首页进展学者团队单位课程获奖名片城市微信平台开放平台数据平台公益平台英华会议
|  返回期刊首页JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY
JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY

期刊名缩写:J AM CHEM SOC
2014 - 期刊发表

|01| Wafer-Scale Transfer of Vertically Aligned Carbon Nanotube Arrays
J AM CHEM SOC, 2014, 136(52): 18156-18162.
Wang, Miao. Li, Taotao. Yao, Yagang. Lu, Huifen. Li, Qiang. Chen, Minghai. Li, Qingwen.

|02| Comprehensive Fe-Ligand Vibration Identification in {FeNO}(6) Hemes
J AM CHEM SOC, 2014, 136(52): 18100-18110.
Li, Jianfeng. Peng, Qian. Oliver, Allen G.. Alp, E. Ercan. Hu, Michael Y.. Zhao, Jiyong. Sage, J. Timothy. Scheidt, W. Robert.

|03| Structure-Based Design of Functional Amyloid Materials
J AM CHEM SOC, 2014, 136(52): 18044-18051.
Li, Dan. Jones, Eric M.. Sawaya, Michael R.. Furukawa, Hiroyasu. Luo, Fang. Ivanova, Magdalena. Sievers, Stuart A.. Wang, Wenyuan. Yaghi, Omar M.. Liu, Cong. Eisenberg, David S..

|04| RETRACTED: Efficient Reactivation of p53 in Cancer Cells by a Dual MdmX/Mdm2 Inhibitor (Retracted article. See vol. 137, pg. 14546, 2015)
J AM CHEM SOC, 2014, 136(52): 18023-18033.
Qin, Lingyun. Yang, Fei. Zhou, Cindy. Chen, Yao. Zhang, Huashan. Su, Zhengding.

|05| Construction of Tetracyclic 3-Spirooxindole through Cross-Dehydrogenation of Pyridinium: Applications in Facile Synthesis of (+/-)-Corynoxine and (+/-)-Corynoxine B
J AM CHEM SOC, 2014, 136(52): 17962-17965.
Xu, Jun. Shao, Li-Dong. Li, Dashan. Deng, Xu. Liu, Yu-Chen. Zhao, Qin-Shi. Xia, Chengfeng.

|06| Beauty, Symmetry, and Magnetocaloric Effect-Four-Shell Keplerates with 104 Lanthanide Atoms
J AM CHEM SOC, 2014, 136(52): 17938-17941.
Peng, Jun-Bo. Kong, Xiang-Jian. Zhang, Qian-Chong. Orendac, Martin. Prokleska, Jan. Ren, Yan-Ping. Long, La-Sheng. Zheng, Zhiping. Zheng, Lan-Sun.

|07| Transformable Nanostructures of Platinum-Containing Organosilane Hybrids: Non-covalent Self-Assembly of Polyhedral Oligomeric Silsesquioxanes Assisted by Pt...Pt and pi-pi Stacking Interactions of Alkynylplatinum(II) Terpyridine Moieties
J AM CHEM SOC, 2014, 136(52): 17910-17913.
Au-Yeung, Ho-Leung. Leung, Sammual Yu-Lut. Tam, Anthony Yiu-Yan. Yam, Vivian Wing-Wah.

|08| Structural Mimics of Viruses Through Peptide/DNA Co-Assembly
J AM CHEM SOC, 2014, 136(52): 17902-17905.
Ni, Rong. Chau, Ying.

|09| Bipolar Gold(III) Complexes for Solution-Processable Organic Light-Emitting Devices with a Small Efficiency Roll-Off
J AM CHEM SOC, 2014, 136(51): 17861-17868.
Tang, Man-Chung. Tsang, Daniel Ping-Kuen. Wong, Yi-Chun. Chan, Mei-Yee. Wong, Keith Man-Chung. Yam, Vivian Wing-Wah.

|10| Histidine-Iridium(III) Coordination-Based Peptide Luminogenic Cyclization and Cyclo-RGD Peptides for Cancer-Cell Targeting
J AM CHEM SOC, 2014, 136(51): 17734-17737.
Ma, Xiaochuan. Jia, Junli. Cao, Rui. Wang, Xiaobo. Fei, Hao.

|11| Cobalt-Bisoxazoline-Catalyzed Asymmetric Kumada Cross-Coupling of Racemic alpha-Bromo Esters with Aryl Grignard Reagents
J AM CHEM SOC, 2014, 136(50): 17662-17668.
Mao, Jianyou. Liu, Feipeng. Wang, Min. Wu, Lin. Zheng, Bing. Liu, Shangzhong. Zhong, Jiangchun. Bian, Qinghua. Walsh, Patrick J..

|12| Ni-Catalyzed Reductive Coupling of Alkyl Acids with Unactivated Tertiary Alkyl and Glycosyl Halides
J AM CHEM SOC, 2014, 136(50): 17645-17651.
Zhao, Chenglong. Jia, Xiao. Wang, Xuan. Gong, Hegui.

|13| Ambient Scalable Synthesis of Surfactant-Free Thermoelectric CuAgSe Nanoparticles with Reversible Metallic-n-p Conductivity Transition
J AM CHEM SOC, 2014, 136(50): 17626-17633.
Han, Chao. Sun, Qiao. Cheng, Zhen Xiang. Wang, Jian Li. Li, Zhen. Lu, Gao Qing (Max). Dou, Shi Xue.

|14| Unprecedented Chemical Reactivity of a Paramagnetic Endohedral Metallofullerene La@C-5-C-82 that Leads Hydrogen Addition in the 1,3-Dipolar Cycloaddition Reaction
J AM CHEM SOC, 2014, 136(50): 17537-17546.
Takano, Yuta. Slanina, Zdenek. Mateos, Jaime. Tsuchiya, Takayoshi. Kurihara, Hirold. Uhlik, Filip. Angeles Herranz, Maria. Martin, Nazario. Nagase, Shigeru. Akasaka, Takeshi.

|15| Dimer Involvement and Origin of Crossover in Nickel-Catalyzed Aldehyde-Alkyne Reductive Couplings
J AM CHEM SOC, 2014, 136(50): 17495-17504.
Haynes, M. Taylor, II. Liu, Peng. Baxter, Ryan D.. Nett, Alex J.. Houk, K. N.. Montgomery, John.

|16| a A Resistance-Switchable and Ferroelectric Metal Organic Framework
J AM CHEM SOC, 2014, 136(50): 17477-17483.
Pan, Liang. Liu, Gang. Li, Hui. Meng, Sheng. Han, Lei. Shang, Jie. Chen, Bin. Platero-Prats, Ana E.. Lu, Wei. Zou, Xiaodong. Li, Run-Wei.

|17| Glycan Imaging in Intact Rat Hearts and Glycoproteomic Analysis Reveal the Upregulation of Sialylation during Cardiac Hypertrophy
J AM CHEM SOC, 2014, 136(50): 17468-17476.
Rong, Jie. Han, Jing. Dong, Lu. Tan, Yanhong. Yang, Huaqian. Feng, Lianshun. Wang, Qi-Wei. Meng, Rong. Zhao, Jing. Wang, Shi-Qiang. Chen, Xing.

|18| Stochastic Gate Dynamics Regulate the Catalytic Activity of Ubiquitination Enzymes
J AM CHEM SOC, 2014, 136(50): 17446-17458.
Rout, Manoj K.. Hodge, Curtis D.. Markin, Craig J.. Xu, Xin. Glover, J. N. Mark. Xiao, Wei. Spyracopoulos, Leo.

|19| Remote Ester Group Leads to Efficient Kinetic Resolution of Racemic Aliphatic Alcohols via Asymmetric Hydrogenation
J AM CHEM SOC, 2014, 136(50): 17426-17429.
Yang, Xiao-Hui. Wang, Ke. Zhu, Shou-Fei. Xie, Jian-Hua. Zhou, Qi-Lin.

|20| Tip-Induced Chemical Manipulation of Metal Porphyrins at a Liquid/Solid Interface
J AM CHEM SOC, 2014, 136(50): 17418-17421.
Li, Min. den Boer, Duncan. Iavicoli, Patrizia. Adisoejoso, Jinne. Uji-i, Hiroshi. Van der Auweraer, Mark. Amabilino, David B.. Elemans, Johannes A. A. W.. De Feyter, Steven.

|21| Regio- and Stereoselective Hydrosilylation of Alkynes Catalyzed by Three-Coordinate Cobalt(I) Alkyl and Silyl Complexes
J AM CHEM SOC, 2014, 136(50): 17414-17417.
Mo, Zhenbo. Mao, Jie. Gao, Yafei. Deng, Liang.

|22| An Actinide Metallacyclopropene Complex: Synthesis, Structure, Reactivity, and Computational Studies
J AM CHEM SOC, 2014, 136(49): 17249-17261.
Fang, Bo. Ren, Wenshan. Hou, Guohua. Zi, Guofu. Fang, De-Cai. Maron, Laurent. Walter, Marc D..

|23| Controlling the Stereochemistry and Regularity of Butanethiol Self-Assembled Mono layers on Au(111)
J AM CHEM SOC, 2014, 136(49): 17087-17094.
Yan, Jiawei. Ouyang, Runhai. Jensen, Palle S.. Ascic, Erhad. Tanner, David. Mao, Bingwei. Zhang, Jingdong. Tang, Chunguang. Hush, Noel S.. Ulstrup, Jens. Reimers, Jeffrey R..

|24| Understanding Polymorphism in Organic Semiconductor Thin Films through Nanoconfinement
J AM CHEM SOC, 2014, 136(49): 17046-17057.
Diao, Ying. Lenn, Kristina M.. Lee, Wen-Ya. Blood-Forsythe, Martin A.. Xu, Jie. Mao, Yisha. Kim, Yeongin. Reinspach, Julia A.. Park, Steve. Aspuru-Guzik, Alan. Xue, Gi. Clancy, Paulette. Bao, Zhenan. Mannsfeld, Stefan C. B..

|25| A Highly Efficient Silole-Containing Dithienylethene with Excellent Thermal Stability and Fatigue Resistance: A Promising Candidate for Optical Memory Storage Materials
J AM CHEM SOC, 2014, 136(49): 16994-16997.
Chan, Jacky Chi-Hung. Lam, Wai Han. Yam, Vivian Wing-Wah.

|26| A Facile and General Coating Approach to Moisture/Water-Resistant Metal-Organic Frameworks with Intact Porosity
J AM CHEM SOC, 2014, 136(49): 16978-16981.
Zhang, Wang. Hu, Yingli. Ge, Jin. Jiang, Hai-Long. Shuhong Yu.

|27| Preparation of Core-Shell Coordination Molecular Assemblies via the Enrichment of Structure-Directing "Codes" of Bridging Ligands and Metathesis of Metal Units
J AM CHEM SOC, 2014, 136(48): 16895-16901.
Park, Jinhee. Chen, Ying-Pin. Perry, Zachary. Li, Jian-Rong. Zhou, Hong-Cai.

|28| Intramolecular Iron-Mediated C-H Bond Heterolysis with an Assist of Pendant Base in a [FeFe]-Hydrogenase Model
J AM CHEM SOC, 2014, 136(48): 16817-16823.
Zheng, Dehua. Wang, Ning. Wang, Mei. Ding, Shengda. Ma, Chengbing. Darensbourg, Marcetta Y.. Hall, Michael B.. Sun, Licheng.

|29| [10(1)over-bar0] Oriented Multichannel ZnO Nanowire Arrays with Enhanced Optoelectronic Device Performance
J AM CHEM SOC, 2014, 136(48): 16772-16775.
He, Dongqing. Sheng, Xia. Yang, Jie. Chen, Liping. Zhu, Kai. Xinjian Feng.

|30| Cu(II)-Cu(I) Synergistic Cooperation to Lead the Alkyne C-H Activation
J AM CHEM SOC, 2014, 136(48): 16760-16763.
Bai, Ruopeng. Zhang, Guanghui. Yi, Hong. Huang, Zhiliang. Qi, Xiaotian. Liu, Chao. Miller, Jeffrey T.. Kropf, A. Jeremy. Bunel, Emilio E.. Lan, Yu. Lei, Aiwen.

|31| Cucurbit[6]uril-Based Supramolecular Assemblies: Possible Application in Radioactive Cesium Cation Capture
J AM CHEM SOC, 2014, 136(48): 16744-16747.
Chen, Kai. Kong, Yan-Shang. Zhao, Yue. Yang, Ji-Min. Lu, Yi. Sun, Wei-Yin.

|32| Mechanistic Insight into Size-Dependent Activity and Durability in Pt/CNT Catalyzed Hydrolytic Dehydrogenation of Ammonia Borane
J AM CHEM SOC, 2014, 136(48): 16736-16739.
Chen, Wenyao. Ji, Jian. Feng, Xiang. Duan, Xuezhi. Qian, Gang. Li, Ping. Zhou, Xinggui. Chen, De. Yuan, Weikang.

|33| General Strategy for Fabricating Thoroughly Mesoporous Nanofibers
J AM CHEM SOC, 2014, 136(48): 16716-16719.
Hou, Huilin. Wang, Lin. Gao, Fengmei. Wei, Guodong. Tang, Bin. Yang, Weiyou. Wu, Tom.

|34| Quantitative Correlation between Defect Density and Heterogeneous Electron Transfer Rate of Single Layer Graphene
J AM CHEM SOC, 2014, 136(47): 16609-16617.
Zhong, Jin-Hui. Zhang, Jie. Jin, Xi. Liu, Jun-Yang. Li, Qiongyu. Li, Mao-Hua. Cai, Weiwei. Wu, De-Yin. Zhan, Dongping. Ren, Bin.

|35| Tunable Morphology of the Self-Assembled Organic Microcrystals for the Efficient Laser Optical Resonator by Molecular Modulation
J AM CHEM SOC, 2014, 136(47): 16602-16608.
Wang, Xuedong. Li, Hui. Wu, Yishi. Xu, Zhenzhen. Fu, Hongbing.

|36| A Comprehensive Study of Extended Tetrathiafulvalene Cruciform Molecules for Molecular Electronics: Synthesis and Electrical Transport Measurements
J AM CHEM SOC, 2014, 136(47): 16497-16507.
Parker, Christian R.. Leary, Edmund. Frisenda, Riccardo. Wei, Zhongming. Jennum, Karsten S.. Glibstrup, Emil. Abrahamsen, Peter Baech. Santella, Marco. Christensen, Mikkel A.. Della Pia, Eduardo Antonio. Li, Tao. Teresa Gonzalez, Maria. Jiang, Xingbin. Morsing, Thorbjorn J.. Rubio-Bollinger, Gabino. Laursen, Bo W.. Norgaard, Kasper. van der Zant, Herre. Agrait, Nicolas. Nielsen, Mogens Brondsted.

|37| Total Synthesis of Rubriflordilactone A
J AM CHEM SOC, 2014, 136(47): 16477-16480.
Li, Jian. Yang, Peng. Yao, Ming. Deng, Jun. Li, Ang.

|38| Rational Design of pH-Controlled DNA Strand Displacement
J AM CHEM SOC, 2014, 136(47): 16469-16472.
Amodio, Alessia. Zhao, Bin. Porchetta, Alessandro. Idili, Andrea. Castronovo, Matteo. Chunhai Fan. Ricci, Francesco.

|39| All-Solid-State Lithium Organic Battery with Composite Polymer Electrolyte and Pillar[5]quinone Cathode
J AM CHEM SOC, 2014, 136(47): 16461-16464.
Zhu, Zhiqiang. Hong, Meiling. Guo, Dongsheng. Shi, Jifu. Tao, Zhanliang. Chen, Jun.

|40| Silver-Catalyzed Radical Fluorination of Alkylboronates in Aqueous Solution
J AM CHEM SOC, 2014, 136(46): 16439-16443.
Li, Zhaodong. Wang, Zhentao. Zhu, Lin. Tan, Xinqiang. Li, Chaozhong.

|41| Hollow Mesoporous Organosilica Nanoparticles: A Generic Intelligent Framework-Hybridization Approach for Biomedicine
J AM CHEM SOC, 2014, 136(46): 16326-16334.
Chen, Yu. Meng, Qingshuo. Wu, Meiying. Wang, Shige. Xu, Pengfei. Chen, Hangrong. Li, Yaping. Zhang, Lingxia. Wang, Lianzhou. Shi, Jianlin.

|42| Mechanistic Insights into the Pd-Catalyzed Intermolecular Asymmetric Allylic Dearomatization of Multisubstituted Pyrroles: Understanding the Remarkable Regio- and Enantioselectivity
J AM CHEM SOC, 2014, 136(46): 16251-16259.
Zheng, Chao. Zhuo, Chun-Xiang. You, Shu-Li.

|43| Two-Dimensional pi-Expanded Quinoidal Terthiophenes Terminated with Dicyanomethylenes as n-Type Semiconductors for High-Performance Organic Thin-Film Transistors
J AM CHEM SOC, 2014, 136(46): 16176-16184.
Zhang, Cheng. Zang, Yaping. Gann, Eliot. McNeill, Christopher R.. Zhu, Xiaozhang. Chongan Di. Daoben Zhu.

|44| Guest-Driven Inflation of Self-Assembled Nanofibers through Hollow Channel Formation
J AM CHEM SOC, 2014, 136(46): 16152-16155.
Wang, Yanqiu. Huang, Zhegang. Kim, Yongju. He, Ying. Lee, Myongsoo.

|45| Rhodium-Catalyzed Enantioselective Hydrogenation of Tetrasubstituted alpha-Acetoxy beta-Enamido Esters: A New Approach to Chiral alpha-Hydroxyl-beta-amino Acid Derivatives
J AM CHEM SOC, 2014, 136(46): 16120-16123.
Wang, Qingli. Huang, Wenhua. Yuan, Haoquan. Cai, Qin. Chen, Liming. Lv, Hui. Zhang, Xumu.

|46| Conformation Modulated Optical Activity Enhancement in Chiral Cysteine and Au Nanorod Assemblies
J AM CHEM SOC, 2014, 136(46): 16104-16107.
Han, Bing. Zhu, Zhening. Li, Zhengtao. Zhang, Wei. Zhiyong Tang.

|47| Interconversion between Three Overstretched DNA Structures
J AM CHEM SOC, 2014, 136(45): 16073-16080.
Zhang, Xinghua. Qu, Yuanyuan. Chen, Hu. Rouzina, Ioulia. Zhang, Shengli. Doyle, Patrick S.. Yan, Jie.

|48| Prediction of Silicon-Based Layered Structures for Optoelectronic Applications
J AM CHEM SOC, 2014, 136(45): 15992-15997.
Luo, Wei. Ma, Yanming. Gong, Xingao. Xiang, Hongjun.

|49| Water-Soluble Monodisperse Core-Shell Nanorings: Their Tailorable Preparation and Interactions with Oppositely Charged Spheres of a Similar Diameter
J AM CHEM SOC, 2014, 136(45): 15933-15941.
Zhang, Kaka. Miao, Han. Chen, Daoyong.

|50| One-Step Construction of Two Different Kinds of Pores in a 2D Covalent Organic Framework
J AM CHEM SOC, 2014, 136(45): 15885-15888.
Zhou, Tian-You. Xu, Shun-Qi. Wen, Qiang. Pang, Zhong-Fu. Zhao, Xin.

|51| Non-wettable, Oxidation-Stable, Brightly Luminescent, Perfluorodecyl-Capped Silicon Nanocrystal Film
J AM CHEM SOC, 2014, 136(45): 15849-15852.
Qian, Chenxi. Sun, Wei. Wang, Liwei. Chen, Changlong. Liao, Kristine. Wang, Wendong. Jia, Jia. Hatton, Benjamin D.. Casillas, Gilberto. Kurylowicz, Marty. Yip, Christopher M.. Mastronardi, Melanie L.. Ozin, Geoffrey A..

|52| Asymmetric Hydrogenation via Capture of Active Intermediates Generated from Aza-Pinacol Rearrangement
J AM CHEM SOC, 2014, 136(45): 15837-15840.
Yu, Chang-Bin. Huang, Wen-Xue. Shi, Lei. Chen, Mu-Wang. Wu, Bo. Zhou, Yong-Gui.

|53| Total Synthesis and Determination of the Absolute Configuration of Rakicidin A
J AM CHEM SOC, 2014, 136(44): 15787-15791.
Sang, Feng. Li, Dongmei. Sun, Xiaolong. Cao, Xianqiang. Wang, Liang. Sun, Jianlei. Sun, Bingxia. Wu, Lingling. Yang, Guang. Chu, Xiaoqian. Wang, Jinghan. Dong, Changming. Geng, Yan. Jiang, Hong. Long, Haibo. Chen, Sijia. Wang, Guiyan. Zhang, Shuzhong. Zhang, Quan. Chen, Yue.

|54| Protein Biomineralized Nanoporous Inorganic Mesocrystals with Tunable Hierarchical Nanostructures
J AM CHEM SOC, 2014, 136(44): 15781-15786.
Fei, Xiang. Li, Wei. Shao, Zhengzhong. Seeger, Stefan. Dongyuan Zhao. Chen, Xin.

|55| Bond-Making and Breaking between Carbon, Nitrogen, and Oxygen in Electrocatalysis
J AM CHEM SOC, 2014, 136(44): 15694-15701.
Li, Hongjiao. Li, Yongdan. Koper, Marc T. M.. Calle-Vallejo, Federico.

|56| Surface Plasmon Resonance Enhanced Light Absorption and Photothermal Therapy in the Second Near-Infrared Window
J AM CHEM SOC, 2014, 136(44): 15684-15693.
Ding, Xianguang. Liow, Chi Hao. Zhang, Mengxin. Huang, Renjun. Li, Chunyan. Shen, He. Liu, Mengya. Zou, Yu. Gao, Nan. Zhang, Zhijun. Li, Yonggang. Wang, Qiangbin. Li, Shuzhou. Jiang, Jiang.

|57| Low Overpotential in Vacancy-Rich Ultrathin CoSe2 Nanosheets for Water Oxidation
J AM CHEM SOC, 2014, 136(44): 15670-15675.
Liu, Youwen. Cheng, Hao. Lyu, Mengjie. Fan, Shaojuan. Liu, Qinghua. Zhang, Wenshuai. Zhi, Yuduo. Wang, Chengming. Xiao, Chong. Wei, Shiqiang. Ye, Bangjiao. Xie, Yi.

|58| Tunable Arylative Cyclization of 1,6-Enynes Triggered by Rhodium(III)-Catalyzed C-H Activation
J AM CHEM SOC, 2014, 136(44): 15607-15614.
Fukui, Yuki. Liu, Ping. Liu, Qiang. He, Zhi-Tao. Wu, Nuo-Yi. Tian, Ping. Lin, Guo-Qiang.

|59| Crystal Structure and Optical Properties of the [Ag62S12(SBut)(32)](2+) Nanocluster with a Complete Face-Centered Cubic Kernel
J AM CHEM SOC, 2014, 136(44): 15559-15565.
Jin, Shan. Wang, Shuxin. Song, Yongbo. Zhou, Meng. Zhong, Juan. Zhang, Jun. Xia, Andong. Pei, Yong. Chen, Man. Li, Peng. Zhu, Manzhou.

|60| Solution-Processed Organic Solar Cells Based on Dialkylthiol-Substituted Benzodithiophene Unit with Efficiency near 10%
J AM CHEM SOC, 2014, 136(44): 15529-15532.
Kan, Bin. Zhang, Qian. Li, Miaomiao. Wan, Xiangjian. Ni, Wang. Long, Guankui. Wang, Yunchuang. Yang, Xuan. Feng, Huanran. Chen, Yongsheng.

|61| Three-Coordinate Cobalt(IV) and Cobalt(V) Imido Complexes with N-Heterocyclic Carbene Ligation: Synthesis, Structure, and Their Distinct Reactivity in C-H Bond Amination
J AM CHEM SOC, 2014, 136(44): 15525-15528.
Zhang, Long. Liu, Yuesheng. Deng, Liang.

|62| Octadecanuclear Macrocycles and Nonanuclear Bowl-Shaped Structures Based on Two Analogous Pyridyl-Substituted Imidazole-4,5-dicarboxylate Ligands
J AM CHEM SOC, 2014, 136(44): 15521-15524.
Zhang, Ying-Ying. Shen, Xu-Yu. Weng, Lin-Hong. Jin, Guo-Xin.

|63| Iridium Catalyzed Regioselective Cage Boron Alkenylation of o-Carboranes via Direct Cage B-H Activation
J AM CHEM SOC, 2014, 136(44): 15513-15516.
Quan, Yangjian. Xie, Zuowei.

|64| Cobalt-Catalyzed Enantioselective Hydroboration of 1,1-Disubstituted Aryl Alkenes
J AM CHEM SOC, 2014, 136(44): 15501-15504.
Zhang, Lei. Zuo, Ziqing. Wan, Xiaolong. Huang, Zheng.

|65| A Discrete Amphiphilic Organoplatinum(II) Metallacycle with Tunable Lower Critical Solution Temperature Behavior
J AM CHEM SOC, 2014, 136(44): 15497-15500.
Wei, Peifa. Cook, Timothy R.. Yan, Xuzhou. Huang, Feihe. Stang, Peter J..

|66| Tuning the Luminescence of Metal-Organic Frameworks for Detection of Energetic Heterocyclic Compounds
J AM CHEM SOC, 2014, 136(44): 15485-15488.
Guo, Yuexin. Feng, Xiao. Han, Tianyu. Wang, Shan. Lin, Zhengguo. Dong, Yuping. Wang, Bo.

|67| Construction of Erythrinane Skeleton via Pd(0)-Catalyzed Intramolecular Dearomatization of para-Aminophenols
J AM CHEM SOC, 2014, 136(44): 15469-15472.
Xu, Ren-Qi. Gu, Qing. Wu, Wen-Ting. Zhao, Zhuo-An. You, Shu-Li.

|68| Metal-to-Metal Electron Transfer in Co/Fe Prussian Blue Molecular Analogues: The Ultimate Miniaturization
J AM CHEM SOC, 2014, 136(44): 15461-15464.
Koumousi, Evangelia S.. Jeon, Ie-Rang. Gao, Qian. Dechambenoit, Pierre. Woodruff, Daniel N.. Merzeau, Pascal. Buisson, Lionel. Jia, Xiaolu. Li, Dongfeng. Volatron, Florence. Mathoniere, Corine. Clerac, Rodolphe.

|69| Anomalous Eu Valence State and Superconductivity in Undoped Eu3Bi2S4F4
J AM CHEM SOC, 2014, 136(43): 15386-15393.
Zhai, Hui-Fei. Zhang, Pan. Wu, Si-Qi. He, Chao-Yang. Tang, Zhang-Tu. Jiang, Hao. Sun, Yun-Lei. Bao, Jin-Ke. Nowik, Israel. Felner, Israel. Zeng, Yue-Wu. Li, Yu-Ke. Xu, Xiao-Feng. Tao, Qian. Xu, Zhu-An. Cao, Guang-Han.

|70| High-Throughput 3D Cell Invasion Chip Enables Accurate Cancer Metastatic Assays
J AM CHEM SOC, 2014, 136(43): 15257-15262.
Zhang, Yuanqing. Zhou, Ledu. Qin, Lidong.

|71| Efficient Organic Solar Cells with Helical Perylene Diimide Electron Acceptors
J AM CHEM SOC, 2014, 136(43): 15215-15221.
Zhong, Yu. Trinh, M. Tuan. Chen, Rongsheng. Wang, Wei. Khlyabich, Petr P.. Kumar, Bharat. Xu, Qizhi. Nam, Chang-Yong. Sfeir, Matthew Y.. Black, Charles. Steigerwald, Michael L.. Loo, Yueh-Lin. Xiao, Shengxiong. Ng, Fay. Zhu, X. -Y.. Nuckolls, Colin.

|72| DNA Sequence-Dependent Morphological Evolution of Silver Nanoparticles and Their Optical and Hybridization Properties
J AM CHEM SOC, 2014, 136(43): 15195-15202.
Wu, Jiangjiexing. Tan, Li Huey. Hwang, Kevin. Xing, Hang. Wu, Peiwen. Li, Wei. Lu, Yi.

|73| Transferring Biomarker into Molecular Probe: Melanin Nanoparticle as a Naturally Active Platform for Multimodality Imaging
J AM CHEM SOC, 2014, 136(43): 15185-15194.
Fan, Quli. Cheng, Kai. Hu, Xiang. Ma, Xiaowei. Zhang, Ruiping. Yang, Min. Lu, Xiaomei. Xing, Lei. Huang, Wei. Gambhir, Sanjiv Sam. Cheng, Zhen.

|74| Influence of Side-Chain Regiochemistry on the Transistor Performance of High-Mobility, All-Donor Polymers
J AM CHEM SOC, 2014, 136(43): 15154-15157.
Fei, Zhuping. Pattanasattayavong, Pichaya. Han, Yang. Schroeder, Bob C.. Yan, Feng. Kline, R. Joseph. Anthopoulos, Thomas D.. Heeney, Martin.

|75| Template-Directed Synthesis of Flexible Porphyrin Nanocage and Nanorings via One-Step Olefin Metathesis
J AM CHEM SOC, 2014, 136(43): 15126-15129.
Zhu, Bin. Chen, Huanxin. Lin, Wei. Ye, Yang. Wu, Jing. Li, Shijun.

|76| Anisotropic Growth-Induced Synthesis of Dual-Compartment Janus Mesoporous Silica Nanoparticles for Bimodal Triggered Drugs Delivery
J AM CHEM SOC, 2014, 136(42): 15086-15092.
Li, Xiaomin. Zhou, Lei. Wei, Yong. El-Toni, Ahmed Mohamed. Zhang, Fan. Dongyuan Zhao.

|77| From Ketones to Esters by a Cu-Catalyzed Highly Selective C(CO)-C(alkyl) Bond Cleavage: Aerobic Oxidation and Oxygenation with Air
J AM CHEM SOC, 2014, 136(42): 14858-14865.
Huang, Xiaoqiang. Li, Xinyao. Zou, Miancheng. Song, Song. Tang, Conghui. Yuan, Yizhi. Jiao, Ning.

|78| Key Mechanistic Features of Ni-Catalyzed C-H/C-O Biaryl Coupling of Azoles and Naphthalen-2-yl Pivalates
J AM CHEM SOC, 2014, 136(42): 14834-14844.
Xu, Huiying. Muto, Kei. Yamaguchi, Junichiro. Zhao, Cunyuan. Itami, Kenichiro. Musaev, Djamaladdin G..

|79| Cocoon-Like Self-Degradable DNA Nanoclew for Anticancer Drug Delivery
J AM CHEM SOC, 2014, 136(42): 14722-14725.
Sun, Wujin. Jiang, Tianyue. Lu, Yue. Reiff, Margaret. Mo, Ran. Gu, Zhen.

|80| Structural and Mechanistic Insights into NDM-1 Catalyzed Hydrolysis of Cephalosporins
J AM CHEM SOC, 2014, 136(42): 14694-14697.
Feng, Han. Ding, Jingjin. Zhu, Deyu. Liu, Xuehui. Xu, Xueyong. Zhang, Ying. Zang, Shanshan. Wang, Da-Cheng. Liu, Wei.

|81| Bicontinuous Zeolitic Imidazolate Framework ZIF-8@GO Membrane with Enhanced Hydrogen Selectivity
J AM CHEM SOC, 2014, 136(42): 14686-14689.
Huang, Aisheng. Liu, Qian. Wang, Nanyi. Zhu, Yaqiong. Caro, Juergen.

|82| Resolving Fine Structures of the Electric Double Layer of Electrochemical Interfaces in Ionic Liquids with an AFM Tip Modification Strategy
J AM CHEM SOC, 2014, 136(42): 14682-14685.
Zhong, Yun-Xin. Yan, Jia-Wei. Li, Mian-Gang. Zhang, Xiao. He, Ding-Wen. Mao, Bing-Wei.

|83| Odd-Electron-Bonded Sulfur Radical Cations: X-ray Structural Evidence of a Sulfur-Sulfur Three-Electron sigma-Bond
J AM CHEM SOC, 2014, 136(42): 14666-14669.
Zhang, Senwang. Wang, Xingyong. Sui, Yunxia. Wang, Xinping.

|84| Controllably Interfacing with Metal: A Strategy for Enhancing CO Oxidation on Oxide Catalysts by Surface Polarization
J AM CHEM SOC, 2014, 136(42): 14650-14653.
Bai, Yu. Zhang, Wenhua. Zhang, Zhenhua. Zhou, Jie. Wang, Xijun. Wang, Chengming. Huang, Weixin. Jiang, Jun. Xiong, Yujie.

|85| Asymmetric alpha-Photoalkylation of beta-Ketocarbonyls by Primary Amine Catalysis: Facile Access to Acyclic All-Carbon Quaternary Stereocenters
J AM CHEM SOC, 2014, 136(42): 14642-14645.
Zhu, Yunbo. Zhang, Long. Luo, Sanzhong.

|86| H-2-Initiated Reversible Switching between Two-Dimensional Metallacycles and Three-Dimensional Cylinders
J AM CHEM SOC, 2014, 136(41): 14608-14615.
Han, Ying-Feng. Zhang, Long. Weng, Lin-Hong. Jin, Guo-Xin.

|87| Ordered Vacancies and Their Chemistry in Metal Organic Frameworks
J AM CHEM SOC, 2014, 136(41): 14465-14471.
Tu, Binbin. Pang, Qingqing. Wu, Doufeng. Song, Yuna. Weng, Linhong. Li, Qiaowei.

|88| Nanowire-Directed Templating Synthesis of Metal-Organic Framework Nanofibers and Their Derived Porous Doped Carbon Nanofibers for Enhanced Electrocatalysis
J AM CHEM SOC, 2014, 136(41): 14385-14388.
Zhang, Wang. Wu, Zhen-Yu. Jiang, Hai-Long. Shuhong Yu.

|89| CO Oxidation Catalyzed by Single Gold Atoms Supported on Aluminum Oxide Clusters
J AM CHEM SOC, 2014, 136(40): 14307-14313.
Li, Zi-Yu. Yuan, Zhen. Li, Xiao-Na. Zhao, Yan-Xia. He, Sheng-Gui.

|90| Selective and Ratiometric Fluorescent Trapping and Quantification of Protein Vicinal Dithiols and in Situ Dynamic Tracing in Living Cells
J AM CHEM SOC, 2014, 136(40): 14237-14244.
Huang, Chusen. Jia, Ti. Tang, Mengfang. Yin, Qin. Zhu, Weiping. Zhang, Chao. Yang, Yi. Jia, Nengqin. Xu, Yufang. Qian, Xuhong.

|91| Modulation of Thermoelectric Power Factor via Radial Dopant Inhomogeneity in B-Doped Si Nanowires
J AM CHEM SOC, 2014, 136(40): 14100-14106.
Zhuge, Fuwei. Yanagida, Takeshi. Fukata, Naoki. Uchida, Ken. Kanai, Masaki. Nagashima, Kazuki. Meng, Gang. He, Yong. Rahong, Sakon. Li, Xiaomin. Kawai, Tomoji.

|92| Hollow Zeolitic Imidazolate Framework Nanospheres as Highly Efficient Cooperative Catalysts for [3+3] Cycloaddition Reactions
J AM CHEM SOC, 2014, 136(40): 13963-13966.
Zhang, Fang. Wei, Yongyi. Wu, Xiaotao. Jiang, Huangyong. Wang, Wei. Li, Hexing.

|93| High Thermoelectric Performance Realized in a BiCuSeO System by Improving Carrier Mobility through 3D Modulation Doping
J AM CHEM SOC, 2014, 136(39): 13902-13908.
Pei, Yan-Ling. Wu, Haijun. Wu, Di. Zheng, Fengshan. He, Jiaqing.

|94| Theory Uncovers an Unusual Mechanism of DNA Repair of a Lesioned Adenine by AlkB Enzymes
J AM CHEM SOC, 2014, 136(39): 13895-13901.
Wang, Binju. Usharani, Dandamudi. Li, Chunsen. Shaik, Sason.

|95| Active Sites and Mechanisms for Oxygen Reduction Reaction on Nitrogen-Doped Carbon Alloy Catalysts: Stone-Wales Defect and Curvature Effect
J AM CHEM SOC, 2014, 136(39): 13629-13640.
Chai, Guo-Liang. Hou, Zhufeng. Shu, Da-Jun. Ikeda, Takashi. Terakura, Kiyoyuki.

|96| Collective Synthesis of Humulanolides Using a Metathesis Cascade Reaction
J AM CHEM SOC, 2014, 136(39): 13610-13613.
Han, Jing-chun. Li, Fuzhuo. Li, Chuang-chuang.

|97| Gold-Catalyzed Hydroarylation of Alkenes with Dialkylanilines
J AM CHEM SOC, 2014, 136(39): 13594-13597.
Hu, Xingbang. Martin, David. Melaimi, Mohand. Bertrand, Guy.

|98| Zero Thermal Expansion and Ferromagnetism in Cubic Sc1-xMxF3 (M = Ga, Fe) over a Wide Temperature Range
J AM CHEM SOC, 2014, 136(39): 13566-13569.
Hu, Lei. Chen, Jun. Fan, Longlong. Ren, Yang. Rong, Yangchun. Pan, Zhao. Deng, Jinxia. Yu, Ranbo. Xing, Xianran.

|99| Alkyne-Functionalized Superstable Graphitic Silver Nanoparticles for Raman Imaging
J AM CHEM SOC, 2014, 136(39): 13558-13561.
Song, Zhi-Ling. Chen, Zhuo. Bian, Xia. Zhou, Li-Yi. Ding, Ding. Liang, Hao. Zou, Yu-Xiu. Wang, Shan-Shan. Chen, Long. Yang, Chao. Xiaobing Zhang. Weihong Tan.

|00| N-, O-, and S-Tridoped Nanoporous Carbons as Selective Catalysts for Oxygen Reduction and Alcohol Oxidation Reactions
J AM CHEM SOC, 2014, 136(39): 13554-13557.
Meng, Yuying. Voiry, Damien. Goswami, Anandarup. Zou, Xiaoxin. Huang, Xiaoxi. Chhowalla, Manish. Liu, Zhongwu. Asefa, Tewodros.

|01| Hydrogen Activation by an Aromatic Triphosphabenzene
J AM CHEM SOC, 2014, 136(38): 13453-13457.
Longobardi, Lauren E.. Russell, Christopher A.. Green, Michael. Townsend, Nell S.. Wang, Kun. Holmes, Arthur J.. Duckett, Simon B.. McGrady, John E.. Stephan, Douglas W..

|02| Tuning Spin-States of Carbynes and Silylynes: A Long Jump with One Leg
J AM CHEM SOC, 2014, 136(38): 13388-13398.
Zeng, Tao. Wang, Hui. Lu, Yunxiang. Xie, Yaoming. Wang, Hongyan. Schaefer, Henry F., III. Ananth, Nandini. Hoffmann, Roald.

|03| Obtaining Two-Dimensional Electron Gas in Free Space without Resorting to Electron Doping: An Electride Based Design
J AM CHEM SOC, 2014, 136(38): 13313-13318.
Zhao, Songtao. Li, Zhenyu. Yang, Jinlong.

|04| Significant Expansion of Fluorescent Protein Sensing Ability through the Genetic Incorporation of Superior Photo-Induced Electron-Transfer Quenchers
J AM CHEM SOC, 2014, 136(38): 13094-13097.
Liu, Xiaohong. Jiang, Li. Li, Jiasong. Wang, Li. Yu, Yang. Zhou, Qing. Lv, Xiaoxuan. Gong, Weimin. Lu, Yi. Wang, Jiangyun.

|05| Cell Membrane-Anchored Biosensors for Real-Time Monitoring of the Cellular Microenvironment
J AM CHEM SOC, 2014, 136(38): 13090-13093.
Liping Qiu. Zhang, Tao. Jianhui Jiang. Wu, Cuichen. Zhu, Guizhi. You, Mingxu. Chen, Xigao. Zhang, Liqin. Cui, Cheng. Ruqin Yu. Weihong Tan.

|06| Hydrogen-Bonded Helical Hydrazide Oligomers and Polymer That Mimic the Ion Transport of Gramicidin A
J AM CHEM SOC, 2014, 136(38): 13078-13081.
Xin, Pengyang. Zhu, Pingping. Su, Pei. Hou, Jun-Li. Li, Zhan-Ting.

|07| Surface Packing Determines the Redox Potential Shift of Cytochrome c Adsorbed on Gold
J AM CHEM SOC, 2014, 136(37): 12929-12937.
Zanetti-Polzi, Laura. Daidone, Isabella. Bortolotti, Carlo Augusto. Corni, Stefano.

|08| Electrostatic Self-Assembling Formation of Pd Superlattice Nanowires from Surfactant-Free Ultrathin Pd Nanosheets
J AM CHEM SOC, 2014, 136(37): 12856-12859.
Hu, Chengyi. Lin, Kaiqiang. Wang, Xingli. Liu, Shengjie. Yi, Jun. Tian, Yu. Wu, Binghui. Chen, Guangxu. Yang, Huayan. Dai, Yan. Li, Huan. Zheng, Nanfeng.

|09| A Robust Binary Supramolecular Organic Framework (SOF) with High CO2 Adsorption and Selectivity
J AM CHEM SOC, 2014, 136(37): 12828-12831.
Lue, Jian. Perez-Krap, Cristina. Suyetin, Mikhail. Alsmail, Nada H.. Yan, Yong. Yang, Sihai. Lewis, William. Bichoutskaia, Elena. Tang, Chiu C.. Blake, Alexander J.. Cao, Rong. Schroeder, Martin.

|10| An "Enhanced PET"-Based Fluorescent Probe with Ultrasensitivity for Imaging Basal and Elesclomol-Induced HClO in Cancer Cells
J AM CHEM SOC, 2014, 136(37): 12820-12823.
Zhu, Hao. Fan, Jiangli. Wang, Jingyun. Mu, Huiying. Peng, Xiaojun.

|11| Protein Apparent Dielectric Constant and Its Temperature Dependence from Remote Chemical Shift Effects
J AM CHEM SOC, 2014, 136(37): 12816-12819.
An, Liaoyuan. Wang, Yefei. Zhang, Ning. Yan, Shihai. Bax, Ad. Yao, Lishan.

|12| Chiral Gold Nanowires with Boerdijk-Coxeter-Bernal Structure
J AM CHEM SOC, 2014, 136(36): 12746-12752.
Zhu, Yihan. He, Jiating. Shang, Cheng. Miao, Xiaohe. Huang, Jianfeng. Liu, Zhipan. Chen, Hongyu. Han, Yu.

|13| Plasmonic Imaging of Electrochemical Oxidation of Single Nanoparticles
J AM CHEM SOC, 2014, 136(36): 12584-12587.
Fang, Yimin. Wang, Wei. Wo, Xiang. Luo, Yashuang. Yin, Shaowei. Wang, Yixian. Shan, Xiaonan. Tao, Nongjian.

|14| Facile Surface Functionalization of Hydrophobic Magnetic Nanoparticles
J AM CHEM SOC, 2014, 136(36): 12552-12555.
Liu, Yuan. Chen, Tao. Wu, Cuichen. Liping Qiu. Hu, Rong. Li, Juan. Cansiz, Sena. Zhang, Liqin. Cui, Cheng. Zhu, Guizhi. You, Mingxu. Zhang, Tao. Weihong Tan.

|15| A Tandem Enzymatic Approach for Detecting and Imaging Tumor-Associated Thomsen-Friedenreich Antigen Disaccharide
J AM CHEM SOC, 2014, 136(36): 12536-12539.
Li, Qian. Li, Zhonghua. Duan, Xiaotao. Yi, Wen.

|16| A Mitochondria-Targetable Fluorescent Probe for Dual-Channel NO Imaging Assisted by Intracellular Cysteine and Glutathione
J AM CHEM SOC, 2014, 136(36): 12520-12523.
Sun, Yuan-Qiang. Liu, Jing. Zhang, Hongxing. Huo, Yingying. Lv, Xin. Shi, Yawei. Guo, Wei.

|17| High Proton Conduction at above 100 degrees C Mediated by Hydrogen Bonding in a Lanthanide Metal-Organic Framework
J AM CHEM SOC, 2014, 136(35): 12444-12449.
Tang, Qun. Liu, Yiwei. Liu, Shuxia. He, Danfeng. Miao, Jun. Wang, Xingquan. Guocheng Yang. Zhan Shi. Zheng, Zhiping.

|18| Complete State-Resolved Non-Adiabatic Dynamics of the O(P-3) + D-2 -> OD(X-2 pi) + D Reaction
J AM CHEM SOC, 2014, 136(35): 12371-12384.
Lahankar, Sridhar A.. Zhang, Jianming. Minton, Timothy K.. McKendrick, Kenneth G..

|19| Direct Spectroscopic Observation of Closed-Shell Singlet, Open-Shell Singlet, and Triplet p-Biphenylyloxenium Ion
J AM CHEM SOC, 2014, 136(35): 12364-12370.
Li, Ming-De. Hanway, Patrick J.. Albright, Toshia R.. Winter, Arthur H.. Phillips, David Lee.

|20| High-Performance Ionic Diode Membrane for Salinity Gradient Power Generation
J AM CHEM SOC, 2014, 136(35): 12265-12272.
Gao, Jun. Wei Guo. Feng, Dan. Wang, Huanting. Dongyuan Zhao. Lei Jiang.

|21| A Highly Enantioselective Hydrogenation of Silyl Enol Ethers Catalyzed by Chiral Frustrated Lewis Pairs
J AM CHEM SOC, 2014, 136(35): 12261-12264.
Wei, Simin. Du, Haifeng.

|22| The B-35 Cluster with a Double-Hexagonal Vacancy: A New and More Flexible Structural Motif for Borophene
J AM CHEM SOC, 2014, 136(35): 12257-12260.
Li, Wei-Li. Chen, Qiang. Tian, Wen-Juan. Bai, Hui. Zhao, Ya-Fan. Hu, Han-Shi. Li, Jun. Zhai, Hua-Jin. Li, Si-Dian. Wang, Lai-Sheng.

|23| Chiral Phosphoric Acid Catalyzed Highly Enantioselective Desymmetrization of 2-Substituted and 2,2-Disubstituted 1,3-Diols via Oxidative Cleavage of Benzylidene Acetals
J AM CHEM SOC, 2014, 136(35): 12249-12252.
Meng, Shan-Shui. Liang, Yong. Cao, Kou-Sen. Zou, Lufeng. Lin, Xing-Bang. Yang, Hui. Houk, K. N.. Zheng, Wen-Hua.

|24| Efficient Planar Perovskite Solar Cells Based on 1.8 eV Band Gap CH3NH3PbI2Br Nanosheets via Thermal Decomposition
J AM CHEM SOC, 2014, 136(35): 12241-12244.
Zhao, Yixin. Zhu, Kai.

|25| A General Synthesis of Ynones from Aldehydes via Oxidative C-C bond Cleavage under Aerobic Conditions
J AM CHEM SOC, 2014, 136(35): 12233-12236.
Wang, Zhaofeng. Li, Li. Huang, Yong.

|26| Slow Magnetic Relaxation in a Mononuclear Eight-Coordinate Cobalt(II) Complex
J AM CHEM SOC, 2014, 136(35): 12213-12216.
Chen, Lei. Wang, Jing. Wei, Jin-Mei. Wernsdorfer, Wolfgang. Chen, Xue-Tai. Zhang, Yi-Quan. Song, You. Xue, Zi-Ling.

|27| Femtosecond Time-Resolved Transient Absorption Spectroscopy of CH3NH3PbI3 Perovskite Films: Evidence for Passivation Effect of PbI2
J AM CHEM SOC, 2014, 136(35): 12205-12208.
Wang, Lili. McCleese, Christopher. Kovalsky, Anton. Zhao, Yixin. Burda, Clemens.

|28| Chemistry Makes Graphene beyond Graphene
J AM CHEM SOC, 2014, 136(35): 12194-12200.
Liao, Lei. Peng, Hailin. Liu, Zhongfan.

|29| Genetically Encoded Cleavable Protein Photo-Cross-Linker
J AM CHEM SOC, 2014, 136(34): 11860-11863.
Lin, Shixian. He, Dan. Long, Teng. Zhang, Shuai. Meng, Rong. Chen, Peng R..

|30| Combination of Small Molecule Prodrug and Nanodrug Delivery: Amphiphilic Drug-Drug Conjugate for Cancer Therapy
J AM CHEM SOC, 2014, 136(33): 11748-11756.
Huang, Ping. Wang, Dali. Su, Yue. Wei Huang. Yongfeng Zhou. Cui, Daxiang. Xinyuan Zhu. Deyue Yan.

|31| Molecular Imaging of Peroxynitrite with HKGreen-4 in Live Cells and Tissues
J AM CHEM SOC, 2014, 136(33): 11728-11734.
Peng, Tao. Wong, Nai-Kei. Chen, Xingmiao. Chan, Yee-Kwan. Ho, Derek Hoi-Hang. Sun, Zhenning. Hu, Jun Jacob. Shen, Jiangang. El-Nezami, Hani. Yang, Dan.

|32| Strongly Coupled Pd Nanotetrahedron/Tungsten Oxide Nanosheet Hybrids with Enhanced Catalytic Activity and Stability as Oxygen Reduction Electrocatalysts
J AM CHEM SOC, 2014, 136(33): 11687-11697.

|33| Chiral Metallohelical Complexes Enantioselectively Target Amyloid beta for Treating Alzheimer's Disease
J AM CHEM SOC, 2014, 136(33): 11655-11663.
Meng Li. Howson, Suzanne E.. Kai Dong. Nan Gao. Jinsong Ren. Scott, Peter. Xiaogang Qu*.

|34| Inhibition and Mechanism of HDAC8 Revisited
J AM CHEM SOC, 2014, 136(33): 11636-11643.
Chen, Kai. Zhang, Xiaoxiao. Wu, Yun-Dong. Wiest, Olaf.

|35| Striking Effect of Intra- versus Intermolecular Hydrogen Bonding on Zwitterions: Physical and Electronic Properties
J AM CHEM SOC, 2014, 136(33): 11614-11617.
Zheng, Yonghao. Miao, Mao-sheng. Zhang, Yuan. Thuc-Quyen Nguyen. Wudl, Fred.

|36| Sophisticated Construction of Au Islands on Pt-Ni: An Ideal Trimetallic Nanoframe Catalyst
J AM CHEM SOC, 2014, 136(33): 11594-11597.
Yuen Wu. Dingsheng Wang. Zhou, Gang. Yu, Rong. Chen, Chen. Yadong Li.

|37| Cu(II)-Mediated Ortho C-H Alkynylation of (Hetero)Arenes with Terminal Alkynes
J AM CHEM SOC, 2014, 136(33): 11590-11593.
Shang, Ming. Wang, Hong-Li. Sun, Shang-Zheng. Dai, Hui-Xiong. Yu, Jin-Quan.

|38| Tet-Mediated Formation of 5-Hydroxymethylcytosine in RNA
J AM CHEM SOC, 2014, 136(33): 11582-11585.
Fu, Lijuan. Guerrero, Candace R.. Zhong, Na. Amato, Nicholas J.. Liu, Yunhua. Liu, Shuo. Cai, Qian. Ji, Debin. Jin, Seung-Gi. Niedernhofer, Laura J.. Pfeifer, Gerd P.. Xu, Guo-Liang. Wang, Yinsheng.

|39| Systems Biology Brings New Dimensions for Structure-Based Drug Design
J AM CHEM SOC, 2014, 136(33): 11556-11565.
Pei, Jianfeng. Yin, Ning. Ma, Xiaomin. Lai, Luhua.

|40| Origin of the High Performance in GeTe-Based Thermoelectric Materials upon Bi2Te3 Doping
J AM CHEM SOC, 2014, 136(32): 11412-11419.
Wu, Di. Zhao, Li-Dong. Hao, Shiqiang. Jiang, Qike. Zheng, Fengshan. Doak, Jeff W.. Wu, Haijun. Chi, Hang. Gelbstein, Y.. Uher, C.. Wolverton, C.. Kanatzidis, Mercouri. He, Jiaqing.

|41| Graphene Oxide Liquid Crystals as a Versatile and Tunable Alignment Medium for the Measurement of Residual Dipolar Couplings in Organic Solvents
J AM CHEM SOC, 2014, 136(32): 11280-11283.
Lei, Xinxiang. Xu, Zhen. Sun, Han. Wang, Shun. Griesinger, Christian. Peng, Li. Gao, Chao. Tan, Ren X..

|42| Activatable Fluorescence/MRI Bimodal Platform for Tumor Cell Imaging via MnO2 Nanosheet-Aptamer Nanoprobe
J AM CHEM SOC, 2014, 136(32): 11220-11223.
Zhao, Zilong. Fan, Huanhuan. Zhou, Gaofeng. Bai, Huarong. Liang, Hao. Wang, Ruowen. Xiaobing Zhang. Weihong Tan.

|43| Half-Metallicity in MnPSe3 Exfoliated Nanosheet with Carrier Doping
J AM CHEM SOC, 2014, 136(31): 11065-11069.
Li, Xingxing. Wu, Xiaojun. Yang, Jinlong.

|44| An Electrochemically Switched Smart Surface for Peptide Immobilization and Conformation Control
J AM CHEM SOC, 2014, 136(31): 11050-11056.
Li, Jun. Sun, Chun-Lin. Shen, Rong. Cao, Xiao-Yan. Zhou, Bo. Bai, De-Cheng. Zhang, Hao-Li.

|45| Noble-Metal-Free Fe-N/C Catalyst for Highly Efficient Oxygen Reduction Reaction under Both Alkaline and Acidic Conditions
J AM CHEM SOC, 2014, 136(31): 11027-11033.
Lin, Ling. Zhu, Qing. Xu, An-Wu.

|46| Mechanical Bonds and Topological Effects in Radical Dimer Stabilization
J AM CHEM SOC, 2014, 136(31): 11011-11026.
Frasconi, Marco. Kikuchi, Takashi. Cao, Dennis. Wu, Yilei. Liu, Wei-Guang. Dyar, Scott M.. Barin, Gokhan. Sarjeant, Amy A.. Stern, Charlotte L.. Carmieli, Raanan. Wang, Cheng. Wasielewski, Michael R.. Goddard, William A., III. Stoddart, J. Fraser.

|47| From {Au-I center dot center dot center dot Au-I}-Coupled Cages to the Cage-Built 2-D {Au-I center dot center dot center dot Au-I} Arrays: Au-I center dot center dot center dot Au-I Bonding Interaction Driven Self-Assembly and Their Ag-I Sensing and Photo-Switchable Behavior
J AM CHEM SOC, 2014, 136(31): 10921-10929.
Jiang, Xuan-Feng. Hau, Franky Ka-Wah. Sun, Qing-Fu. Yu, Shu-Yan. Yam, Vivian Wing-Wah.

|48| Palladium/Copper-Catalyzed Aerobic Intermolecular Cyclization of Enediyne Compounds and Alkynes: Interrupting Cycloaromatization for (4+2) Cross-Benzannulation
J AM CHEM SOC, 2014, 136(31): 10914-10917.
Ling, Fei. Li, Zexiang. Zheng, Chenguang. Liu, Xiang. Ma, Cheng.

|49| Divergent Kinetic and Thermodynamic Hydration of a Porous Cu(II) Coordination Polymer with Exclusive CO2 Sorption Selectivity
J AM CHEM SOC, 2014, 136(31): 10906-10909.
Du, Miao. Li, Cheng-Peng. Chen, Min. Ge, Zhi-Wei. Wang, Xi. Wang, Lei. Liu, Chun-Sen.

|50| Lewis Acid Triggered Reactivity of a Lewis Base Stabilized Scandium-Terminal Imido Complex: C-H Bond Activation, Cycloaddition, and Dehydrofluorination
J AM CHEM SOC, 2014, 136(31): 10894-10897.
Chu, Jiaxiang. Han, Xianghao. Kefalidis, Christos E.. Zhou, Jiliang. Maron, Laurent. Leng, Xuebing. Chen, Yaofeng.

|51| Phenylenediamine-Based FeNx/C Catalyst with High Activity for Oxygen Reduction in Acid Medium and Its Active-Site Probing
J AM CHEM SOC, 2014, 136(31): 10882-10885.
Wang, Qiang. Zhou, Zhi-You. Lai, Yu-Jiao. You, Yong. Liu, Jian-Guo. Wu, Xia-Ling. Terefe, Ephrem. Chen, Chi. Song, Lin. Rauf, Muhammad. Tian, Na. Sun, Shi-Gang.

|52| Hand-Held and Integrated Single-Cell Pipettes
J AM CHEM SOC, 2014, 136(31): 10858-10861.
Zhang, Kai. Han, Xin. Li, Ying. Li, Sharon Yalan. Zu, Youli. Wang, Zhiqiang. Qin, Lidong.

|53| Addition Reaction-Induced Cluster-to-Cluster Transformation: Controlled Self-Assembly of Luminescent Polynuclear Gold(I) mu(3)-Sulfido Clusters
J AM CHEM SOC, 2014, 136(30): 10801-10806.
Yao, Liao-Yuan. Hau, Franky Ka-Wah. Yam, Vivian Wing-Wah.

|54| Multistimuli-Responsive Supramolecular Vesicles Based on Water-Soluble Pillar[6]arene and SAINT Complexation for Controllable Drug Release
J AM CHEM SOC, 2014, 136(30): 10762-10769.
Cao, Yu. Hu, Xiao-Yu. Li, Yan. Zou, Xiaochun. Xiong, Shuhan. Lin, Chen. Shen, Ying-Zhong. Wang, Leyong.

|55| Chiral Effect at Protein/Graphene Interface: A Bioinspired Perspective To Understand Amyloid Formation
J AM CHEM SOC, 2014, 136(30): 10736-10742.
Qing, Guangyan. Zhao, Shilong. Xiong, Yuting. Lv, Ziyu. Jiang, Fenglei. Liu, Yi. Chen, Hui. Zhang, Mingxi. Sun, Taolei.

|56| Two-Dimensional Nanocrystals of Molecular Janus Particles
J AM CHEM SOC, 2014, 136(30): 10691-10699.
Liu, Hao. Hsu, Chih-Hao. Lin, Zhiwei. Shan, Wenpeng. Wang, Jing. Jiang, Jing. Huang, Mingjun. Lotz, Bernard. Yu, Xinfei. Zhang, Wen-Bin. Yue, Kan. Cheng, Stephen Z. D..

|57| Spontaneous Formation of One-Dimensional Hydrogen Gas Hydrate in Carbon Nanotubes
J AM CHEM SOC, 2014, 136(30): 10661-10668.
Zhao, Wenhui. Wang, Lu. Bai, Jaeil. Francisco, Joseph S.. Zeng, Xiao Cheng.

|58| Nonionic Triblock and Star Diblock Copolymer and Oligomeric Surfactant Syntheses of Highly Ordered, Hydrothermally Stable, Mesoporous Silica Structures (vol 120, pg 6024, 1998)
J AM CHEM SOC, 2014, 136(29): 10546-10546.
Dongyuan Zhao. Huo, Qisheng. Feng, Jianglin. Chmelka, Bradley F.. Stucky, Galen D..

|59| Regioselective Benzyl Radical Addition to an Open-Shell Cluster Metallofullerene. Crystallographic Studies of Cocrystallized Sc3C2@I-h-C-80 and Its Singly Bonded Derivative
J AM CHEM SOC, 2014, 136(29): 10534-10540.
Fang, Hongyun. Cong, Hailin. Suzuki, Mitsuaki. Bao, Lipiao. Yu, Bing. Xie, Yunpeng. Mizorogi, Naomi. Olmstead, Marilyn M.. Balch, Alan L.. Nagase, Shigeru. Akasaka, Takeshi. Lu, Xing.

|60| From Trigonal Bipyramidal to Platonic Solids: Self-Assembly and Self-Sorting Study of Terpyridine-Based 3D Architectures
J AM CHEM SOC, 2014, 136(29): 10499-10507.
Wang, Ming. Wang, Chao. Hao, Xin-Qi. Li, Xiaohong. Vaughn, Tyler J.. Zhang, Yan-Yan. Yu, Yihua. Li, Zhong-Yu. Song, Mao-Ping. Yang, Hai-Bo. Li, Xiaopeng.

|61| Half-Unit-Cell alpha-Fe2O3 Semiconductor Nanosheets with Intrinsic and Robust Ferromagnetism
J AM CHEM SOC, 2014, 136(29): 10393-10398.
Cheng, Weiren. He, Jingfu. Yao, Tao. Sun, Zhihu. Jiang, Yong. Liu, Qinghua. Jiang, Shan. Hu, Fengchun. Xie, Zhi. He, Bo. Yan, Wensheng. Wei, Shiqiang.

|62| Copper-Catalyzed Intermolecular Trifluoromethylarylation of Alkenes: Mutual Activation of Arylboronic Acid and CF3+ Reagent
J AM CHEM SOC, 2014, 136(29): 10202-10205.
Wang, Fei. Wang, Dinghai. Mu, Xin. Chen, Pinhong. Liu, Guosheng.

|63| Small Circular DNA Molecules Act as Rigid Motifs To Build DNA Nanotubes
J AM CHEM SOC, 2014, 136(29): 10194-10197.
Zheng, Hongning. Xiao, Minyu. Yan, Qin. Ma, Yinzhou. Xiao, Shou-Jun.

|64| Design and Synthesis of Bipyridine Platinum(II) Bisalkynyl Fullerene Donor-Chromophore-Acceptor Triads with Ultrafast Charge Separation
J AM CHEM SOC, 2014, 136(28): 10041-10052.
Lee, Sai-Ho. Chan, Chris Tsz-Leung. Wong, Keith Man-Chung. Lam, Wai Han. Kwok, Wai-Ming. Yam, Vivian Wing-Wah.

|65| Solid State Molecular Dynamic Investigation of An Inclusion Ferroelectric: [(2,6-Diisopropylanilinium)([18]crown-6)]BF4
J AM CHEM SOC, 2014, 136(28): 10033-10040.
Ye, Heng-Yun. Li, Shen-Hui. Zhang, Yi. Zhou, Lei. Deng, Feng. Xiong, Ren-Gen.

|66| Record Antiferromagnetic Coupling for a 3d/4d Cyanide-Bridged Compound
J AM CHEM SOC, 2014, 136(28): 9922-9924.
Pinkowicz, Dawid. Southerland, Heather. Wang, Xin-Yi. Dunbar, Kim R..

|67| Highly Selective Fluorogenic Multianalyte Biosensors Constructed via Enzyme-Catalyzed Coupling and Aggregation-Induced Emission
J AM CHEM SOC, 2014, 136(28): 9890-9893.
Wang, Xiaorui. Hu, Jinming. Zhang, Guoying. Liu, Shiyong.

|68| Improved SERS Sensitivity on Plasmon-Free TiO2 Photonic Microarray by Enhancing Light-Matter Coupling
J AM CHEM SOC, 2014, 136(28): 9886-9889.
Qi, Dianyu. Lu, Liujia. Wang, Lingzhi. Zhang, Jinlong.

|69| Molecular Engineering of a TBET-Based Two-Photon Fluorescent Probe for Ratiometric Imaging of Living Cells and Tissues
J AM CHEM SOC, 2014, 136(28): 9838-9841.
Zhou, Liyi. Xiaobing Zhang. Wang, Qianqian. Lv, Yifan. Mao, Guojiang. Luo, Aili. Wu, Yongxiang. Wu, Yuan. Zhang, Jing. Weihong Tan.

|70| A Crystalline Phosphaalkene Radical Anion
J AM CHEM SOC, 2014, 136(28): 9834-9837.
Pan, Xiaobo. Wang, Xingyong. Zhao, Yue. Sui, Yunxia. Wang, Xinping.

|71| Direct Band Gap Silicon Allotropes
J AM CHEM SOC, 2014, 136(28): 9826-9829.
Wang, Qianqian. Xu, Bo. Sun, Jian. Liu, Hanyu. Zhao, Zhisheng. Yu, Dongli. Fan, Changzeng. He, Julong.

|72| Triggering Hairpin-Free Chain-Branching Growth of Fluorescent DNA Dendrimers for Nonlinear Hybridization Chain Reaction
J AM CHEM SOC, 2014, 136(28): 9810-9813.
Xuan, Feng. Hsing, I-Ming.

|73| Photoelectric Covalent Organic Frameworks: Converting Open Lattices into Ordered Donor-Acceptor Heterojunctions
J AM CHEM SOC, 2014, 136(28): 9806-9809.
Chen, Long. Furukawa, Ko. Gao, Jia. Nagai, Atsushi. Nakamura, Toshikazu. Dong, Yuping. Jiang, Donglin.

|74| Ultrasensitive Nanosensors Based on Upconversion Nanoparticles for Selective Hypoxia Imaging in Vivo upon Near-Infrared Excitation
J AM CHEM SOC, 2014, 136(27): 9701-9709.
Liu, Jianan. Liu, Yong. Bu, Wenbo. Bu, Jiwen. Sun, Yong. Du, Jiulin. Shi, Jianlin.

|75| Pt Skin on AuCu Intermetallic Substrate: A Strategy to Maximize Pt Utilization for Fuel Cells
J AM CHEM SOC, 2014, 136(27): 9643-9649.
Wang, Gongwei. Huang, Bing. Xiao, Li. Ren, Zhandong. Chen, Hao. Wang, Deli. Abruna, Hector D.. Lu, Juntao. Zhuang, Lin.

|76| Porphodilactones as Synthetic Chlorophylls: Relative Orientation of beta-Substituents on a Pyrrolic Ring Tunes NIR Absorption
J AM CHEM SOC, 2014, 136(27): 9598-9607.
Ke, Xian-Sheng. Chang, Yi. Chen, Jia-Zhen. Tian, Jiangwei. Mack, John. Cheng, Xin. Shen, Zhen. Zhang, Jun-Long.

|77| Thermally Activated Delayed Fluorescence of Fluorescein Derivative for Time-Resolved and Confocal Fluorescence Imaging
J AM CHEM SOC, 2014, 136(27): 9590-9597.
Xiong, Xiaoqing. Song, Fengling. Wang, Jingyun. Zhang, Yukang. Xue, Yingying. Sun, Liangliang. Jiang, Na. Gao, Pan. Tian, Lu. Peng, Xiaojun.

|78| Pd-Catalyzed Synthesis of 9,9 '-Bifluorenylidene Derivatives via Dual C-H Activation of Bis-biaryl Alkynes
J AM CHEM SOC, 2014, 136(27): 9540-9543.
Zhao, Jian. Asao, Naoki. Yamamoto, Yoshinori. Jin, Tienan.

|79| Folding of Fourteen Small Proteins with a Residue-Specific Force Field and Replica-Exchange Molecular Dynamics
J AM CHEM SOC, 2014, 136(27): 9536-9539.
Jiang, Fan. Wu, Yun-Dong.

|80| Metallophilicity-Driven Dynamic Aggregation of a Phosphorescent Gold(I)-Silver(I) Cluster Prepared by Solution-Based and Mechanochemical Approaches
J AM CHEM SOC, 2014, 136(27): 9532-9535.
Ni, Wen-Xiu. Qiu, Yu-Min. Li, Mian. Zheng, Ji. Sun, Raymond Wai-Yin. Zhan, Shun-Ze. Ng, Seik Weng. Li, Dan.

|81| Adaptive Accelerated ReaxFF Reactive Dynamics with Validation from Simulating Hydrogen Combustion
J AM CHEM SOC, 2014, 136(26): 9434-9442.
Cheng, Tao. Jaramillo-Botero, Andres. Goddard, William A., III. Sun, Huai.

|82| Enhancing Proton Conduction in 2D Co-La Coordination Frameworks by Solid-State Phase Transition
J AM CHEM SOC, 2014, 136(26): 9292-9295.
Bao, Song-Song. Otsubo, Kazuya. Taylor, Jared M.. Zheng Jiang. Zheng, Li-Min. Kitagawa, Hiroshi.

|83| Ordered Mesoporous Black TiO2 as Highly Efficient Hydrogen Evolution Photocatalyst
J AM CHEM SOC, 2014, 136(26): 9280-9283.
Zhou, Wei. Li, Wei. Wang, Jian-Qiang. Qu, Yang. Yang, Ying. Xie, Ying. Zhang, Kaifu. Wang, Lei. Fu, Honggang. Dongyuan Zhao.

|84| Reversible Photoswitching of Triplet-Triplet Annihilation Upconversion Using Dithienylethene Photochromic Switches
J AM CHEM SOC, 2014, 136(26): 9256-9259.
Cui, Xiaoneng. Zhao, Jianzhang. Zhou, Yuhan. Ma, Jie. Zhao, Yidong.

|85| Cu2ZnSnS4-Pt and Cu2ZnSnS4-Au Heterostructured Nanoparticles for Photocatalytic Water Splitting and Pollutant Degradation
J AM CHEM SOC, 2014, 136(26): 9236-9239.
Yu, Xuelian. Shavel, Alexey. An, Xiaoqiang. Luo, Zhishan. Ibanez, Maria. Cabot, Andreu.

|86| High-Efficiency "Green" Quantum Dot Solar Cells
J AM CHEM SOC, 2014, 136(25): 9203-9210.
Pan, Zhenxiao. Mora-Sero, Ivan. Shen, Qing. Zhang, Hua. Li, Yan. Zhao, Ke. Wang, Jin. Zhong, Xinhua. Bisquert, Juan.

|87| A Solution-Phase Bifunctional Catalyst for Lithium-Oxygen Batteries
J AM CHEM SOC, 2014, 136(25): 8941-8946.
Sun, Dan. Shen, Yue. Zhang, Wang. Yu, Ling. Yi, Ziqi. Yin, Wei. Wang, Duo. Huang, Yunhui. Wang, Jie. Wang, Deli. Goodenough, John B..

|88| Monochromatic Visible Light "Photoinitibitor": Janus-Faced Initiation and Inhibition for Storage of Colored 3D Images
J AM CHEM SOC, 2014, 136(25): 8855-8858.
Peng, Haiyan. Bi, Shuguan. Ni, Mingli. Xie, Xiaolin. Liao, Yonggui. Zhou, Xingping. Xue, Zhigang. Zhu, Jintao. Wei, Yen. Bowman, Christopher N.. Mai, Yiu-Wing.

|89| Enhanced Photocatalytic CO2-Reduction Activity of Anatase TiO2 by Coexposed {001} and {101} Facets
J AM CHEM SOC, 2014, 136(25): 8839-8842.
Yu, Jiaguo. Low, Jingxiang. Xiao, Wei. Zhou, Peng. Jaroniec, Mietek.

|90| Determining the TiO2-Photocatalytic Aryl-Ring-Opening Mechanism in Aqueous Solution Using Oxygen-18 Labeled O-2 and H2O
J AM CHEM SOC, 2014, 136(24): 8714-8721.
Pang, Xibin. Chang, Wei. Chen, Chuncheng. Ji, Hongwei. Ma, Wanhong. Zhao, Jincai.

|91| Catalytic Asymmetric 1,3-Dipolar [3+6] Cycloaddition of Azomethine Ylides with 2-Acyl Cycloheptatrienes: Efficient Construction of Bridged Heterocycles Bearing Piperidine Moiety
J AM CHEM SOC, 2014, 136(24): 8685-8692.
Li, Qing-Hua. Wei, Liang. Wang, Chun-Jiang.

|92| Introduction of pi-Complexation into Porous Aromatic Framework for Highly Selective Adsorption of Ethylene over Ethane
J AM CHEM SOC, 2014, 136(24): 8654-8660.
Li, Baiyan. Zhang, Yiming. Krishna, Rajamani. Yao, Kexin. Han, Yu. Wu, Zili. Ma, Dingxuan. Zhan Shi. Pham, Tony. Space, Brian. Liu, Jian. Thallapally, Praveen K.. Liu, Jun. Chrzanowski, Matthew. Ma, Shengqian.

|93| Cross-Linked Supramolecular Polymer Gels Constructed from Discrete Multi-pillar[5]arene Metallacycles and Their Multiple Stimuli-Responsive Behavior
J AM CHEM SOC, 2014, 136(24): 8577-8589.
Li, Zhong-Yu. Zhang, Yanyan. Zhang, Chang-Wei. Chen, Li-Jun. Wang, Chao. Tan, Hongwei. Yu, Yihua. Lo, Xiaopeng. Yang, Hai-Bo.

|94| Deep-Ultraviolet Transparent Phosphates RbBa2(PO3)(5) and Rb2Ba3(P2O7)(2) Show Nonlinear Optical Activity from Condensation of [PO4](3-) Units
J AM CHEM SOC, 2014, 136(24): 8560-8563.
Zhao, Sangen. Gong, Pifu. Luo, Siyang. Bai, Lei. Lin, Zheshuai. Ji, Chengmin. Chen, Tianliang. Hong, Maochun. Luo, Junhua.

|95| Ultrasound-Modulated Bubble Propulsion of Chemically Powered Microengines
J AM CHEM SOC, 2014, 136(24): 8552-8555.
Xu, Tailin. Soto, Fernando. Gao, Wei. Garcia-Gradilla, Victor. Li, Jinxing. Zhang, Xueji. Wang, Joseph.

|96| Triphase Interface Synthesis of Plasmonic Gold Bellflowers as Near-Infrared Light Mediated Acoustic and Thermal Theranostics
J AM CHEM SOC, 2014, 136(23): 8307-8313.
Huang, Peng. Rong, Pengfei. Lin, Jing. Li, Wanwan. Yan, Xuefeng. Zhang, Molly Gu. Nie, Liming. Niu, Gang. Lu, Jie. Wang, Wei. Chen, Xiaoyuan.

|97| Visible Light Catalysis-Assisted Assembly of Ni-h-QD Hollow Nanospheres in Situ via Hydrogen Bubbles
J AM CHEM SOC, 2014, 136(23): 8261-8268.
Li, Zhi-Jun. Fan, Xiang-Bing. Li, Xu-Bing. Li, Jia-Xin. Ye, Chen. Wang, Jiu-Ju. Yu, Shan. Li, Cheng-Bo. Gao, Yu-Ji. Meng, Qing-Yuan. Zhenhe Tong. Lizhu Wu.

|98| Mechanistic Study of Chemoselectivity in Ni-Catalyzed Coupling Reactions between Azoles and Aryl Carboxylates
J AM CHEM SOC, 2014, 136(23): 8252-8260.
Lu, Qianqian. Yu, Haizhu. Fu, Yao.

|99| A Robust Probe for Lighting Up Intracellular Telomerase via Primer Extension To Open a Nicked Molecular Beacon
J AM CHEM SOC, 2014, 136(23): 8205-8208.
Qian, Ruocan. Ding, Lin. Yan, Liwen. Lin, Manfei. Huangxian Ju.

|00| Total Synthesis of Taiwaniadducts B, C, and D
J AM CHEM SOC, 2014, 136(23): 8185-8188.
Deng, Jun. Zhou, Shupeng. Zhang, Wenhao. Li, Jian. Li, Ruofan. Li, Ang.

|01| Construction of a Highly Symmetric Nanosphere via a One-Pot Reaction of a Tristerpyridine Ligand with Ru(II)
J AM CHEM SOC, 2014, 136(23): 8165-8168.
Xie, Ting-Zheng. Liao, Sheng-Yun. Guo, Kai. Lu, Xiaocun. Dong, Xuehui. Huang, Mingjun. Moorefield, Charles N.. Cheng, Stephen Z. D.. Liu, Xin. Wesdemiotis, Chrys. Newkome, George R..

|02| Galvanic Replacement-Free Deposition of Au on Ag for Core-Shell Nanocubes with Enhanced Chemical Stability and SERS Activity
J AM CHEM SOC, 2014, 136(23): 8153-8156.
Yang, Yin. Liu, Jingyue. Fu, Zheng-Wen. Qin, Dong.

|03| Helical Ribbons for Molecular Electronics
J AM CHEM SOC, 2014, 136(22): 8122-8130.
Zhong, Yu. Kumar, Bharat. Oh, Seokjoon. Trinh, M. Tuan. Wu, Ying. Elbert, Katherine. Li, Panpan. Zhu, Xiaoyang. Xiao, Shengxiong. Ng, Fay. Steigerwald, Michael L.. Nuckolls, Colin.

|04| Mechanical Tunability via Hydrogen Bonding in Metal-Organic Frameworks with the Perovskite Architecture
J AM CHEM SOC, 2014, 136(22): 7801-7804.
Li, Wei. Thirumurugan, A.. Barton, Phillip T.. Lin, Zheshuai. Henke, Sebastian. Yeung, Hamish H. -M.. Wharmby, Michael T.. Bithell, Erica G.. Howard, Christopher J.. Cheetham, Anthony K..

|05| Homogenous Pd-Catalyzed Asymmetric Hydrogenation of Unprotected Indoles: Scope and Mechanistic Studies
J AM CHEM SOC, 2014, 136(21): 7688-7700.
Duan, Ying. Li, Lu. Chen, Mu-Wang. Yu, Chang-Bin. Fan, Hong-Jun. Zhou, Yong-Gui.

|06| Highly Efficient Alkane Oxidation Catalyzed by [Mn-V(N)(CN)(4)](2-). Evidence for [Mn-VII(N)(O)(CN)(4)](2-) as an Active Intermediate
J AM CHEM SOC, 2014, 136(21): 7680-7687.
Ma, Li. Pan, Yi. Man, Wai-Lun. Kwong, Hoi-Ki. Lam, William W. Y.. Chen, Gui. Lau, Kai-Chung. Lau, Tai-Chu.

|07| Synergistic Combination of Multi-Zr-IV Cations and Lacunary Keggin Germanotungstates Leading to a Gigantic Zr-24-Cluster-Substituted Polyoxometalate
J AM CHEM SOC, 2014, 136(21): 7637-7642.
Huang, Ling. Wang, Sa-Sa. Zhao, Jun-Wei. Cheng, Lin. Yang, Guo-Yu.

|08| Logeracemin A, an Anti-HIV Daphniphyllum Alkaloid Dimer with a New Carbon Skeleton from Daphniphyllum longeracemosum
J AM CHEM SOC, 2014, 136(21): 7631-7633.
Xu, Jin-Biao. Zhang, Hua. Gan, Li-She. Han, Ying-Shan. Wainberg, Mark A.. Yue, Jian-Min.

|09| A Single-Component Molecular Superconductor
J AM CHEM SOC, 2014, 136(21): 7619-7622.
Cui, HengBo. Kobayashi, Hayao. Ishibashi, Shoji. Sasa, Masaaki. Iwase, Fumitatsu. Kato, Reizo. Kobayashi, Akiko.

|10| Sc-2@C-66 Revisited: An Endohedral Fullerene with Scandium Ions Nestled within Two Unsaturated Linear Triquinanes
J AM CHEM SOC, 2014, 136(21): 7611-7614.
Yamada, Michio. Kurihara, Hiroki. Suzuki, Mitsuaki. Guo, Jing Dong. Waelchli, Markus. Olmstead, Marilyn M.. Balch, Alan L.. Nagase, Shigeru. Maeda, Yutaka. Hasegawa, Tadashi. Lu, Xing. Akasaka, Takeshi.

|11| Transition-Metal-Mediated Three-Component Cascade Cyclization: Selective Cage B-C(sp(2)) Coupling of Carborane with Aromatics and Synthesis of Carborane-Fused Tricyclics
J AM CHEM SOC, 2014, 136(21): 7599-7602.
Quan, Yangjian. Qiu, Zaozao. Xie, Zuowei.

|12| Self-Supported Nanoporous Cobalt Phosphide Nanowire Arrays: An Efficient 3D Hydrogen-Evolving Cathode over the Wide Range of pH 0-14
J AM CHEM SOC, 2014, 136(21): 7587-7590.
Jingqi Tian. Liu, Qian. Asiri, Abdullah M.. Xuping Sun*.

|13| Light Controlled Reversible Inversion of Nanophosphor-Stabilized Pickering Emulsions for Biphasic Enantioselective Biocatalysis
J AM CHEM SOC, 2014, 136(20): 7498-7504.

|14| Self-Immolative Polymersomes for High-Efficiency Triggered Release and Programmed Enzymatic Reactions
J AM CHEM SOC, 2014, 136(20): 7492-7497.
Liu, Guhuan. Wang, Xiaorui. Hu, Jinming. Zhang, Guoying. Liu, Shiyong.

|15| Fully Alloyed Ag/Au Nanospheres: Combining the Plasmonic Property of Ag with the Stability of Au
J AM CHEM SOC, 2014, 136(20): 7474-7479.
Gao, Chuanbo. Hu, Yongxing. Wang, Mingsheng. Chi, Miaofang. Yin, Yadong.

|16| Near Infrared Laser-Induced Targeted Cancer Therapy Using Thermoresponsive Polymer Encapsulated Gold Nanorods
J AM CHEM SOC, 2014, 136(20): 7317-7326.
Zhang, Zhenjiang. Wang, Jing. Nie, Xin. Wen, Tao. Ji, Yinglu. Wu, Xiaochun. Zhao, Yuliang. Chen, Chunying.

|17| Rational Design and Bioimaging Applications of Highly Selective Fluorescence Probes for Hydrogen Polysulfides
J AM CHEM SOC, 2014, 136(20): 7257-7260.
Liu, Chunrong. Chen, Wei. Shi, Wen. Peng, Bo. Zhao, Yu. Ma, Huimin. Xian, Ming.

|18| Two-Dimensional Metal-Organic Framework with Wide Channels and Responsive Turn-On Fluorescence for the Chemical Sensing of Volatile Organic Compounds
J AM CHEM SOC, 2014, 136(20): 7241-7244.
Zhang, Mei. Feng, Guangxue. Song, Zhegang. Zhou, Yu-Peng. Chao, Hsiu-Yi. Yuan, Daqiang. Tan, Tristan T. Y.. Guo, Zhengang. Hu, Zhigang. Tang, Ben Zhong. Liu, Bin. Zhao, Dan.

|19| Metal-Organic Framework Threaded with Aminated Polymer Formed in Situ for Fast and Reversible Ion Exchange
J AM CHEM SOC, 2014, 136(20): 7209-7212.
Gao, Liang. Li, Chi-Ying Vanessa. Chan, Kwong-Yu. Chen, Zhe-Ning.

|20| Structural Evolution of Atomically Precise Thiolated Bimetallic [Au12+nCu32(SR)(30+n)](4-) (n=0, 2, 4, 6) Nanoclusters
J AM CHEM SOC, 2014, 136(20): 7197-7200.
Yang, Huayan. Wang, Yu. Yan, Juanzhu. Chen, Xi. Zhang, Xin. Hakkinen, Hannu. Zheng, Nanfeng.

|21| Optically Active Chiral CuO "Nanoflowers"
J AM CHEM SOC, 2014, 136(20): 7193-7196.
Duan, Yingying. Liu, Xiao. Han, Lu. Asahina, Shunsuke. Xu, Dongdong. Cao, Yuanyuan. Yao, Yuan. Che, Shunai.

|22| Homochiral Columns Constructed by Chiral Self-Sorting During Supramolecular Helical Organization of Hat-Shaped Molecules
J AM CHEM SOC, 2014, 136(19): 7169-7185.
Roche, Cecile. Sun, Hao-Jan. Prendergast, Margaret E.. Leowanawat, Pawaret. Partridge, Benjamin E.. Heiney, Paul A.. Araoka, Fumito. Graf, Robert. Spiess, Hans W.. Zeng, Xianbingon. Ungar, Goran. Percec, Virgil.

|23| Atomic-Structural Synergy for Catalytic CO Oxidation over Palladium-Nickel Nanoalloys
J AM CHEM SOC, 2014, 136(19): 7140-7151.
Shan, Shiyao. Petkov, Valeri. Yang, Lefu. Luo, Jin. Joseph, Pharrah. Mayzel, Dina. Prasai, Binay. Wang, Lingyan. Engelhard, Mark. Zhong, Chuan-Jian.

|24| Efficient Water Oxidation Using Nanostructured alpha-Nickel-Hydroxide as an Electrocatalyst
J AM CHEM SOC, 2014, 136(19): 7077-7084.
Minrui Gao. Sheng, Wenchao. Zhuang, Zhongbin. Fang, Qianrong. Gu, Shuang. Jiang, Jun. Yan, Yushan.

|25| Ammonia-Driven Chirality Inversion and Enhancement in Enantiodifferentiating Photocyclodimerization of 2-Anthracenecarboxylate Mediated by Diguanidino-gamma-cyclodextrin
J AM CHEM SOC, 2014, 136(19): 6916-6919.
Yao, Jiabin. Yan, Zhiqiang. Ji, Jiecheng. Wu, Wanhua. Yang, Cheng. Nishijima, Masaki. Fukuhara, Gaku. Mori, Tadashi. Inoue, Yoshihisa.

|26| Highly Site-Selective Direct C-H Bond Functionalization of Phenols with alpha-Aryl-alpha-diazoacetates and Diazooxindoles via Gold Catalysis
J AM CHEM SOC, 2014, 136(19): 6904-6907.
Yu, Zhunzhun. Ma, Ben. Chen, Mingjin. Wu, Hai-Hong. Liu, Lu. Zhang, Junliang.

|27| Remote Ester Groups Switch Selectivity: Diastereodivergent Synthesis of Tetracyclic Spiroindolines
J AM CHEM SOC, 2014, 136(19): 6900-6903.
Zhu, Jun. Liang, Yong. Wang, Lijia. Zheng, Zhong-Bo. Houk, K. N.. Tang, Yong.

|28| Skeletal Cubic, Lamellar, and Ribbon Phases of Bundled Thermotropic Bolapolyphiles
J AM CHEM SOC, 2014, 136(19): 6846-6849.
Liu, Feng. Prehm, Marko. Zeng, Xiangbing. Tschierske, Carsten. Ungar, Goran.

|29| Oxygen Vacancies Confined in Ultrathin Indium Oxide Porous Sheets for Promoted Visible-Light Water Splitting
J AM CHEM SOC, 2014, 136(19): 6826-6829.
Lei, Fengcai. Sun, Yongfu. Liu, Katong. Gao, Shan. Liang, Liang. Pan, Bicai. Xie, Yi.

|30| Oriented Mesoporous Nanopyramids as Versatile Plasmon-Enhanced Interfaces
J AM CHEM SOC, 2014, 136(19): 6822-6825.
Kong, Biao. Tang, Jing. Selomulya, Cordelia. Li, Wei. Wei, Jing. Fang, Yin. Wang, Yongcheng. Zheng, Gengfeng. Dongyuan Zhao.

|31| Label-Free Aptasensor Based on Ultrathin-Linker-Mediated Hot-Spot Assembly To Induce Strong Directional Fluorescence
J AM CHEM SOC, 2014, 136(19): 6802-6805.
Cao, Shuo-Hui. Cai, Wei-Peng. Liu, Qian. Xie, Kai-Xin. Weng, Yu-Hua. Huo, Si-Xin. Tian, Zhong-Qun. Li, Yao-Qun.

|32| Crystal Structure Control of CdSe Nanocrystals in Growth and Nucleation: Dominating Effects of Surface versus Interior Structure
J AM CHEM SOC, 2014, 136(18): 6724-6732.
Gao, Yuan. Xiaogang Peng.

|33| Atomic Mechanism of Dynamic Electrochemical Lithiation Processes of MoS2 Nanosheets
J AM CHEM SOC, 2014, 136(18): 6693-6697.
Wang, Lifen. Xu, Zhi. Wang, Wenlong. Bai, Xuedong.

|34| Hexagon Wreaths: Self-Assembly of Discrete Supramolecular Fractal Architectures Using Multitopic Terpyridine Ligands
J AM CHEM SOC, 2014, 136(18): 6664-6671.
Wang, Ming. Wang, Chao. Hao, Xin-Qi. Liu, Jingjing. Li, Xiaohong. Xu, Chenglong. Lopez, Alberto. Sun, Luyi. Song, Mao-Ping. Yang, Hai-Bo. Li, Xiaopeng.

|35| A Concise Colorimetric and Fluorimetric Probe for Sarin Related Threats Designed via the "Covalent-Assembly" Approach
J AM CHEM SOC, 2014, 136(18): 6594-6597.
Lei, Zuhai. Yang, Youjun.

|36| Highly Regio- and Enantioselective Synthesis of Polysubstituted 2H-Pyrroles via Pd-Catalyzed Intermolecular Asymmetric Allylic Dearomatization of Pyrroles
J AM CHEM SOC, 2014, 136(18): 6590-6593.
Zhuo, Chun-Xiang. Zhou, Yong. You, Shu-Li.

|37| Direct Growth of High-Quality Graphene on High-kappa Dielectric SrTiO3 Substrates
J AM CHEM SOC, 2014, 136(18): 6574-6577.
Sun, Jingyu. Gao, Teng. Song, Xiuju. Zhao, Yanfei. Lin, Yuanwei. Wang, Huichao. Ma, Donglin. Chen, Yubin. Xiang, Wenfeng. Wing, Jian. Zhang, Yanfeng. Liu, Zhongfan.

|38| Mn-Catalyzed Three-Component Reactions of Imines/Nitriles, Grignard Reagents, and Tetrahydrofuran: An Expedient Access to 1,5-Amino/Keto Alcohols
J AM CHEM SOC, 2014, 136(18): 6558-6561.
He, Ruoyu. Jin, Xiqing. Chen, Hui. Huang, Zhi-Tang. Zheng, Qi-Yu. Wang, Congyang.

|39| Multistack Integration of Three-Dimensional Hyperbranched Anatase Titania Architectures for High-Efficiency Dye-Sensitized Solar Cells
J AM CHEM SOC, 2014, 136(17): 6437-6445.
Wu, Wu-Qiang. Xu, Yang-Fan. Rao, Hua-Shang. Su, Cheng-Yong. Kuang, Dai-Bin.

|40| PdO Doping Tunes Band-Gap Energy Levels as Well as Oxidative Stress Responses to a Co3O4 p-Type Semiconductor in Cells and the Lung
J AM CHEM SOC, 2014, 136(17): 6406-6420.
Haiyuan Zhang. Pokhrel, Suman. Ji, Zhaoxia. Meng, Huan. Wang, Xiang. Lin, Sijie. Chang, Chong Hyun. Li, Linjiang. Li, Ruibin. Sun, Bingbing. Wang, Meiying. Liao, Yu-Pei. Liu, Rong. Xia, Tian. Maedler, Lutz*. Nel, Andre E.*.

|41| Visualizing Dermal Permeation of Sodium Channel Modulators by Mass Spectrometric Imaging
J AM CHEM SOC, 2014, 136(17): 6401-6405.
Eberlin, Livia S.. Mulcahy, John V.. Tzabazis, Alexander. Zhang, Jialing. Liu, Huwei. Logan, Matthew M.. Roberts, Heather J.. Lee, Gordon K.. Yeomans, David C.. Du Bois, Justin. Zare, Richard N..

|42| Targeting Toxic RNAs that Cause Myotonic Dystrophy Type 1 (DM1) with a Bisamidinium Inhibitor
J AM CHEM SOC, 2014, 136(17): 6355-6361.
Wong, Chun-Ho. Lien Nguyen. Peh, Jessie. Luu, Long M.. Sanchez, Jeannette S.. Richardson, Stacie L.. Tuccinardi, Tiziano. Tsoi, Ho. Chan, Wood Yee. Chan, H. Y. Edwin. Baranger, Anne M.. Hergenrother, Paul J.. Zimmerman, Steven C..

|43| Direct Synthesis of High-Valent Aryl-Cu(II) and Aryl-Cu(III) Compounds: Mechanistic Insight into Arene C-H Bond Metalation
J AM CHEM SOC, 2014, 136(17): 6326-6332.
Zhang, Hu. Yao, Bo. Zhao, Liang. Wang, De-Xian. Xu, Bo-Qing. Wang, Mei-Xiang.

|44| Two Stable Phosphorus-Containing Four-Membered Ring Radical Cations with Inverse Spin Density Distributions
J AM CHEM SOC, 2014, 136(17): 6251-6254.
Su, Yuanting. Zheng, Xin. Wang, Xingyong. Zhang, Xuan. Sui, Yunxia. Wang, Xinping.

|45| Dynamic Introduction of Cell Adhesive Factor via Reversible Multicovalent Phenylboronic Acid/cis-Diol Polymeric Complexes
J AM CHEM SOC, 2014, 136(17): 6203-6206.
Pan, Guoqing. Guo, Bingbing. Ma, Yue. Cui, Wenguo. He, Fan. Li, Bin. Yang, Huilin. Shea, Kenneth J..

|46| Exfoliation of Graphite into Graphene in Aqueous Solutions of Inorganic Salts
J AM CHEM SOC, 2014, 136(16): 6083-6091.
Parvez, Khaled. Wu, Zhong-Shuai. Li, Rongjin. Liu, Xianjie. Graf, Robert. Feng, Xinliang. Muellen, Klaus.

|47| Smart Stimuli-Responsive Spherical Nanostructures Constructed from Supramolecular Metallodendrimers via Hierarchical Self-Assembly
J AM CHEM SOC, 2014, 136(16): 5993-6001.
Chen, Li-Jun. Zhao, Guang-Zhen. Jiang, Bo. Sun, Bin. Wang, Ming. Xu, Lin. He, Jiuming. Abliz, Zeper. Tan, Hongwei. Li, Xiaopeng. Yang, Hai-Bo.

|48| Self-Assembly of Triangular and Hexagonal Molecular Necklaces
J AM CHEM SOC, 2014, 136(16): 5908-5911.
Li, Shijun. Huang, Jianying. Zhou, Fengyan. Cook, Timothy R.. Yan, Xuzhou. Ye, Yang. Zhu, Bin. Zheng, Bo. Stang, Peter J..

|49| Mesoporous TiO2 Nanocrystals Grown in Situ on Graphene Aerogels for High Photocatalysis and Lithium-Ion Batteries
J AM CHEM SOC, 2014, 136(16): 5852-5855.
Qiu, Bocheng. Xing, Mingyang. Zhang, Jinlong.

|50| Dual Visible Light Photoredox and Gold-Catalyzed Arylative Ring Expansion
J AM CHEM SOC, 2014, 136(16): 5844-5847.
Shu, Xing-zhong. Zhang, Miao. He, Ying. Frei, Heinz. Toste, F. Dean.

|51| Influence of the Donor Size in D-pi-A Organic Dyes for Dye-Sensitized Solar Cells
J AM CHEM SOC, 2014, 136(15): 5722-5730.
Yang, Jiabao. Ganesan, Paramaguru. Teuscher, Joel. Moehl, Thomas. Kim, Yong Joo. Yi, Chenyi. Comte, Pascal. Pei, Kai. Holcombe, Thomas W.. Nazeeruddin, Mohammad Khaja. Hua, Jianli. Zakeeruddin, Shaik M.. Tian, He. Graetzel, Michael.

|52| Rb2CdBr2I2: A New IR Nonlinear Optical Material with a Large Laser Damage Threshold
J AM CHEM SOC, 2014, 136(15): 5683-5686.
Wu, Qi. Meng, Xianggao. Zhong, Cheng. Chen, Xingguo. Qin, Jingui.

|53| Room-Temperature Half-Metallicity in La(Mn,Zn)AsO Alloy via Element Substitutions
J AM CHEM SOC, 2014, 136(15): 5664-5669.
Li, Xingxing. Wu, Xiaojun. Yang, Jinlong.

|54| Revealing CD38 Cellular Localization Using a Cell Permeable, Mechanism-Based Fluorescent Small-Molecule Probe
J AM CHEM SOC, 2014, 136(15): 5656-5663.
Shrimp, Jonathan H.. Hu, Jing. Dong, Min. Wang, Brian S.. MacDonald, Robert. Jiang, Hong. Hao, Quan. Yen, Andrew. Lin, Hening.

|55| Topological Considerations for the Design of Molecular Donors with Multiple Absorbing Units
J AM CHEM SOC, 2014, 136(15): 5591-5594.
Lai, Lai Fan. Love, John A.. Sharenko, Alexander. Coughlin, Jessica E.. Gupta, Vinay. Tretiak, Sergei. Thuc-Quyen Nguyen. Wong, Wai-Yeung. Bazan, Guillermo C..

|56| C2H2 Treatment as a Facile Method to Boost the Catalysis of Pd Nanoparticulate Catalysts
J AM CHEM SOC, 2014, 136(15): 5583-5586.
Dai, Yan. Liu, Shengjie. Zheng, Nanfeng.

|57| Direct Visualization of Surface-Assisted Two-Dimensional Diyne Polycyclotrimerization
J AM CHEM SOC, 2014, 136(15): 5567-5570.
Zhou, Haitao. Liu, Jianzhao. Du, Shixuan. Zhang, Lizhi. Li, Geng. Zhang, Yi. Tang, Ben Zhong. Gao, Hong-Jun.

|58| Luminescent Metal-Organic Framework Films As Highly Sensitive and Fast-Response Oxygen Sensors
J AM CHEM SOC, 2014, 136(15): 5527-5530.
Dou, Zhongshang. Yu, Jiancan. Cui, Yuanjing. Yang, Yu. Wang, Zhiyu. Yang, Deren. Qian, Guodong.

|59| Polyoxometalate-Based Cobalt-Phosphate Molecular Catalysts for Visible Light-Driven Water Oxidation
J AM CHEM SOC, 2014, 136(14): 5359-5366.
Han, Xin-Bao. Zhang, Zhi-Ming. Zhang, Teng. Li, Yang-Guang. Lin, Wenbin. You, Wansheng. Su, Zhong-Min. Wang, En-Bo.

|60| Cyanine-Based Fluorescent Probe for Highly Selective Detection of Glutathione in Cell Cultures and Live Mouse Tissues
J AM CHEM SOC, 2014, 136(14): 5351-5358.
Yin, Jun. Kwon, Younghee. Kim, Dabin. Lee, Dayoung. Kim, Gyoungmi. Hu, Ying. Ryu, Ji-Hwan. Yoon, Juyoung.

|61| Three-Dimensional and Time-Ordered Surface-Enhanced Raman Scattering Hotspot Matrix
J AM CHEM SOC, 2014, 136(14): 5332-5341.
Liu, Honglin. Yang, Zhilin. Meng, Lingyan. Sun, Yudie. Wang, Jie. Yang, Liangbao. Liu, Jinhuai. Tian, Zhongqun.

|62| Alkyl Groups Fold to Fit within a Water-Soluble Cavitand
J AM CHEM SOC, 2014, 136(14): 5264-5266.
Zhang, Kang-Da. Ajami, Dariush. Gavette, Jesse V.. Rebek, Julius, Jr..

|63| Regioselective Chemoenzymatic Synthesis of Ganglioside Disialyl Tetrasaccharide Epitopes
J AM CHEM SOC, 2014, 136(14): 5205-5208.
Meng, Xin. Yao, Wenlong. Cheng, Jiansong. Zhang, Xu. Jin, Lan. Yu, Hai. Chen, Xi. Wang, Fengshan. Cao, Hongzhi.

|64| Tellurium-Containing Polymer Micelles: Competitive-Ligand-Regulated Coordination Responsive Systems
J AM CHEM SOC, 2014, 136(13): 5132-5137.
Cao, Wei. Gu, Yuwei. Meineck, Myriam. Li, Tianyu. Xu, Huaping.

|65| Two Tetra-Cd-II-Substituted Vanadogermanate Frameworks
J AM CHEM SOC, 2014, 136(13): 5065-5071.
Zhou, Jian. Zhao, Jun-Wei. Wei, Qj. Zhang, Jie. Yang, Guo-Yu.

|66| Facile Bottom-Up Synthesis of Coronene-based 3-Fold Symmetrical and Highly Substituted Nanographenes from Simple Aromatics
J AM CHEM SOC, 2014, 136(13): 5057-5064.
Zhang, Qiang. Peng, Hanqing. Zhang, Guishan. Lu, Qiongqiong. Chang, Jian. Dong, Yeye. Shi, Xianying. Wei, Junfa.

|67| Understanding THz Spectra of Aqueous Solutions: Glycine in Light and Heavy Water
J AM CHEM SOC, 2014, 136(13): 5031-5038.
Sun, Jian. Niehues, Gudrun. Forbert, Harald. Decka, Dominique. Schwaab, Gerhard. Marx, Dominik. Havenith, Martina.

|68| Catalytic Mechanisms of Direct Pyrrole Synthesis via Dehydrogenative Coupling Mediated by PNP-lr or PNN-Ru Pincer Complexes: Crucial Role of Proton-Transfer Shuttles in the PNP-lr System
J AM CHEM SOC, 2014, 136(13): 4974-4991.
Qu, Shuanglin. Dang, Yanfeng. Song, Chunyu. Wen, Mingwei. Huang, Kuo-Wei. Wang, Zhi-Xiang.

|69| CoSe2 Nanoparticles Grown on Carbon Fiber Paper: An Efficient and Stable Electrocatalyst for Hydrogen Evolution Reaction
J AM CHEM SOC, 2014, 136(13): 4897-4900.
Kong, Desheng. Wang, Haotian. Lu, Zhiyi. Cui, Yi.

|70| Multicolor Barcoding in a Single Upconversion Crystal
J AM CHEM SOC, 2014, 136(13): 4893-4896.
Zhang, Yuhai. Zhang, Lixin. Deng, Renren. Tian, Jing. Zong, Yun. Jin, Dayong. Liu, Xiaogang.

|71| Tunable Catalysts for Solvent-Free Biphasic Systems: Pickering Interfacial Catalysts over Amphiphilic Silica Nanoparticles
J AM CHEM SOC, 2014, 136(13): 4869-4872.
Zhou, Wen-Juan. Fang, Lin. Fan, Zhaoyu. Albela, Belen. Bonneviot, Laurent. De Campo, Floryan. Pera-Titus, Marc. Clacens, Jean-Marc.

|72| B-Doped Pd Catalyst: Boosting Room-Temperature Hydrogen Production from Formic Acid-Formate Solutions
J AM CHEM SOC, 2014, 136(13): 4861-4864.
Jiang, Kun. Xu, Ke. Zou, Shouzhong. Cai, Wen-Bin.

|73| Enantioselective Synthesis of Planar Chiral Ferrocenes via Pd(0)-Catalyzed Intramolecular Direct C-H Bond Arylation
J AM CHEM SOC, 2014, 136(13): 4841-4844.
Gao, De-Wei. Yin, Qin. Gu, Qing. You, Shu-Li.

|74| Synthesis of Well-Defined Microporous Carbons by Molecular-Scale Templating with Polyhedral Oligomeric Silsesquioxane Moieties
J AM CHEM SOC, 2014, 136(13): 4805-4808.
Li, Zhenghui. Wu, Dingcai. Liang, Yeru. Fu, Ruowen. Matyjaszewski, Krzysztof.

|75| A TET Homologue Protein from Coprinopsis cinerea (CcTET) That Biochemically Converts 5-Methylcytosine to 5-Hydroxymethylcytosine, 5-Formylcytosine, and 5-Carboxylcytosine
J AM CHEM SOC, 2014, 136(13): 4801-4804.
Zhang, Liang. Chen, Weizhong. Iyer, Lakshminarayan M.. Hu, Jennifer. Wang, Gloria. Fu, Ye. Yu, Miao. Dai, Qing. Aravind, L.. He, Chuan.

|76| Rh(III)- and Ir(III)-Catalyzed C-H Alkynylation of Arenes under Chelation Assistance
J AM CHEM SOC, 2014, 136(12): 4780-4787.
Xie, Fang. Qi, Zisong. Yu, Songjie. Li, Xingwei.

|77| Atomically Precise Doping of Monomanganese Ion into Coreless Supertetrahedral Chalcogenide Nanocluster Inducing Unusual Red Shift in Mn2+ Emission
J AM CHEM SOC, 2014, 136(12): 4769-4779.
Lin, Jian. Zhang, Qian. Wang, Le. Liu, Xiaochun. Yan, Wenbo. Wu, Tao. Bu, Xianhui. Feng, Pingyun.

|78| ILQINS Hexapeptide, Identified in Lysozyme Left-Handed Helical Ribbons and Nanotubes, Forms Right-Handed Helical Ribbons and Crystals
J AM CHEM SOC, 2014, 136(12): 4732-4739.
Lara, Cecile. Reynolds, Nicholas P.. Berryman, Joshua T.. Xu, Anqiu. Zhang, Afang. Mezzenga, Raffaele.

|79| Air-Stable (Phenylbuta-1,3-diynyl)palladium(II) Complexes: Highly Active Initiators for Living Polymerization of Isocyanides
J AM CHEM SOC, 2014, 136(12): 4706-4713.
Xue, Ya-Xin. Zhu, Yuan-Yuan. Gao, Long-Mei. He, Xiao-Yue. Liu, Na. Zhang, Wu-Yi. Yin, Jun. Ding, Yunsheng. Zhou, Hongping. Wu, Zong-Quan.

|80| Nanoporous Cobalt(II) MOF Exhibiting Four Magnetic Ground States and Changes in Gas Sorption upon Post-Synthetic Modification
J AM CHEM SOC, 2014, 136(12): 4680-4688.
Zeng, Ming-Hua. Yin, Zheng. Tan, Yan-Xi. Zhang, Wei-Xiong. He, Yan-Ping. Kurmoo, Mohamedally.

|81| Durable Carbon-Coated Li2S Core-Shell Spheres for High Performance Lithium/Sulfur Cells
J AM CHEM SOC, 2014, 136(12): 4659-4663.
Nan, Caiyun. Lin, Zhan. Liao, Honggang. Song, Min-Kyu. Yadong Li. Cairns, Elton J..

|82| Water Promoting Electron Hole Transport between Tyrosine and Cysteine in Proteins via a Special Mechanism: Double Proton Coupled Electron Transfer
J AM CHEM SOC, 2014, 136(12): 4515-4524.
Chen, Xiaohua. Ma, Guangcai. Sun, Weichao. Dai, Hongjing. Xiao, Dong. Zhang, Yanfang. Qin, Xin. Liu, Yongjun. Bu, Yuxiang.

|83| Cis-Double Bond Formation by Thioesterase and Transfer by Ketosynthase in FR901464 Biosynthesis
J AM CHEM SOC, 2014, 136(12): 4488-4491.
He, Hai-Yan. Tang, Man-Cheng. Zhang, Feng. Tang, Gong-Li.

|84| Equatorially Coordinated Lanthanide Single Ion Magnets
J AM CHEM SOC, 2014, 136(12): 4484-4487.

|85| Reversible Near-Infrared Light Directed Reflection in a Self-Organized Helical Superstructure Loaded with Upconversion Nanoparticles
J AM CHEM SOC, 2014, 136(12): 4480-4483.
Wang, Ling. Dong, Hao. Li, Yannian. Xue, Chenming. Sun, Ling-Dong. Yan, Chun-Hua. Li, Quan.

|86| Palladium-Catalyzed Intramolecular Asymmetric C-H Functionalization/Cyclization Reaction of Metallocenes: An Efficient Approach toward the Synthesis of Planar Chiral Metallocene Compounds
J AM CHEM SOC, 2014, 136(12): 4472-4475.
Deng, Ruixian. Huang, Yunze. Ma, Xinna. Li, Gencheng. Zhu, Rui. Wang, Bin. Kang, Yan-Biao. Gu, Zhenhua.

|87| Responsive Supramolecular Polymer Metallogel Constructed by Orthogonal Coordination-Driven Self-Assembly and Host/Guest Interactions
J AM CHEM SOC, 2014, 136(12): 4460-4463.
Yan, Xuzhou. Cook, Timothy R.. Pollock, J. Bryant. Wei, Peifa. Zhang, Yanyan. Yu, Yihua. Huang, Feihe. Stang, Peter J..

|88| Stepwise Assembly of Pd-6(RuL3)(8) Nanoscale Rhombododecahedral Metal-Organic Cages via Metalloligand Strategy for Guest Trapping and Protection
J AM CHEM SOC, 2014, 136(12): 4456-4459.
Li, Kang. Zhang, Lu-Yin. Yan, Cheng. Wei, Shi-Chao. Pan, Mei. Zhang, Li. Su, Cheng-Yong.

|89| Hydroarylation of Arynes Catalyzed by Silver for Biaryl Synthesis
J AM CHEM SOC, 2014, 136(11): 4363-4368.
Lee, Nam-Kyu. Yun, Sang Young. Mamidipalli, Phani. Salzman, Ryan M.. Lee, Daesung. Zhou, Tao. Xia, Yuanzhi.

|90| Dendritic Cell Lectin-Targeting Sentinel-like Unimolecular Glycoconjugates To Release an Anti-HIV Drug
J AM CHEM SOC, 2014, 136(11): 4325-4332.
Zhang, Qiang. Su, Lu. Collins, Jennifer. Chen, Guosong. Wallis, Russell. Mitchell, Daniel A.. Haddleton, David M.. Becer, C. Remzi.

|91| Total Synthesis of Nucleoside Antibiotic A201A
J AM CHEM SOC, 2014, 136(11): 4157-4160.
Nie, Shenyou. Li, Wei. Yu, Biao.

|92| Unique Lead Adsorption Behavior of Activated Hydroxyl Group in Two-Dimensional Titanium Carbide
J AM CHEM SOC, 2014, 136(11): 4113-4116.
Peng, Qiuming. Guo, Jianxin. Zhang, Qingrui. Xiang, Jianyong. Liu, Baozhong. Zhou, Aiguo. Liu, Riping. Tian, Yongjun.

|93| Cu(I)-Catalyzed Regio- and Stereoselective [6+3] Cycloaddition of Azomethine Ylides with Tropone: An Efficient Asymmetric Access to Bridged Azabicyclo[4.3.1]decadienes
J AM CHEM SOC, 2014, 136(10): 4075-4080.
Teng, Huai-Long. Yao, Lu. Wang, Chun-Jiang.

|94| Iron Catalyzed Asymmetric Hydrogenation of Ketones
J AM CHEM SOC, 2014, 136(10): 4031-4039.
Li, Yanyun. Yu, Shenluan. Wu, Xiaofeng. Xiao, Jianliang. Shen, Weiyi. Dong, Zhenrong. Gao, Jingxing.

|95| Sustainable Synthesis of Zeolites without Addition of Both Organotemplates and Solvents
J AM CHEM SOC, 2014, 136(10): 4019-4025.
Wu, Qinming. Wang, Xiong. Qi, Guodong. Guo, Qiang. Pan, Shuxiang. Meng, Xiangju. Xu, Jun. Deng, Feng. Fan, Fengtao. Feng, Zhaochi. Li, Can. Maurer, Stefan. Mueller, Ulrich. Xiao, Feng-Shou.

|96| One-Step Synthesis of Highly Efficient Nanocatalysts on the Supports with Hierarchical Pores Using Porous Ionic Liquid-Water Gel
J AM CHEM SOC, 2014, 136(10): 3768-3771.
Kang, Xinchen. Zhang, Jianling. Shang, Wenting. Wu, Tianbin. Zhang, Peng. Han, Buxing. Wu, Zhonghua. Mo, Guang. Xing, Xueqing.

|97| A Straightforward Strategy toward Large BN-Embedded pi-Systems: Synthesis, Structure, and Optoelectronic Properties of Extended BN Heterosuperbenzenes
J AM CHEM SOC, 2014, 136(10): 3764-3767.
Wang, Xiao-Ye. Zhuang, Fang-Dong. Wang, Rui-Bo. Wang, Xin-Chang. Cao, Xiao-Yu. Wang, Jie-Yu. Pei, Jian.

|98| Efficiency Enhancement of Perovskite Solar Cells through Fast Electron Extraction: The Role of Graphene Quantum Dots
J AM CHEM SOC, 2014, 136(10): 3760-3763.
Zhu, Zonglong. Ma, Jiani. Wang, Zilong. Mu, Cheng. Fan, Zetan. Du, Lili. Bai, Yang. Fan, Louzhen. Yan, He. Phillips, David Lee. Yang, Shihe.

|99| Growth of Alloy MoS2xSe2(1-x) Nanosheets with Fully Tunable Chemical Compositions and Optical Properties
J AM CHEM SOC, 2014, 136(10): 3756-3759.
Li, Honglai. Duan, Xidong. Wu, Xueping. Zhuang, Xiujuan. Zhou, Hong. Zhang, Qinglin. Zhu, Xiaoli. Hu, Wei. Ren, Pinyun. Guo, Pengfei. Ma, Liang. Fan, Xiaopeng. Wang, Xiaoxia. Xu, Jinyou. Pan, Anlian. Duan, Xiangfeng.

|00| Unique Excavated Rhombic Dodecahedral PtCu3 Alloy Nanocrystals Constructed with Ultrathin Nanosheets of High-Energy {110} Facets
J AM CHEM SOC, 2014, 136(10): 3748-3751.
Jia, Yanyan. Jiang, Yaqi. Zhang, Jiawei. Zhang, Lei. Chen, Qiaoli. Xie, Zhaoxiong. Zheng, Lansun.

|01| Expedient Total Synthesis of Small to Medium-Sized Membrane Proteins via Fmoc Chemistry
J AM CHEM SOC, 2014, 136(9): 3695-3704.
Zheng, Ji-Shen. Yu, Mu. Qi, Yun-Kun. Tang, Shan. Shen, Fei. Wang, Zhi-Peng. Xiao, Liang. Zhang, Longhua. Tian, Chang-Lin. Liu, Lei.

|02| New Reactions and Products Resulting from Alternative Interactions between the P450 Enzyme and Redox Partners
J AM CHEM SOC, 2014, 136(9): 3640-3646.
Zhang, Wei. Liu, Yi. Yan, Jinyong. Cao, Shaona. Bai, Fali. Yang, Ying. Huang, Shaohua. Yao, Lishan. Anzai, Yojiro. Kato, Fumio. Podust, Larissa M.. Sherman, David H.. Li, Shengying.

|03| CO Oxidation Promoted by Gold Atoms Supported on Titanium Oxide Cluster Anions
J AM CHEM SOC, 2014, 136(9): 3617-3623.
Li, Xiao-Na. Yuan, Zhen. He, Sheng-Gui.

|04| In Vivo and in Situ Tracking Cancer Chemotherapy by Highly Photostable NIR Fluorescent Theranostic Prodrug
J AM CHEM SOC, 2014, 136(9): 3579-3588.
Wu, Xumeng. Sun, Xuanrong. Guo, Zhiqian. Tang, Jianbin. Shen, Youqing. James, Tony D.. Tian, He. Zhu, Weihong.

|05| Smart Near-Infrared Fluorescence Probes with Donor-Acceptor Structure for in Vivo Detection of beta-Amyloid Deposits
J AM CHEM SOC, 2014, 136(9): 3388-3394.
Cui, Mengchao. Ono, Masahiro. Watanabe, Hiroyuki. Kimura, Hiroyuki. Liu, Boli. Saji, Hideo.

|06| Cu(II)-Mediated C-H Amidation and Amination of Arenes: Exceptional Compatibility with Heterocycles
J AM CHEM SOC, 2014, 136(9): 3354-3357.
Shang, Ming. Sun, Shang-Zheng. Dai, Hui-Xiong. Yu, Jin-Quan.

|07| Investigating the Proteome Reactivity and Selectivity of Aryl Halides
J AM CHEM SOC, 2014, 136(9): 3330-3333.
Shannon, D. Alexander. Banerjee, Ranjan. Webster, Elizabeth R.. Bak, Daniel W.. Wang, Chu. Weerapana, Eranthie.

|08| Direct Probing of the Structure and Electron Transfer of Fullerene/Ferrocene Hybrid on Au(111) Electrodes by in Situ Electrochemical STM
J AM CHEM SOC, 2014, 136(8): 3184-3191.
Chen, Ting. Wang, Dong. Gan, Li-Hua. Matsuo, Yutaka. Gu, Jing-Ying. Yan, Hui-Juan. Nakamura, Eiichi. Lijun Wan.

|09| Oligo(ethylene glycol)-Based Thermosensitive Dendrimers and Their Tumor Accumulation and Penetration
J AM CHEM SOC, 2014, 136(8): 3145-3155.
Wu, Wei. Driessen, Wouter. Jiang, Xiqun.

|10| Role of Hydrogen in Graphene Chemical Vapor Deposition Growth on a Copper Surface
J AM CHEM SOC, 2014, 136(8): 3040-3047.
Zhang, Xiuyun. Wang, Lu. Xin, John. Yakobson, Boris I.. Ding, Feng.

|11| Formal Carbene Insertion into C-C Bond: Rh(I)-Catalyzed Reaction of Benzocyclobutenols with Diazoesters
J AM CHEM SOC, 2014, 136(8): 3013-3015.
Xia, Ying. Liu, Zhenxing. Liu, Zhen. Ge, Rui. Ye, Fei. Hossain, Mohammad. Zhang, Yan. Wang, Jianbo.

|12| Dodecahedral Gold Nanocrystals: The Missing Platonic Shape
J AM CHEM SOC, 2014, 136(8): 3010-3012.
Wenxin Niu. Zhang, Weiqing. Firdoz, Shaik. Lu, Xianmao.

|13| Asymmetric Catalysis with Substitutionally Labile yet Stereochemically Stable Chiral-at-Metal Iridium(III) Complex
J AM CHEM SOC, 2014, 136(8): 2990-2993.
Huo, Haohua. Fu, Chen. Harms, Klaus. Meggers, Eric.

|14| Stepwise Construction of Discrete Heterometallic Coordination Cages Based on Self-Sorting Strategy
J AM CHEM SOC, 2014, 136(8): 2982-2985.
Li, Hao. Han, Ying-Feng. Lin, Yue-Jian. Guo, Zi-Wei. Jin, Guo-Xin.

|15| Macromolecular Metallurgy of Binary Mesocrystals via Designed Multiblock Terpolymers
J AM CHEM SOC, 2014, 136(8): 2974-2977.
Xie, Nan. Liu, Meijiao. Deng, Hanlin. Li, Weihua. Qiu, Feng. Shi, An-Chang.

|16| Crystal Structure of Selenolate-Protected Au-24(SeR)(20) Nanocluster
J AM CHEM SOC, 2014, 136(8): 2963-2965.
Song, Yongbo. Wang, Shuxin. Zhang, Jun. Kang, Xi. Chen, Shuang. Li, Peng. Sheng, Hongting. Zhu, Manzhou.

|17| Mass Spectrometric Proteomics Reveals that Nuclear Protein Positive Cofactor PC4 Selectively Binds to Cross-Linked DNA by a trans-Platinum Anticancer Complex
J AM CHEM SOC, 2014, 136(8): 2948-2951.
Du, Zhifeng. Luo, Qun. Yang, Liping. Bing, Tao. Li, Xianchan. Guo, Wei. Wu, Kui. Zhao, Yao. Xiong, Shaoxiang. Shangguan, Dihua. Wang, Fuyi.

|18| Lower the Electron Affinity by Halogenation: An Unusual Strategy To Design Superalkali Cations
J AM CHEM SOC, 2014, 136(7): 2921-2927.
Hou, Na. Wu, Di. Li, Ying. Li, Zhi-Ru.

|19| Giant Piezoelectricity in Potassium-Sodium Niobate Lead-Free Ceramics
J AM CHEM SOC, 2014, 136(7): 2905-2910.
Wang, Xiaopeng. Wu, Jiagang. Xiao, Dingquan. Zhu, Jianguo. Cheng, Xiaojing. Zheng, Ting. Zhang, Binyu. Lou, Xiaojie. Wang, Xiangjian.

|20| Structure and Inhibition of Tuberculosinol Synthase and Decaprenyl Diphosphate Synthase from Mycobacterium tuberculosis
J AM CHEM SOC, 2014, 136(7): 2892-2896.
Chan, Hsiu-Chien. Feng, Xinxin. Ko, Tzu-Ping. Huang, Chun-Hsiang. Hu, Yumei. Zheng, Yingying. Bogue, Shannon. Nakano, Chiaki. Hoshino, Tsutomu. Zhang, Lilan. Lv, Pin. Liu, Wenting. Crick, Dean C.. Liang, Po-Huang. Wang, Andrew H. -J.. Oldfield, Eric. Guo, Rey-Ting.

|21| Iridium-Mediated Regioselective B-H/C-H Activation of Carborane Cage: A Facile Synthetic Route to Metallacycles with a Carborane Backbone
J AM CHEM SOC, 2014, 136(7): 2825-2832.
Yao, Zi-Jian. Yu, Wei-Bin. Lin, Yue-Jian. Huang, Sheng-Li. Li, Zhen-Hua. Jin, Guo-Xin.

|22| Selective Ag(I) Binding, H2S Sensing, and White-Light Emission from an Easy-to-Make Porous Conjugated Polymer
J AM CHEM SOC, 2014, 136(7): 2818-2824.
Liu, Jie. Yee, Ka-Kit. Lo, Kenneth Kam-Wing. Zhang, Kenneth Yin. To, Wai-Pong. Che, Chi-Ming. Xu, Zhengtao.

|23| Tempo-Spatially Resolved Scattering Correlation Spectroscopy under Dark-Field Illumination and Its Application to Investigate Dynamic Behaviors of Gold Nanoparticles in Live Cells
J AM CHEM SOC, 2014, 136(7): 2775-2785.
Liu, Heng. Dong, Chaoqing. Ren, Jicun.

|24| Automated Modular Synthesis of Aptamer-Drug Conjugates for Targeted Drug Delivery
J AM CHEM SOC, 2014, 136(7): 2731-2734.
Wang, RuoWen. Zhu, Guizhi. Mei, Lei. Xie, Yan. Ma, Haibin. Ye, Mao. Qing, Feng-Ling. Weihong Tan.

|25| "Conformation Locked" Strong Electron-Deficient Poly(p-Phenylene Vinylene) Derivatives for Ambient-Stable n-Type Field-Effect Transistors: Synthesis, Properties, and Effects of Fluorine Substitution Position
J AM CHEM SOC, 2014, 136(5): 2135-2141.
Lei, Ting. Xia, Xin. Wang, Jie-Yu. Liu, Chen-Jiang. Pei, Jian.

|26| Mechanism, Reactivity, and Selectivity in Palladium-Catalyzed Redox-Relay Heck Arylations of Alkenyl Alcohols
J AM CHEM SOC, 2014, 136(5): 1960-1967.
Xu, Liping. Hilton, Margaret J.. Zhang, Xinhao. Norrby, Per-Ola. Wu, Yun-Dong. Sigman, Matthew S.. Wiest, Olaf.

|27| Self-Assembly of Ultralong Polyion Nanoladders Facilitated by Ionic Recognition and Molecular Stiffness
J AM CHEM SOC, 2014, 136(5): 1942-1947.
Xu, Limin. Jiang, Lingiang. Drechsler, Markus. Sun, Yu. Liu, Zhirong. Huang, Jianbin. Tang, Ben Zhong. Li, Zhibo. Stuart, Martien A. Cohen. Yan, Yun.

|28| An Interface-Directed Coassembly Approach To Synthesize Uniform Large-Pore Mesoporous Silica Spheres
J AM CHEM SOC, 2014, 136(5): 1884-1892.
Wang, Minghong. Sun, Zhenkun. Yue, Qin. Yang, Jie. Wang, Xiqing. Deng, Yonghui. Chengzhong Yu. Dongyuan Zhao.

|29| Nickel-Catalyzed Site-Selective Alkylation of Unactivated C(sp(3))-H Bonds
J AM CHEM SOC, 2014, 136(5): 1789-1792.
Wu, Xuesong. Zhao, Yan. Ge, Haibo.

|30| Probing Site Cooperativity of Frustrated Phosphine/Borane Lewis Pairs by a Polymerization Study
J AM CHEM SOC, 2014, 136(5): 1774-1777.
Xu, Tieqi. Chen, Eugene Y. -X..

|31| Pd-Catalyzed Intramolecular Aminohydroxylation of Alkenes with Hydrogen Peroxide as Oxidant and Water as Nucleophile
J AM CHEM SOC, 2014, 136(5): 1766-1769.
Zhu, Haitao. Chen, Pinhong. Liu, Guosheng.

|32| A Homochiral Metal-Organic Framework as an Effective Asymmetric Catalyst for Cyanohydrin Synthesis
J AM CHEM SOC, 2014, 136(5): 1746-1749.
Mo, Ke. Yang, Yuhua. Cui, Yong.

|33| Core-Shell Palladium Nanoparticle@Metal-Organic Frameworks as Multifunctional Catalysts for Cascade Reactions
J AM CHEM SOC, 2014, 136(5): 1738-1741.
Zhao, Meiting. Deng, Ke. He, Liangcan. Liu, Yong. Li, Guodong. Zhao, Huijun. Zhiyong Tang.

|34| Self-illuminating Cu-64-Doped CdSe/ZnS Nanocrystals for in Vivo Tumor Imaging
J AM CHEM SOC, 2014, 136(5): 1706-1709.
Sun, Xiaolian. Huang, Xinglu. Guo, Jinxia. Zhu, Wenlei. Ding, Yong. Niu, Gang. Wang, Andrew. Kiesewetter, Dale O.. Wang, Zhong Lin. Sun, Shouheng. Chen, Xiaoyuan.

|35| Photoemission Mechanism of Water-Soluble Silver Nanoclusters: Ligand-to-Metal-Metal Charge Transfer vs Strong Coupling between Surface Plasmon and Emitters
J AM CHEM SOC, 2014, 136(5): 1686-1689.
Chen, Yuting. Yang, Taiqun. Pan, Haifeng. Yuan, Yufeng. Chen, Li. Liu, Mengwei. Zhang, Kun. Zhang, Sanjun. Wu, Peng. Xu, Jianhua.

|36| Metal-Catalyzed [6+3] Cycloaddition of Tropone with Azomethine Ylides: A Practical Access to Piperidine-Fused Bicyclic Heterocycles
J AM CHEM SOC, 2014, 136(6): 2625-2629.
Liu, Honglei. Wu, Yang. Zhao, Yan. Li, Zhen. Zhang, Lei. Yang, Wenjun. Jiang, Hui. Jing, Chengleng. Yu, Hao. Wang, Bo. Xiao, Yumei. Guo, Hongchao.

|37| Entropy-Driven Pattern Formation of Hybrid Vesicular Assemblies Made from Molecular and Nanoparticle Amphiphiles
J AM CHEM SOC, 2014, 136(6): 2602-2610.
Liu, Yijing. Li, Yanchun. He, Jie. Duelge, Kaleb John. Zhongyuan Lv. Nie, Zhihong.

|38| Exploring the Formation and Recognition of an Important G-Quadruplex in a HIF1 alpha Promoter and Its Transcriptional Inhibition by a Benzo[c]phenanthridine Derivative
J AM CHEM SOC, 2014, 136(6): 2583-2591.
Chen, Han. Long, Haitao. Cui, Xiaojie. Zhou, Jiang. Xu, Ming. Yuan, Gu.

|39| Targeted Theranostic Platinum(IV) Prodrug with a Built-In Aggregation-Induced Emission Light-Up Apoptosis Sensor for Noninvasive Early Evaluation of Its Therapeutic Responses in Situ
J AM CHEM SOC, 2014, 136(6): 2546-2554.
Yuan, Youyong. Kwok, Ryan T. K.. Tang, Ben Zhong. Liu, Bin.

|40| Highly Mesoporous Single-Crystalline Zeolite Beta Synthesized Using a Nonsurfactant Cationic Polymer as a Dual-Function Template
J AM CHEM SOC, 2014, 136(6): 2503-2510.
Zhu, Jie. Zhu, Yihan. Zhu, Liangkui. Rigutto, Marcello. van der Made, Alexander. Yang, Chengguang. Pan, Shuxiang. Wang, Liang. Zhu, Longfeng. Jin, Yinying. Sun, Qi. Wu, Qinming. Meng, Xiangju. Zhang, Daliang. Han, Yu. JiXue Li. Chu, Yueying. Zheng, Anmin. Shilun Qiu. Zheng, Xiaoming. Fengshou Xiao.

|41| Ammonia Capture in Porous Organic Polymers Densely Functionalized with Bronsted Acid Groups
J AM CHEM SOC, 2014, 136(6): 2432-2440.
Van Humbeck, Jeffrey F.. McDonald, Thomas M.. Jing, Xiaofei. Wiers, Brian M.. Zhu, Guangshan. Long, Jeffrey R..

|42| Epitaxial Self-assembly of Binary Molecular Components into Branched Nanowire Heterostructures for Photonic Applications
J AM CHEM SOC, 2014, 136(6): 2382-2388.
Kong, Qinghua. Liao, Qing. Xu, Zhenzhen. Wang, Xuedong. Yao, Jiannian. Fu, Hongbing.

|43| Robust Nonenzymatic Hybrid Nanoelectrocatalysts for Signal Amplification toward Ultrasensitive Electrochemical Cytosensing
J AM CHEM SOC, 2014, 136(6): 2288-2291.
Zheng, Tingting. Zhang, Qingfeng. Feng, Sheng. Zhu, Jun-Jie. Wang, Qian. Wang, Hui.

|44| Visible-Light-Induced Chemoselective Deboronative Alkynylation under Biomolecule-Compatible Conditions
J AM CHEM SOC, 2014, 136(6): 2280-2283.
Huang, Hanchu. Zhang, Guojin. Gong, Li. Zhang, Shuaiyan. Chen, Yiyun.

|45| Highly Electroconductive Mesoporous Graphene Nanofibers and Their Capacitance Performance at 4 V
J AM CHEM SOC, 2014, 136(6): 2256-2259.
Cui, Chaojie. Qian, Weizhong. Yu, Yuntao. Kong, Chuiyan. Yu, Bo. Xiang, Lan. Wei, Fei.

|46| Near-Infrared Upconversion Controls Photocaged Cell Adhesion
J AM CHEM SOC, 2014, 136(6): 2248-2251.

|47| Reversible Photochromic System Based on Rhodamine B Salicylaldehyde Hydrazone Metal Complex
J AM CHEM SOC, 2014, 136(4): 1643-1649.
Li, Kai. Xiang, Yu. Wang, Xiaoyan. Li, Ji. Hu, Rongrong. Tong, Aijun. Tang, Ben Zhong.

|48| p-Si/W2C and p-Si/W2C/Pt Photocathodes for the Hydrogen Evolution Reaction
J AM CHEM SOC, 2014, 136(4): 1535-1544.
Berglund, Sean P.. He, Huichao. Chemelewski, William D.. Celio, Hugo. Dolocan, Andrei. Mullins, C. Buddie.

|49| 1,3-Cationic Alkylidene Migration of Nonclassical Carbocation: A Density Functional Theory Study on Gold(I)-Catalyzed Cycloisomerization of 1,5-Enynes Containing Cyclopropene Moiety
J AM CHEM SOC, 2014, 136(4): 1505-1513.
Zhou, Qinghai. Li, Yuxue.

|50| Unexpected High-Temperature Stability of beta-Zn4Sb3 Opens the Door to Enhanced Thermoelectric Performance
J AM CHEM SOC, 2014, 136(4): 1497-1504.
Lin, Jianping. Li, Xudong. Qiao, Guanjun. Wang, Zhao. Carrete, Jesus. Ren, Yang. Ma, Lingzhi. Fei, Youjian. Yang, Baifeng. Lei, Lei. Li, Ju.

|51| Actinide-Silicon Multiradical Bonding: Infrared Spectra and Electronic Structures of the Si(mu-X)AnF(3) (An = Th, U; X = H, F) Molecules
J AM CHEM SOC, 2014, 136(4): 1427-1437.
Hu, Han-Shi. Wei, Fan. Wang, Xuefeng. Andrews, Lester. Li, Jun.

|52| Mechanism and Manipulation of DNA:RNA Hybrid G-Quadruplex Formation in Transcription of G-Rich DNA
J AM CHEM SOC, 2014, 136(4): 1381-1390.
Zhang, Jia-yu. Zheng, Ke-wei. Xiao, Shan. Hao, Yu-hua. Tan, Zheng.

|53| Solvent-Mediated Self-Assembly of Nanocube Superlattices
J AM CHEM SOC, 2014, 136(4): 1352-1359.
Zewei Quan. Xu, Hongwu. Wang, Chenyu. Wen, Xiaodong. Wang, Yuxuan. Zhu, Jinlong. Li, Ruipeng. Sheehan, Chris J.. Wang, Zhongwu. Smilgies, Detlef-M.. Luo, Zhiping. Fang, Jiye.

|54| Unravelling the Structure of Magnus' Pink Salt
J AM CHEM SOC, 2014, 136(4): 1333-1351.
Lucier, Bryan E. G.. Johnston, Karen E.. Xu, Wenqian. Hanson, Jonathan C.. Senanayake, Sanjaya D.. Yao, Siyu. Bourassa, Megan W.. Srebro, Monika. Autschbach, Jochen. Schurko, Robert W..

|55| Synthetic Access to a Hydrocarbon-Soluble Trifluorinated Ge(II) Compound and its Sn(II) Congener
J AM CHEM SOC, 2014, 136(4): 1292-1295.
Samuel, Prinson P.. Li, Yan. Roesky, Herbert W.. Chevelkov, Veniamin. Lange, Adam. Burkhardt, Anja. Dittrich, Birger.

|56| Superconductivity in a Layered Ta4Pd3Te16 with PdTe2 Chains
J AM CHEM SOC, 2014, 136(4): 1284-1287.
Jiao, Wen-He. Tang, Zhang-Tu. Sun, Yun-Lei. Liu, Yi. Tao, Qian. Feng, Chun-Mu. Zeng, Yue-Wu. Xu, Zhu-An. Cao, Guang-Han.

|57| Cs3Zn6B9O21: A Chemically Benign Member of the KBBF Family Exhibiting the Largest Second Harmonic Generation Response
J AM CHEM SOC, 2014, 136(4): 1264-1267.
Yu, Hongwei. Wu, Hongping. Pan, Shilie. Yang, Zhihua. Hou, Xueling. Su, Xin. Jing, Qun. Poeppelmeier, Kenneth R.. Rondinelli, James M..

|58| DNA "Nano-Claw": Logic-Based Autonomous Cancer Targeting and Therapy
J AM CHEM SOC, 2014, 136(4): 1256-1259.
You, Mingxu. Peng, Lu. Shao, Na. Zhang, Liqin. Liping Qiu. Cui, Cheng. Weihong Tan.

|59| Highly Selective gem-Difluoroallylation of Organoborons with Bromodifluoromethylated Alkenes Catalyzed by Palladium
J AM CHEM SOC, 2014, 136(4): 1230-1233.
Min, Qiao-Qiao. Yin, Zengsheng. Feng, Zhang. Guo, Wen-Hao. Zhang, Xingang.

|60| Accurate Determination of Interfacial Protein Secondary Structure by Combining Interfacial-Sensitive Amide I and Amide III Spectral Signals
J AM CHEM SOC, 2014, 136(4): 1206-1209.
Ye, Shuji. Li, Hongchun. Yang, Weilai. Luo, Yi.

|61| Metal-Cation-Directed de Novo Assembly of a Functionalized Guest Molecule in the Nanospace of a Metal-Organic Framework
J AM CHEM SOC, 2014, 136(4): 1202-1205.
Li, Baiyan. Zhang, Yiming. Ma, Dingxuan. Ma, Tianliang. Zhan Shi. Ma, Shengqian.

|62| New Strategy for Surface Functionalization of Periodic Mesoporous Silica Based on meso-HSiO1.5
J AM CHEM SOC, 2014, 136(4): 1178-1181.
Xie, Zhuoying. Bai, Ling. Huang, Suwen. Zhu, Cun. Zhao, Yuanjin. Gu, Zhong-Ze.

|63| Realizing Ferromagnetic Coupling in Diluted Magnetic Semiconductor Quantum Dots
J AM CHEM SOC, 2014, 136(3): 1150-1155.
Yan, Wensheng. Liu, Qinghua. Wang, Chao. Yang, Xiaoyu. Yao, Tao. He, Jingfu. Sun, Zhihu. Hu, Fengchun. Wu, Ziyu. Xie, Zhi. Wei, Shiqiang.

|64| Regiodivergent Access to Five- and Six-Membered Benzo-Fused Lactams: Ru-Catalyzed Olefin Hydrocarbamoylation
J AM CHEM SOC, 2014, 136(3): 1125-1131.
Li, Bin. Park, Yoonsu. Chang, Sukbok.

|65| A Computational Mechanistic Study of an Unprecedented Heck-Type Relay Reaction: Insight into the Origins of Regio- and Enantioselectivities
J AM CHEM SOC, 2014, 136(3): 986-998.
Dang, Yanfeng. Qu, Shuanglin. Wang, Zhi-Xiang. Wane, Xiaotai.

|66| Direct Observation of Reduction of Cu(II) to Cu(I) by Terminal Alkynes
J AM CHEM SOC, 2014, 136(3): 924-926.
Zhang, Guanghui. Yi, Hong. Zhang, Guoting. Deng, Yi. Bai, Ruopeng. Zhang, Heng. Miller, Jeffrey T.. Kropf, Arthur J.. Bunel, Emilio E.. Lei, Aiwen.

|67| Synthesis of Unstable Carbides Ag2C2n (n=3, 4) and Characterization via Crystallographic Analysis of Their Double Salts with Silver(I) Trifluoroacetate
J AM CHEM SOC, 2014, 136(3): 902-905.
Hau, Sam C. K.. Mak, Thomas C. W..

|68| Role of N-Acyl Amino Acid Ligands in Pd(II)-Catalyzed Remote C-H Activation of Tethered Arenes
J AM CHEM SOC, 2014, 136(3): 894-897.
Cheng, Gui-Juan. Yang, Yun-Fang. Liu, Peng. Chen, Ping. Sun, Tian-Yu. Li, Gang. Zhang, Xinhao. Houk, K. N.. Yu, Jin-Quan. Wu, Yun-Dong.

|69| Photogenerated Charge Carriers and Reactive Oxygen Species in ZnO/Au Hybrid Nanostructures with Enhanced Photocatalytic and Antibacterial Activity
J AM CHEM SOC, 2014, 136(2): 750-757.
He, Weiwei. Kim, Hyun-Kyung. Warner, Wayne G.. Melka, David. Callahan, John H.. Yin, Jun-Jie.

|70| A Cis-Membrane FRET-Based Method for Protein-Specific Imaging of Cell-Surface Glycans
J AM CHEM SOC, 2014, 136(2): 679-687.
Lin, Wei. Du, Yifei. Zhu, Yuntao. Chen, Xing.

|71| Isolable and Well-Defined Butadienyl Organocopper(I) Aggregates: Facile Synthesis, Structural Characterization, and Reaction Chemistry
J AM CHEM SOC, 2014, 136(2): 610-613.
Geng, Weizhi. Wei, Junnian. Zhang, Wen-Xiong. Xi, Zhenfeng.

|72| Gear-Meshed Tiling of Surfaces with Molecular Pentagonal Stars
J AM CHEM SOC, 2014, 136(2): 606-609.
Stoeckl, Quirin. Bandera, Davide. Kaplan, Craig S.. Ernst, Karl-Heinz. Siegel, Jay S..

|73| Molecular Hydrogen Formation from Photocatalysis of Methanol on Anatase-TiO2(101)
J AM CHEM SOC, 2014, 136(2): 602-605.
Xu, Chenbiao. Yang, Wenshao. Guo, Qing. Dai, Dongxu. Chen, Maodu. Yang, Xueming.

|74| Oriented Single-Crystal-to-Single-Crystal Phase Transition with Dramatic Changes in the Dimensions of Crystals
J AM CHEM SOC, 2014, 136(2): 590-593.
Liu, Guangfeng. Liu, Jie. Liu, Yang. Tao, Xutang.

|75| Biomimetic Superhelical Conducting Microfibers with Homochirality for Enantioselective Sensing
J AM CHEM SOC, 2014, 136(2): 578-581.
Zou, Wenjun. Yan, Yong. Fang, Jin. Yang, Yang. Liang, Jie. Deng, Ke. Yao, Jianlin. Wei, Zhixiang.

|76| Simultaneous Fluorescence Sensing of Cys and GSH from Different Emission Channels
J AM CHEM SOC, 2014, 136(2): 574-577.
Liu, Jing. Sun, Yuan-Qiang. Huo, Yingying. Zhang, Hongxing. Wang, Linfang. Zhang, Pei. Song, Dan. Shi, Yawei. Guo, Wei.

|77| Efficient Syntheses of Korupensamines A, B and Michellamine B by Asymmetric Suzuki-Miyaura Coupling Reactions
J AM CHEM SOC, 2014, 136(2): 570-573.
Xu, Guangqing. Fu, Wenzhen. Liu, Guodu. Senanayake, Chris H.. Tang, Wenjun.

|78| Crystallographic Snapshots of the Interplay between Reactive Guest and Host Molecules in a Porous Coordination Polymer: Stereochemical Coupling and Feedback Mechanism of Three Photoactive Centers Triggered by UV-Induced Isomerization, Dimerization, and Polymerization Reactions
J AM CHEM SOC, 2014, 136(2): 558-561.
Yang, Shi-Yao. Deng, Xi-Ling. Jin, Rui-Fang. Naumov, Pance. Panda, Manas K.. Huang, Rong-Bin. Zheng, Lan-Sun. Teo, Boon K..

|79| A Homochiral Microporous Hydrogen-Bonded Organic Framework for Highly Enantioselective Separation of Secondary Alcohols
J AM CHEM SOC, 2014, 136(2): 547-549.
Li, Peng. He, Yabing. Guang, Jie. Weng, Linghong. Zhao, John Cong-Gui. Xiang, Shengchang. Chen, Banglin.

|80| Deep-Ultraviolet Nonlinear Optical Crystals: Ba3P3O10X (X = Cl, Br)
J AM CHEM SOC, 2014, 136(1): 480-487.
Yu, Peng. Wu, Li-Ming. Zhou, Liu-Jiang. Chen, Ling.

|81| Enhanced Electron Transport in Nb-Doped TiO2 Nanoparticles via Pressure-Induced Phase Transitions
J AM CHEM SOC, 2014, 136(1): 419-426.
Lu, Xujie. Yang, Wenge. Zewei Quan. Lin, Tianquan. Bai, Ligang. Wang, Lin. Huang, Fuqiang. Zhao, Yusheng.

|82| Spiroketal-Based Diphosphine Ligands in Pd-Catalyzed Asymmetric Allylic Amination of Morita-Baylis-Hillman Adducts: Exceptionally High Efficiency and New Mechanism
J AM CHEM SOC, 2014, 136(1): 405-411.
Wang, Xiaoming. Guo, Peihua. Han, Zhaobin. Wang, Xubin. Wang, Zheng. Ding, Kuiling.

|83| Palladium-Catalyzed Meta-Selective C-H Bond Activation with a Nitrile-Containing Template: Computational Study on Mechanism and Origins of Selectivity
J AM CHEM SOC, 2014, 136(1): 344-355.
Yang, Yun-Fang. Cheng, Gui-Juan. Liu, Peng. Leow, Dasheng. Sun, Tian-Yu. Chen, Ping. Zhang, Xinhao. Yu, Jin-Quan. Wu, Yun-Dong. Houk, K. N..

|84| N-Annulated Perylene as An Efficient Electron Donor for Porphyrin-Based Dyes: Enhanced Light-Harvesting Ability and High-Efficiency Co(II/III)-Based Dye-Sensitized Solar Cells
J AM CHEM SOC, 2014, 136(1): 265-272.
Luo, Jie. Mingfei Xu. Renzhi Li. Huang, Kuo-Wei. Jiang, Changyun. Qi, Qingbiao. Zeng, Wangdong. Zhang, Jie. Chi, Chunyan. Peng Wang. Jishan Wu.

|85| Highly Selective Off-On Fluorescent Probe for Imaging Thioredoxin Reductase in Living Cells
J AM CHEM SOC, 2014, 136(1): 226-233.
Zhang, Liangwei. Duan, Dongzhu. Liu, Yaping. Ge, Chunpo. Cui, Xuemei. Sun, Jinyu. Fang, Jianguo.

|86| Single-Dot Spectroscopy of Zinc-Blende CdSe/CdS Core/Shell Nanocrystals: Nonblinking and Correlation with Ensemble Measurements
J AM CHEM SOC, 2014, 136(1): 179-187.
Qin, Haiyan. Niu, Yuan. Meng, Renyang. Lin, Xing. Lai, Runchen. Fang, Wei. Xiaogang Peng.

|87| Polyion Complex Vesicles for Photoinduced Intracellular Delivery of Amphiphilic Photosensitizer
J AM CHEM SOC, 2014, 136(1): 157-163.
Chen, Huabing. Xiao, Ling. Anraku, Yasutaka. Mi, Peng. Liu, Xueying. Cabral, Horacio. Inoue, Aki. Nomoto, Takahiro. Kishimura, Akihiro. Nishiyama, Nobuhiro. Kataoka, Kazunori.

|88| Systematic Investigations of Different Cytosine Modifications on CpG Dinucleotide Sequences: The Effects on the B-Z Transition
J AM CHEM SOC, 2014, 136(1): 56-59.
Wang, Shaoru. Long, Yuelin. Wang, Jiaqi. Ge, Yushu. Guo, Pu. Liu, Yi. Tian, Tian. Zhou, Xiang.

|89| NIR J-Aggregates of Hydroazaheptacene Tetraimides
J AM CHEM SOC, 2014, 136(1): 28-31.
Cai, Kang. Xie, Jiajun. Zhao, Dahui.
期刊影响因子

14.400 (2023)
15.000 (2022)
16.383 (2021)
15.419 (2020)
14.612 (2019)
14.695 (2018)
14.357 (2017)
13.858 (2016)
13.038 (2015)
12.113 (2014)
11.444 (2013)
10.677 (2012)
9.907 (2011)
9.019 (2010)
8.580 (2009)
8.091 (2008)
7.885 (2007)
7.696 (2006)
7.419 (2005)
6.903 (2004)
6.516 (2003)
6.201 (2002)
6.079 (2001)
6.025 (2000)
20240723112436554350