Michael.

|82| A 64-nuclear cubic cage incorporating propeller-like Fe-8(III) apices and HCOO- edges
J AM CHEM SOC, 2008, 130(32): 10500-+.
Liu, Tao. Zhang, Yan-Juan. Wang, Zhe-Ming. Gao, Song.

|83| Controllable synthesis of Cu2S nanocrystals and their assembly into a superlattice
J AM CHEM SOC, 2008, 130(32): 10482-+.
Zhuang, Zhongbin. Peng, Qing. Zhang, Boce. Yadong Li.

|84| 3D framework containing Cu(4)Br(4) cubane as connecting node with strong ferroelectricity
J AM CHEM SOC, 2008, 130(32): 10468-+.
Zhang, Wen. Xiong, Ren-Gen. Huang, Songping D..

|85| Supramolecular architectures of beta-cyclodextrin-modified chitosan and pyrene derivatives mediated by carbon nanotubes and their DNA condensation
J AM CHEM SOC, 2008, 130(31): 10431-10439.
Liu, Yu. Yu, Zhi-Lin. Zhang, Ying-Ming. Guo, Dong-Sheng. Liu, Yu-Ping.

|86| Designed supramolecular assembly of hydrogen-bonded anionic rosette layers
J AM CHEM SOC, 2008, 130(31): 10315-10326.
Han, Jie. Yau, Chung-Wah. Lam, Chi-Keung. Mak, Thomas C. W..

|87| Synthesis, crystallization mechanism, and catalytic properties of titanium-rich TS-1 free of extraframework titanium species
J AM CHEM SOC, 2008, 130(31): 10150-10164.
Fan, Weibin. Duan, Ren-Guan. Yokoi, Toshiyuki. Wu, Peng. Kubota, Yoshihiro. Tatsumi, Takashi.

|88| Insight into the mechanism of the asymmetric ring-opening aminolysis of 4,4-dimethyl-3,5,8-trioxabicyclo[5.1.0]octane catalyzed by titanium/BINOLate/water system: Evidence for the Ti(BINOLate)(2)-bearing active catalyst entities and the role of water
J AM CHEM SOC, 2008, 130(31): 10116-10127.
Bao, Hongli. Zhou, Jing. Wang, Zheng. Guo, Yinlong. You, Tianpa. Ding, Kuiling.

|89| Extended metal-atom chains with an inert second row transition metal: [Ru-5(mu(5)-tpda)(4)X-2] (tpda(2-) = tripyridyldiamido dianion, X = Cl and NCS)
J AM CHEM SOC, 2008, 130(31): 10090-+.
Yin, Caixia. Huang, Gin-Chen. Kuo, Ching-Kuo. Fu, Ming-Dung. Lu, Hao-Cheng. Ke, Jhih-Hong. Shih, Kai-Neng. Huang, Yi-Lin. Lee, Gene-Hsiang. Yeh, Chen-Yu. Chen, Chun-hsien. Peng, Shie-Ming.

|90| Gradient shape-persistent pi-conjugated dendrimers for light-harvesting: Synthesis, photophysical properties, and energy funneling
J AM CHEM SOC, 2008, 130(30): 9952-9962.
Wang, Jin-Liang. Yan, Jing. Tang, Zheng-Ming. Xiao, Qi. Ma, Yuguo. Pei, Jian.

|91| Rapidly infrared-assisted cooperatively self-assembled highly ordered multiscale porous materials
J AM CHEM SOC, 2008, 130(30): 9785-9789.
Zheng, Zhongyu. Gao, Kuiyi. Luo, Yanhong. Li, Dongmei. Meng, Qingbo. Wang, Yuren. Zhangt, Daozhong.

|92| A dramatic switch of enantioselectivity in asymmetric Heck reaction by benzylic substituents of ligands
J AM CHEM SOC, 2008, 130(30): 9717-9725.
Wu, Wen-Qiong. Peng, Qian. Dong, Da-Xuan. Hou, Xue-Long. Wu, Yun-Dong.

|93| Palladium-catalyzed oxidative carbonylation of alkyl and aryl indium reagents with CO under mild conditions
J AM CHEM SOC, 2008, 130(29): 9429-9433.
Zhao, Yingsheng. Jin, Liqun. Li, Peng. Lei, Aiwen.

|94| Effect of confinement in carbon nanotubes on the activity of Fischer-Tropsch iron catalyst
J AM CHEM SOC, 2008, 130(29): 9414-9419.
Chen, Wei. Fan, Zhongli. Xiulian Pan. Xinhe Bao.

|95| Potential energy surfaces for all-trans P5H6+ and P5Me6+ may be less complicated than anticipated
J AM CHEM SOC, 2008, 130(29): 9380-9385.
Li, Qian-Shu. Pu, Zhifeng. Xie, Yaoming. Schleyer, Paul von Rague. Schaefer, Henry F..

|96| Doping dependence of the pressure response of T(c) in the SmO(1-x)F(x)FeAs superconductors
J AM CHEM SOC, 2008, 130(29): 9242-+.
Takabayashi, Yasuhiro. McDonald, Martin T.. Papanikolaou, Dionisis. Margadonna, Serena. Wu, G.. Liu, R. H.. Chen, X. H.. Prassides, Kosmas.

|97| Electron transport and electrochemistry of mesomorphic fullerenes with long-range ordered lamellae
J AM CHEM SOC, 2008, 130(29): 9236-+.
Nakanishi, Takashi. Yanfei Shen. Wang, Jiaobing. Yagai, Shiki. Funahashi, Masahiro. Kato, Takashi. Fernandes, Paulo. Moehwald Helmuth. Kurth, Dirk G..

|98| An organic sensitizer with a fused dithienothiophene unit for efficient and stable dye-sensitized solar cells
J AM CHEM SOC, 2008, 130(29): 9202-9203.
Qin, Hao. Wenger, Sophie. Mingfei Xu. Feifei Gao. Jing, Xiaoyan. Peng Wang*. Zakeeruddin, Shaik M.*. Graetzel, Michael*.

|99| Light-controlled organic/inorganic P-N junction nanowires
J AM CHEM SOC, 2008, 130(29): 9198-+.
Guo, Yanbing. Tang, Qingxin. Huibiao Liu. Zhang, Yajie. Yuliang Li. Wenping Hu. Shu Wang. Daoben Zhu.

|00| Detection of trace Hg(2+) via induced circular dichroism of DNA wrapped around single-walled carbon nanotubes
J AM CHEM SOC, 2008, 130(29): 9190-+.
Gao, Xueyun. Xing, Gengmei. Yang, Yanlian. Shi, Xiaoli. Liu, Ru. Chu, Weiguo. Jing, Long. Zhao, Feng. Ye, Chang. Yuan, Hui. Fang, Xiaohong. Wang, Chen. Zhao, Yuliang.

|01| Ruthenium-catalyzed azide-alkyne cycloaddition: Scope and mechanism
J AM CHEM SOC, 2008, 130(28): 8923-8930.
Boren, Brant C.. Narayan, Sridhar. Rasmussen, Lars K.. Zhang, Li. Zhao, Haitao. Lin, Zhenyang. Jia, Guochen. Fokin, Valery V..

|02| Scanning tunneling Microscopy investigation of a supramolecular self-assembled three-dimensional chiral prism on a Au(111) surface
J AM CHEM SOC, 2008, 130(28): 8878-+.
Yuan, Qun-Hui. Yan, Cun-Ji. Yan, Hui-Juan. Lijun Wan. Northrop, Brian H.. Jude, Hershel. Stang, Peter J..

|03| Highly anti-selective asymmetric nitro-Mannich reactions catalyzed by bifunctional amine-thiourea-bearing multiple hydrogen-bonding donors
J AM CHEM SOC, 2008, 130(27): 8606-+.
Wang, Chun-Jiang. Dong, Xiu-Qin. Zhang, Zhi-Hai. Xue, Zhi-Yong. Teng, Huai-Long.

|04| Iridium-catalyzed enantioselective hydrogenation of alpha,beta-unsaturated carboxylic acids
J AM CHEM SOC, 2008, 130(27): 8584-+.
Li, Shen. Zhu, Shou-Fei. Zhang, Can-Ming. Song, Song. Zhou, Qi-Lin.

|05| Design of an organic chromophore for p-type dye-sensitized solar cells
J AM CHEM SOC, 2008, 130(27): 8570-+.
Qin, Peng. Zhu, Hongjun. Edvinsson, Tomas. Boschloo, Gerrit. Hagfeldt, Anders. Sun, Licheng.

|06| pi-stacked interactions in explosive crystals: Buffers against external mechanical stimuli
J AM CHEM SOC, 2008, 130(26): 8359-8365.
Zhang, Chaoyang. Wang, Xiaochuan. Huang, Hui.

|07| Carbon nanotube-quenched fluorescent oligonucleotides: Probes that fluoresce upon hybridization
J AM CHEM SOC, 2008, 130(26): 8351-8358.
Ronghua Yang. Jin, Jianyu. Chen, Yan. Shao, Na. Kang, Huaizhi. Xiao, Zeyu. Tang, Zhiwen. Wu, Yanrong. Zhu, Zhi. Weihong Tan.

|08| Gating of single synthetic nanopores by proton-driven DNA molecular motors
J AM CHEM SOC, 2008, 130(26): 8345-8350.
Fan Xia. Wei Guo. Mao, Youdong. Xu Hou. Xue, Jianming. Xia, Hongwei. Wang, Lin. Yanlin Song. Ji, Hang. Qi Ouyang. Wang, Yugang*. Lei Jiang*.

|09| Pyrazine-containing acene-type molecular ribbons with up to 16 rectilinearly arranged fused aromatic rings
J AM CHEM SOC, 2008, 130(26): 8297-8306.

|10| On the origin of alternating bond distortions and the emergence of chirality in polyoxometalate anions
J AM CHEM SOC, 2008, 130(26): 8223-8233.
Yan, Likai. Lopez, Xavier. Carbo, Jorge J.. Sniatynsky, Richard. Duncan, Dean C.. Poblet, Josep M..

|11| Methodology for synthesizing crystalline metallosilicates with expanded pore windows through molecular alkoxysilylation of zeolitic lamellar precursors
J AM CHEM SOC, 2008, 130(26): 8178-8187.
Wu, Peng. Ruan, Juanfang. Wang, Lingling. Wu, LeiLei. Wang, Yong. Liu, Yueming. Fan, Weibin. He, Mingyuan. Terasaki, Osamu. Tatsumi, Takashi.

|12| Aqueous noncovalent functionalization and controlled near-surface carbon doping of multiwalled boron nitride nanotubes
J AM CHEM SOC, 2008, 130(26): 8144-+.
Wang, Wenlong. Bando, Yoshio. Zhi, Chunyi. Fu, Wangyang. Wang, Enge. Golberg, Dmitri.

|13| Rhodium-catalyzed regioselective C-H functionalization via decarbonylation of acid chlorides and C-H bond activation under phosphine-free conditions
J AM CHEM SOC, 2008, 130(26): 8136-+.
Zhao, Xiaodan. Yu, Zhengkun.

|14| Single-walled MoO3 nanotubes
J AM CHEM SOC, 2008, 130(26): 8126-+.
Hu, Shi. Xun Wang.

|15| Effect of water on the ionothermal synthesis of molecular sieves
J AM CHEM SOC, 2008, 130(26): 8120-+.
Ma, Huaijun. Tian, Zhijian. Xu, Renshun. Wang, Bingchun. Wei, Ying. Wang, Lei. Xu, Yunpeng. Zhang, Weiping. Lin, Liwu.

|16| Functional mimicry of carboxypeptidase A by a combination of transition state stabilization and a defined orientation of catalytic moieties in molecularly imprinted polymers
J AM CHEM SOC, 2008, 130(25): 8044-8054.
Liu, Jun-Qiu. Wulff, Guenter.

|17| Origin of selectivity switch in Fischer-Tropsch synthesis over Ru and Rh from first-principles statistical mechanics studies
J AM CHEM SOC, 2008, 130(25): 7929-7937.
Chen, Jia. Liu, Zhi-Pan.

|18| Are the radical centers in peptide radical cations mobile? The generation, tautomerism, and dissociation of isomeric alpha-carbon-centered triglycine radical cations in the gas phase
J AM CHEM SOC, 2008, 130(25): 7862-7872.
Chu, Ivan K.. Zhao, Junfang. Xu, Minjie. Siu, Shiu On. Hopkinson, Alan C.. Siu, K. W. Michael.

|19| One-step multicomponent encapsulation by compound-fluidic electrospray
J AM CHEM SOC, 2008, 130(25): 7800-+.
Chen, Hongyan. Zhao, Yong. Song, Yanlin. Jiang, Lei.

|20| Quantum size effect directed selective self-assembling of cobalt phthalocyanine on Pb(111) thin films
J AM CHEM SOC, 2008, 130(25): 7790-+.
Jiang, Peng. Ma, Xucun. Ning, Yanxiao. Song, Canli. Chen, Xi. Jia, Jin-Feng. Xue, Qi-Kun.

|21| Cooperative catalysis with chiral Bronsted acid-Rh-2(OAC)(4): Highly enantioselective three-component reactions of diazo compounds with alcohols and imines
J AM CHEM SOC, 2008, 130(25): 7782-+.
Hu, Wenhao. Xu, Xinfang. Zhou, Jing. Liu, Wei-Jun. Huang, Haoxi. Hu, Juan. Yang, Liping. Gong, Liu-Zhu.

|22| Temperature controlled reversible change of the coordination modes of the highly symmetrical multitopic ligand to construct coordination assemblies: Experimental and theoretical studies
J AM CHEM SOC, 2008, 130(25): 7778-+.
Zheng, Bo. Dong, Hao. Bai, Junfeng. Li, Yizhi. Li, Shuhua. Scheer, Manfred.

|23| Bonding of seven carbonyl groups to a single metal atom: Theoretical study of M(CO)(n) (M = Ti, Zr, Hf; n=7, 6, 5, 4)
J AM CHEM SOC, 2008, 130(24): 7756-7765.
Luo, Qiong. Li, Qian-Shu. Yu, Zhong Heng. Xie, Yaoming. King, R. Bruce. Schaefer, Henry F., III.

|24| Stable aqueous ZnO@polymer core-shell nanoparticles with tunable photoluminescence and their application in cell Imaging
J AM CHEM SOC, 2008, 130(24): 7522-+.
Xiong, Huan-Ming. Xu, Yang. Ren, Qing-Guang. Xia, Yong-Yao.

|25| Carbohydrate monolayer strategy for electrochemical assay of cell surface carbohydrate
J AM CHEM SOC, 2008, 130(23): 7224-+.
Ding, Lin. Cheng, Wei. Wang, Xiaojian. Ding, Shijia. Huangxian Ju.

|26| Chiral phosphine-catalyzed enantioselective construction of gamma-butenolides through substitution of Morita-Baylis-Hillman acetates with 2-trimethylsilyloxy furan
J AM CHEM SOC, 2008, 130(23): 7202-+.
Jiang, Ying-Qing. Shi, Yong-Ling. Shi, Min.

|27| Is osmium diboride an ultra-hard material?
J AM CHEM SOC, 2008, 130(23): 7200-+.
Yang, Jun. Sun, Hong. Chen, Changfeng.

|28| Spontaneous formation and electrogenerated chemiluminescence of tris(bipyridine) Ru(II) derivative nanobelts
J AM CHEM SOC, 2008, 130(23): 7196-+.
Yu, Jiaguo. Fan, Fu-Ren F.. Pan, Shanlin. Lynch, Vincent M.. Omer, Khalid M.. Bard, Allen J..

|29| Spiro-bridged ladder-type poly(p-phenylene)s: Towards structurally perfect light-emitting materials
J AM CHEM SOC, 2008, 130(23): 7192-+.
Wu, Yonggang. Zhang, Jianyuan. Fei, Zhuping. Bo, Zhishan.

|30| Rh(I)-catalyzed Intramolecular [3+2] cycloaddition of trans-vinylcycloproplane-enes
J AM CHEM SOC, 2008, 130(23): 7178-+.
Jiao, Lei. Ye, Siyu. Yu, Zhi-Xiang.

|31| Enhancement of photocatalytic H-2 evolution on CdS by loading MOS2 as cocatalyst under visible light irradiation
J AM CHEM SOC, 2008, 130(23): 7176-+.
Zong, Xu. Yan, Hongjian. Wu, Guopeng. Ma, Guijun. Wen, Fuyu. Wang, Lu. Li, Can.

|32| Combined quantum mechanics/molecular mechanics study on the reversible isomerization of glucose and fructose catalyzed by Pyrococcus furiosus phosphoglucose isomerase
J AM CHEM SOC, 2008, 130(22): 7022-7031.
Wu, Ruibo. Xie, Hujun. Cao, Zexing. Mo, Yirong.

|33| Epitaxial growth of heterogeneous metal nanocrystals: From gold nano-octahedra to palladium and silver nanocubes
J AM CHEM SOC, 2008, 130(22): 6949-+.
Fan, Feng-Ru. Liu, De-Yu. Wu, Yuan-Fei. Duan, Sai. Xie, Zhao-Xiong. Jiang, Zhi-Yuan. Tian, Zhong-Qun.

|34| A new entry to cascade organocatalysis: Reactions of stable sulfur ylides and nitroolefins sequentially catalyzed by thiourea and DMAP
J AM CHEM SOC, 2008, 130(22): 6946-+.
Lu, Liang-Qiu. Cao, Yi-Ju. Liu, Xiao-Peng. An, Jing. Yao, Chang-Jiang. Ming, Zhi-Hui. Xiao, Wen-Jing.

|35| Mechanistic insights into the gold-catalyzed cycloisomerization of bromoallenyl ketones: Ligand-controlled regioselectivity
J AM CHEM SOC, 2008, 130(22): 6940-+.
Xia, Yuanzhi. Dudnik, Alexander S.. Gevorgyan, Vladimir. Li, Yahong.

|36| Vesicles and organogels from foldamers: A solvent-modulated self-assembling process
J AM CHEM SOC, 2008, 130(22): 6936-+.
Cai, Wei. Wang, Gui-Tao. Xu, Yun-Xiang. Jiang, Xi-Kui. Li, Zhan-Ting.

|37| An enzyme-based E-DNA sensor for sequence-specific detection of femtomolar DNA targets
J AM CHEM SOC, 2008, 130(21): 6820-6825.
Liu, Gang. Wan, Ying. Gau, Vincent. Zhang, Jiong. Lihua Wang. Shiping Song. Chunhai Fan.

|38| A luminescent microporous metal-organic framework for the recognition and sensing of anions
J AM CHEM SOC, 2008, 130(21): 6718-+.
Chen, Banglin. Wang, Liangbo. Zapata, Fatima. Qian, Guodong. Lobkovsky, Emil B..

|39| Coupling between molecular and plasmonic resonances in freestanding dye-gold nanorod hybrid nanostructures
J AM CHEM SOC, 2008, 130(21): 6692-+.
Ni, Weihai. Yang, Zhi. Chen, Huanjun. Li, Li. Wang, Jianfang.

|40| Temperature-dependent statistical behavior of single molecular conductance in aqueous solution
J AM CHEM SOC, 2008, 130(21): 6674-+.
Cao, Hui. Jiang, Jun. Ma, Jing. Luo, Yi.

|41| Optical properties of ultrashort semiconducting single-walled carbon nanotube capsules down to sub-10 nm
J AM CHEM SOC, 2008, 130(20): 6551-6555.
Sun, Xiaoming. Zaric, Sasa. Daranciang, Dan. Welsher, Kevin. Lu, Yuerui. Li, Xiaolin. Dai, Hongjie.

|42| Fluorophore-labeled beta-lactamase as a biosensor for beta-lactam antibiotics: A study of the biosensing process
J AM CHEM SOC, 2008, 130(20): 6351-6361.
Chan, Pak-Ho. So, Pui-Kin. Ma, Dik-Lung. Zhao, Yanxiang. Lai, Tat-Shing. Chung, Wai-Hong. Chan, Kwok-Chu. Yiu, Ka-Fai. Chan, Hoi-Wan. Siu, Fung-Ming. Tsang, Chun-Wai. Leung, Yun-Chung. Wong, Kwok-Yin.

|43| Engineering target-responsive hydrogels based on aptamer - Target interactions
J AM CHEM SOC, 2008, 130(20): 6320-+.
Yang, Huanghao. Liu, Haipeng. Kang, Huaizhi. Weihong Tan.

|44| Exceptional framework flexibility and sorption behavior of a multifunctional porous cuprous triazolate framework
J AM CHEM SOC, 2008, 130(18): 6010-6017.
Zhang, Jie-Peng. Chen, Xiao-Ming.

|45| Total synthesis of lobatoside E, a potent antitumor cyclic triterpene saponin
J AM CHEM SOC, 2008, 130(18): 5872-+.
Zhu, Chunsheng. Tang, Pingping. Yu, Biao.

|46| Highly selective synthesis of cataytically active monodisperse rhodium nanocubes
J AM CHEM SOC, 2008, 130(18): 5868-+.
Zhang, Yawen. Grass, Michael E.. Kuhn, John N.. Tao, Feng. Habas, Susan E.. Huang, Wenyu. Yang, Peidong. Somorjai, Gabor A..

|47| Flexible graphene films via the filtration of water-soluble noncovalent functionalized graphene sheets
J AM CHEM SOC, 2008, 130(18): 5856-+.

|48| A new method for N-N bond cleavage of N,N-disubstituted hydrazines to secondary amines and direct ortho amination of naphthol and its analogues
J AM CHEM SOC, 2008, 130(18): 5840-+.
Tang, Qiang. Zhang, Chao. Luo, Meiming.

|49| Ligand bonding and dynamics on colloidal nanocrystals at room temperature: The case of alkylamines on CdSe nanocrystals
J AM CHEM SOC, 2008, 130(17): 5726-5735.
Xiaohui Ji. Copenhaver, Danis. Sichmeller, Christopher. Xiaogang Peng.

|50| Asymmetric direct aldol reaction of functionalized ketones catalyzed by amine organocatalysts based on bispidine
J AM CHEM SOC, 2008, 130(17): 5654-+.
Liu, Jie. Yang, Zhigang. Wang, Zhen. Wang, Fei. Chen, Xiaohong. Liu, Xiaohua. Feng, Xiaoming. Su, Zhishan. Hu, Changwei.

|51| Asymmetric organocatalytic three-component 1,3-dipolar cycloaddition: Control of stereochemistry via a chiral bronsted acid activated dipole
J AM CHEM SOC, 2008, 130(17): 5652-+.
Chen, Xiao-Hua. Zhang, Wen-Quan. Gong, Liu-Zhu.

|52| Necklace-like Cu@Cross-Linked poly(vinyl alcohol) core-shell microcables by hydrothermal process
J AM CHEM SOC, 2008, 130(17): 5650-+.
Zhan, Yong-Jie. Shuhong Yu.

|53| Zigzag boron-carbon nanotubes with quasi-planar tetracoordinate carbons
J AM CHEM SOC, 2008, 130(17): 5638-+.
Zhang, Congjie. Sun, Wenxiu. Cao, Zexing.

|54| Synthesis of Cu-In-S ternary nanocrystals with tunable structure and composition
J AM CHEM SOC, 2008, 130(17): 5620-5621.
Daocheng Pan. Lijia An. Sun, Zhongming. Hou, William. Yang, Yang. Zhenzhong Yang. Yunfeng Lu*.

|55| Fabrication of heterogeneous binary arrays of nanoparticles via colloidal lithography
J AM CHEM SOC, 2008, 130(17): 5616-+.
Zhang, Gang. Wang, Dayang.

|56| DFT studies on the mechanism of the diboration of aldehydes catalyzed by copper(I) boryl complexes
J AM CHEM SOC, 2008, 130(16): 5586-5594.
Zhao, Haitao. Dang, Li. Marder, Todd B.. Lin, Zhenyang.

|57| Tandem Michael addition/ylide epoxidation for the synthesis of highly functionalized cyclohexadiene epoxide derivatives
J AM CHEM SOC, 2008, 130(16): 5408-+.
Wang, Qing-Gang. Deng, Xian-Ming. Zhu, Ben-Hu. Ye, Long-Wu. Sun, Xiu-Li. Li, Chuan-Ying. Zhu, Chun-Yin. Shen, Qi. Tang, Yong.

|58| alpha-CuV2O6 nanowires: Hydrothermal synthesis and primary lithium battery application
J AM CHEM SOC, 2008, 130(15): 5361-5367.
Ma, Hua. Zhang, Shaoyan. Ji, Weiqiang. Tao, Zhanliang. Chen, Jun.

|59| Transverse pressure induced phase transitions in boron nitride nanotube bundles and the lightest boron nitride crystal
J AM CHEM SOC, 2008, 130(15): 5257-5261.
Hao, Shaogang. Zhou, Gang. Duan, Wenhui. Wu, Jian. Gu, Bing-Lin.

|60| A doorway state leads to photostability or triplet photodamage in thymine DNA
J AM CHEM SOC, 2008, 130(15): 5131-5139.
Kwok, Wai-Ming. Ma, Chensheng. Phillips, David Lee.

|61| Highly sensitive and stable humidity nanosensors based on LiCl doped TiO2 electrospun nanofibers
J AM CHEM SOC, 2008, 130(15): 5036-+.
Li, Zhenyu. Zhang, Hongnan. Zheng, Wei. Wang, Wei. Huang, Huimin. Wang, Ce. MacDiarmid, Alan G.. Wei, Yen.

|62| Porous carbon and carbon/metal oxide microfibers with well-controlled pore structure and interface
J AM CHEM SOC, 2008, 130(15): 5034-+.
Shi, Qihui. Liang, Hongjun. Feng, Dan. Wang, Jianfang. Stucky, Galen D..

|63| Palladium-catalyzed cleavage reaction of carbon-carbon triple bond with molecular oxygen promoted by Lewis acid
J AM CHEM SOC, 2008, 130(15): 5030-+.
Wang, Azhong. Jiang, Huanfeng.

|64| Highly cis-1,4 selective polymerization of dienes with homogeneous Ziegler-Natta catalysts based on NCN-pincer rare earth metal dichioride precursors
J AM CHEM SOC, 2008, 130(14): 4984-4991.

|65| Fluorinated bis(phenoxyketimine)titanium complexes for the living, isoselective polymerization of propylene: Multiblock isotactic polypropylene copolymers via sequential monomer addition
J AM CHEM SOC, 2008, 130(14): 4968-4977.
Edson, Joseph B.. Zhigang Wang. Kramer, Edward J.. Coates, Geoffrey W..

|66| Single molecule conformational dynamics of adenylate kinase: Energy landscape, structural correlations, and transition state ensembles
J AM CHEM SOC, 2008, 130(14): 4772-4783.
Lu, Qiang. *.

|67| A homochiral nanotubular crystalline framework of metallomacrocycles for enantioselective recognition and separation
J AM CHEM SOC, 2008, 130(14): 4582-+.
Li, Gao. Yu, Weibin. Cui, Yong.

|68| Nanostructured AgPbmSbTem+2 system bulk materials with enhanced thermoelectric performance
J AM CHEM SOC, 2008, 130(13): 4527-4532.
Zhou, Min. Li, Jing-Feng. Kita, Takuji.

|69| Tandem rh(I)-catalyzed [(5+2)+1] cycloaddition/aldol reaction for the construction of linear triquinane skeleton: Total syntheses of (+/-)-hirsutene and (+/-)-1-desoxyhypnophilin
J AM CHEM SOC, 2008, 130(13): 4421-4430.
Jiao, Lei. Yuan, Changxia. Yu, Zhi-Xiang.

|70| Half-metallicity in edge-modified zigzag graphene nanoribbons
J AM CHEM SOC, 2008, 130(13): 4224-+.
Kan, Er-Jun. Li, Zhenyu. Yang, Jinlong. Hou, J. G..

|71| Ag, Ag2S, and Ag2Se nanocrystals: Synthesis, assembly, and construction of mesoporous structures
J AM CHEM SOC, 2008, 130(12): 4016-4022.

|72| Fused five-membered rings determine the stability of C60F60
J AM CHEM SOC, 2008, 130(12): 3985-3988.
Jia, Jianfeng. Wu, Hai-Shun. Xu, Xiao-Hong. Zhang, Xian-Ming. Jiao, Haijun.

|73| Single-crystalline, size, and orientation controllable nanowires and ultralong microwires of organic semiconductor with strong photoswitching property
J AM CHEM SOC, 2008, 130(12): 3937-3941.
Jiang, Lang. Fu, Yanyan. Li, Hongxiang. Hu, Wenping.

|74| Direct observation of the active center for methane dehydroaromatization using an ultrahigh field Mo-95 NMR spectroscopy
J AM CHEM SOC, 2008, 130(12): 3722-+.
Zheng, Heng. Ding Ma. Xinhe Bao. Hu, Jian Zhi. Kwak, Ja Hun. Wang, Yong. Peden, Charles H. F..

|75| Emissive terbium probe for multiphoton in vitro cell imaging
J AM CHEM SOC, 2008, 130(12): 3714-+.
Law, Ga-Lai. Wong, Ka-Leung. Man, Cornelia Wing-Yin. Wong, Wing-Tak. Tsao, Sai-Wah. Lam, Michael Hon-Wah. Lam, Paul Kwan-Sing.

|76| Intracellular spatial control of fluorescent magnetic nanoparticles
J AM CHEM SOC, 2008, 130(12): 3710-+.
Gao, Jinhao. Zhang, Wei. Huang, Pingbo. Zhang, Bei. Zhang, Xixiang. Xu, Bing.

|77| Facile synthesis for ordered mesoporous gamma-aluminas with high thermal stability
J AM CHEM SOC, 2008, 130(11): 3465-3472.
Yuan, Quan. Yin, An-Xiang. Luo, Chen. Sun, Ling-Dong. Zhang, Ya-Wen. Duan, Wen-Tao. Liu, Hai-Chao. Yan, Chun-Hua.

|78| Palladium-catalyzed oxidative ethoxycarbonylation of aromatic C-H bond with diethyl azodicarboxylate
J AM CHEM SOC, 2008, 130(11): 3304-+.
Yu, Wing-Yiu. Sit, Wing Nga. Lai, Kin-Man. Zhou, Zhongyuan. Chan, Albert S. C..

|79| Conjugated oligoelectrolyte electron transport/injection layers for organic optoelectronic devices
J AM CHEM SOC, 2008, 130(11): 3282-+.
Yang, Renqiang. Xu, Yunhua. Dang, Xuan-Dung. Nguyen, Thuc-Quyen. Cao, Yong. Bazan, Guillermo C..

|80| Direct benzylic alkylation via Ni-catalyzed selective benzylic sp(3) C-O activation
J AM CHEM SOC, 2008, 130(11): 3268-+.
Guan, Bing-Tao. Xiang, Shi-Kai. Wang, Bi-Qin. Sun, Zuo-Peng. Wang, Yang. Zhao, Ke-Qing. Shi, Zhang-Jie.

|81| Controlled viscoelastic carbon nanotube fluids
J AM CHEM SOC, 2008, 130(11): 3256-+.
Lei, Youan. Xiong, Chuanxi. Guo, Hong. Yao, Junlong. Dong, Lijie. Su, Xiaohong.

|82| Energetics and dynamics of electron transfer and proton transfer in dissociation of metalIII(salen)-peptide complexes in the gas phase
J AM CHEM SOC, 2008, 130(10): 3218-3230.
Laskin, Julia. Yang, Zhibo. Chu, Ivan K..

|83| Investigation of binding of UDP-Galf and UDP-[3-F]Galf to UDP-galactopyranose mutase by STD-NMR spectroscopy, molecular dynamics, and CORCEMA-ST calculations
J AM CHEM SOC, 2008, 130(10): 3157-3168.
Yuan, Yue. Bleile, Dustin W.. Wen, Xin. Sanders, David A. R.. Itoh, Kenji. Liu, Hung-wen. Pinto, B. Mario.

|84| Versatile synthesis strategy for carboxylic acid-functionalized upconverting nanophosphors as biological labels
J AM CHEM SOC, 2008, 130(10): 3023-3029.
Chen, Zhigang. Chen, Huili. Hu, He. Yu, Mengxiao. Li, Fuyou. Zhang, Qiang. Zhou, Zhiguo. Yi, Tao. Huang, Chunhui.

|85| Formation of CeO2-ZrO2 solid solution nanocages with controllable structures via kirkendall effect
J AM CHEM SOC, 2008, 130(9): 2736-+.
Liang, Xin. Xun Wang. Zhuang, Yuan. Xu, Biao. Kuang, Simin. Yadong Li.

|86| One-step controllable synthesis for high-quality ultrafine metal oxide semiconductor nanocrystals via a separated two-phase hydrolysis reaction
J AM CHEM SOC, 2008, 130(8): 2676-2680.
Tang, Kangjian. Zhang, Jianan. Wenfu Yan. Li, Zhonghua. Wang, Yangdong. Yang, Weimin. Xie, Zaiku. Sun, Taolei. Fuchs, Harald.

|87| B-2(BO)(2)(2-) - Diboronyl diborene: A linear molecule with a triple boron-boron bond
J AM CHEM SOC, 2008, 130(8): 2573-2579.
Li, Si-Dian. Zhai, Hua-Jin. Wang, Lai-Sheng.

|88| Hydride, hydrogen atom, proton, and electron transfer driving forces of various five-membered heterocyclic organic hydrides and their reaction intermediates in acetonitrile
J AM CHEM SOC, 2008, 130(8): 2501-2516.
Zhu, Xiao-Qing. Zhang, Ming-Tian. Yu, Ao. Wang, Chun-Hua. Cheng, Jin-Pei.

|89| Organocatalytic enantioselective Mannich-type reaction of phosphorus ylides: Synthesis of chiral N-Boc-beta-amino-alpha-methylene carboxylic esters
J AM CHEM SOC, 2008, 130(8): 2456-2457.
Zhang, Yan. Liu, Yan-Kai. Kang, Tai-Ran. Hu, Ze-Kai. Chen, Ying-Chun.

|90| Accurately probing slow motions on millisecond timescales with a robust NMR relaxation experiment
J AM CHEM SOC, 2008, 130(8): 2432-2433.
Long, Dong. Liu, Maili. Yang, Daiwen.

|91| Origins of differences in reactivities of alkenes, alkynes, and allenes in [Rh(CO)(2)CI](2)-catalyzed (5+2) cycloaddition reactions with vinylcyclopropanes
J AM CHEM SOC, 2008, 130(8): 2378-2379.
Yu, Zhi-Xiang. Cheong, Paul Ha-Yeon. Liu, Peng. Legault, Claude Y.. Wender, Paul A.. Houk, K. N..

|92| Mechanistic studies of IspH in the deoxyxylulose phosphate pathway: Heterolytic C-O bond cleavage at C(4) position
J AM CHEM SOC, 2008, 130(7): 2164-+.
Xiao, Youli. Zhao, Zongbao K.. Liu, Pinghua.

|93| Metallic wires of lanthanum atoms inside carbon nanotubes
J AM CHEM SOC, 2008, 130(7): 2162-+.
Guan, Lunhui. Suenaga, Kazu. Okubo, Shingo. Okazaki, Toshiya. Iijima, Sumio.

|94| An effective Friedel-Crafts postfunctionalization of poly(N-vinylcarbazole) to tune carrier transportation of supramolecular organic semiconductors based on pi-stacked polymers for nonvolatile flash memory cell
J AM CHEM SOC, 2008, 130(7): 2120-+.
Xie, Ling-Hai. Ling, Qi-Dan. Hou, Xiao-Ya. Huang, Wei.

|95| Carbon-carbon bond activation of 2,2,6,6-tetramethyl-piperidine-1-oxyl by a Rh-II metalloradical: A combined experimental and theoretical study
J AM CHEM SOC, 2008, 130(6): 2051-2061.
Chan, Kin Shing. Li, Xin Zhu. Dzik, Wojciech I.. de Bruin, Bas.

|96| Controlled synthesis and upconverted avalanche luminescence of cerium(III) and neodymium(III) orthovanadate nanocrystals with high uniformity of size and shape
J AM CHEM SOC, 2008, 130(6): 2032-2040.
Deng, Hong. Yang, Shihe. Xiao, Si. Gong, Hong-Mei. Wang, Qu-Quan.

|97| Experimental and theoretical study of the reactions between neutral vanadium oxide clusters and ethane, ethylene, and acetylene
J AM CHEM SOC, 2008, 130(6): 1932-1943.
Dong, Feng. Heinbuch, Scott. Xie, Yan. Rocca, Jorge J.. Bernstein, Elliot R.. Wang, Zhe-Chen. Deng, Ke. He, Sheng-Gui.

|98| Palladium-catalyzed cross-coupling of alpha-diazocarbonyl compounds with arylboronic acids
J AM CHEM SOC, 2008, 130(5): 1566-+.
Peng, Cheng. Wang, Yan. Wang, Jianbo.

|99| Zero thermal expansion in PbTiO3-Based perovskites
J AM CHEM SOC, 2008, 130(4): 1144-+.
Chen, Jun. Xing, Xianran. Sun, Ce. Hu, Penghao. Yu, Ranbo. Wang, Xiaowei. Li, Lihong.

|00| CdS quantum dots sensitized TiO2 nanotube-array photoelectrodes
J AM CHEM SOC, 2008, 130(4): 1124-+.
Sun, Wen-Tao. Yu, Yuan. Pan, Hua-Yong. Gao, Xian-Feng. Chen, Qing. Peng, Lian-Mao.

|01| Layer-by-layer arrangement by protein-protein interaction of sulfite oxidase and cytochrome c catalyzing oxidation of sulfite
J AM CHEM SOC, 2008, 130(4): 1122-+.
Dronov, Roman. Kurth, Dirk G.. Moehwald Helmuth. Spricigo, Roberto. Leimkuehler, Silke. Wollenberger, Ulla. Rajagopalan, K. V.. Scheller, Frieder W.. Lisdat, Fred.

|02| Supramolecular isomerism, framework flexibility, unsaturated metal center, and porous property of Ag(I)/Cu(I) 3,3 ',5,5 '-tetrametyl-4,4 '-bipyrazolate
J AM CHEM SOC, 2008, 130(3): 907-917.
Zhang, Jie-Peng. Kitagawa, Susumu.

|03| Metal-coupled folding of Cys(2)His(2) zinc-finger
J AM CHEM SOC, 2008, 130(3): 892-900.
Li, Wenfei. Zhang, Jian. Wang, Jun. Wang, Wei.

|04| Synthesis and conformational studies of gamma-aminoxy peptides
J AM CHEM SOC, 2008, 130(2): 743-755.
Chen, Fei. Song, Ke-Sheng. Wu, Yun-Dong. Yang, Dan.

|05| Strictosidine synthase: Mechanism of a Pictet-Spengler catalyzing enzyme
J AM CHEM SOC, 2008, 130(2): 710-723.
Maresh, Justin J.. Giddings, Lesley-Ann. Friedrich, Anne. Loris, Elke A.. Panjikar, Santosh. Trout, Bernhardt L.. Stoeckigt, Joachim. Peters, Baron. OConnor, Sarah E..

|06| Complexation-induced transition of nanorod to network aggregates: Alternate porphyrin and cyclodextrin arrays
J AM CHEM SOC, 2008, 130(2): 600-605.
Liu, Yu. Ke, Chen-Feng. Zhang, Heng-Yi. Cui, Jie. Ding, Fei.

|07| Pyrene excimer signaling molecular beacons for probing nucleic acids
J AM CHEM SOC, 2008, 130(1): 336-342.
Conlon, Patrick. Yang, Chaoyong James. Wu, Yanrong. Chen, Yan. Martinez, Karen. Kim, Youngmi. Stevens, Nathan. Marti, Angel A.. Jockusch, Steffen. Turro, Nicholas J.. Weihong Tan.

|08| Superparamagnetic high-magnetization microspheres with an Fe3O4@SiO2 core and perpendicularly aligned mesoporous SiO2 shell for removal of microcystins
J AM CHEM SOC, 2008, 130(1): 28-+.
Deng, Yonghui. Qi, Dawei. Deng, Chunhui. Zhang, Xiangmin. Dongyuan Zhao.
期刊影响因子

15.000 (2022)
16.383 (2021)
15.419 (2020)
14.612 (2019)
14.695 (2018)
14.357 (2017)
13.858 (2016)
13.038 (2015)
12.113 (2014)
11.444 (2013)
10.677 (2012)
9.907 (2011)
9.019 (2010)
8.580 (2009)
8.091 (2008)
7.885 (2007)
7.696 (2006)
7.419 (2005)
6.903 (2004)
6.516 (2003)
6.201 (2002)
6.079 (2001)
6.025 (2000)
20240224082102979685