首页进展学者团队单位课程获奖名片城市微信平台开放平台数据平台公益平台英华会议
|  返回期刊首页JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY
JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY

期刊名缩写:J AM CHEM SOC
2016 - 期刊发表

|01| Mechanistic Picture and Kinetic Analysis of Surface-Confined Ullmann Polymerization
J AM CHEM SOC, 2016, 138(51): 16696-16702.
Di Giovannantonio, Marco. Tomellini, Massimo. Lipton-Duffin, Josh. Galeotti, Gianluca. Ebrahimi, Maryam. Cossaro, Albano. Verdini, Alberto. Kharche, Neerav. Meunier, Vincent. Vasseur, Guillaume. Fagot-Revurat, Yannick. Perepichka, Dmitrii F.. Rosei, Federico. Contini, Giorgio.

|02| Three-in-One: Sensing, Self-Assembly, and Cascade Catalysis of Cyclodextrin Modified Gold Nanoparticles
J AM CHEM SOC, 2016, 138(51): 16645-16654.
Zhao, Yan. Huang, Yucheng. Zhu, Hui. Zhu, Qingqing. Xia, Yunsheng.

|03| Two-Dimensional (C4H9NH3)(2)PbBr4 Perovskite Crystals for High-Performance Photodetector
J AM CHEM SOC, 2016, 138(51): 16612-16615.
Tan, Zhenjun. Wu, Yue. Hong, Hao. Yin, Jianbo. Zhang, Jincan. Lin, Li. Wang, Mingzhan. Sun, Xiao. Sun, Luzhao. Huang, Yucheng. Liu, Kaihui. Liu, Zhongfan. Peng, Hailin.

|04| Identifying Cytosine-Specific Isomers via High-Accuracy Single Photon Ionization
J AM CHEM SOC, 2016, 138(51): 16596-16599.
Chen, Ziyong. Lau, Kai-Chung. Garcia, Gustavo A.. Nahon, Laurent. Bozanic, Dusan K.. Poisson, Lionel. Al-Mogren, Muneerah Mogren. Schwell, Martin. Francisco, Joseph S.. Bellili, Ayad. Hochlaf, Majdi.

|05| Phosphoric Acid-Catalyzed Asymmetric Synthesis of SPINOL Derivatives
J AM CHEM SOC, 2016, 138(50): 16561-16566.
Li, Shaoyu. Zhang, Ji-Wei. Li, Xian-Lin. Cheng, Dao-Juan. Tan, Bin.

|06| Direct Superassemblies of Freestanding Metal-Carbon Frameworks Featuring Reversible Crystalline-Phase Transformation for Electrochemical Sodium Storage
J AM CHEM SOC, 2016, 138(50): 16533-16541.
Kong, Biao. Zu, Lianhai. Peng, Chengxin. Zhang, Yan. Zhang, Wei. Tang, Jing. Selomulya, Cordelia. Zhang, Liudi. Chen, Hanxing. Wang, Yang. Liu, Yang. He, Haili. Wei, Jing. Ling, Xiaocheng. Luo, Wei. Yang, Jianping. Zhao, Zaiwang. Liu, Yong. Yang, Jinhu. Dongyuan Zhao.

|07| D-2d(23)-C-84 versus Sc2C2@D-2d(23)-C-84: Impact of Endohedral Sc2C2 Doping on Chemical Reactivity in the Photolysis of Diazirine
J AM CHEM SOC, 2016, 138(50): 16523-16532.
Yamada, Michio. Tanabe, Yukiko. Dang, Jing-Shuang. Sato, Satoru. Mizorogi, Naomi. Hachiya, Makoto. Suzuki, Mitsuaki. Abe, Tsuneyuki. Kurihara, Hiroki. Maeda, Yutaka. Zhao, Xiang. Lian, Yongfu. Nagase, Shigeru. Akasaka, Takeshi.

|08| Organocatalytic Asymmetric Synthesis of Chiral Dioxazinanes and Dioxazepanes with in Situ Generated Nitrones via a Tandem Reaction Pathway Using a Cooperative Cation Binding Catalyst
J AM CHEM SOC, 2016, 138(50): 16486-16492.
Liu, Yidong. Ao, Jun. Paladhi, Sushovan. Song, Choong Eui. Yan, Hailong.

|09| Non-Adiabatic Effects on Excited States of Vinylidene Observed with Slow Photoelectron Velocity-Map Imaging
J AM CHEM SOC, 2016, 138(50): 16417-16425.
DeVine, Jessalyn A.. Weichman, Marissa L.. Zhou, Xueyao. Ma, Jianyi. Jiang, Bin. Guo, Hua. Neumark, Daniel M..

|10| Supramolecular Self-Assembly Induced Adjustable Multiple Gating States of Nanofluidic Diodes
J AM CHEM SOC, 2016, 138(50): 16372-16379.
Fang, Ruochen. Zhang, Huacheng. Yang, Liulin. Wang, Huanting. Tian, Ye. Zhang, Xi. Jiang, Lei.

|11| Multiple Converged Conduction Bands in K2Bi8Se13: A Promising Thermoelectric Material with Extremely Low Thermal Conductivity
J AM CHEM SOC, 2016, 138(50): 16364-16371.
Pei, Yanling. Chang, Cheng. Wang, Zhe. Yin, Meijie. Wu, Minghui. Tan, Gangjian. Wu, Haijun. Chen, Yuexing. Zheng, Lei. Gong, Shengkai. Zhu, Tiejun. Zhao, Xinbing. Huang, Li. He, Jiaqing. Kanatzidis, Mercouri G.. Zhao, Li-Dong.

|12| Ultrafine Pt Nanoclusters Confined in a Calixarene-Based {Ni-24} Coordination Cage for High-Efficient Hydrogen Evolution Reaction
J AM CHEM SOC, 2016, 138(50): 16236-16239.

|13| Zeolite CAN and AFI-Type Zeolitic Imidazolate Frameworks with Large 12-Membered Ring Pore Openings Synthesized Using Bulky Amides as Structure-Directing Agents
J AM CHEM SOC, 2016, 138(50): 16232-16235.
Shi, Qi. Xu, Wei-Jian. Huang, Rui-Kang. Zhang, Wei-Xiong. Li, Yang. Wang, Pengfei. Shi, Fa-Nian. Li, Libo. Li, Jinping. Dong, Jinxiang.

|14| Controlled Synthesis of Two-Dimensional 1T-TiSe2 with Charge Density Wave Transition by Chemical Vapor Transport
J AM CHEM SOC, 2016, 138(50): 16216-16219.
Wang, Jingyi. Zheng, Husong. Xu, Guanchen. Sun, Lifei. Hu, Dake. Lu, Zhixing. Liu, Lina. Zheng, Jingying. Tao, Chenggang. Jiao, Liying.

|15| Tunable Wavelength Enhanced Photoelectrochemical Cells from Surface Plasmon Resonance
J AM CHEM SOC, 2016, 138(50): 16204-16207.
Yang, Hao. Wang, Zi-Han. Zheng, Yan-Yu. He, Lan-Qi. Zhan, Chao. Lu, Xihong. Tian, Zhong-Qun. Fang, Ping-Ping. Tong, Yexiang.

|16| General Space-Confined On-Substrate Fabrication of Thickness-Adjustable Hybrid Perovskite Single-Crystalline Thin Films
J AM CHEM SOC, 2016, 138(50): 16196-16199.
Chen, Yao-Xuan. Ge, Qian-Qing. Shi, Yang. Liu, Jie. Xue, Ding-Jiang. Ma, Jing-Yuan. Ding, Jie. Yang, Hui-Juan. Jinsong Hu. Lijun Wan.

|17| Tunable Narrow Band Emissions from Dye-Sensitized Core/Shell/Shell Nanocrystals in the Second Near-Infrared Biological Window
J AM CHEM SOC, 2016, 138(50): 16192-16195.
Shao, Wei. Chen, Guanying. Kuzmin, Andrey. Kutscher, Hilliard L.. Pliss, Artem. Ohulchanskyy, Tymish Y.. Prasad, Paras N..

|18| A Sacrificial Coating Strategy Toward Enhancement of Metal-Support Interaction for Ultrastable Au Nanocatalysts
J AM CHEM SOC, 2016, 138(49): 16130-16139.
Zhan, Wangcheng. He, Qian. Liu, Xiaofei. Guo, Yanglong. Wang, Yanqin. Wang, Li. Guo, Yun. Borisevich, Albina Y.. Zhang, Jinshui. Lu, Guanzhong. Dai, Sheng.

|19| Integrating Enzymatic Self-Assembly and Mitochondria Targeting for Selectively Killing Cancer Cells without Acquired Drug Resistance
J AM CHEM SOC, 2016, 138(49): 16046-16055.
Wang, Huaimin. Feng, Zhaoqianqi. Wang, Youzhi. Zhou, Rong. Yang, Zhimou. Xu, Bing.

|20| Enabling Forster Resonance Energy Transfer from Large Nanocrystals through Energy Migration
J AM CHEM SOC, 2016, 138(49): 15972-15979.
Deng, Renren. Wang, Juan. Chen, Runfeng. Huang, Wei. Liu, Xiaogang.

|21| Photoclickable MicroRNA for the Intracellular Target Identification of MicroRNAs
J AM CHEM SOC, 2016, 138(49): 15943-15949.
Li, Jinbo. Huang, Lei. Xiao, Xiao. Chen, Yingjie. Wang, Xingxing. Zhou, Zhengquan. Zhang, Chenyu. Zhang, Yan.

|22| New Mechanism for Photocatalytic Reduction of CO2 on the Anatase TiO2(101) Surface: The Essential Role of Oxygen Vacancy
J AM CHEM SOC, 2016, 138(49): 15896-15902.
Ji, Yongfei. Luo, Yi.

|23| On the Origins of Nonradiative Excited State Relaxation in Aryl Sulfoxides Relevant to Fluorescent Chemosensing
J AM CHEM SOC, 2016, 138(49): 15889-15895.
Kathayat, Rahul S.. Yang, Lijun. Sattasathuchana, Tosaporn. Zoppi, Laura. Baldridge, Kim K.. Linden, Anthony. Finney, Nathaniel S..

|24| F- Nucleophilic-Addition-Induced Allylic Alkylation
J AM CHEM SOC, 2016, 138(49): 15869-15872.
Tian, Panpan. Wang, Cheng-Qiang. Cai, Sai-Hu. Song, Shengjin. Ye, Lu. Feng, Chao. Loh, Teck-Peng.

|25| Photocatalytic Asymmetric Epoxidation of Terminal Olefins Using Water as an Oxygen Source in the Presence of a Mononuclear Non-Heme Chiral Manganese Complex
J AM CHEM SOC, 2016, 138(49): 15857-15860.
Shen, Duyi. Saracini, Claudio. Lee, Yong-Min. Sun, Wei. Fukuzumi, Shunichi. Nam, Wonwoo.

|26| Flexible, Linear Chains Act as Baffles To Inhibit the Intramolecular Rotation of Molecular Turnstiles
J AM CHEM SOC, 2016, 138(49): 15849-15852.
Yu, Chengyuan. Ma, Lishuang. He, Jiaojiao. Xiang, Junfeng. Deng, Xuebin. Wang, Ying. Chen, Xuebo. Jiang, Hua.

|27| Biochemical Characterization of a Eukaryotic Decalin-Forming Diels-Alderase
J AM CHEM SOC, 2016, 138(49): 15837-15840.
Li, Li. Yu, Peiyuan. Tang, Man-Cheng. Zou, Yi. Gao, Shu-Shan. Hung, Yiu-Sun. Zhao, Muxun. Watanabe, Kenji. Houk, K. N.. Tang, Yi.

|28| All-Inorganic Perovskite Solar Cells
J AM CHEM SOC, 2016, 138(49): 15829-15832.
Liang, Jia. Wang, Caixing. Wang, Yanrong. Xu, Zhaoran. Lu, Zhipeng. Ma, Yue. Zhu, Hongfei. Hu, Yi. Xiao, Chengcan. Yi, Xu. Zhu, Guoyin. Lv, Hongling. Ma, Lianbo. Chen, Tao. Tie, Zuoxiu. Jin, Zhong. Liu, Jie.

|29| Reshaping Lithium Plating/Stripping Behavior via Bifunctional Polymer Electrolyte for Room-Temperature Solid Li Metal Batteries
J AM CHEM SOC, 2016, 138(49): 15825-15828.
Zeng, Xian-Xiang. Yaxia Yin. Li, Nian-Wu. Du, Wen-Cheng. Yuguo Guo. Lijun Wan.

|30| Ultrafast Polarization Switching in a Biaxial Molecular Ferroelectric Thin Film: [Hdabco]ClO4
J AM CHEM SOC, 2016, 138(48): 15784-15789.
Tang, Yuan-Yuan. Zhang, Wan-Ying. Li, Peng-Fei. Ye, Heng-Yun. You, Yu -Meng. Xiong, Ren-Gen.

|31| Pressure-Driven Cooperative Spin-Crossover, Large-Volume Collapse, and Semiconductor-to-Metal Transition in Manganese(II) Honeycomb Lattices
J AM CHEM SOC, 2016, 138(48): 15751-15757.
Wang, Yonggang. Zhou, Zhengyang. Wen, Ting. Zhou, Yannan. Li, Nana. Han, Fei. Xiao, Yuming. Chow, Paul. Sung, Junliang. Pravica, Michael. Cornelius, Andrew L.. Yang, Wenge. Zhao, Yusheng.

|32| Diphosphine-Stabilized Small Gold Nanoclusters: From Crystal Structure Determination to Ligation-Driven Symmetry Breaking and Anion Exchange Properties
J AM CHEM SOC, 2016, 138(48): 15736-15742.
Yao, Liao-Yuan. Yam, Vivian Wing-Wah.

|33| Design and Synthesis of Antiblinking and Antibleaching Quantum Dots in Multiple Colors via Wave Function Confinement
J AM CHEM SOC, 2016, 138(48): 15727-15735.
Cao, Hujia. Ma, Junliang. Huang, Lin. Qin, Haiyan. Meng, Renyang. Li, Yang. Xiaogang Peng.

|34| Self-Assembled Single-Walled Metal-Helical Nanotube (M-HN): Creation of Efficient Supramolecular Catalysts for Asymmetric Reaction
J AM CHEM SOC, 2016, 138(48): 15629-15635.
Jiang, Jian. Meng, Yan. Zhang, Li. Liu, Minghua.

|35| Fluorescent Probes for Single-Step Detection and Proteomic Profiling of Histone Deacetylases
J AM CHEM SOC, 2016, 138(48): 15596-15604.
Xie, Yusheng. Ge, Jingyan. Lei, Haipeng. Peng, Bo. Zhang, Huatang. Wang, Danyang. Pan, Sijun. Chen, Ganchao. Chen, Lanfang. Wang, Yi. Hao, Quan. Yao, Shao Q.. Sun, Hongyan.

|36| Total Syntheses of Aflavazole and 14-Hydroxyaflavinine
J AM CHEM SOC, 2016, 138(48): 15555-15558.
Li, Hailong. Chen, Qifeng. Lu, Zhaohong. Li, Ang.

|37| Enantioselective Copper-Catalyzed Intermolecular Cyanotrifluoromethylation of Alkenes via Radical Process
J AM CHEM SOC, 2016, 138(48): 15547-15550.
Wang, Fei. Wang, Dinghai. Wan, Xiaolong. Wu, Lianqian. Chen, Pinhong. Liu, Guosheng.

|38| A Thieno[3,4-b]thiophene-Based Non-fullerene Electron Acceptor for High-Performance Bulk-Heterojunction Organic Solar Cells
J AM CHEM SOC, 2016, 138(48): 15523-15526.
Liu, Feng. Zhou, Zichun. Zhang, Cheng. Vergote, Thomas. Fan, Haijun. Liu, Feng. Zhu, Xiaozhang.

|39| Sequential C-H Arylation and Enantioselective Hydrogenation Enables Ideal Asymmetric Entry to the Indenopiperidine Core of an 11 beta-HSD-1 Inhibitor
J AM CHEM SOC, 2016, 138(47): 15473-15481.
Wei, Xudong. Qu, Bo. Zeng, Xingzhong. Savoie, Jolaine. Fandrick, Keith R.. Desrosiers, Jean -Nicolas. Tcyrulnikov, Sergei. Marsini, Maurice A.. Buono, Frederic G.. Li, Zhibin. Yang, Bing-Shiou. Tang, Wenjun. Haddad, Nizar. Gutierrez, Osvaldo. Wang, Jun. Lee, Heewon. Ma, Shengli. Campbell, Scot. Lorenz, Jon C.. Eckhardt, Matthias. Himmelsbach, Frank. Peters, Stefan. Patel, Nitinchandra D.. Tan, Zhulin. Yee, Nathan K.. Song, Jinhua J.. Roschangar, Frank. Kozlowski, Marisa C.. Senanayake, Chris H..

|40| Giant Piezoelectricity and High Curie Temperature in Nanostructured Alkali Niobate Lead-Free Piezoceramics through Phase Coexistence
J AM CHEM SOC, 2016, 138(47): 15459-15464.
Wu, Bo. Wu, Haijun. Wu, Jiagang. Xiao, Dingquan. Zhu, Jianguo. Pennycook, Stephen J..

|41| Enhanced Triplet-Triplet Energy Transfer and Upconversion Fluorescence through Host-Guest Complexation
J AM CHEM SOC, 2016, 138(47): 15405-15412.
Fan, Chunying. Wu, Wanhua. Chruma, Jason J.. Zhao, Jianzhang. Yang, Cheng.

|42| Noncovalent Bonding Controls Selectivity in Heterogeneous Catalysis: Coupling Reactions on Gold
J AM CHEM SOC, 2016, 138(46): 15243-15250.
Karakalos, Stavros. Xu, Yunfei. Kabeer, Fairoja Cheenicode. Chen, Wei. Rodriguez-Reyes, Juan Carlos F.. Tkatchenko, Alexandre. Kaxiras, Efthimios. Madix, Robert J.. Friend, Cynthia M..

|43| Alleviating Luminescence Concentration Quenching in Upconversion Nanoparticles through Organic Dye Sensitization
J AM CHEM SOC, 2016, 138(46): 15130-15133.
Wei, Wei. Chen, Guanying. Baev, Alexander. He, Guang S.. Shao, Wei. Damasco, Jossana. Prasad, Paras N..

|44| Palladium-Triggered Chemical Rescue of Intracellular Proteins via Genetically Encoded Allene-Caged Tyrosine
J AM CHEM SOC, 2016, 138(46): 15118-15121.
Wang, Jie. Zheng, Siqi. Liu, Yanjun. Zhang, Zhaoyue. Lin, Zhi. Li, Jiaofeng. Zhang, Gong. Wang, Xin. Li, Jie. Chen, Peng R..

|45| Facile Surface Modification of Hydroxylated Silicon Nanostructures Using Heterocyclic Silanes
J AM CHEM SOC, 2016, 138(46): 15106-15109.
Kim, Dokyoung. Zuidema, Jonathan M.. Kang, Jinyoung. Pan, Youlin. Wu, Lianbin. Warther, David. Arkles, Barry. Sailor, Michael J..

|46| Biomimetic Design of Mussel-Derived Bioactive Peptides for Dual-Functionalization of Titanium-Based Biomaterials
J AM CHEM SOC, 2016, 138(45): 15078-15086.
Pan, Guoqing. Sun, Shujin. Zhang, Wen. Zhao, Ruobing. Cui, Wenguo. He, Fan. Huang, Lixin. Lee, Shih-Hui. Shea, Kenneth J.. Shi, Qin. Yang, Huilin.

|47| Tuning the Adsorption-Induced Phase Change in the Flexible Metal Organic Framework Co(bdp)
J AM CHEM SOC, 2016, 138(45): 15019-15026.
Taylor, Mercedes K.. Runcevski, Tomce. Oktawiec, Julia. Gonzalez, Miguel I.. Siegelman, Rebecca L.. Mason, Jarad A.. Ye, Jinxing. Brown, Craig M.. Long, Jeffrey R..

|48| Side-Chain Isomerization on an n-type Organic Semiconductor ITIC Acceptor Makes 11.77% High Efficiency Polymer Solar Cells
J AM CHEM SOC, 2016, 138(45): 15011-15018.
Yang, Yankang. Zhang, Zhi-Guo. Bin, Haijun. Chen, Shanshan. Gao, Liang. Xue, Lingwei. Yang, Changduk. Yongfang Li.

|49| TiO2-ZnS Cascade Electron Transport Layer for Efficient Formamidinium Tin Iodide Perovskite Solar Cells
J AM CHEM SOC, 2016, 138(45): 14998-15003.
Ke, Weijun. Stoumpos, Constantinos C.. Logsdon, Jenna Leigh. Wasielewski, Michael R.. Yan, Yanfa. Fang, Guojia. Kanatzidis, Mercouri G..

|50| Birch-Type Hydrogenation of Few-Layer Graphenes: Products and Mechanistic Implications
J AM CHEM SOC, 2016, 138(45): 14980-14986.
Zhang, Xu. Huang, Yuan. Chen, Shanshan. Kim, Na Yeon. Kim, Wontaek. Schilter, David. Biswal, Mandakini. Li, Baowen. Lee, Zonghoon. Ryu, Sunmin. Bielawski, Christopher W.. Bacsa, Wolfgang S.. Ruoff, Rodney S..

|51| Engineering the Edges of MoS2 (WS2) Crystals for Direct Exfoliation into Monolayers in Polar Micromolecular Solvents
J AM CHEM SOC, 2016, 138(45): 14962-14969.
Hai, Xiao. Chang, Kun. Pang, Hong. Li, Mu. Li, Peng. Liu, Huimin. Shi, Li. Ye, Jinhua.

|52| Ion-Catalyzed Synthesis of Microporous Hard Carbon Embedded with Expanded Nanographite for Enhanced Lithium/Sodium Storage
J AM CHEM SOC, 2016, 138(45): 14915-14922.
Yu, Zhi-Long. Xin, Sex. You, Ya. Yu, Le. Lin, Yue. Xu, Da-Wei. Qiao, Chan. Huang, Zhi-Hong. Yang, Ning. Shuhong Yu. Goodenough, John B..

|53| Synthesis of Amides with Remote Stereocenters by Catalytic Asymmetric gamma-Alkynylation of alpha,beta-Unsaturated Amides
J AM CHEM SOC, 2016, 138(45): 14872-14875.
Wang, Zi-Xuan. Bai, Xiao-Yan. Yao, Han-Chao. Li, Bi-Jie.

|54| An Effective Pd-Catalyzed Regioselective Hydroformylation of Olefins with Formic Acid
J AM CHEM SOC, 2016, 138(45): 14864-14867.
Ren, Wenlong. Chang, Wenju. Dai, Jie. Shi, Yuan. Li, Jingfu. Shi, Yian.

|55| Metalation Triggers Single Crystalline Order in a Porous Solid
J AM CHEM SOC, 2016, 138(45): 14852-14855.
Hou, Yun-Long. Yee, Ka-Kit. Wong, Yan-Lung. Zha, Meiqin. He, Jun. Zeller, Matthias. Hunter, Allen D.. Yang, Kaiqi. Xu, Zhengtao.

|56| Exposing the Dynamics and Energetics of the N-Heterocyclic Carbene-Nanocrystal Interface
J AM CHEM SOC, 2016, 138(45): 14844-14847.
Lu, Haipeng. Zhou, Zhaohui. Prezhdo, Oleg V.. Brutchey, Richard L..

|57| Defect Chemistry for Thermoelectric Materials
J AM CHEM SOC, 2016, 138(45): 14810-14819.
Li, Zhou. Xiao, Chong. Zhu, Hao. Xie, Yi.

|58| Three-Dimensional Covalent Organic Frameworks with Dual Linkages for Bifunctional Cascade Catalysis
J AM CHEM SOC, 2016, 138(44): 14783-14788.
Li, Hui. Pan, Qinying. Ma, Yunchao. Guan, Xinyu. Xue, Ming. Qianrong Fang. Yan, Yushan. Valtchev, Valentin. Shilun Qiu.

|59| Triangular Monometallic Cyanide Cluster Entrapped in Carbon Cage with Geometry-Dependent Molecular Magnetism
J AM CHEM SOC, 2016, 138(44): 14764-14771.
Liu, Fupin. Gao, Cong-Li. Deng, Qingming. Zhu, Xianjun. Kostanyan, Aram. Westerstrom, Rasmus. Wang, Song. Tan, Yuan-Zhi. Tao, Jun. Xie, Su-Yuan. Popov, Alexey A.. Greber, Thomas. Yang, Shangfeng.

|60| Highly Active and Stable Catalysts of Phytic Acid-Derivative Transition Metal Phosphides for Full Water Splitting
J AM CHEM SOC, 2016, 138(44): 14686-14693.
Zhang, Gong. Wang, Guichang. Liu, Yang. Liu, Huijuan. Qu, Jiuhui. Jinghong Li.

|61| Ultralow-Power Near Infrared Lamp Light Operable Targeted Organic Nanoparticle Photodynamic Therapy
J AM CHEM SOC, 2016, 138(44): 14586-14591.
Huang, Ling. Li, Zhanjun. Zhao, Yang. Zhang, Yuanwei. Wu, Shuang. Zhao, Jianzhang. Han, Gang.

|62| Site-Selective and Stereoselective trans-Hydroboration of 1,3-Enynes Catalyzed by 1,4-Azaborine-Based Phosphine-Pd Complex
J AM CHEM SOC, 2016, 138(44): 14566-14569.
Xu, Senmiao. Zhang, Yuanzhe. Li, Bo. Liu, Shih-Yuan.

|63| Enantioselective Synthesis of Trisubstituted Allenes via Cu(I)-Catalyzed Coupling of Diazoalkanes with Terminal Alkynes
J AM CHEM SOC, 2016, 138(44): 14558-14561.
Chu, Wen-Dao. Zhang, Lei. Zhang, Zhikun. Zhou, Qi. Mo, Fanyang. Zhang, Yan. Wang, Jianbo.

|64| Selective Recognition of Highly Hydrophilic Molecules in Water by Endo-Functionalized Molecular Tubes
J AM CHEM SOC, 2016, 138(44): 14550-14553.
Huang, Guo-Bao. Wang, Sheng-Hua. Ke, Hua. Yang, Liu-Pan. Jiang, Wei.

|65| Ni-C-N Nanosheets as Catalyst for Hydrogen Evolution Reaction
J AM CHEM SOC, 2016, 138(44): 14546-14549.
Yin, Jie. Fan, Qiaohui. Li, Yuxuan. Cheng, Fangyi. Zhou, Panpan. Xi, Pinxian. Sun, Shouheng.

|66| Atomic Linkage Flexibility Tuned Isotropic Negative, Zero, and Positive Thermal Expansion in MZrF6 (M = Ca, Mn, Fe, Co, Ni, and Zn)
J AM CHEM SOC, 2016, 138(44): 14530-14533.
Hu, Lei. Chen, Jun. Xu, Jiale. Wang, Na. Han, Fei. Ren, Yang. Pan, Zhao. Rong, Yangchun. Huang, Rongjin. Deng, Jinxia. Li, Laifeng. Xing, Xianran.

|67| Monomer/Oligomer Quasi-Racemic Protein Crystallography
J AM CHEM SOC, 2016, 138(43): 14497-14502.
Gao, Shuai. Pan, Man. Zheng, Yong. Huang, Yichao. Zheng, Qingyun. Sun, Demeng. Lu, Lining. Tan, Xiaodan. Tan, Xianglong. Lan, Huan. Wang, Jiaxing. Wang, Tian. Wang, Jiawei. Liu, Lei.

|68| Site-Specific Bioorthogonal Labeling for Fluorescence Imaging of Intracellular Proteins in Living Cells
J AM CHEM SOC, 2016, 138(43): 14423-14433.
Peng, Tao. Hang, Howard C..

|69| Atmospheric Chemistry of Criegee Intermediates: Unimolecular Reactions and Reactions with Water
J AM CHEM SOC, 2016, 138(43): 14409-14422.
Long, Bo. Bao, Junwei Lucas. Truhlar, Donald G..

|70| Pbl(2)-HMPA Complex Pretreatment for Highly Reproducible and Efficient CH3NH3PbI3 Perovskite Solar Cells
J AM CHEM SOC, 2016, 138(43): 14380-14387.
Zhang, Yi. Gao, Peng. Oveisi, Emad. Lee, Yonghui. Jeangros, Quentin. Grancini, Giulia. Paek, Sanghyun. Feng, Yaqing. Nazeeruddin, Mohammad Khaja.

|71| Highly Enantioselective Allylic C-H Alkylation of Terminal Olefins with Pyrazol-5-ones Enabled by Cooperative Catalysis of Palladium Complex and Bronsted Acid
J AM CHEM SOC, 2016, 138(43): 14354-14361.
Lin, Hua-Chen. Wang, Pu-Sheng. Tao, Zhong-Lin. Chen, Yu-Gen. Han, Zhi-Yong. Gong, Liu-Zhu.

|72| Computer-Assisted Design of Ionic Liquids for Efficient Synthesis of 3(2H)-Furanones: A Domino Reaction Triggered by CO2
J AM CHEM SOC, 2016, 138(43): 14198-14201.
Chen, Kaihong. Shi, Guiling. Zhang, Weidong. Li, Haoran. Wang, Congmin.

|73| "All-Three-in-One": A New Bismuth-Tellurium-Borate Bi3TeBO9 Exhibiting Strong Second Harmonic Generation Response
J AM CHEM SOC, 2016, 138(43): 14190-14193.
Xia, Mingjun. Jiang, Xingxing. Lin, Zheshuai. Lit, Rukang.

|74| Atomically Dispersed Ru on Ultrathin Pd Nanoribbons
J AM CHEM SOC, 2016, 138(42): 13850-13853.
Ge, Jingjie. He, Dongsheng. Chen, Wenxing. Ju, Huanxin. Zhang, Han. Chao, Tingting. Wang, Xiaoqian. You, Rui. Lin, Yue. Wang, Yu. Zhu, Junfa. Li, Hai. Xiao, Bin. Huang, Weixin. Wu, Yuen. Hong, Xun. Yadong Li.

|75| Deciphering the Spatial Arrangement of Metals and Correlation to Reactivity in Multivariate Metal-Organic Frameworks
J AM CHEM SOC, 2016, 138(42): 13822-13825.
Liu, Qi. Cong, Hengjiang. Deng, Hexiang.

|76| Low-Temperature Conversion of Methane to Methanol on CeOx/Cu2O Catalysts: Water Controlled Activation of the C-H Bond
J AM CHEM SOC, 2016, 138(42): 13810-13813.
Zuo, Zhijun. Ramirez, Pedro J.. Senanayake, Sanjaya D.. Liu, Ping. Rodriguez, Jose A..

|77| Bubble-Free Propulsion of Ultrasmall Tubular Nanojets Powered by Biocatalytic Reactions
J AM CHEM SOC, 2016, 138(42): 13782-13785.
Ma, Xing. Hortelao, Ana C.. Miguel-Lopez, Albert. Sanchez, Samuel.

|78| Three-Fold Scholl-Type Cycloheptatriene Ring Formation around a Tribenzotriquinacene Core: Toward Warped Graphenes
J AM CHEM SOC, 2016, 138(42): 13778-13781.
Ip, Ho-Wang. Ng, Chun-Fai. Chow, Hak-Fun. Kuck, Dietmar.

|79| Ultrafast Dynamics of Photongenerated Holes at a CH3OH/TiO2 Rutile Interface
J AM CHEM SOC, 2016, 138(41): 13740-13749.
Chu, Weibin. Saidi, Wissam A.. Zheng, Qijing. Xie, Yu. Lan, Zhenggang. Prezhdo, Oleg V.. Petek, Hrvoje. Zhao, Jin.

|80| Assembly of Heterometallic Silver(I) Copper(I) Alkyl-1,3-diynyl Clusters via Inner-Core Expansion
J AM CHEM SOC, 2016, 138(41): 13732-13739.
Hau, Sam C. K.. Yeung, Margaret C. -L.. Yam, Vivian W. -W.. Mak, Thomas C. W..

|81| A Pharmacological Chaperone Molecule Induces Cancer Cell Death by Restoring Tertiary DNA Structures in Mutant hTERT Promoters
J AM CHEM SOC, 2016, 138(41): 13673-13692.
Kang, Hyun-Jin. Cui, Yunxi. Yin, Holly. Scheid, Amy. Hendricks, William P. D.. Schmidt, Jessica. Sekulic, Aleksandar. Kong, Deming. Trent, Jeffrey M.. Gokhale, Vijay. Mao, Hanbin. Hurley, Laurence H..

|82| Manipulating the Interfacial Energetics of n-type Silicon Photoanode for Efficient Water Oxidation
J AM CHEM SOC, 2016, 138(41): 13664-13672.
Yao, Tingting. Chen, Ruotian. Li, Junjie. Han, Jingfeng. Qin, Wei. Wang, Hong. Shi, Jingying. Fan, Fengtao. Li, Can.

|83| Realizing High Figure of Merit in Phase-Separated Polycrystalline Sn1-xPbxSe
J AM CHEM SOC, 2016, 138(41): 13647-13654.
Tang, Guodong. Wei, Wei. Zhang, Jian. Li, Yusheng. Wang, Xiang. Xu, Guizhou. Chang, Cheng. Wang, Zhihe. Du, Youwei. Zhao, Li-Dong.

|84| Retrosynthetic Analysis-Guided Breaking Tile Symmetry for the Assembly of Complex DNA Nanostructures
J AM CHEM SOC, 2016, 138(41): 13579-13585.
Wang, Pengfei. Wu, Siyu. Tian, Cheng. Yu, Guimei. Jiang, Wen. Wang, Guansong. Mao, Chengde.

|85| Multicolor Photoluminescence Including White-Light Emission by a Single Host-Guest Complex
J AM CHEM SOC, 2016, 138(41): 13541-13550.
Zhang, Qi-Wei. Li, Dengfeng. Li, Xin. White, Paul B.. Mecinovic, Jasmin. Ma, Xiang. Agren, Hans. Nolte, Roeland J. M.. Tian, He.

|86| Biosynthesis of Strained Piperazine Alkaloids: Uncovering the Concise Pathway of Herquline A
J AM CHEM SOC, 2016, 138(41): 13529-13532.
Yu, Xia. Liu, Fang. Zou, Yi. Tang, Man-Cheng. Hang, Leibniz. Houk, K. N.. Tang, Yi.

|87| Copper-Catalyzed Hydroxylation of (Hetero)aryl Halides under Mild Conditions
J AM CHEM SOC, 2016, 138(41): 13493-13496.
Xia, Shanghua. Gan, Lu. Wang, Kaihang. Li, Zheng. Ma, Dawei.

|88| Remote Activation of Disarmed Thioglycosides in Latent-Active Glycosylation via Interrupted Pummerer Reaction
J AM CHEM SOC, 2016, 138(40): 13402-13407.
Xiao, Xiong. Zhao, Yueqi. Shu, Penghua. Zhao, Xiang. Liu, Yan. Sun, Jiuchang. Zhang, Qian. Zeng, Jing. Wan, Qan Z..

|89| Tuning of Thermal Stability in Layered Li(NixMnyCoz)O-2
J AM CHEM SOC, 2016, 138(40): 13326-13334.
Zheng, Jiaxin. Liu, Tongchao. Hu, Zongxiang. Wei, Yi. Song, Xiaohe. Ren, Yang. Wang, Weidong. Rao, Mumin. Lin, Yuan. Chen, Zonghai. Lu, Jun. Wang, Chongmin. Amine, Khalil. Pan, Feng.

|90| Constructing Solid-Gas-Interfacial Fenton Reaction over Alkalinized-C3N4 Photocatalyst To Achieve Apparent Quantum Yield of 49% at 420 nm
J AM CHEM SOC, 2016, 138(40): 13289-13297.
Li, Yunxiang. Ouyang, Shuxin. Xu, Hua. Wang, Xin. Bi, Yingpu. Zhang, Yuanfang. Ye, Jinhua.

|91| Smelling Sulfur: Copper and Silver Regulate the Response of Human Odorant Receptor OR2T11 to Low-Molecular-Weight Thiols
J AM CHEM SOC, 2016, 138(40): 13281-13288.
Li, Shengju. Ahmed, Lucky. Zhang, Ruina. Pan, Yi. Matsunami, Hiroaki. Burger, Jessica L.. Block, Eric. Batista, Victor S.. Zhuang, Hanyi.

|92| Control of the Chemoselectivity of Metal N-Aryl Nitrene Reactivity: C-H Bond Amination versus Electrocyclization
J AM CHEM SOC, 2016, 138(40): 13271-13280.
Kong, Chen. Jana, Navendu. Jones, Crystalann. Driver, Tom G..

|93| Molecular Ferroelectric with Most Equivalent Polarization Directions Induced by the Plastic Phase Transition
J AM CHEM SOC, 2016, 138(40): 13175-13178.
Ye, Heng-Yun. Ge, Jia-Zhen. Tang, Yuan-Yuan. Li, Peng-Fei. Zhang, Yi. You, Yu-Meng. Xiong, Ren-Gen.

|94| Enantioselective Construction of Cyclobutanes: A New and Concise Approach to the Total Synthesis of (+)-Piperarborenine B
J AM CHEM SOC, 2016, 138(40): 13151-13154.
Hu, Jiang-Lin. Feng, Liang-Wen. Wang, Lijia. Xie, Zuowei. Tang, Yong. Li, Xiaoge.

|95| Direct Tryptophols Synthesis from 2-Vinylanilines and Alkynes via C C Triple Bond Cleavage and Dioxygen Activation
J AM CHEM SOC, 2016, 138(40): 13147-13150.
Shen, Tao. Zhang, Yiqun. Liang, Yu-Feng. Jiao, Ning.

|96| Ynamides as Racemization-Free Coupling Reagents for Amide and Peptide Synthesis
J AM CHEM SOC, 2016, 138(40): 13135-13138.
Hu, Long. Xu, Silin. Zhao, Zhenguang. Yang, Yang. Peng, Zhiyuan. Yang, Ming. Wang, Changliu. Zhao, Junfeng.

|97| Immobilizing Tetraphenylethylene into Fused Metallacycles: Shape Effects on Fluorescence Emission
J AM CHEM SOC, 2016, 138(40): 13131-13134.
Zhou, Zhixuan. Yan, Xuzhou. Saha, Manik Lal. Zhang, Mingming. Wang, Ming. Li, Xiaopeng. Stang, Peter J..

|98| Heterogeneous Photocatalytic Click Chemistry
J AM CHEM SOC, 2016, 138(40): 13127-13130.
Wang, Bowen. Durantini, Javier. Nie, Jun. Lanterna, Anabel E.. Scaiano, Juan C..

|99| Direct Proximity Tagging of Small Molecule Protein Targets Using an Engineered NEDD8 Ligase
J AM CHEM SOC, 2016, 138(40): 13123-13126.
Hill, Zachary B.. Pollock, Samuel B.. Zhuang, Min. Wells, James A..

|00| Catalytic Asymmetric Umpolung Allylation of Imines
J AM CHEM SOC, 2016, 138(40): 13103-13106.
Liu, Jie. Cao, Chao-Guo. Sun, Hong-Bao. Zhang, Xia. Niu, Dawen.

|01| Stable 3,6-Linked Fluorenyl Radical Oligomers with Intramolecular Antiferromagnetic Coupling and Polyradical Characters
J AM CHEM SOC, 2016, 138(39): 13048-13058.
Lu, Xuefeng. Lee, Sangsu. Kim, Jun Oh. Gopalakrishna, Tullimilli Y.. Hoa Phan. Herng, Tun Seng. Lim, Zhenglong. Zeng, Zebing. Ding, Jun. Kim, Dongho. Wu, Jishan.

|02| A Frustrated Lewis Pair Catalyzed Asymmetric Transfer Hydrogenation of Imines Using Ammonia Borane
J AM CHEM SOC, 2016, 138(39): 12956-12962.
Li, Songlei. Li, Gen. Meng, Wei. Du, Haifeng.

|03| Hemilabile Bridging Thiolates as Proton Shuttles in Bioinspired H-2 Production Electrocatalysts
J AM CHEM SOC, 2016, 138(39): 12920-12927.
Ding, Shengda. Ghosh, Pokhraj. Lunsford, Allen M.. Wang, Ning. Bhuvanesh, Nattamai. Hall, Michael B.. Darensbourg, Marcetta Y..

|04| Precursor Triggering Synthesis of Self-Coupled Sulfide Polymorphs with Enhanced Photoelectrochemical Properties
J AM CHEM SOC, 2016, 138(39): 12913-12919.
Han, Shi-Kui. Gu, Chao. Zhao, Songtao. Xu, Sen. Gong, Ming. Li, Zhenyu. Shuhong Yu.

|05| Hierarchical Assembly of Cylindrical Block Comicelles Mediated by Spatially Confined Hydrogen-Bonding Interactions
J AM CHEM SOC, 2016, 138(39): 12902-12912.
Li, Xiaoyu. Gao, Yang. Harniman, Robert. Winnik, Mitchell. Manners, Ian.

|06| Cation-Deficient Spinel ZnMn2O4 Cathode in Zn(CF3SO3)(2) Electrolyte for Rechargeable Aqueous Zn-Ion Battery
J AM CHEM SOC, 2016, 138(39): 12894-12901.
Zhang, Ning. Cheng, Fangyi. Liu, Yongchang. Zhao, Qing. Lei, Kaixiang. Chen, Chengcheng. Liu, Xiaosong. Chen, Jun.

|07| Macrocyclization in the Design of Organic n-Type Electronic Materials
J AM CHEM SOC, 2016, 138(39): 12861-12867.
Ball, Melissa. Zhong, Yu. Fowler, Brandon. Zhang, Boyuan. Li, Panpan. Etkin, Grisha. Paley, Daniel W.. Decatur, John. Dalsania, Ankur K.. Li, Hexing. Xiao, Shengxiong. Ng, Fay. Steigerwald, Michael L.. Nuckolls, Colin.

|08| Thermal Methane Conversion to Syngas Mediated by Rh-1-Doped Aluminum Oxide Cluster Cations RhAl3O4+
J AM CHEM SOC, 2016, 138(39): 12854-12860.
Li, Ya-Ke. Yuan, Zhen. Zhao, Yan-Xia. Zhao, Chongyang. Liu, Qing-Yu. Chen, Hui. He, Sheng-Gui.

|09| Molecular Engineering of Mechanochromic Materials by Programmed C-H Arylation: Making a Counterpoint in the Chromism Trend
J AM CHEM SOC, 2016, 138(39): 12803-12812.
Wu, Jie. Cheng, Yangyang. Lan, Jingbo. Wu, Di. Qan, Shengyou. Yan, Lipeng. He, Zhen. Li, Xiaoyu. Wang, Kai. Zou, Bo. You, Jingsong.

|10| Synthesis, Structure, and Chiroptical Properties of a Double [7]Heterohelicene
J AM CHEM SOC, 2016, 138(39): 12783-12786.
Wang, Xiao-Ye. Wang, Xin-Chang. Narita, Akimitsu. Wagner, Manfred. Cao, Xiao-Yu. Feng, Xinliang. Muellen, Klaus.

|11| Catalytic C-H Arylation of Aliphatic Aldehydes Enabled by a Transient Ligand
J AM CHEM SOC, 2016, 138(39): 12775-12778.
Yang, Re. Li, Qun. Liu, Yongbing. Li, Guigen. Ge, Haibo.

|12| Asymmetric Synthesis of Chiral Bimetallic [Ag28Cu12(SR)(24)](4-) Nanoclusters via Ion Pairing
J AM CHEM SOC, 2016, 138(39): 12751-12754.
Yan, Juanzhu. Su, Haifeng. Yang, Huayan. Hu, Chengyi. Malola, Sami. Lin, Shuichao. Teo, Boon K.. Hakkinen, Hannu. Zheng, Nanfeng.

|13| Transition Metal Catalyzed Direct Amination of the Cage B(4)-H Bond in o-Carboranes: Synthesis of Tertiary, Secondary, and Primary o-Carboranyl Amines
J AM CHEM SOC, 2016, 138(39): 12727-12730.
Lyu, Hairong. Quan, Yangjian. Xie, Zuowei.

|14| Selective Growth of Subnanometer Diameter Single-Walled Carbon Nanotube Arrays in Hydrogen-Free CVD
J AM CHEM SOC, 2016, 138(39): 12723-12726.
Kang, Lixing. Deng, Shibin. Zhang, Shuchen. Li, Qingwen. Zhang, Jin.

|15| A Micelle Fusion-Aggregation Assembly Approach to Mesoporous Carbon Materials with Rich Active Sites for Ultrasensitive Ammonia Sensing
J AM CHEM SOC, 2016, 138(38): 12586-12595.
Luo, Wei. Zhao, Tao. Li, Yuhui. Wei, Jing. Xu, Pengcheng. Li, Xinxin. Wang, Youwei. Zhang, Wenqing. Elzatahry, Ahmed A.. Alghamdi, Abdulaziz. Deng, Yonghui. Wang, Lianjun. Jiang, Wan. Liu, Yong. Kong, Biao. Dongyuan Zhao.

|16| Efficient Removal and Recovery of Uranium by a Layered Organic-Inorganic Hybrid Thiostannate
J AM CHEM SOC, 2016, 138(38): 12578-12585.
Feng, Mei-Ling. Sarma, Debajit. Qi, Xing-Hui. Du, Ke-Zhao. Huang, Xiao-Ying. Kanatzidis, Mercouri G..

|17| Minidumbbell: A New Form of Native DNA Structure
J AM CHEM SOC, 2016, 138(38): 12534-12540.
Guo, Pei. Lam, Sik Lok.

|18| Optimizing Binding Energies of Key Intermediates for CO2 Hydrogenation to Methanol over Oxide-Supported Copper
J AM CHEM SOC, 2016, 138(38): 12440-12450.
Kattel, Shyam. Yan, Binhang. Yang, Yixiong. Chen, Jingguang G.. Liu, Ping.

|19| Single-Molecule Nanocatalysis Reveals Catalytic Activation Energy of Single Nanocatalysts
J AM CHEM SOC, 2016, 138(38): 12414-12421.

|20| Building Nanowires from Micelles: Hierarchical Self-Assembly of Alternating Amphiphilic Glycopolypeptide Brushes with Pendants of High-Mannose Glycodendron and Oligophenylalanine
J AM CHEM SOC, 2016, 138(38): 12387-12394.
Liu, Yijiang. Zhang, Yufei. Wang, Zheyu. Wang, Jue. Wei, Kongchang. Chen, Guosong. Jiang, Ming.

|21| A Cyanine Dye to Probe Mitophagy: Simultaneous Detection of Mitochondria and Autolysosomes in Live Cells
J AM CHEM SOC, 2016, 138(38): 12368-12374.
Liu, Ying. Zhou, Jin. Wang, Linlin. Hu, Xiaoxiao. Liu, Xiangjun. Liu, Meirong. Cao, Zehui. Shangguan, Dihua. Weihong Tan.

|22| Fabrication of Efficient Low-Bandgap Perovskite Solar Cells by Combining Formamidinium Tin Iodide with Methylammonium Lead Iodide
J AM CHEM SOC, 2016, 138(38): 12360-12363.
Liao, Weiqiang. Zhao, Dewei. Yu, Yue. Shrestha, Niraj. Ghimire, Kiran. Grice, Corey R.. Wang, Changlei. Xiao, Yuqing. Cimaroli, Alexander J.. Ellingson, Randy J.. Podraza, Nikolas J.. Zhu, Kai. Xiong, Ren-Gen. Yan, Yanfa.

|23| Copper Catalysis for Selective Heterocoupling of Terminal Alkynes
J AM CHEM SOC, 2016, 138(38): 12348-12351.
Su, Lebin. Dong, Jianyu. Liu, Long. Sun, Mengli. Qiu, Renhua. Zhou, Yongbo. Yin, Shuang-Feng.

|24| Homochiral 2D Porous Covalent Organic Frameworks for Heterogeneous Asymmetric Catalysis
J AM CHEM SOC, 2016, 138(38): 12332-12335.
Wang, Xiuren. Han, Xing. Zhang, Jie. Wu, Xiaowei. Liu, Yan. Cui, Yong.

|25| Building Congested Ketone: Substituted Hantzsch Ester and Nitrile as Alkylation Reagents in Photoredox Catalysis
J AM CHEM SOC, 2016, 138(38): 12312-12315.
Chen, Wenxin. Liu, Zheng. Tian, Jiaqi. Li, Jin. Ma, Jing. Cheng, Xu. Li, Guigen.

|26| SIRT2 Reverses 4-Oxononanoyl Lysine Modification on Histones
J AM CHEM SOC, 2016, 138(38): 12304-12307.
Jin, Jing. He, Bin. Zhang, Xiaoyu. Lin, Hening. Wang, Yi.

|27| Conversion of Simple Cyclohexanones into Catechols
J AM CHEM SOC, 2016, 138(37): 12271-12277.
Liang, Yu-Feng. Li, Xinyao. Wang, Xiaoyang. Zou, Miancheng. Tang, Conghui. Liang, Yujie. Song, Song. Jiao, Ning.

|28| Quantitative Analysis of the Reduction Kinetics Responsible for the One-Pot Synthesis of Pd-Pt Bimetallic Nanocrystals with Different Structures
J AM CHEM SOC, 2016, 138(37): 12263-12270.
Zhou, Ming. Wang, Helan. Vara, Madeline. Hood, Zachary D.. Luo, Ming. Yang, Tung-Han. Bao, Shixiong. Chi, Miaofang. Xiao, Peng. Zhang, Yunhuai. Xia, Younan.

|29| Supramolecular Photochirogenesis with a Higher-Order Complex: Highly Accelerated Exclusively Head-to-Head Photocyclodimerization of 2-Anthracenecarboxylic Acid via 2:2 Complexation with Prolinol
J AM CHEM SOC, 2016, 138(37): 12187-12201.
Kawanami, Yuko. Katsumata, Shin-ya. Nishijima, Masaki. Fukuhara, Gaku. Asano, Kaori. Suzuki, Takeyuki. Yang, Cheng. Nakamura, Asao. Mori, Tadashi. Inoue, Yoshihisa.

|30| Composition Tunability and (111)-Dominant Facets of Ultrathin Platinum-Gold Alloy Nanowires toward Enhanced Electrocatalysis
J AM CHEM SOC, 2016, 138(37): 12166-12175.
Chang, Fangfang. Shan, Shiyao. Petkov, Valeri. Skeete, Zaldya. Lu, Aolin. Ravid, Jonathan. Wu, Jinfang. Luo, Jin. Yu, Gang. Ren, Yang. Zhong, Chuan-Jian.

|31| Anti-Markovnikov Oxidation of beta-Alkyl Styrenes with H2O as the Terminal Oxidant
J AM CHEM SOC, 2016, 138(37): 12037-12040.
Zhang, Guoting. Hu, Xia. Chiang, Chien-Wei. Yi, Hong. Pei, Pengkun. Singh, Atul K.. Lei, Aiwen.

|32| Hierarchical Self-Assembly of Responsive Organoplatinum(II) Metallacycle-TMV Complexes with Turn-On Fluorescence
J AM CHEM SOC, 2016, 138(37): 12033-12036.
Tian, Ye. Yan, Xuzhou. Saha, Manik Lal. Niu, Zhongwei. Stang, Peter J..

|33| Diastereodivergent Construction of Bicyclic gamma-Lactones via Enantioselective Ketone Hydroacylation
J AM CHEM SOC, 2016, 138(37): 12013-12016.
Wu, Xuesong. Chen, Zhiwei. Bai, Yu-Bin. Dong, Vy M..

|34| Above Room Temperature Organic Ferroelectrics: Diprotonated 1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane Shifts between Two 2-Chlorobenzoates
J AM CHEM SOC, 2016, 138(37): 12005-12008.
Yao, Zi-Shuo. Yamamoto, Kaoru. Cai, Hong-Ling. Takahashi, Kazuyuki. Sato, Osamu.

|35| Two-Dimensional Chirality Transfer via On-Surface Reaction
J AM CHEM SOC, 2016, 138(36): 11743-11748.
Zhang, Haiming. Gong, Zhongmiao. Sun, Kewei. Duan, Ruomeng. Ji, Penghui. Li, Ling. Li, Chen. Muellen, Klaus. Chi, Lifeng.

|36| A Single ssDNA Aptamer Binding to Mannose-Capped Lipoarabinomannan of Bacillus Calmette-Guerin Enhances Immunoprotective Effect against Tuberculosis
J AM CHEM SOC, 2016, 138(36): 11680-11689.
Sun, Xiaoming. Pan, Qin. Yuan, Chunhui. Wang, Qilong. Tang, Xiao-Lei. Ding, Kan. Zhou, Xiang. Zhang, Xiao-Lian.

|37| Cation-Dependent Gold Recovery with a-Cyclodextrin Facilitated by Second-Sphere Coordination
J AM CHEM SOC, 2016, 138(36): 11643-11653.
Liu, Zhichang. Samanta, Avik. Lei, Juying. Sun, Junling. Wang, Yuping. Stoddart, J. Fraser.

|38| Synthesis of NBN-Type Zigzag-Edged Polycyclic Aromatic Hydrocarbons: 1,9-Diaza-9a-boraphenalene as a Structural Motif
J AM CHEM SOC, 2016, 138(36): 11606-11615.
Wang, Xinyang. Zhang, Fan. Schellharnmer, Karl Sebastian. Machata, Peter. Ortmann, Frank. Cuniberti, Gianaurelio. Fu, Yubin. Hunger, Jens. Tang, Ruizhi. Popov, Alexey A.. Berger, Reinhard. Muellen, Klaus. Feng, Xinliang.

|39| Insights into the Mechanism of Tandem Alkene Hydroformylation over a Nanostructured Catalyst with Multiple Interfaces
J AM CHEM SOC, 2016, 138(36): 11568-11574.
Su, Ji. Xie, Chenlu. Chen, Chen. Yu, Yi. Kennedy, Griffin. Somorjai, Gabor A.. Yang, Peidong.

|40| Mechanistic Insights into Ring Cleavage and Contraction of Benzene over a Titanium Hydride Cluster
J AM CHEM SOC, 2016, 138(36): 11550-11559.
Kang, Xiaohui. Luo, Gen. Luo, Lun. Hu, Shaowei. Luo, Yi. Hou, Zhaomin.

|41| Substituent Directed Phototransformations of BN-Heterocycles: Elimination vs Isomerization via Selective B-C Bond Cleavage
J AM CHEM SOC, 2016, 138(36): 11513-11516.
Yang, Deng-Tao. Mellerup, Soren K.. Peng, Jin-Bao. Wang, Xiang. Li, Quan-Song. Wang, Suning.

|42| Simplest N-Sulfonylamine HNSO2
J AM CHEM SOC, 2016, 138(36): 11509-11512.
Deng, Guohai. Wu, Zhuang. Li, Dingqing. Linguerri, Roberto. Francisco, Joseph S.. Zeng, Xiaoqing.

|43| Asymmetric Alternating Copolymerization of Meso-epoxides and Cyclic Anhydrides: Efficient Access to Enantiopure Polyesters
J AM CHEM SOC, 2016, 138(36): 11493-11496.
Li, Jie. Liu, Ye. Ren, Wei-Min. Lu, Xiao-Bing.

|44| Constructing Crystalline Covalent Organic Frameworks from Chiral Building Blocks
J AM CHEM SOC, 2016, 138(36): 11489-11492.
Xu, Hai-Sen. Ding, San-Yuan. An, Wan-Kai. Wu, Han. Wang, Wei.

|45| High-Pressure Chemistry of a Zeolitic Imidazolate Framework Compound in the Presence of Different Fluids
J AM CHEM SOC, 2016, 138(36): 11477-11480.
Im, Junhyuck. Yim, Narae. Kim, Jaheon. Vogt, Thomas. Lee, Yongjae.

|46| Two-Step Chemoenzymatic Detection of N-Acetylneuraminic Acid-alpha(2-3)-Galactose Glycans
J AM CHEM SOC, 2016, 138(36): 11473-11476.
Wen, Liuqing. Zheng, Yuan. Jiang, Kuan. Zhang, Mingzhen. Kondengaden, Shukkoor Muhammed. Li, Shanshan. Huang, Kenneth. Li, Jing. Song, Jing. Wang, Peng George.

|47| The Fixed Propeller-Like Conformation of Tetraphenylethylene that Reveals Aggregation-Induced Emission Effect, Chiral Recognition, and Enhanced Chiroptical Property
J AM CHEM SOC, 2016, 138(36): 11469-11472.
Xiong, Jia-Bin. Feng, Hai-Tao. Sun, Jian-Ping. Xie, Wen-Zhao. Yang, Dong. Liu, Minghua. Zheng, Yan-Song.

|48| Mechanistic Variants in Gas-Phase Metal-Oxide Mediated Activation of Methane at Ambient Conditions
J AM CHEM SOC, 2016, 138(35): 11368-11377.
Li, Jilai. Zhou, Shaodong. Zhang, Jun. Schlangen, Maria. Usharani, Dandamudi. Shaik, Sason. Schwarz, Helmut.

|49| Formation of Asymmetric Bowl-Like Mesoporous Particles via Emulsion-Induced Interface Anisotropic Assembly
J AM CHEM SOC, 2016, 138(35): 11306-11311.
Guan, Bu Yuan. Yu, Le. Xiongwen Lou.

|50| New Mechanistic Pathways for Criegee-Water Chemistry at the Air/Water Interface
J AM CHEM SOC, 2016, 138(35): 11164-11169.
Zhu, Chongqin. Kumar, Manoj. Zhong, Jie. Li, Lei. Francisco, Joseph S.. Zeng, Xiao Cheng.

|51| Synthesis of Oligoparaphenylene-Derived Nanohoops Employing an Anthracene Photodimerization-Cycloreversion Strategy
J AM CHEM SOC, 2016, 138(35): 11144-11147.
Huang, Ze-Ao. Chen, Chen. Yang, Xiao-Di. Fan, Xiang-Bing. Zhou, Wen. Zhenhe Tong. Lizhu Wu. Cong, Huan.

|52| Resonant Charge Transport in Conjugated Molecular Wires beyond 10 nm Range
J AM CHEM SOC, 2016, 138(35): 11140-11143.
Kuang, Guowen. Chen, Shi-Zhang. Wang, Weihua. Lin, Tao. Chen, Keqiu. Shang, Xuesong. Liu, Pei Nian. Lin, Nian.

|53| Cell Environment-Differentiated Self-Assembly of Nanofibers
J AM CHEM SOC, 2016, 138(35): 11128-11131.
Zheng, Zhen. Chen, Peiyao. Xie, Maolin. Wu, Chengfan. Luo, Yufeng. Wang, Wentao. Jiang, Jun. Liang, Gaolin.

|54| Edge-to-Edge Oriented Self-Assembly of ReS2 Nanoflakes
J AM CHEM SOC, 2016, 138(35): 11101-11104.
Zhang, Qin. Wang, Wenjie. Kong, Xin. Mendes, Rafael G.. Fang, Liwen. Xue, Yinghui. Xiao, Yao. Ruemmeli, Mark H.. Chen, Shengli. Fu, Lei.

|55| Water-Soluble Pentagonal-Prismatic Titanium-Oxo Clusters
J AM CHEM SOC, 2016, 138(35): 11097-11100.
Zhang, Guanyun. Liu, Caiyun. Long, De-Liang. Cronin, Leroy. Tung, Chen-Ho. Wang, Yifeng.

|56| An Ir/Zn Dual Catalysis for Enantio- and Diastereodivergent alpha-Allylation of alpha-Hydroxyketones
J AM CHEM SOC, 2016, 138(35): 11093-11096.
Huo, Xiaohong. He, Rui. Zhang, Xiao. Zhang, Wanbin.

|57| Two-State Reactivity Mechanism of Benzene C-C Activation by Trinuclear Titanium Hydride
J AM CHEM SOC, 2016, 138(35): 11069-11072.
Zhu, Bo. Guan, Wei. Yan, Li-Kai. Su, Zhong-Min.

|58| A Concise Approach to Site-Specific Topological Protein-Poly(amino acid) Conjugates Enabled by in Situ-Generated Functionalities
J AM CHEM SOC, 2016, 138(34): 10995-11000.
Hou, Yingqin. Yuan, Jingsong. Zhou, Yu. Yu, Jin. Lu, Hua.

|59| Fundamental Role of Oxygen Stoichiometry in Controlling the Band Gap and Reactivity of Cupric Oxide Nanosheets
J AM CHEM SOC, 2016, 138(34): 10978-10985.
Fishman, Zachary S.. Rudshteyn, Benjamin. He, Yulian. Liu, Bolun. Chaudhuri, Subhajyoti. Askerka, Mikhail. Haller, Gary L.. Batista, Victor S.. Pfefferle, Lisa D..

|60| High Performance All-Polymer Solar Cells by Synergistic Effects of Fine-Tuned Crystallinity and Solvent Annealing
J AM CHEM SOC, 2016, 138(34): 10935-10944.
Li, Zhaojun. Xu, Xiaofeng. Zhang, Wei. Meng, Xiangyi. Ma, Wei. Yartsev, Arkady. Inganas, Olle. Andersson, Mats. R.. Janssen, Rene A. J.. Wang, Ergang.

|61| Three-Dimensionally Homoconjugated Carbon-Bridged Oligophenylenevinylene for Perovskite Solar Cells
J AM CHEM SOC, 2016, 138(34): 10897-10904.
Yan, Qifan. Guo, Yunlong. Ichimura, Anna. Tsuji, Hayato. Nakamura, Eiichi.

|62| Macrocyclization of Folded Diamines in Cavitands
J AM CHEM SOC, 2016, 138(34): 10846-10848.
Shi, Qixun. Masseroni, Daniele. Rebek, Julius, Jr..

|63| Aryne 1,2,3-Trifunctionalization with Aryl Allyl Sulfoxides
J AM CHEM SOC, 2016, 138(34): 10814-10817.
Li, Yuanyuan. Qiu, Dachuan. Gu, Rongrong. Wang, Junli. Shi, Jiarong. Li, Yang.

|64| Shaping of Metal-Organic Frameworks: From Fluid to Shaped Bodies and Robust Foams
J AM CHEM SOC, 2016, 138(34): 10810-10813.
Chen, Yifa. Huang, Xianqiang. Zhang, Shenghan. Li, Siqing. Cao, Sijia. Pei, Xiaokun. Zhou, Junwen. Feng, Xiao. Wang, Bo.

|65| Toward Practical Useful Polymers for Highly Efficient Solar Cells via a Random Copolymer Approach
J AM CHEM SOC, 2016, 138(34): 10782-10785.
Duan, Chunhui. Gao, Ke. van Franeker, Jacobus J.. Liu, Feng. Wienk, Martijn M.. Janssen, Rene A. J..

|66| FRET-Based Mito-Specific Fluorescent Probe for Ratiometric Detection and Imaging of Endogenous Peroxynitrite: Dyad of Cy3 and Cy5
J AM CHEM SOC, 2016, 138(34): 10778-10781.
Jia, Xiaotong. Chen, Qiangqiang. Yang, Yingfang. Tang, Yao. Wang, Rui. Xu, Yufang. Zhu, Weiping. Qian, Xuhong.

|67| Transition-Metal-Free Stereospecific Cross-Coupling with Alkenylboronic Acids as Nucleophiles
J AM CHEM SOC, 2016, 138(34): 10774-10777.
Li, Chengxi. Zhang, Yuanyuan. Sun, Qi. Gu, Tongnian. Peng, Henian. Tang, Wenjun.

|68| Nanoscrews: Asymmetrical Etching of Silver Nanowires
J AM CHEM SOC, 2016, 138(34): 10770-10773.
Tan, Rachel Lee Siew. Chong, Wen Han. Feng, Yuhua. Song, Xiaohui. Tham, Chu Long. Wei, Jun. Lin, Ming. Chen, Hongyu.

|69| Total Structure Determination of Au-21(S-Adm)(15) and Geometrical/Electronic Structure Evolution of Thiolated Gold Nanoclusters
J AM CHEM SOC, 2016, 138(34): 10754-10757.
Chen, Shuang. Xiong, Lin. Wang, Shuxin. Ma, Zhongyun. Jin, Shan. Sheng, Hongting. Pei, Yong. Zhu, Manzhou.

|70| Site-Selective Alkenylation of delta-C(sp(3))-H Bonds with Alkynes via a Six-Membered Palladacycle
J AM CHEM SOC, 2016, 138(34): 10750-10753.
Xu, Jing-Wen. Zhang, Zhuo-Zhuo. Rao, Wei-Hao. Shi, Bing-Feng.

|71| Molecular Engineering of Potent Sensitizers for Very Efficient Light Harvesting in Thin-Film Solid-State Dye-Sensitized Solar Cells
J AM CHEM SOC, 2016, 138(34): 10742-10745.
Zhang, Xiaoyu. Xu, Yaoyao. Giordano, Fabrizio. Schreier, Marcel. Pellet, Norman. Hu, Yue. Yi, Chenyi. Robertson, Neil. Hua, Jianli. Zakeeruddin, Shaik M.. Tian, He. Graetzel, Michael.

|72| Enzyme-Inspired Axially Chiral Pyridoxamines Armed with a Cooperative Lateral Amine Chain for Enantioselective Biomimetic Transamination
J AM CHEM SOC, 2016, 138(34): 10730-10733.
Liu, Yong Ethan. Lu, Zhaole. Li, Bo. Tian, Jiaxin. Liu, Feng. Zhao, Junyu. Hou, Chengkang. Li, Yingkun. Niu, Lili. Zhao, Baoguo.

|73| Unraveling a Single-Step Simultaneous Two-Electron Transfer Process from Semiconductor to Molecular Catalyst in a CoPy/CdS Hybrid System for Photocatalytic H-2 Evolution under Strong Alkaline Conditions
J AM CHEM SOC, 2016, 138(34): 10726-10729.
Xu, Yuxing. Ye, Yun. Liu, Taifeng. Wang, Xiuli. Zhang, Bingqing. Wang, Mei. Han, Hongxian. Li, Can.

|74| Facile Separation of Regioisomeric Compounds by a Heteronuclear Organometallic Capsule
J AM CHEM SOC, 2016, 138(33): 10700-10707.
Zhang, Wen-Ying. Lin, Yue-Jian. Han, Ying-Feng. Jin, Guo-Xin.

|75| Enabling N-to-C Ser/Thr Ligation for Convergent Protein Synthesis via Combining Chemical Ligation Approaches
J AM CHEM SOC, 2016, 138(33): 10477-10484.
Lee, Chi Lung. Liu, Han. Wong, Clarence T. T.. Chow, Hoi Yee. Li, Xuechen.

|76| CO Oxidation on Au/TiO2: Condition-Dependent Active Sites and Mechanistic Pathways
J AM CHEM SOC, 2016, 138(33): 10467-10476.
Wang, Yang-Gang. Cantu, David C.. Lee, Mal-Soon. Li, Jun. Glezakou, Vassiliki-Alexandra. Rousseau, Roger.

|77| Engineering Intracellular Delivery Nanocarriers and Nanoreactors from Oxidation-Responsive Polymersomes via Synchronized Bilayer Cross-Linking and Permeabilizing Inside Live Cells
J AM CHEM SOC, 2016, 138(33): 10452-10466.
Deng, Zhengyu. Qian, Yinfeng. Yu, Yongqiang. Liu, Guhuan. Hu, Jinming. Zhang, Guoying. Liu, Shiyong.

|78| Structure of Chiral Au-44(2,4-DMBT)(26) Nanocluster with an 18-Electron Shell Closure
J AM CHEM SOC, 2016, 138(33): 10425-10428.
Liao, Lingwen. Zhuang, Shengli. Yao, Chuanhao. Yan, Nan. Chen, Jishi. Wang, Chengming. Xia, Nan. Liu, Xu. Li, Man-Bo. Lo, Lingling. Bao, Xiaoli. Wu, Zhikun.

|79| NHC-Stabilized Silicon-Carbon Mixed Cumulene
J AM CHEM SOC, 2016, 138(33): 10421-10424.
Wang, Zhendong. Zhang, Jianying. Li, Jianfeng. Cui, Chunming.

|80| Kinetic Resolution of Axially Chiral 5-or 8-Substituted Quinolines via Asymmetric Transfer Hydrogenation
J AM CHEM SOC, 2016, 138(33): 10413-10416.
Wang, Jie. Chen, Mu-Wang. Ji, Yue. Hu, Shu-Bo. Zhou, Yong-Gui.

|81| Boronic Acid: A Bio-Inspired Strategy To Increase the Sensitivity and Selectivity of Fluorescent NADH Probe
J AM CHEM SOC, 2016, 138(33): 10394-10397.
Wang, Lu. Zhang, Jingye. Kim, Beomsue. Peng, Juanjuan. Berry, Stuart N.. Ni, Yong. Su, Dongdong. Lee, Jungyeol. Yuan, Lin. Chang, Young-Tae.

|82| Visualization of NRAS RNA G-Quadruplex Structures in Cells with an Engineered Fluorogenic Hybridization Probe
J AM CHEM SOC, 2016, 138(33): 10382-10385.
Chen, Shuo-Bin. Hu, Ming-Hao. Liu, Guo-Cai. Wang, Jin. Ou, Tian-Miao. Gu, Lian-Quan. Huang, Zhi-Shu. Tan, Jia-Heng.

|83| Unsupported Nanoporous Gold Catalyst for Chemoselective Hydrogenation Reactions under Low Pressure: Effect of Residual Silver on the Reaction
J AM CHEM SOC, 2016, 138(32): 10356-10364.
Takale, Balaram S.. Feng, Xiujuan. Lu, Ye. Bao, Ming. Jin, Tienan. Minato, Taketoshi. Yamamoto, Yoshinori.

|84| Higher Order pi-Conjugated Polycyclic Hydrocarbons with Open-Shell Singlet Ground State: Nonazethrene versus Nonacene
J AM CHEM SOC, 2016, 138(32): 10323-10330.
Huang, Rui. Phan, Hoa. Herng, Tun Seng. Hu, Pan. Zeng, Wangdong. Dong, Shao-qiang. Das, Soumyajit. Shen, Yongjia. Ding, Jun. Casanova, David. Wu, Jishan.

|85| In Situ Coupling of Strung Co4N and Intertwined N-C Fibers toward Free-Standing Bifunctional Cathode for Robust, Efficient, and Flexible Zn Air-Batteries
J AM CHEM SOC, 2016, 138(32): 10226-10231.

|86| Direct C-C Coupling of CO2 and the Methyl Group from CH4 Activation through Facile Insertion of CO2 into Zn-CH3 sigma-Bond
J AM CHEM SOC, 2016, 138(32): 10191-10198.
Zhao, Yuntao. Cui, Chaonan. Han, Jinyu. Wang, Hua. Zhu, Xinli. Ge, Qingfeng.

|87| Three-Bladed Rylene Propellers with Three-Dimensional Network Assembly for Organic Electronics
J AM CHEM SOC, 2016, 138(32): 10184-10190.
Meng, Dong. Fu, Huiting. Xiao, Chengyi. Meng, Xiangyi. Winands, Thorsten. Ma, Wei. Wei, Wei. Fan, Bingbing. Huo, Lijun. Doltsinis, Nikos L.. Li, Yan. Sun, Yanming. Wang, Zhaohui.

|88| Compartmentalized Droplets for Continuous Flow Liquid Liquid Interface Catalysis
J AM CHEM SOC, 2016, 138(32): 10173-10183.
Zhang, Ming. Wei, Lijuan. Chen, Huan. Du, Zhiping. Binks, Bernard P.. Yang, Hengquan.

|89| Poly(ethylene oxide) Functionalized Graphene Nanoribbons with Excellent Solution Processability
J AM CHEM SOC, 2016, 138(32): 10136-10139.
Huang, Yinjuan. Mai, Yiyong. Beser, Uliana. Teyssandier, Joan. Velpula, Gangamallaiah. van Gorp, Hans. Straaso, Lasse Arnt. Hansen, Michael Ryan. Rizzo, Daniele. Casiraghi, Cinzia. Yang, Rong. Zhang, Guangyu. Wu, Dongqing. Zhang, Fan. Deyue Yan. De Feyter, Steven. Muellen, Klaus. Feng, Xinliang.

|90| Efficient Visible Light-Driven Splitting of Alcohols into Hydrogen and Corresponding Carbonyl Compounds over a Ni-Modified CdS Photocatalyst
J AM CHEM SOC, 2016, 138(32): 10128-10131.
Chai, Zhigang. Zeng, Ting-Ting. Li, Qi. Lu, Liang-Qiu. Xiao, Wen-Jing. Xu, Dongsheng.

|91| Soluble Metal-Nanoparticle-Decorated Porous Coordination Polymers for the Homogenization of Heterogeneous Catalysis
J AM CHEM SOC, 2016, 138(32): 10104-10107.
Huang, Yuan-Biao. Wang, Qiang. Liang, Jun. Wang, Xusheng. Cao, Rong.

|92| Partitioning MOF-5 into Confined and Hydrophobic Compartments for Carbon Capture under Humid Conditions
J AM CHEM SOC, 2016, 138(32): 10100-10103.
Ding, Nan. Li, Haiwei. Feng, Xiao. Wang, Qianyou. Wang, Shan. Ma, Li. Zhou, Junwen. Wang, Bo.

|93| Magnetic Bistability in a Discrete Organic Radical
J AM CHEM SOC, 2016, 138(32): 10092-10095.
Li, Tao. Tan, Gengwen. Shao, Dong. Li, Jing. Zhang, Zaichao. Song, You. Sui, Yunxia. Chen, Sheng. Fang, Yong. Wang, Xinping.

|94| Photocatalytic Hydrogen-Evolution Cross-Couplings: Benzene C -H Amination and Hydroxylation
J AM CHEM SOC, 2016, 138(32): 10080-10083.
Zheng, Yi-Wen. Chen, Bin. Ye, Pan. Feng, Ke. Wang, Wenguang. Meng, Qing-Yuan. Lizhu Wu. Zhenhe Tong.

|95| Giant, Hollow 2D Metalloarchitecture: Stepwise Self-Assembly of a Hexagonal Supramolecular Nut
J AM CHEM SOC, 2016, 138(31): 10041-10046.
Li, Yiming. Jiang, Zhilong. Wang, Ming. Yuan, Jie. Liu, Die. Yang, Xiaoyu. Chen, Mingzhao. Yan, Jun. Li, Xiaopeng. Wang, Pingshan.

|96| Thiophene-Based Double Helices: Syntheses, X-ray Structures, and Chiroptical Properties
J AM CHEM SOC, 2016, 138(31): 10002-10010.
Zhang, Sheng. Liu, Xinming. Li, Chunli. Li, Lu. Song, Jinsheng. Shi, Jianwu. Morton, Martha. Rajca, Suchada. Rajca, Andrzej. Wang, Hua.

|97| Identification of Surface Reactivity Descriptor for Transition Metal Oxides in Oxygen Evolution Reaction
J AM CHEM SOC, 2016, 138(31): 9978-9985.
Tao, Hua Bing. Fang, Liwen. Chen, Jiazang. Yang, Hong Bin. Gao, Jiajian. Miao, Jianwei. Chen, Shengli. Liu, Bin.

|98| Identifying the Molecular Structures of Intermediates for Optimizing the Fabrication of High-Quality Perovskite Films
J AM CHEM SOC, 2016, 138(31): 9919-9926.
Cao, Jing. Jing, Xiaojing. Yan, Juanzhu. Hu, Chengyi. Chen, Ruihao. Yin, Jun. Li, Jing. Zheng, Nanfeng.

|99| "Manganese Extraction" Strategy Enables Tumor-Sensitive Biodegradability and Theranostics of Nanoparticles
J AM CHEM SOC, 2016, 138(31): 9881-9894.
Yu, Luodan. Chen, Yu. Wu, Meiying. Cai, Xiaojun. Yao, Heliang. Zhang, Linlin. Chen, Hangrong. Shi, Jianlin.

|00| Metal-Organic Frameworks Stabilize Mono(phosphine)-Metal Complexes for Broad-Scope Catalytic Reactions
J AM CHEM SOC, 2016, 138(31): 9783-9786.
Sawano, Takahiro. Lin, Zekai. Boures, Dean. An, Bing. Wang, Cheng. Lin, Wenbin.

|01| Hemispherand-Strapped Calix[4]pyrrole: An Ion-pair Receptor for the Recognition and Extraction of Lithium Nitrite
J AM CHEM SOC, 2016, 138(31): 9779-9782.
He, Qing. Zhang, Zhan. Brewster, James T.. Lynch, Vincent M.. Kim, Sung Kuk. Sessler, Jonathan L..

|02| Directing Group in Decarboxylative Cross-Coupling: CopperCatalyzed Site-Selective C-N Bond Formation from Nonactivated Aliphatic Carboxylic Acids
J AM CHEM SOC, 2016, 138(30): 9714-9719.
Liu, Zhao-Jing. Lu, Xi. Wang, Guan. Li, Lei. Jiang, Wei-Tao. Wang, Yu-Dong. Xiao, Bin. Fu, Yao.

|03| Achieving Optimal Self-Adaptivity for Dynamic Tuning of Organic Semiconductors through Resonance Engineering
J AM CHEM SOC, 2016, 138(30): 9655-9662.
Tao, Ye. Xu, Lijia. Zhang, Zhen. Chen, Runfeng. Li, Huanhuan. Xu, Hui. Zheng, Chao. Huang, Wei.

|04| Formation of Curvature Subunit of Carbon in Combustion
J AM CHEM SOC, 2016, 138(30): 9629-9633.
Wu, Xin-Zhou. Yao, Yang-Rong. Chen, Miao-Miao. Tian, Han-Rui. Xiao, Jun. Xu, Yun-Yan. Lin, Min-Song. Abella, Laura. Tian, Cheng-Bo. Gao, Cong-Li. Zhang, Qianyan. Xie, Su-Yuan. Huang, Rong-Bin. Zheng, Lan-Sun.

|05| Integrating Display and Delivery Functionality with a Cell Penetrating Peptide Mimic as a Scaffold for Intracellular Multivalent Multitargeting
J AM CHEM SOC, 2016, 138(30): 9498-9507.
Bai, Yugang. Nguyen, Lien. Song, Ziyuan. Peng, Shaohong. Lee, JuYeon. Zheng, Nan. Kapoor, Iti. Hagler, Lauren D.. Cai, Kaimin. Cheng, Jianjun. Chan, H. Y. Edwin. Zimmerman, Steven C..

|06| Gold(III) Mediated Activation and Transformation of Methane on Au-1-Doped Vanadium Oxide Cluster Cations AuV2O6+
J AM CHEM SOC, 2016, 138(30): 9437-9443.
Li, Zi-Yu. Li, Hai-Fang. Zhao, Yan-Xia. He, Sheng-Gui.

|07| BiFSeO3: An Excellent SHG Material Designed by Aliovalent Substitution
J AM CHEM SOC, 2016, 138(30): 9433-9436.
Liang, Ming-Li. Hu, Chun-Li. Kong, Fang. Jianggao Mao.

|08| Highly Efficient and Selective Photocatalytic CO2 Reduction by Iron and Cobalt Quaterpyridine Complexes
J AM CHEM SOC, 2016, 138(30): 9413-9416.
Guo, Zhenguo. Cheng, Siwei. Cometto, Claudio. Anxolabehere-Mallart, Elodie. Ng, Siu-Mui. Ko, Chi-Chiu. Liu, Guijian. Chen, Lingjing. Robert, Marc. Lau, Tai-Chu.

|09| Perovskite CH3NH3PbI3(Cl) Single Crystals: Rapid Solution Growth, Unparalleled Crystalline Quality, and Low Trap Density toward 10(8) cm(-3)
J AM CHEM SOC, 2016, 138(30): 9409-9412.
Lian, Zhipeng. Yan, Qingfeng. Gao, Taotao. Ding, Jie. Lv, Qianrui. Ning, Chuangang. Li, Qiang. Sun, Jia-lin.

|10| Visible-Light-Driven Selective Photocatalytic Hydrogenation of Cinnamaldehyde over Au/SiC Catalysts
J AM CHEM SOC, 2016, 138(30): 9361-9364.
Hao, Cai-Hong. Guo, Xiao-Ning. Pan, Yung-Tin. Chen, Shuai. Jiao, Zhi-Feng. Yang, Hong. Guo, Xiang-Yun.

|11| A Dual-Catalytic Strategy To Direct Asymmetric Radical Aminotrifluoromethylation of Alkenes
J AM CHEM SOC, 2016, 138(30): 9357-9360.
Lin, Jin-Shun. Dong, Xiao-Yang. Li, Tao-Tao. Jiang, Na-Chuan. Tan, Bin. Liu, Xin-Yuan.

|12| Hydrogen Doped Metal Oxide Semiconductors with Exceptional and Tunable Localized Surface Plasmon Resonances
J AM CHEM SOC, 2016, 138(29): 9316-9324.
Cheng, Hefeng. Wen, Meicheng. Ma, Xiangchao. Kuwahara, Yasutaka. Mori, Kohsuke. Dai, Ying. Huang, Baibiao. Yamashita, Hiromi.

|13| Increasing Stability and Activity of Core-Shell Catalysts by Preferential Segregation of Oxide on Edges and Vertexes: Oxygen Reduction on Ti-Au@Pt/C
J AM CHEM SOC, 2016, 138(29): 9294-9300.
Hu, Jue. Wu, Lijun. Kuttiyiel, Kurian A.. Goodman, Kenneth R.. Zhang, Chengxu. Zhu, Yimei. Vukmirovic, Miomir B.. White, Michael G.. Sasaki, Kotaro. Adzic, Radoslav R..

|14| Self-Assembly of Concentric Hexagons and Hierarchical Self-Assembly of Supramolecular Metal-Organic Nanoribbons at the Solid/Liquid Interface
J AM CHEM SOC, 2016, 138(29): 9258-9268.
Wang, Ming. Wang, Kun. Wang, Chao. Huang, Mingjun. Hao, Xin-Qi. Shen, Ming-Zhan. Shi, Guo-Qing. Zhang, Zhe. Song, Bo. Cisneros, Alejandro. Song, Mao-Ping. Xu, Bingqian. Li, Xiaopeng.

|15| Promoting Active Species Generation by Plasmon-Induced Hot-Electron Excitation for Efficient Electrocatalytic Oxygen Evolution
J AM CHEM SOC, 2016, 138(29): 9128-9136.
Liu, Guigao. Li, Peng. Zhao, Guixia. Wang, Xin. Kong, Jintao. Liu, Huimin. Zhang, Huabin. Chang, Kun. Meng, Xianguang. Kako, Tetsuya. Ye, Jinhua.

|16| Bacteriophage Tailspikes and Bacterial O-Antigens as a Model System to Study Weak-Affinity Protein-Polysaccharide Interactions
J AM CHEM SOC, 2016, 138(29): 9109-9118.
Kang, Yu. Gohlke, Ulrich. Engstrom, Olof. Hamark, Christoffer. Scheidt, Tom. Kunstrnann, Sonja. Heinemann, Udo. Widmalm, Goran. Santer, Mark. Barbirz, Stefanie.

|17| A New Deep-Ultraviolet Transparent Orthophosphate LiCs2PO4 with Large Second Harmonic Generation Response
J AM CHEM SOC, 2016, 138(29): 9101-9104.
Li, Lin. Wang, Ying. Lei, Bing-Hua. Han, Shujuan. Yang, Zhihua. Poeppelmeier, Kenneth R.. Pan, Shilie.

|18| Mobility and Reactivity of Oxygen Adspecies on Platinum Surface
J AM CHEM SOC, 2016, 138(29): 9057-9060.
Wang, Wei. Zhang, Jie. Wang, Fangfang. Mao, Bing-Wei. Zhan, Dongping. Tian, Zhong-Qun.

|19| Rhodium/Yanphos-Catalyzed Asymmetric Interrupted Intramolecular Hydroaminomethylation of trans-1,2-Disubstituted Alkenes
J AM CHEM SOC, 2016, 138(29): 9017-9020.
Chen, Caiyou. Jin, Shicheng. Zhang, Zhefan. Wei, Biao. Wang, Heng. Zhang, Kai. Lv, Hui. Dong, Xiu-Qin. Zhang, Xumu.

|20| Oxide Defect Engineering Enables to Couple Solar Energy into Oxygen Activation
J AM CHEM SOC, 2016, 138(28): 8928-8935.
Zhang, Ning. Li, Xiyu. Ye, Huacheng. Chen, Shuangming. Ju, Huanxin. Liu, Daobin. Lin, Yue. Ye, Wei. Wang, Chengming. Xu, Qian. Zhu, Junfa. Song, Li. Jiang, Jun. Xiong, Yujie.

|21| Distinct Impact of Alkali-Ion Doping on Electrical Transport Properties of Thermoelectric p-Type Polycrystalline SnSe
J AM CHEM SOC, 2016, 138(28): 8875-8882.
Wei, Tian-Ran. Tan, Gangjian. Zhang, Xiaomi. Wu, Chao-Feng. Li, Jing-Feng. Dravid, Vinayak P.. Snyder, G. Jeffrey. Kanatzidis, Mercouri G..

|22| Metal-Templated Design: Enantioselective Hydrogen-Bond-Driven Catalysis Requiring Only Parts-per-Million Catalyst Loading
J AM CHEM SOC, 2016, 138(28): 8774-8780.
Xu, Weici. Arieno, Marcus. Loew, Henrik. Huang, Kaifang. Xie, Xiulan. Cruchter, Thomas. Ma, Qiao. Xi, Jianwei. Huang, Biao. Wiest, Olaf. Gong, Lei. Meggers, Eric.

|23| Cu-Catalyzed Direct C6-Arylation of Indoles
J AM CHEM SOC, 2016, 138(28): 8734-8737.
Yang, Youqing. Li, Ruirui. Zhao, Yue. Zhao, Dongbing. Shi, Zimangzhi.

|24| Me-2(CH2Cl)SiCN: Bifunctional Cyanating Reagent for the Synthesis of Tertiary Alcohols with a Chloromethyl Ketone Moiety via Ketone Cyanosilylation
J AM CHEM SOC, 2016, 138(28): 8730-8733.
Zeng, Xing-Ping. Zhou, Jian.

|25| Light Makes a Surface Banana-Bond Split: Photodesorption of Molecular Hydrogen from RuO2(110)
J AM CHEM SOC, 2016, 138(28): 8714-8717.
Henderson, Michael A.. Mu, Rentao. Dahal, Arjun. Lyubinetsky, Igor. Dohnalek, Zdenek. Glezakou, Vassiliki-Alexandra. Rousseau, Roger.

|26| Conversion of Dinitrogen to Ammonia by FeN3-Embedded Graphene
J AM CHEM SOC, 2016, 138(28): 8706-8709.
Li, Xiao-Fei. Li, Qjn-Kun. Cheng, Jin. Liu, Lingling. Yan, Qing. Wu, Yingchao. Zhang, Xiang-Hua. Wang, Zhi-Yong. Qiu, Qi. Luo, Yi.

|27| Multicomponent Combinatorial Polymerization via the Biginelli Reaction
J AM CHEM SOC, 2016, 138(28): 8690-8693.
Xue, Haodong. Zhao, Yuan. Wu, Haibo. Wang, Zilin. Yang, Bin. Wei, Yen. Wang, Zhiming. Tao, Lei.

|28| Ligand-Controlled Cobalt-Catalyzed Transfer Hydrogenation of Alkynes: Stereodivergent Synthesis of Z- and E-Alkenes
J AM CHEM SOC, 2016, 138(27): 8588-8594.
Fu, Shaomin. Chen, Nan-Yu. Liu, Xufang. Shao, Zhihui. Luo, Shu-Ping. Liu, Qiang.

|29| Enhancing Perovskite Solar Cell Performance by Interface Engineering Using CH3NH3PbBr0.9I2.1 Quantum Dots
J AM CHEM SOC, 2016, 138(27): 8581-8587.
Cha, Mingyang. Da, Peimei. Wang, Jun. Wang, Weiyi. Chen, Zhanghai. Xiu, Faxian. Zheng, Gengfeng. Wang, Zhong-Sheng.

|30| How do Enzymes Utilize Reactive OH Radicals? Lessons from Nonheme HppE and Fenton Systems
J AM CHEM SOC, 2016, 138(27): 8489-8496.
Wang, Binju. Lu, Jiarui. Dubey, Kshatresh Dutta. Dong, Geng. Lai, Wenzhen. Shaik, Sason.

|31| Meta-Selective C-Ar-H Nitration of Arenes through a Ru-3(CO)(12)-Catalyzed Ortho-Metalation Strategy
J AM CHEM SOC, 2016, 138(27): 8470-8475.
Fan, Zhoulong. Ni, Jiabin. Zhang, Ao.

|32| Catalytic Asymmetric [4+1] Annulation of Sulfur Ylides with Copper-Allenylidene Intermediates
J AM CHEM SOC, 2016, 138(27): 8360-8363.
Wang, Qiang. Li, Tian-Ren. Lu, Liang-Qiu. Li, Miao-Miao. Zhang, Kai. Xiao, Wen-Jing.

|33| Iron Catalysis for Room-Temperature Aerobic Oxidation of Alcohols to Carboxylic Acids
J AM CHEM SOC, 2016, 138(27): 8344-8347.
Jiang, Xingguo. Zhang, Jiasheng. Ma, Shengming.

|34| An Alkaline-Stable, Metal Hydroxide Mimicking Metal-Organic Framework for Efficient Electrocatalytic Oxygen Evolution
J AM CHEM SOC, 2016, 138(27): 8336-8339.
Lu, Xue-Feng. Liao, Pei-Qin. Wang, Jia-Wei. Wu, Jun -Xi. Chen, Xun-Wei. He, Chun-Ting. Zhang, Jie-Peng. Li, Gao-Ren. Chen, Xiao-Ming.

|35| New Insights into the Negative Thermal Expansion: Direct Experimental Evidence for the "Guitar-String" Effect in Cubic ScF3
J AM CHEM SOC, 2016, 138(27): 8320-8323.
Hu, Lei. Chen, Jun. Sanson, Andrea. Wu, Hui. Rodriguez, Clara Guglieri. Olivi, Luca. Ren, Yang. Fan, Longlong. Deng, Jinxia. Xing, Xianran.

|36| Revealing the Origin of Fast Electron Transfer in TiO2-Based Dye Sensitized Solar Cells
J AM CHEM SOC, 2016, 138(26): 8165-8174.
Wei, Hai. Luo, Jun-Wei. Li, Shu-Shen. Wang, Lin-Wang.

|37| A Polyoxometalate Cluster Paradigm with Self-Adaptive Electronic Structure for Acidity/Reducibility-Specific Photothermal Conversion
J AM CHEM SOC, 2016, 138(26): 8156-8164.
Zhang, Chen. Bu, Wenbo. Ni, Dalong. Zuo, Changjing. Cheng, Chao. Li, Qing.. Zhang, Linlin. Wang, Zheng. Shi, Jianlin.

|38| To Battle Surface Traps on CdSe/CdS Core/Shell Nanocrystals: Shell Isolation versus Surface Treatment
J AM CHEM SOC, 2016, 138(26): 8134-8142.
Pu, Chaodan. Xiaogang Peng.

|39| A Molecular Surface Functionalization Approach to Tuning Nanoparticle Electrocatalysts for Carbon Dioxide Reduction
J AM CHEM SOC, 2016, 138(26): 8120-8125.
Cao, Zhi. Kim, Dohyung. Hong, Dachao. Yu, Yi. Xu, Jun. Lin, Song. Wen, Xiaodong. Nichols, Eva M.. Jeong, Keunhong. Reimer, Jeffrey A.. Yang, Peidong. Chang, Christopher J..

|40| Electrochemical CO2 Reduction to Hydrocarbons on a Heterogeneous Molecular Cu Catalyst in Aqueous Solution
J AM CHEM SOC, 2016, 138(26): 8076-8079.
Weng, Zhe. Jing, Jianbing. Wu, Yueshen. Wu, Zishan. Guo, Xiaoting. Materna, Kelly L.. Liu, Wen. Batista, Victor S.. Brudvig, Gary W.. Wang, Hailiang.

|41| Molecular Location Sensing Approach by Anisotropic Magnetism of an Endohedral Metallofullerene
J AM CHEM SOC, 2016, 138(25): 8000-8006.
Takano, Yuta. Tashita, Ryo. Suzuki, Mitsuaki. Nagase, Shigeru. Imahori, Hiroshi. Akasaka, Takeshi.

|42| Electronic Origins of the Variable Efficiency of Room-Temperature Methane Activation by Homo- and Heteronuclear Cluster Oxide Cations [XYO2](+) (X, Y = Al, Si, Mg): Competition between Proton-Coupled Electron Transfer and Hydrogen-Atom Transfer
J AM CHEM SOC, 2016, 138(25): 7973-7981.
Li, Jilai. Zhou, Shaodong. Zhang, Jun. Schlangen, Maria. Weiske, Thomas. Usharani, Dandamudi. Shaik, Sason. Schwarz, Helmut.

|43| Contributions of Phase, Sulfur Vacancies, and Edges to the Hydrogen Evolution Reaction Catalytic Activity of Porous Molybdenum Disulfide Nanosheets
J AM CHEM SOC, 2016, 138(25): 7965-7972.
Yin, Ying. Han, Jiecai. Zhang, Yumin. Zhang, Xinghong. Xu, Ping. Yuan, Quan. Samad, Leith. Wang, Xianjie. Wang, Yi. Zhang, Zhihua. Zhang, Peng. Cao, Xingzhong. Song, Bo. Jin, Song.

|44| Dynamic Kinetic Resolution Enabled by Intramolecular Benzoin Reaction: Synthetic Applications and Mechanistic Insights
J AM CHEM SOC, 2016, 138(25): 7932-7938.
Zhang, Guoxiang. Yang, Shuang. Zhang, Xiaoyan. Lin, Qiqiao. Das, Deb. K.. Liu, Jian. Fang, Xinqiang.

|45| Product Selectivity Controlled by Zeolite Crystals in Biomass Hydrogenation over a Palladium Catalyst
J AM CHEM SOC, 2016, 138(25): 7880-7883.
Wang, Chengtao. Wang, Liang. Zhang, Jian. Wang, Hong. Lewis, James P.. Xiao, Feng-Shou.

|46| Amine-Catalyzed Asymmetric (3+3) Annulations of beta '-Acetoxy Allenoates: Enantioselective Synthesis of 4H-Pyrans
J AM CHEM SOC, 2016, 138(25): 7872-7875.
Ni, Chunjie. Tong, Xiaofeng.

|47| Superconductivity in KCa2Fe4As4F2 with Separate Double Fe2As2 Layers
J AM CHEM SOC, 2016, 138(25): 7856-7859.
Wang, Zhi-Cheng. He, Chao-Yang. Wu, Si-Qi. Tang, Zhang-Tu. Liu, Yi. Ablimit, Abduweli. Feng, Chun-Mu. Cao, Guang-Han.

|48| Chloride-Promoted Formation of a Bimetallic Nanocluster Au80Ag30 and the Total Structure Determination
J AM CHEM SOC, 2016, 138(25): 7848-7851.
Zeng, Jiu-Lian. Guan, Zong-Jie. Du, Yang. Nang, Zi-Ang. Lin, Yu-Mei. Wang, Quan-Ming.

|49| Nonadiabatic Tunneling in Photodissociation of Phenol
J AM CHEM SOC, 2016, 138(25): 7828-7831.
Xie, Changjian. Ma, Jianyi. Zhu, Xiaolei. Yarkony, David R.. Xie, Daiqian. Guo, Hua.

|50| Self-Assembly of Graphene Single Crystals with Uniform Size and Orientation: The First 2D Super-Ordered Structure
J AM CHEM SOC, 2016, 138(25): 7812-7815.
Zeng, Mengqi. Wang, Lingxiang. Liu, Jinxin. Zhang, Tao. Xue, Haifeng. Xiao, Yao. Qin, Zhihui. Fu, Lei.

|51| Factors That Control the Reactivity of Cobalt(III)-Nitrosyl Complexes in Nitric Oxide Transfer and Dioxygenation Reactions: A Combined Experimental and Theoretical Investigation
J AM CHEM SOC, 2016, 138(24): 7753-7762.
Kumar, Pankaj. Lee, Yong-Min. Hu, Lianrui. Chen, Jianwei. Park, Young Jun. Yao, Jiannian. Chen, Hui. Karlin, Kenneth D.. Nam, Wonwoo.

|52| Intrinsic "Vacancy Point Defect" Induced Electrochemiluminescence from Coreless Supertetrahedral Chalcogenide Nanocluster
J AM CHEM SOC, 2016, 138(24): 7718-7724.
Wang, Feng. Lin, Jian. Zhao, Tingbi. Hu, Dandan. Wu, Tao. Liu, Yang.

|53| Synthesis, Electronic Structure, and Reactivity Studies of a 4-Coordinate Square Planar Germanium(IV) Cation
J AM CHEM SOC, 2016, 138(24): 7705-7710.
Fang, Huayi. Jing, Huize. Zhang, Aixi. Ge, Haonan. Yao, Zhengmin. Brothers, Penelope J.. Fu, Xuefeng.

|54| Series of Multifluorine Substituted Oligomers for Organic Solar Cells with Efficiency over 9% and Fill Factor of 0.77 by Combination Thermal and Solvent Vapor Annealing
J AM CHEM SOC, 2016, 138(24): 7687-7697.
Wang, Jin-Liang. Liu, Kai-Kai. Yan, Jun. Wu, Zhuo. Liu, Feng. Xiao, Fei. Chang, Zheng-Feng. Wu, Hong-Bin. Cao, Yong. Russell, Thomas P..

|55| Fabrication of COF-MOF Composite Membranes and Their Highly Selective Separation of H-2/CO2
J AM CHEM SOC, 2016, 138(24): 7673-7680.
Fu, Jingru. Das, Saikat. Xing, Guolong. Teng Ben. Valtchev, Valentin. Shilun Qiu.

|56| Critical Role of Redox Mediator in Suppressing Charging Instabilities of Lithium-Oxygen Batteries
J AM CHEM SOC, 2016, 138(24): 7574-7583.
Liang, Zhuojian. Lu, Yi-Chun.

|57| Access to P-Stereogenic Phosphinates via N-Heterocyclic Carbene-Catalyzed Desymmetrization of Bisphenols
J AM CHEM SOC, 2016, 138(24): 7524-7527.
Huang, Zhijian. Huang, Xuan. Li, Baosheng. Mou, Chengli. Yang, Song. Song, Bao-An. Chi, Yonggui Robin.

|58| A C-H Insertion Approach to Functionalized Cyclopentenones
J AM CHEM SOC, 2016, 138(24): 7516-7519.
Wang, Youliang. Zarca, Maxence. Gong, Liu-Zhu. Zhang, Liming.

|59| Cavitands as Chaperones for Monofunctional and Ring-Forming Reactions in Water
J AM CHEM SOC, 2016, 138(24): 7512-7515.
Wu, Nai-Wei. Rebek, Julius, Jr..

|60| In Situ Confinement of Ultrasmall Pd Clusters within Nanosized Silicalite-1 Zeolite for Highly Efficient Catalysis of Hydrogen Generation
J AM CHEM SOC, 2016, 138(24): 7484-7487.
Wang, Ning. Sun, Qiming. Bai, Risheng. Li, Xu. Guo, Guanqi. Jihong Yu.

|61| A 3.6 nm Ti-52-Oxo Nanocluster with Precise Atomic Structure
J AM CHEM SOC, 2016, 138(24): 7480-7483.
Fang, Wei-Hui. Zhang, Lei. Zhang, Jian.

|62| Cleavage of the C(O)-S Bond of Thioesters by Palladium/Norbornene/Copper Cooperative Catalysis: An Efficient Synthesis of 2-(Arylthio)aryl Ketones
J AM CHEM SOC, 2016, 138(24): 7456-7459.
Sun, Fenggang. Li, Miao. He, Congfa. Wang, Bin. Li, Bin. Sui, Xianwei. Gu, Zhenhua.

|63| Click and Patterned Functionalization of Graphene by Diels-Alder Reaction
J AM CHEM SOC, 2016, 138(24): 7448-7451.
Li, Jing. Li, Meng. Zhou, Li-Li. Lang, Shuang-Yan. Lu, Hai-Yan. Wang, Dong. Chen, Chuan-Feng. Lijun Wan.

|64| Quasi-Racemic X-ray Structures of K27-Linked Ubiquitin Chains Prepared by Total Chemical Synthesis
J AM CHEM SOC, 2016, 138(23): 7429-7435.
Pan, Man. Gao, Shuai. Zheng, Yong. Tan, Xiaodan. Lan, Huan. Tan, Xianglong. Sun, Demeng. Lu, Lining. Wang, Tian. Zheng, Qingyun. Huang, Yichao. Wang, Jiawei. Liu, Lei.

|65| Na2ZnGe2S6: A New Infrared Nonlinear Optical Material with Good Balance between Large Second-Harmonic Generation Response and High Laser Damage Threshold
J AM CHEM SOC, 2016, 138(23): 7422-7428.
Li, Guangmao. Wu, Kui. Liu, Qiong. Yang, Zhihua. Pan, Shilie.

|66| Arylfluorosulfates Inactivate Intracellular Lipid Binding Protein(s) through Chemoselective SuFEx Reaction with a Binding Site Tyr Residue
J AM CHEM SOC, 2016, 138(23): 7353-7364.
Chen, Wentao. Dong, Jiajia. Plate, Lars. Mortenson, David E.. Brighty, Gabriel J.. Li, Suhua. Liu, Yu. Galmozzi, Andrea. Lee, Peter S.. Hulce, Jonathan J.. Cravatt, Benjamin F.. Saez, Enrique. Powers, Evan T.. Wilson, Ian A.. Sharpless, K. Barry. Kelly, Jeffery W..

|67| Thermodynamic-Driven Self-Assembly: Heterochiral Self-Sorting and Structural Reconfiguration in Gold(I)-Sulfido Cluster System
J AM CHEM SOC, 2016, 138(23): 7260-7263.
Yao, Liao-Yuan. Lee, Terence Kwok-Ming. Yam, Vivian Wing-Wah.

|68| A Thiamine-Dependent Enzyme Utilizes an Active Tetrahedral Intermediate in Vitamin K Biosynthesis
J AM CHEM SOC, 2016, 138(23): 7244-7247.
Song, Haigang. Dong, Chen. Qin, Mingming. Chen, Yaozong. Sun, Yueru. Liu, Jingjing. Chan, Wan. Guo, Zhihong.

|69| Carbene-Catalyzed Dynamic Kinetic Resolution of Carboxylic Esters
J AM CHEM SOC, 2016, 138(23): 7212-7215.
Chen, Xingkuan. Fong, Jacqueline Zi Mei. Xu, Jianfeng. Mou, Chengli. Lu, Yunpeng. Yang, Song. Song, Bao-An. Chi, Yonggui Robin.

|70| Revisiting the Radical Initiation Mechanism of the Diamine-Promoted Transition-Metal-Free Cross-Coupling Reaction
J AM CHEM SOC, 2016, 138(22): 7151-7160.
Zhang, Li. Yang, Huan. Jiao, Lei.

|71| Two-Dimensional Phosphorus Porous Polymorphs with Tunable Band Gaps
J AM CHEM SOC, 2016, 138(22): 7091-7098.
Zhuo, Zhiwen. Wu, Xiaojun. Yang, Jinlong.

|72| Influence of the Ion Coordination Number on Cation Exchange Reactions with Copper Telluride Nanocrystals
J AM CHEM SOC, 2016, 138(22): 7082-7090.
Tu, Renyong. Xie, Yi. Bertoni, Giovanni. Lak, Aidin. Gaspari, Roberto. Rapallo, Arnaldo. Cavalli, Andrea. De Trizio, Luca. Manna, Liberato.

|73| Carbohydrate-Assisted Combustion Synthesis To Realize High-Performance Oxide Transistors
J AM CHEM SOC, 2016, 138(22): 7067-7074.
Wang, Binghao. Zeng, Li. Huang, Wei. Melkonyan, Ferdinand S.. Sheets, William C.. Chi, Lifeng. Bedzyk, Michael J.. Marks, Tobin J.. Facchetti, Antonio.

|74| Aziridinyl Fluorophores Demonstrate Bright Fluorescence and Superior Photostability by Effectively Inhibiting Twisted Intramolecular Charge Transfer
J AM CHEM SOC, 2016, 138(22): 6960-6963.
Liu, Xiaogang. Qiao, Qinglong. Tian, Wenming. Liu, Wenjuan. Chen, Jie. Lang, Matthew J.. Xu, Zhaochao.

|75| Dynamic Kinetic Resolution of Biaryl Lactones via a Chiral Bifunctional Amine Thiourea-Catalyzed Highly Atropoenantioselective Transesterification
J AM CHEM SOC, 2016, 138(22): 6956-6959.
Yu, Chenguang. Huang, He. Li, Xiangmin. Zhang, Yueteng. Wang, Wei.

|76| Total Synthesis and Stereochemical Assignment of Callyspongiolide
J AM CHEM SOC, 2016, 138(22): 6948-6951.
Zhou, Jingjing. Gao, Bowen. Xu, Zhengshuang. Ye, Tao.

|77| Catalytic, Enantioselective Addition of Alkyl Radicals to Alkenes via Visible-Light-Activated Photoredox Catalysis with a Chiral Rhodium Complex
J AM CHEM SOC, 2016, 138(22): 6936-6939.
Huo, Haohua. Harms, Klaus. Meggers, Eric.

|78| Synthesis of Two-Dimensional CoS1.097/Nitrogen-Doped Carbon Nanocomposites Using Metal-Organic Framework Nanosheets as Precursors for Supercapacitor Application
J AM CHEM SOC, 2016, 138(22): 6924-6927.
Cao, Feifei. Zhao, Meiting. Yu, Yifu. Chen, Bo. Huang, Ying. Yang, Jian. Cao, Xiehong. Lu, Qipeng. Zhang, Xiao. Zhang, Zhicheng. Tan, Chaoliang. Zhang, Hua.

|79| Thermodynamic Destabilization of Ti-O Solid Solution by H-2 and Deoxygenation of Ti Using Mg
J AM CHEM SOC, 2016, 138(22): 6916-6919.
Zhang, Ying. Fang, Zhigang Zak. Sun, Pei. Zhang, Tuoyang. Xia, Yang. Zhou, Chengshang. Huang, Zhe.

|80| Molecularly Tunable Fluorescent Quantum Defects
J AM CHEM SOC, 2016, 138(21): 6878-6885.
Kwon, Hyejin. Furmanchuk, Mona. Kim, Mijin. Meany, Brendan. Guo, Yong. Schatz, George C.. Wang, YuHuang.

|81| Computational Exploration of Rh-III/Rh-V and Rh-III/Rh-I Catalysis in Rhodium(III)-Catalyzed C-H Activation Reactions of N-Phenoxyacetamides with Alkynes
J AM CHEM SOC, 2016, 138(21): 6861-6868.
Yang, Yun-Fang. Houk, K. N.. Wu, Yun-Dong.

|82| Unraveling Surface Plasmon Decay in Core-Shell Nanostructures toward Broadband Light-Driven Catalytic Organic Synthesis
J AM CHEM SOC, 2016, 138(21): 6822-6828.
Huang, Hao. Zhang, Lei. Lv, Zhiheng. Long, Ran. Zhang, Chao. Ling, Yue. Wei, Kecheng. Wang, Chengming. Chen, Lu. Li, Zhi-Yuan. Zhang, Qun. Luo, Yi. Xiong, Yujie.

|83| Role of Tricoordinate Al Sites in CH3ReO3/Al2O3 Olefin Metathesis Catalysts
J AM CHEM SOC, 2016, 138(21): 6774-6785.
Valla, Maxence. Wischert, Raphael. Comas-Vives, Aleix. Conley, Matthew P.. Verel, Rene. Coperet, Christophe. Sautet, Philippe.

|84| Excessive Exoergicity Reduces Singlet Exciton Fission Efficiency of Heteroacenes in Solutions
J AM CHEM SOC, 2016, 138(21): 6739-6745.
Zhang, You-Dan. Wu, Yishi. Xu, Yanqing. Wang, Qiang. Liu, Ke. Chen, Jian-Wei. Cao, Jing-Jing. Zhang, Chunfeng. Fu, Hongbing. Zhang, Hao-Li.

|85| Isolable Diphosphorus-Centered Radical Anion and Diradical Dianion
J AM CHEM SOC, 2016, 138(21): 6735-6738.
Tan, Gengwen. Li, Shuyu. Chen, Sheng. Sui, Yunxia. Zhao, Yue. Wang, Xinping.

|86| Growth of Horizontal Semiconducting SWNT Arrays with Density Higher than 100 tubes/mu m using Ethanol/Methane Chemical Vapor Deposition
J AM CHEM SOC, 2016, 138(21): 6727-6730.
Kang, Lixing. Zhang, Shuchen. Li, Qingwen. Zhang, Jin.

|87| Controlled Growth of Semiconducting and Metallic Single-Wall Carbon Nanotubes
J AM CHEM SOC, 2016, 138(21): 6690-6698.
Liu, Chang. Cheng, Hui-Ming.

|88| Isolation and Crystallographic Characterization of La2C2@C-5(574)-C-102 and La2C2@C-2(816)-C-104: Evidence for the Top-Down Formation Mechanism of Fullerenes
J AM CHEM SOC, 2016, 138(20): 6670-6675.
Cai, Wenting. Li, Fang-Fang. Bao, Lipiao. Xie, Yunpeng. Lu, Xing.

|89| Direct and Base-Catalyzed Diboration of Alkynes Using the Unsymmetrical Diborane(4), pinB-BMes(2)
J AM CHEM SOC, 2016, 138(20): 6662-6669.
Kojima, Chiemi. Lee, Ka-Ho. Lin, Zhenyang. Yamashita, Makoto.

|90| Dramatically Promoted Swelling of a Hydrogel by Pillar[6]arene-Ferrocene Complexation with Multistimuli Responsiveness
J AM CHEM SOC, 2016, 138(20): 6643-6649.
Ni, Mengfei. Zhang, Ning. Xia, Wei. Wu, Xuan. Yao, Chenhao. Liu, Xin. Hu, Xiao-Yu. Lin, Chen. Wang, Leyong.

|91| Ultrafine NiO Nanosheets Stabilized by TiO2 from Monolayer NiTi-LDH Precursors: An Active Water Oxidation Electrocatalyst
J AM CHEM SOC, 2016, 138(20): 6517-6524.
Zhao, Yufei. Jia, Xiaodan. Chen, Guangbo. Shang, Lu. Waterhouse, Geoffrey I. N.. Lizhu Wu. Zhenhe Tong. O'Hare, Dermot. Tierui Zhang.

|92| Near Infrared Light-Powered Janus Mesoporous Silica Nanoparticle Motors
J AM CHEM SOC, 2016, 138(20): 6492-6497.
Xuan, Mingjun. Wu, Zhiguang. Shao, Jingxin. Dai, Luru. Si, Tieyan. Qiang He.

|93| A Two-Step Synthetic Strategy toward Monodisperse Colloidal CdSe and CdSe/CdS Core/Shell Nanocrystals
J AM CHEM SOC, 2016, 138(20): 6475-6483.
Zhou, Jianhai. Pu, Chaodan. Jiao, Tianyu. Hou, Xiaoqi. Xiaogang Peng.

|94| Characterization of a C3 Deoxygenation Pathway Reveals a Key Branch Point in Aminoglycoside Biosynthesis
J AM CHEM SOC, 2016, 138(20): 6427-6435.
Lv, Meinan. Ji, Xinjian. Zhao, Junfeng. Li, Yongzhen. Zhang, Chen. Su, Li. Ding, Wei. Deng, Zixin. Yu, Yi. Zhang, Qi.

|95| A Phosphole Oxide-Containing Organogold(III) Complex for Solution-Processable Resistive Memory Devices with Ternary Memory Performances
J AM CHEM SOC, 2016, 138(20): 6368-6371.
Hong, Eugene Yau-Hin. Poon, Chun-Ting. Yam, Vivian Wing-Wah.

|96| Scalable Seashell-Based Chemical Vapor Deposition Growth of Three-Dimensional Graphene Foams for Oil-Water Separation
J AM CHEM SOC, 2016, 138(20): 6360-6363.
Shi, Liurong. Chen, Ke. Du, Ran. Bachmatiuk, Alicja. Ruemmeli, Mark Hermann. Xie, Kongwei. Huang, Youyuan. Zhang, Yanfeng. Liu, Zhongfan.

|97| Differences in PLP-Dependent Cysteinyl Processing Lead to Diverse S-Functionalization of Lincosamide Antibiotics
J AM CHEM SOC, 2016, 138(20): 6348-6351.
Wang, Min. Zhao, Qunfei. Zhang, Qinglin. Liu, Wen.

|98| pH-Controlled Hydrogen Sulfide Release for Myocardial Ischemia-Reperfusion Injury
J AM CHEM SOC, 2016, 138(20): 6336-6339.
Kang, Jianming. Li, Zhen. Organ, Chelsea L.. Park, Chung-Min. Yang, Chun-tao. Pacheco, Armando. Wang, Difei. Lefer, David J.. Xian, Ming.

|99| Synthesis of Platinum Nanotubes and Nanorings via Simultaneous Metal Alloying and Etching
J AM CHEM SOC, 2016, 138(20): 6332-6335.
Huang, Zhiqi. Raciti, David. Yu, Shengnan. Zhang, Lei. Deng, Lin. He, Jie. Liu, Yijing. Khashab, Niveeen M.. Wang, Chao. Gong, Jinlong. Nie, Zhihong.

|00| Active Site Dependent Reaction Mechanism over Ru/CeO2 Catalyst toward CO2 Methanation
J AM CHEM SOC, 2016, 138(19): 6298-6305.
Wang, Fei. He, Shan. Chen, Hao. Wang, Bin. Zheng, Lirong. Wei, Min. Evans, David G.. Duan, Xue.

|01| Design Strategy for High-Performance Dendritic Carbazole-Containing Alkynylplatinum(II) Complexes and Their Application in Solution-Processable Organic Light-Emitting Devices
J AM CHEM SOC, 2016, 138(19): 6281-6291.
Kong, Fred Ka-Wai. Tang, Man-Chung. Wong, Yi-Chun. Chan, Mei-Yee. Yam, Vivian Wing-Wah.

|02| Enantioselective Total Syntheses of Various Amphilectane and Serrulatane Diterpenoids via Cope Rearrangements
J AM CHEM SOC, 2016, 138(19): 6261-6270.
Yu, Xuerong. Su, Fan. Liu, Chang. Yuan, Haosen. Zhao, Shan. Zhou, Zhiyao. Quan, Tianfei. Luo, Tuoping.

|03| Highly Stable Zr(IV)-Based Metal-Organic Frameworks for the Detection and Removal of Antibiotics and Organic Explosives in Water
J AM CHEM SOC, 2016, 138(19): 6204-6216.
Wang, Bin. Lv, Xiu-Liang. Feng, Dawei. Xie, Lin-Hua. Zhang, Jian. Li, Ming. Xie, Yabo. Li, Jian-Rong. Zhou, Hong-Cai.

|04| Facile Cucurbit[8]uril-Based Supramolecular Approach To Fabricate Tunable Luminescent Materials in Aqueous Solution
J AM CHEM SOC, 2016, 138(19): 6177-6183.
Ni, Xin-Long. Chen, Shiyan. Yang, Yaping. Tao, Zhu.

|05| Insights of the Crystallization Process of Molecular Sieve AlPO4-5 Prepared by Solvent-Free Synthesis
J AM CHEM SOC, 2016, 138(19): 6171-6176.
Sheng, Na. Chu, Yueying. Xing, Shaohui. Wang, Qiang. Yi, Xianfeng. Feng, Zhaochi. Meng, Xiangju. Liu, Xiaolong. Deng, Feng. Xiao, Feng-Shou.

|06| Trigonal Planar [HgSe3](4-) Unit: A New Kind of Basic Functional Group in IR Nonlinear Optical Materials with Large Susceptibility and Physicochemical Stability
J AM CHEM SOC, 2016, 138(19): 6135-6138.
Li, Chao. Yin, Wenlong. Gong, Pifu. Li, Xiaoshuang. Zhou, Molin. Mar, Arthur. Lin, Zheshuai. Yao, Jiyong. Wu, Yicheng. Chen, Chuangtian.

|07| Fabrication of Isolated Metal-Organic Polyhedra in Confined Cavities: Adsorbents/Catalysts with Unusual Dispersity and Activity
J AM CHEM SOC, 2016, 138(19): 6099-6102.
Kang, Ying-Hu. Liu, Xiao-Dan. Yan, Ni. Jiang, Yao. Liu, Xiao-Qin. Sun, Lin-Bing. Li, Jian-Rong.

|08| General Synthetic Strategy for Hollow Hybrid Microspheres through a Progressive Inward Crystallization Process
J AM CHEM SOC, 2016, 138(18): 5916-5922.
Yang, Li-Ping. Lin, Xi-Jie. Zhang, Xing. Zhang, Wei. Cao, An-Min. Lijun Wan.

|09| Cationic Covalent Organic Frameworks: A Simple Platform of Anionic Exchange for Porosity Tuning and Proton Conduction
J AM CHEM SOC, 2016, 138(18): 5897-5903.
Ma, Heping. Liu, Bailing. Li, Bin. Zhang, Liming. Li, Yang-Guang. Tan, Hua-Qao. Zang, Hong-Ying. Zhu, Guangshan.

|10| Prussian Blue Nanoparticles as Multienzyme Mimetics and Reactive Oxygen Species Scavengers
J AM CHEM SOC, 2016, 138(18): 5860-5865.
Zhang, Wei. Hu, Sunling. Yin, Jun-Jie. He, Weiwei. Lu, Wei. Ma, Ming. Gu, Ning. Zhang, Yu.

|11| Efficient Pd-Catalyzed Dehydrogenative Coupling of P(O)H with RSH: A Precise Construction of P(O)-S Bonds
J AM CHEM SOC, 2016, 138(18): 5825-5828.
Zhu, Yueyue. Chen, Tieqiao. Li, Shan. Shimada, Shigeru. Han, Li-Biao.

|12| Four-Electron Oxidation of Phenols to p-Benzoquinone Imines by a (Salen)ruthenium(VI) Nitrido Complex
J AM CHEM SOC, 2016, 138(18): 5817-5820.
Xie, Jianhui. Man, Wai-Lun. Wong, Chun-Yuen. Chang, Xiaoyong. Che, Chi-Ming. Lau, Tai-Chu.

|13| Enantioselective Synthesis of Indole-Annulated Medium-Sized Rings
J AM CHEM SOC, 2016, 138(18): 5793-5796.
Huang, Lin. Dai, Li-Xin. You, Shu-Li.

|14| Preparation of Nanofibrous Metal-Organic Framework Filters for Efficient Air Pollution Control
J AM CHEM SOC, 2016, 138(18): 5785-5788.
Zhang, Yuanyuan. Yuan, Shuai. Feng, Xiao. Li, Haiwei. Zhou, Junwen. Wang, Bo.

|15| Reversible, Short alpha-Peptide Assembly for Controlled Capture and Selective Release of Enantiomers
J AM CHEM SOC, 2016, 138(18): 5773-5776.
Chen, Xi. He, Ying. Kim, Yongju. Lee, Myongsoo.

|16| Added Alkane Allows Thermal Thinning of Supramolecular Columns by Forming Superlattice-An X-ray and Neutron Study
J AM CHEM SOC, 2016, 138(18): 5757-5760.
Yen, Ming-Huei. Chaiprapa, Jitrin. Zeng, Xiangbing. Liu, Yongsong. Cseh, Liliana. Mehl, Georg H.. Ungar, Goran.

|17| Electrochemically Seed-Mediated Synthesis of Sub-10 nm Tetrahexahedral Pt Nanocrystals Supported on Graphene with Improved Catalytic Performance
J AM CHEM SOC, 2016, 138(18): 5753-5756.
Liu, Shuo. Tian, Na. Xie, Ai-Yun. Du, Jia-Huan. Xiao, Jing. Liu, Li. Sun, Hong-Yu. Cheng, Zhi-Ying. Zhou, Zhi-You. Sun, Shi-Gang.

|18| Enhancing the Stability of CH3NH3PbBr3 Quantum Dots by Embedding in Silica Spheres Derived from Tetramethyl Orthosilicate in "Waterless" Toluene
J AM CHEM SOC, 2016, 138(18): 5749-5752.
Huang, Shouqiang. Li, Zhichun. Kong, Long. Zhu, Nanwen. Shan, Aidang. Li, Liang.

|19| Interaction Entropy: A New Paradigm for Highly Efficient and Reliable Computation of Protein-Ligand Binding Free Energy
J AM CHEM SOC, 2016, 138(17): 5722-5728.
Duan, Lili. Liu, Xiao. Zhang, John Z. H..

|20| UTSA-74: A MOF-74 Isomer with Two Accessible Binding Sites per Metal Center for Highly Selective Gas Separation
J AM CHEM SOC, 2016, 138(17): 5678-5684.
Luo, Feng. Yan, Changsheng. Dang, Lilong. Krishna, Rajamani. Zhou, Wei. Wu, Hui. Dong, Xinglong. Han, Yu. Hu, Tong-Lian. OKeeffe, Michael. Wang, Lingling. Luo, Mingbiao. Lin, Rui-Biao. Chen, Banglin.

|21| Directional Molecular Transportation Based on a Catalytic Stopper-Leaving Rotaxane System
J AM CHEM SOC, 2016, 138(17): 5652-5658.
Meng, Zheng. Xiang, Jun-Feng. Chen, Chuan-Feng.

|22| FeB6 Monolayers: The Graphene-like Material with Hypercoordinate Transition Metal
J AM CHEM SOC, 2016, 138(17): 5644-5651.
Zhang, Haijun. Li, Yafei. Hou, Jianhua. Tu, Kaixiong. Chen, Zhongfang.

|23| Structurally Well-Defined Sigmoidal Gold Clusters: Probing the Correlation between Metal Atom Arrangement and Chiroptical Response
J AM CHEM SOC, 2016, 138(17): 5634-5643.
He, Xin. Wang, Yuechao. Jiang, Hong. Zhao, Liang.

|24| Cu-Catalyzed Sequential Dehydrogenation-Conjugate Addition for beta-Functionalization of Saturated Ketones: Scope and Mechanism
J AM CHEM SOC, 2016, 138(17): 5623-5633.
Jie, Xiaoming. Shang, Yaping. Zhang, Xiaofeng. Su, Weiping.

|25| Polytypic Nanocrystals of Cu-Based Ternary Chalcogenides: Colloidal Synthesis and Photoelectrochemical Properties
J AM CHEM SOC, 2016, 138(17): 5576-5584.
Wu, Liang. Chen, Shi-You. Fan, Feng-Jia. Zhuang, Tao-Tao. Dai, Chen-Min. Shuhong Yu.

|26| Open-Framework Oxysulfide Based on the Supertetrahedral [In4Sn16O10S34](12-) Cluster and Efficient Sequestration of Heavy Metals
J AM CHEM SOC, 2016, 138(17): 5543-5546.
Zhang, Xian-Ming. Sarma, Debajit. Wu, Ya-Qin. Wang, Li. Ning, Zhi-Xue. Zhang, Fu-Qiang. Kanatzidis, Mercouri G..

|27| Exceptional Morphology-Preserving Evolution of Formamidinium Lead Triiodide Perovskite Thin Films via Organic-Cation Displacement
J AM CHEM SOC, 2016, 138(17): 5535-5538.
Zhou, Yuanyuan. Yang, Mengjin. Pang, Shuping. Zhu, Kai. Padture, Nitin P..

|28| Weakly Polar Aprotic Ionic Liquids Acting as Strong Dissociating Solvent: A Typical "Ionic Liquid Effect" Revealed by Accurate Measurement of Absolute pK(a) of Ylide Precursor Salts
J AM CHEM SOC, 2016, 138(17): 5523-5526.
Mao, Chong. Wang, Zedong. Wang, Zhen. Ji, Pengju. Cheng, Jin-Pei.

|29| One-Pot Synthesis of Benzene-Fused Medium-Ring Ketones: Gold Catalysis-Enabled Enolate Umpolung Reactivity
J AM CHEM SOC, 2016, 138(17): 5515-5518.
Xu, Zhou. Chen, Hongyi. Wang, Zhixun. Ying, Anguo. Zhang, Liming.

|30| Sequence-Specific 2-Cyanobenzothiazole Ligation
J AM CHEM SOC, 2016, 138(17): 5499-5502.
Ramil, Carlo P.. An, Peng. Yu, Zhipeng. Lin, Qing.

|31| Plasmonic Toroidal Metamolecules Assembled by DNA Origami
J AM CHEM SOC, 2016, 138(17): 5495-5498.
Urban, Maximilian J.. Dutta, Palash K.. Wang, Pengfei. Duan, Xiaoyang. Shen, Xibo. Ding, Baoquan. Ke, Yonggang. Liu, Na.

|32| A Stable Pentagonal Bipyramidal Dy(III) Single-Ion Magnet with a Record Magnetization Reversal Barrier over 1000 K
J AM CHEM SOC, 2016, 138(16): 5441-5450.
Liu, Jiang. Chen, Yan-Cong. Liu, Jun-Liang. Vieru, Veacheslav. Ungur, Liviu. Jia, Jian-Hua. Chibotaru, Liviu F.. Lan, Yanhua. Wernsdorfer, Wolfgang. Gao, Song. Chen, Xiao-Ming. Tong, Ming-Liang.

|33| Reaction Network of Layer-to-Tunnel Transition of MnO2
J AM CHEM SOC, 2016, 138(16): 5371-5379.
Li, Ye-Fei. Zhu, Sheng-Cai. Liu, Zhi-Pan.

|34| Real-Time Tracking and In Vivo Visualization of beta-Galactosidase Activity in Colorectal Tumor with a Ratiometric Near-Infrared Fluorescent Probe
J AM CHEM SOC, 2016, 138(16): 5334-5340.
Gu, Kaizhi. Xu, Yisheng. Li, Hui. Guo, Zhiqian. Zhu, Shaojia. Zhu, Shiqin. Shi, Ping. James, Tony D.. Tian, He. Zhu, Wei-Hong.

|35| Seed-Mediated Synthesis of Metal-Organic Frameworks
J AM CHEM SOC, 2016, 138(16): 5316-5320.
Xu, Hai-Qun. Wang, Kecheng. Ding, Meili. Feng, Dawei. Jiang, Hai-Long. Zhou, Hong-Cai.

|36| Forster Energy Transport in Metal-Organic Frameworks Is Beyond Step-by-Step Hopping
J AM CHEM SOC, 2016, 138(16): 5308-5315.
Zhang, Qiongqiong. Zhang, Cankun. Cao, Lingyun. Wang, Zi. An, Bing. Lin, Zekai. Huang, Ruiyun. Zhang, Zhiming. Wang, Cheng. Lin, Wenbin.

|37| Derivation and Decoration of Nets with Trigonal-Prismatic Nodes: A Unique Route to Reticular Synthesis of Metal-Organic Frameworks
J AM CHEM SOC, 2016, 138(16): 5299-5307.
Qin, Jun-Sheng. Du, Dong-Ying. Li, Mian. Lian, Xi-Zhen. Dong, Long-Zhang. Bosch, Mathieu. Su, Zhong-Min. Zhang, Qiang. Li, Shun-Li. Lan, Ya-Qian. Yuan, Shuai. Zhou, Hong-Cai.

|38| Preparing (Multi)Fluoroarenes as Building Blocks for Synthesis: Nickel-Catalyzed Borylation of Polyfluoroarenes via C-F Bond Cleavage
J AM CHEM SOC, 2016, 138(16): 5250-5253.
Zhou, Jing. Kuntze-Fechner, Maximilian W.. Bertermann, Ruediger. Paul, Ursula S. D.. Berthel, Johannes H. J.. Friedrich, Alexandra. Du, Zhenting. Marder, Todd B.. Radius, Udo.

|39| Synthesis and Application of Chiral Spiro Cp Ligands in Rhodium-Catalyzed Asymmetric Oxidative Coupling of Biaryl Compounds with Alkenes
J AM CHEM SOC, 2016, 138(16): 5242-5245.
Zheng, Jun. Cui, Wen-Jun. Zheng, Chao. You, Shu-Li.

|40| Utility of Ligand Effect in Homogenous Gold Catalysis: Enabling Regiodivergent pi-Bond-Activated Cyclization
J AM CHEM SOC, 2016, 138(16): 5218-5221.
Ding, Dong. Mou, Tao. Feng, Minghao. Jiang, Xuefeng.

|41| Symmetry in Cascade Chirality-Transfer Processes: A Catalytic Atroposelective Direct Arylation Approach to BINOL Derivatives
J AM CHEM SOC, 2016, 138(16): 5202-5205.
Wang, Jin-Zheng. Zhou, Jin. Xu, Chang. Sun, Hongbin. Kuerti, Laszlo. Xu, Qing-Long.

|42| Palladium/L-Proline-Catalyzed Enantioselective alpha-Arylative Desymmetrization of Cyclohexanones
J AM CHEM SOC, 2016, 138(16): 5198-5201.
Liu, Ren-Rong. Li, Bao-Le. Lu, Jun. Shen, Chong. Gao, Jian-Rong. Jia, Yi-Xia.

|43| Controlled Exfoliation of MoS2 Crystals into Trilayer Nanosheets
J AM CHEM SOC, 2016, 138(15): 5143-5149.
Fan, Xiaobin. Xu, Pengtao. Li, Yuguang C.. Zhou, Dekai. Sun, Yifan. Nguyen, Minh An T.. Terrones, Mauricio. Mallouk, Thomas E..

|44| Influence of the 5f Orbitals on the Bonding and Reactivity in Organoactinides: Experimental and Computational Studies on a Uranium Metallacyclopropene
J AM CHEM SOC, 2016, 138(15): 5130-5142.
Zhang, Lei. Hou, Guohua. Zi, Guofu. Ding, Wanjian. Walter, Marc D..

|45| Heterogeneous Spin States in Ultrathin Nanosheets Induce Subtle Lattice Distortion To Trigger Efficient Hydrogen Evolution
J AM CHEM SOC, 2016, 138(15): 5087-5092.
Liu, Youwen. Hua, Xuemin. Xiao, Chong. Zhou, Tengfei. Huang, Pengcheng. Guo, Zaiping. Pan, Bicai. Xie, Yi.

|46| Deciphering Halogen Competition in Organometallic Halide Perovskite Growth
J AM CHEM SOC, 2016, 138(15): 5028-5035.
Yang, Bin. Keum, Jong. Ovchinnikova, Olga S.. Belianinov, Alex. Chen, Shiyou. Du, Mao-Hua. Ivanov, Ilia N.. Rouleau, Christopher M.. Geohegan, David B.. Xiao, Kai.

|47| High-Performance Electron Acceptor with Thienyl Side Chains for Organic Photovoltaics
J AM CHEM SOC, 2016, 138(14): 4955-4961.
Lin, Yuze. Zhao, Fuwen. He, Qiao. Huo, Lijun. Wu, Yang. Parker, Timothy C.. Ma, Wei. Sun, Yanming. Wang, Chunru. Daoben Zhu. Heeger, Alan J.. Marder, Seth R.. Zhan, Xiaowei.

|48| Construction of Smart Supramolecular Polymeric Hydrogels Cross linked by Discrete Organoplatinum(II) Metallacycles via Post Assembly Polymerization
J AM CHEM SOC, 2016, 138(14): 4927-4937.
Zheng, Wei. Chen, Li-Jun. Yang, Guang. Sun, Bin. Wang, Xu. Jiang, Bo. Yin, Guang-Qiang. Zhang, Li. Li, Xiaopeng. Liu, Minghua. Chen, Guosong. Yang, Hai-Bo.

|49| Internal Activation of Peptidyl Prolyl Thioesters in Native Chemical Ligation
J AM CHEM SOC, 2016, 138(14): 4890-4899.
Gui, Yue. Qiu, Lingqi. Li, Yaohao. Li, Hongxing. Dong, Suwei.

|50| Resorcinol Crystallization from the Melt: A New Ambient Phase and New "Riddles"
J AM CHEM SOC, 2016, 138(14): 4881-4889.
Zhu, Qiang. Shtukenberg, Alexander G.. Carter, Damien J.. Yu, Tang-Qing. Yang, Jingxiang. Chen, Ming. Raiteri, Paolo. Oganov, Artem R.. Pokroy, Boaz. Polishchuk, Iryna. Bygrave, Peter J.. Day, Graeme M.. Rohl, Andrew L.. Tuckerman, Mark E.. Kahr, Bart.

|51| One-Dimensional Fluorescent Silicon Nanorods Featuring Ultrahigh Photostability, Favorable Biocompatibility, and Excitation Wavelength-Dependent Emission Spectra
J AM CHEM SOC, 2016, 138(14): 4824-4831.
Song, Bin. Zhong, Yiling. Wu, Sicong. Chu, Binbin. Su, Yuanyuan. He, Yao.

|52| A Multivalent Marine Lectin from Crenomytilus grayanus Possesses Anti-cancer Activity through Recognizing Globotriose Gb3
J AM CHEM SOC, 2016, 138(14): 4787-4795.
Liao, Jiahn-Haur. Chien, Chih-Ta Henry. Wu, Han-Ying. Huang, Kai-Fa. Wang, Iren. Ho, Meng-Ru. Tu, I-Fan. Lee, I-Ming. Li, Wei. Shih, Yu-Ling. Wu, Chung-Yi. Lukyanov, Pavel A.. Hsu, Shang-Te Danny. Wu, Shih-Hsiung.

|53| Electric Field Induced Reversible Phase Transition in Li Doped Phosphorene: Shape Memory Effect and Superelasticity
J AM CHEM SOC, 2016, 138(14): 4772-4778.
Deng, Junkai. Chang, Zhenyue. Zhao, Tong. Ding, Xiangdong. Sun, Jun. Liu, Jefferson Zhe.

|54| Unparalleled Ease of Access to a Library of Biheteroaryl Fluorophores via Oxidative Cross-Coupling Reactions: Discovery of Photostable NIR Probe for Mitochondria
J AM CHEM SOC, 2016, 138(14): 4730-4738.
Cheng, Yangyang. Li, Gaocan. Liu, Yang. Shi, Yang. Gao, Ge. Wu, Di. Lan, Jingbo. You, Jingsong.

|55| Ligand-Free Noble Metal Nanocluster Catalysts on Carbon Supports via "Soft" Nitriding
J AM CHEM SOC, 2016, 138(14): 4718-4721.
Liu, Ben. Yao, Huiqin. Song, Wenqiao. Jin, Lei. Mosa, Islam M.. Rusling, James F.. Suib, Steven L.. He, Jie.

|56| Construction of Covalent Organic Frameworks Bearing Three Different Kinds of Pores through the Heterostructural Mixed Linker Strategy
J AM CHEM SOC, 2016, 138(14): 4710-4713.
Pang, Zhong-Fu. Xu, Shun-Qi. Zhou, Tian-You. Liang, Rong-Ran. Zhan, Tian-Guang. Zhao, Xin.

|57| Enantioselective Intermolecular Enamide-Aldehyde Cross-Coupling Catalyzed by Chiral N-Heterocyclic Carbenes
J AM CHEM SOC, 2016, 138(14): 4706-4709.
Wu, Jicheng. Zhao, Changgui. Wang, Jian.

|58| Non-Fullerene Polymer Solar Cells Based on Alkylthio and Fluorine Substituted 2D-Conjugated Polymers Reach 9.5% Efficiency
J AM CHEM SOC, 2016, 138(13): 4657-4664.
Bin, Haijun. Zhang, Zhi-Guo. Gao, Liang. Chen, Shanshan. Zhong, Lian. Xue, Lingwei. Yang, Changduk. Yongfang Li.

|59| Direct Visualization of Excited-State Symmetry Breaking Using Ultrafast Time-Resolved Infrared Spectroscopy
J AM CHEM SOC, 2016, 138(13): 4643-4649.
Dereka, Bogdan. Rosspeintner, Arnulf. Li, Zhiquan. Liska, Robert. Vauthey, Eric.

|60| Light-Emitting Superstructures with Anion Effect: Coordination-Driven Self-Assembly of Pure Tetraphenylethylene Metallacycles and Metallacages
J AM CHEM SOC, 2016, 138(13): 4580-4588.
Yan, Xuzhou. Wang, Ming. Cook, Timothy R.. Zhang, Mingming. Saha, Manik Lal. Zhou, Zhixuan. Li, Xiaopeng. Huang, Feihe. Stang, Peter J..

|61| Self-Assembled Pyridine-Dipyrrolate Cages
J AM CHEM SOC, 2016, 138(13): 4573-4579.
Zhang, Huacheng. Lee, Juhoon. Lammer, Aaron D.. Chi, Xiaodong. Brewster, James T.. Lynch, Vincent M.. Li, Hao. Zhang, Zhan. Sessler, Jonathan L..

|62| B-H center dot center dot center dot pi Interaction: A New Type of Nonclassical Hydrogen Bonding
J AM CHEM SOC, 2016, 138(13): 4334-4337.
Zhang, Xiaolei. Dai, Huimin. Yan, Hong. Zou, Wenli. Cremer, Dieter.

|63| Enantioselective Aminomethylamination of Conjugated Dienes with Aminals Enabled by Chiral Palladium Complex-Catalyzed C-N Bond Activation
J AM CHEM SOC, 2016, 138(13): 4314-4317.
Liu, Yang. Xie, Yinjun. Wang, Hongli. Huang, Hanmin.

|64| Supported Tetrahedral Oxo-Sn Catalyst: Single Site, Two Modes of Catalysis
J AM CHEM SOC, 2016, 138(13): 4294-4297.
Beletskiy, Evgeny V.. Hou, Xianliang. Shen, Zhongliang. Gallagher, James R.. Miller, Jeffrey T.. Wu, Yuyang. Li, Tiehu. Kung, Mayfair C.. Kung, Harold H..

|65| Synergetic Integration of Cu1.94S-ZnxCd1-xS Heteronanorods for Enhanced Visible-Light-Driven Photocatalytic Hydrogen Production
J AM CHEM SOC, 2016, 138(13): 4286-4289.
Chen, Yueguang. Zhao, Shu. Wang, Xian. Peng, Qing. Lin, Rui. Wang, Yu. Shen, Rongan. Cao, Xing. Zhang, Libo. Zhou, Gang. Li, Jun. Xia, Andong. Yadong Li.

|66| Unorthodox Interactions at Work
J AM CHEM SOC, 2016, 138(13): 4270-4277.
Zhao, Yingjie. Cotelle, Yoann. Sakai, Naomi. Matile, Stefan.

|67| Zn-Cu-In-Se Quantum Dot Solar Cells with a Certified Power Conversion Efficiency of 11.6%
J AM CHEM SOC, 2016, 138(12): 4201-4209.
Du, Jun. Du, Zhonglin. Jinsong Hu. Pan, Zhenxiao. Shen, Qing. Sung, Jiankun. Long, Donghui. Dong, Hui. Sun, Litao. Zhong, Xinhua. Lijun Wan.

|68| "Cross" Supermicelles via the Hierarchical Assembly of Amphiphilic Cylindrical Triblock Comicelles
J AM CHEM SOC, 2016, 138(12): 4087-4095.
Li, Xiaoyu. Gao, Yang. Boott, Charlotte E.. Hayward, Dominic W.. Harniman, Robert. Whittell, George R.. Richardson, Robert M.. Winnik, Mitchell A.. Manners, Ian.

|69| Gold as a 6p-Element in Dense Lithium Aurides
J AM CHEM SOC, 2016, 138(12): 4046-4052.
Yang, Guochun. Wang, Yanchao. Peng, Feng. Bergara, Aitor. Ma, Yanming.

|70| Manipulating Magnetism at Organic/Ferromagnetic Interfaces by Molecule-Induced Surface Reconstruction
J AM CHEM SOC, 2016, 138(12): 4029-4035.
Pang, Rui. Shi, Xingqiang. Van Hove, Michel A..

|71| Cu(I)-Catalyzed Asymmetric Multicomponent Cascade Inverse Electron-Demand Aza-Diels Alder/Nucleophilic Addition/Ring-Opening Reaction Involving 2-Methoxyfurans as Efficient Dienophiles
J AM CHEM SOC, 2016, 138(12): 3998-4001.
Huang, Rong. Chang, Xin. Li, Jun. Wang, Chun-Jiang.

|72| Intermolecular Homopropargyl Alcohol Addition to Alkyne and a Sequential 1,6-Enyne Cycloisomerization with Triazole-Gold Catalyst
J AM CHEM SOC, 2016, 138(12): 3994-3997.
Hosseyni, Seyedmorteza. Wojtas, Lukasz. Li, Minyong. Shi, Xiaodong.

|73| Asymmetric Total Syntheses of Aspidodasycarpine, Lonicerine, and the Proposed Structure of Lanciferine
J AM CHEM SOC, 2016, 138(12): 3982-3985.
Li, Yong. Zhu, Shugao. Li, Jian. Li, Ang.

|74| Asymmetric Retro-Claisen Reaction by Chiral Primary Amine Catalysis
J AM CHEM SOC, 2016, 138(12): 3978-3981.
Zhu, Yunbo. Zhang, Long. Luo, Sanzhong.

|75| Organized Aggregation Makes Insoluble Perylene Diimide Efficient for the Reduction of Aryl Halides via Consecutive Visible Light-Induced Electron-Transfer Processes
J AM CHEM SOC, 2016, 138(12): 3958-3961.
Zeng, Le. Liu, Tao. He, Cheng. Shi, Dongying. Zhang, Feili. Duan, Chunying.

|76| Graphdiyne: A Metal-Free Material as Hole Transfer Layer To Fabricate Quantum Dot-Sensitized Photocathodes for Hydrogen Production
J AM CHEM SOC, 2016, 138(12): 3954-3957.
Li, Jian. Gao, Xin. Liu, Bin. Feng, Qingliang. Li, Xu-Bing. Huang, Mao-Yong. Liu, Zhongfan. Zhang, Jin. Zhenhe Tong. Lizhu Wu.

|77| Total Synthesis of Mannopeptimycins alpha and beta
J AM CHEM SOC, 2016, 138(11): 3926-3932.
Wang, Bo. Liu, Yunpeng. Jiao, Rui. Feng, Yiqing. Li, Qiong. Chen, Chen. Liu, Long. He, Gang. Chen, Gong.

|78| Unravelling the Effects of Grain Boundary and Chemical Doping on Electron-Hole Recombination in CH3NH3PbI3 Perovskite by Time-Domain Atomistic Simulation
J AM CHEM SOC, 2016, 138(11): 3884-3890.
Long, Run. Liu, Jin. Prezhdo, Oleg V..

|79| Real-Time Discrimination and Versatile Profiling of Spontaneous Reactive Oxygen Species in Living Organisms with a Single Fluorescent Probe
J AM CHEM SOC, 2016, 138(11): 3769-3778.
Zhang, Ruilong. Zhao, Jun. Han, Guangmei. Liu, Zhengjie. Liu, Cui. Zhang, Cheng. Liu, Bianhua. Jiang, Changlong. Liu, Renyong. Zhao, Tingting. Han, Ming-Yong. Zhang, Zhongping.

|80| Two-Photon-Pumped Perovskite Semiconductor Nanocrystal Lasers
J AM CHEM SOC, 2016, 138(11): 3761-3768.
Xu, Yanqing. Chen, Qi. Zhang, Chunfeng. Wang, Rui. Wu, Hua. Zhang, Xiaoyu. Xing, Guichuan. Yu, William W.. Wang, Xiaoyong. Zhang, Yu. Xiao, Min.

|81| Two-State Reactivity in Low-Valent Iron-Mediated C-H Activation and the Implications for Other First-Row Transition Metals
J AM CHEM SOC, 2016, 138(11): 3715-3730.
Sun, Yihua. Tang, Hao. Chen, Kejuan. Hu, Lianrui. Yao, Jiannian. Shaik, Sason. Chen, Hui.

|82| Understanding the High Activity of Fe-N-C Electrocatalysts in Oxygen Reduction: Fe/Fe3C Nanoparticles Boost the Activity of Fe-N-x
J AM CHEM SOC, 2016, 138(10): 3570-3578.
Jiang, Wen-Jie. Gu, Lin. Li, Li. Zhang, Yun. Zhang, Xing. Zhang, Lin-Juan. Wang, Jian-Qiang. Jinsong Hu. Wei, Zidong. Lijun Wan.

|83| Robust Chemical Synthesis of Membrane Proteins through a General Method of Removable Backbone Modification
J AM CHEM SOC, 2016, 138(10): 3553-3561.
Zheng, Ji-Shen. He, Yao. Zuo, Chao. Cai, Xiao-Ying. Tang, Shan. Wang, Zhipeng A.. Zhang, Long-Hua. Tian, Chang-Lin. Liu, Lei.

|84| Size-Controlled Synthesis of Porphyrinic Metal-Organic Framework and Functionalization for Targeted Photodynamic Therapy
J AM CHEM SOC, 2016, 138(10): 3518-3525.
Park, Jihye. Jiang, Qin. Feng, Dawei. Mao, Lanqun. Zhou, Hong-Cai.

|85| Melt-Quenched Glasses of Metal-Organic Frameworks
J AM CHEM SOC, 2016, 138(10): 3484-3492.
Bennett, Thomas D.. Yue, Yuanzheng. Li, Peng. Qiao, Ang. Tao, Haizheng. Greaves, Neville G.. Richards, Tom. Lampronti, Giulio I.. Redfern, Simon A. T.. Blanc, Frederic. Farha, Omar K.. Hupp, Joseph T.. Cheetharm, Anthony K.. Keen, David A..

|86| Multidentate Polymer Coatings for Compact and Homogeneous Quantum Dots with Efficient Bioconjugation
J AM CHEM SOC, 2016, 138(10): 3382-3394.
Ma, Liang. Tu, Chunlai. Phuong Le. Chitoor, Shweta. Lim, Sung Jun. Zahid, Mohammad U.. Teng, Kai Wen. Ge, Pinghua. Selvin, Paul R.. Smith, Andrew M..

|87| A Pyrene-Based, Fluorescent Three-Dimensional Covalent Organic Framework
J AM CHEM SOC, 2016, 138(10): 3302-3305.
Lin, Guiqing. Ding, Huimin. Yuan, Daqiang. Wang, Baoshan. Wang, Cheng.

|88| Pharmaceutical-Oriented Selective Synthesis of Mononitriles and Dinitriles Directly from Methyl(hetero)arenes: Access to Chiral Nitriles and Citalopram
J AM CHEM SOC, 2016, 138(10): 3294-3297.
Liu, Jie. Zheng, Hong-Xing. Yao, Chuan-Zhi. Sun, Bing-Feng. Kang, Yan-Biao.

|89| Self-Assembly of One-Dimensional Nanocrystal Superlattice Chains Mediated by Molecular Clusters
J AM CHEM SOC, 2016, 138(10): 3290-3293.
Zhang, Xianfeng. Lv, Longfei. Ji, Li. Guo, Guannan. Liu, Limin. Han, Dandan. Wang, Biwei. Tu, Yaqi. Hu, Jianhua. Yang, Dong. Dong, Angang.

|90| "Inverse" Frustrated Lewis Pairs - Activation of Dihydrogen with Organosuperbases and Moderate to Weak Lewis Acids
J AM CHEM SOC, 2016, 138(10): 3286-3289.
Mummadi, Suresh. Unruh, Daniel K.. Zhao, Jiyang. Li, Shuhua. Krempner, Clemens.

|91| Atomically Precise Alkynyl-Protected Metal Nanoclusters as a Model Catalyst: Observation of Promoting Effect of Surface Ligands on Catalysis by Metal Nanoparticles
J AM CHEM SOC, 2016, 138(10): 3278-3281.
Wang, Yu. Wan, Xian-Kai. Ren, Liting. Su, Haifeng. Li, Gang. Malola, Sami. Lin, Shuichao. Tang, Zichao. Hakkinen, Hannu. Teo, Boon K.. Wang, Quan-Ming. Zheng, Nanfeng.

|92| Tunneling Interlayer for Efficient Transport of Charges in Metal Oxide Electrodes
J AM CHEM SOC, 2016, 138(9): 3183-3189.
Chen, Jiazang. Zhang, Liping. Lam, Zhenhui. Tao, Hua Bing. Zeng, Zhiping. Yang, Hong Bin. Luo, Jianqiang. Ma, Lin. Li, Bo. Zheng, Jianfeng. Jia, Suping. Wang, Zhijian. Zhu, Zhenping. Liu, Bin.

|93| A Dual-Thermoresponsive Gemini-Type Supra-amphiphilic Macromolecular [3]Pseudorotaxane Based on Pillar[10]arene/Paraquat Cooperative Complexation
J AM CHEM SOC, 2016, 138(9): 3168-3174.
Chi, Xiaodong. Yu, Guocan. Shao, Li. Chen, Jianzhuang. Huang, Feihe.

|94| Thioether-Based Fluorescent Covalent Organic Framework for Selective Detection and Facile Removal of Mercury(II)
J AM CHEM SOC, 2016, 138(9): 3031-3037.
Ding, San-Yuan. Dong, Ming. Wang, Ya-Wen. Chen, Yan-Tao. Wang, Huai-Zhen. Su, Cheng-Yong. Wang, Wei.

|95| Metal-Metal and pi-pi Interactions Directed End-to-End Assembly of Gold Nanorods
J AM CHEM SOC, 2016, 138(9): 2989-2992.
Leung, Frankie Chi-Ming. Leung, Sammual Yu-Lut. Chung, Clive Yik-Sham. Yam, Vivian Wing-Wah.

|96| A Facile Planar Fused-Ring Electron Acceptor for As-Cast Polymer Solar Cells with 8.71% Efficiency
J AM CHEM SOC, 2016, 138(9): 2973-2976.
Lin, Yuze. He, Qiao. Zhao, Fuwen. Huo, Lijun. Mai, Jianquan. Lu, Xinhui. Su, Chun-Jen. Li, Tengfei. Wang, Jiayu. Zhu, Jingshuai. Sun, Yanming. Wang, Chunru. Zhan, Xiaowei.

|97| Discrete {Ni40} Coordination Cage: A Calixarene-Based Johnson-Type (J17) Hexadecahedron
J AM CHEM SOC, 2016, 138(9): 2969-2972.

|98| Designing a Beryllium-Free Deep-Ultraviolet Nonlinear Optical Material without a Structural Instability Problem
J AM CHEM SOC, 2016, 138(9): 2961-2964.
Zhao, Sangen. Kang, Lei. Shen, Yaoguo. Wang, Xiaodong. Asghar, Muhammad Adnan. Lin, Zheshuai. Xu, Yingying. Zeng, Siyuan. Hong, Maochun. Luo, Junhua.

|99| Nickel-Catalyzed Hydroacylation of Styrenes with Simple Aldehydes: Reaction Development and Mechanistic Insights
J AM CHEM SOC, 2016, 138(9): 2957-2960.
Xiao, Li-Jun. Fu, Xiao-Ning. Zhou, Min-Jie. Xie, Jian-Hua. Wang, Li-Xin. Xu, Xiu-Fang. Zhou, Qi-Lin.

|00| Direct Observation of Charge Separation on Anatase TiO2 Crystals with Selectively Etched {001} Facets
J AM CHEM SOC, 2016, 138(9): 2917-2920.
Liu, Xiaogang. Dong, Guojun. Li, Shaopeng. Lu, Gongxuan. Bi, Yingpu.

|01| Comproportionation Synthesis of Copper(I) Alkynyl Complexes Encapsulating Polyoxomolybdate Templates: Bowl-Shaped Cu-33 and Peanut-Shaped Cu-62 Nanoclusters
J AM CHEM SOC, 2016, 138(9): 2909-2912.
Zhang, Li-Min. Mak, Thomas C. W..

|02| Borylation of Olefin C-H Bond via Aryl to Vinyl Palladium 1,4-Migration
J AM CHEM SOC, 2016, 138(9): 2897-2900.
Hu, Tian-Jiao. Zhang, Ge. Chen, Ya-Heng. Feng, Chen-Guo. Lin, Guo-Qang.

|03| A New Polymer Nanoprobe Based on Chemiluminescence Resonance Energy Transfer for Ultrasensitive Imaging of Intrinsic Superoxide Anion in Mice
J AM CHEM SOC, 2016, 138(9): 2893-2896.
Li, Ping. Liu, Lu. Xiao, Haibin. Zhang, Wei. Wang, Lulin. Tang, Bo.

|04| Aerobic Copper-Promoted Radical-Type Cleavage of Coordinated Cyanide Anion: Nitrogen Transfer to Aldehydes To Form Nitriles
J AM CHEM SOC, 2016, 138(9): 2885-2888.
Wu, Qian. Luo, Yi. Lei, Aiwen. You, Jingsong.

|05| Capturing Unknown Substrates via in Situ Formation of Tightly Bound Bisubstrate Adducts: S-Adenosyl-vinthionine as a Functional Probe for AdoMet-Dependent Methyltransferases
J AM CHEM SOC, 2016, 138(9): 2877-2880.
Qu, Wanlu. Catcott, Kalli C.. Zhang, Kun. Liu, Shanshan. Guo, Jason J.. Ma, Jisheng. Pablo, Michael. Glick, James. Xiu, Yuan. Kenton, Nathaniel. Ma, Xiaoyu. Duclos, Richard I., Jr.. Zhou, Zhaohui Sunny.

|06| Conducting Polymer-Based Catalysts
J AM CHEM SOC, 2016, 138(9): 2868-2876.
Zhou, Qinqin. Gaoquan Shi.

|07| Highly Selective and Efficient Removal of Heavy Metals by Layered Double Hydroxide Intercalated with the MoS42- Ion
J AM CHEM SOC, 2016, 138(8): 2858-2866.
Ma, Lijiao. Wang, Qing. Islam, Saiful M.. Liu, Yingchun. Ma, Shulan. Kanatzidis, Mercouri G..

|08| Origins of Large Voltage Hysteresis in High-Energy-Density Metal Fluoride Lithium-Ion Battery Conversion Electrodes
J AM CHEM SOC, 2016, 138(8): 2838-2848.
Li, Linsen. Jacobs, Ryan. Gao, Peng. Gan, Liyang. Wang, Feng. Morgan, Dane. Jin, Song.

|09| Symmetry-Supported Magnetic Blocking at 20 K in Pentagonal Bipyramidal Dy(III) Single-Ion Magnets
J AM CHEM SOC, 2016, 138(8): 2829-2837.
Chen, Yan-Cong. Liu, Jun-Liang. Ungur, Liviu. Liu, Jiang. Li, Quan-Wen. Wang, Long-Fei. Ni, Zhao-Ping. Chibotaru, Liviu F.. Chen, Xiao-Ming. Tong, Ming-Liang.

|10| Liquid-Liquid Phase Transition in Nanoconfined Silicon Carbide
J AM CHEM SOC, 2016, 138(8): 2815-2822.
Wu, Weikang. Zhang, Leining. Liu, Sida. Ren, Hongru. Zhou, Xuyan. Li, Hui.

|11| Surface-Controlled Mono/Diselective ortho C-H Bond Activation
J AM CHEM SOC, 2016, 138(8): 2809-2814.
Li, Qing. Yang, Biao. Lin, Haiping. Aghdassi, Nabi. Miao, Kangjian. Zhang, Junjie. Zhang, Haiming. Li, Youyong. Duhm, Steffen. Fan, Jian. Chi, Lifeng.

|12| Persistent Organic Nanopores Amenable to Structural and Functional Tuning
J AM CHEM SOC, 2016, 138(8): 2749-2754.
Wei, Xiaoxi. Zhang, Guoqing. Shen, Yi. Zhong, Yulong. Liu, Rui. Yang, Na. Al-mkhaizim, Fayez Y.. Kline, Mark A.. He, Lan. Li, Minfeng. Lu, Zhong-Lin. Shao, Zhifeng. Gong, Bing.

|13| Unveiling Secrets of Overcoming the "Heteroatom Problem" in Palladium-Catalyzed Aerobic C-H Functionalization of Heterocycles: A DFT Mechanistic Study
J AM CHEM SOC, 2016, 138(8): 2712-2723.
Dang, Yanfeng. Deng, Xi. Guo, Jiandong. Song, Chunyu. Hu, Wenping. Wang, Zhi-Xiang.

|14| Pivotal Role and Regulation of Proton Transfer in Water Oxidation on Hematite Photoanodes
J AM CHEM SOC, 2016, 138(8): 2705-2711.
Zhang, Yuchao. Zhang, Hongna. Ji, Hongwei. Ma, Wanhong. Chen, Chuncheng. Zhao, Jincai.

|15| High Catalytic Activity and Chemoselectivity of Sub-nanometric Pd Clusters on Porous Nanorods of CeO2 for Hydrogenation of Nitroarenes
J AM CHEM SOC, 2016, 138(8): 2629-2637.
Zhang, Sai. Chang, Chun-Ran. Huang, Zheng-Qing. Li, Jing. Wu, Zhemin. Ma, Yuanyuan. Zhang, Zhiyun. Wang, Yong. Qu, Yongquan.

|16| Enantioselective Total Synthesis of (-)-Alstoscholarisine A
J AM CHEM SOC, 2016, 138(8): 2560-2562.
Liang, Xiao. Jiang, Shi-Zhi. Wei, Kun. Yang, Yu-Rong.

|17| Fullerene-like Polyoxotitanium Cage with High Solution Stability
J AM CHEM SOC, 2016, 138(8): 2556-2559.
Gao, Mei-Yan. Wang, Fei. Gu, Zhi-Gang. Zhang, De-Xiang. Zhang, Lei. Zhang, Jian.

|18| An Aluminum Dihydride Working as a Catalyst in Hydroboration and Dehydrocoupling
J AM CHEM SOC, 2016, 138(8): 2548-2551.
Yang, Zhi. Zhong, Mingdong. Ma, Xiaoli. Nijesh, Karikkeeriyil. De, Susmita. Parameswaran, Pattiyil. Roesky, Herbert W..

|19| An Enantioselective Oxidative C-H/C-H Cross-Coupling Reaction: Highly Efficient Method To Prepare Planar Chiral Ferrocenes
J AM CHEM SOC, 2016, 138(8): 2544-2547.
Gao, De-Wei. Gu, Qing. You, Shu-Li.

|20| A Practical Solution to Stereodefined Tetrasubstituted Olefins
J AM CHEM SOC, 2016, 138(8): 2532-2535.
Dai, Jianxin. Wang, Minyan. Chai, Guobi. Fu, Chunling. Ma, Shengming.

|21| Dopant-Free Hole-Transporting Material with a C-3h Symmetrical Truxene Core for Highly Efficient Perovskite Solar Cells
J AM CHEM SOC, 2016, 138(8): 2528-2531.
Huang, Chuyi. Fu, Weifei. Li, Chang-Zhi. Zhang, Zhongqiang. Qiu, Weiming. Shi, Minmin. Heremans, Paul. Jen, Alex K. -Y.. Chen, Hongzheng.

|22| Enhanced Thermoelectric Properties in the Counter-Doped SnTe System with Strained Endotaxial SrTe
J AM CHEM SOC, 2016, 138(7): 2366-2373.
Zhao, Li-Dong. Zhang, Xiao. Wu, Haijun. Tan, Gangjian. Pei, Yanling. Xiao, Yu. Chang, Cheng. Wu, Di. Chi, Hang. Zheng, Lei. Gong, Shengkai. Uher, Ctirad. He, Jiaqing. Kanatzidis, Mercouri G..

|23| Trimethylphosphine-Assisted Surface Fingerprinting of Metal Oxide Nanoparticle by P-31 Solid-State NMR: A Zinc Oxide Case Study
J AM CHEM SOC, 2016, 138(7): 2225-2234.
Peng, Yung-Kang. Ye, Lin. Qu, Jin. Zhang, Li. Fu, Yingyi. Teixeira, Ivo F.. McPherson, Ian James. He, Heyong. Tsang, Shik Chi Edman.

|24| Enabling Light Work in Helical Self-Assembly for Dynamic Amplification of Chirality with Photoreversibility
J AM CHEM SOC, 2016, 138(7): 2219-2224.
Cai, Yunsong. Guo, Zhiqian. Chen, Jianmei. Li, Wenlong. Zhong, Liubiao. Gao, Ya. Jiang, Lin. Chi, Lifeng. Tian, He. Zhu, Wei-Hong.

|25| The Divergent Synthesis of Nitrogen Heterocycles by Rhodium(I)-Catalyzed Intermolecular Cycloadditions of Vinyl Aziridines and Alkynes
J AM CHEM SOC, 2016, 138(7): 2178-2181.
Feng, Jian-Jun. Lin, Tao-Yan. Zhu, Chao-Ze. Wang, Huamin. Wu, Hai-Hong. Zhang, Junliang.

|26| A New ZrCuSiAs-Type Superconductor: ThFeAsN
J AM CHEM SOC, 2016, 138(7): 2170-2173.
Wang, Cao. Wang, Zhi-Cheng. Mei, Yu-Xue. Li, Yu-Ke. Li, Lin. Tang, Zhang-Tu. Liu, Yi. Zhang, Pan. Zhai, Hui-Fei. Xu, Zhu-An. Cao, Guang-Han.

|27| Nanoscale Metal-Organic Frameworks for Ratiometric Oxygen Sensing in Live Cells
J AM CHEM SOC, 2016, 138(7): 2158-2161.
Xu, Ruoyu. Wang, Youfu. Duan, Xiaopin. Lu, Kuangda. Micheroni, Daniel. Hu, Aiguo. Lin, Wenbin.

|28| Pd-Catalyzed alpha-Selective C-H Functionalization of Olefins: En Route to 4-Imino-beta-Lactams
J AM CHEM SOC, 2016, 138(7): 2146-2149.
Kong, Wei-Jun. Liu, Yue-Jin. Xu, Hui. Chen, Yan-Qiao. Dai, Hui-Xiong. Yu, Jin-Quan.

|29| A Triazole-Containing Metal-Organic Framework as a Highly Effective and Substrate Size-Dependent Catalyst for CO2 Conversion
J AM CHEM SOC, 2016, 138(7): 2142-2145.
Li, Pei-Zhou. Wang, Xiao-Jun. Liu, Jia. Lim, Jie Sheng. Zou, Ruqiang. Zhao, Yanli.

|30| Output Coupling of Perovskite Lasers from Embedded Nanoscale Plasmonic Waveguides
J AM CHEM SOC, 2016, 138(7): 2122-2125.
Li, Yong Jun. Lv, Yuanchao. Zou, Chang-Ling. Zhang, Wei. Yao, Jiannian. Zhao, Yong Sheng.

|31| Making and Remaking Dynamic 3D Structures by Shining Light on Flat Liquid Crystalline Vitrimer Films without a Mold
J AM CHEM SOC, 2016, 138(7): 2118-2121.
Yang, Yang. Pei, Zhiqiang. Li, Zhen. Wei, Yen. Ji, Yan.

|32| Generation, Characterization, and Application of Hierarchically Structured Self-Assembly Induced by the Combined Effect of Self-Emulsification and Phase Separation
J AM CHEM SOC, 2016, 138(7): 2090-2093.
Wang, Xiuyu. Hou, Yi. Yao, Li. Mingyuan Gao. Ge, Maofa.

|33| Facile Insertion of Rh and Ir into a Boron-Phenyl Bond, Leading to Boryl/Bis(phosphine) PBP Pincer Complexes
J AM CHEM SOC, 2016, 138(7): 2086-2089.
Shih, Wei -Chun. Gu, Weixing. MacInnis, Morgan C.. Timpa, Samuel D.. Bhuvanesh, Nattamai. Zhou, Jia. Ozerov, Oleg V..

|34| Mechanisms of the Antimicrobial Activities of Graphene Materials
J AM CHEM SOC, 2016, 138(7): 2064-2077.
Zou, Xuefeng. Zhang, Li. Wang, Zhaojun. Luo, Yang.

|35| n-Type Water/Alcohol-Soluble Naphthalene Diimide-Based Conjugated Polymers for High-Performance Polymer Solar Cells
J AM CHEM SOC, 2016, 138(6): 2004-2013.
Wu, Zhihong. Sun, Chen. Dong, Sheng. Jiang, Xiao-Fang. Wu, Siping. Wu, Hongbin. Yip, Hin-Lap. Huang, Fei. Cao, Yong.

|36| Electrochemistry and Electrogenerated Chemiluminescence of 1,3,5-Tri(anthracen-10-yl)-benzene-Centered Starburst Oligofluorenes
J AM CHEM SOC, 2016, 138(6): 1947-1954.
Qi, Honglan. Zhang, Chengxiao. Huang, Zhi. Wang, Lei. Wang, Weina. Bard, Allen J..

|37| Precise and Reversible Protein-Microtubule-Like Structure with Helicity Driven by Dual Supramolecular Interactions
J AM CHEM SOC, 2016, 138(6): 1932-1937.
Yang, Guang. Zhang, Xiang. Kochovski, Zdravko. Zhang, Yufei. Dai, Bin. Sakai, Fuji. Jiang, Lin. Lu, Yan. Ballauff, Matthias. Li, Xueming. Liu, Cong. Chen, Guosong. Jiang, Ming.

|38| Ultrasmall Magnetically Engineered Ag2Se Quantum. Dots for Instant Efficient Labeling and Whole-Body High-Resolution Multimodal Real-Time Tracking of Cell-Derived Microvesicles
J AM CHEM SOC, 2016, 138(6): 1893-1903.
Zhao, Jing-Ya. Chen, Gang. Gu, Yi-Ping. Cui, Ran. Zhang, Zhi-Ling. Yu, Zi-Li. Tang, Bo. Zhao, Yi-Fang. Pang, Dai-Wen.

|39| Unique Steric Effect of Geminal Bis(silane) To Control the High Exo-selectivity in Intermolecular Diels-Alder Reaction
J AM CHEM SOC, 2016, 138(6): 1877-1883.
Liu, Zengjin. Lin, Xinglong. Yang, Na. Su, Zhishan. Hu, Changwei. Xiao, Peihong. He, Yanyang. Song, Zhenlei.

|40| Observation of alpha-Helical Hydrogen-Bond Cooperativity in an Intact Protein
J AM CHEM SOC, 2016, 138(6): 1824-1827.
Li, Jingwen. Wang, Yefei. Chen, Jingfei. Liu, Zhijun. Bax, Ad. Yao, Lishan.

|41| Near-Barrierless Ammonium Bisulfate Formation via a Loop-Structure Promoted Proton-Transfer Mechanism on the Surface of Water
J AM CHEM SOC, 2016, 138(6): 1816-1819.
Li, Lei. Kumar, Manoj. Zhu, Chongqin. Zhong, Jie. Francisco, Joseph S.. Zeng, Xiao Cheng.

|42| Unprecedented Intramolecular [4+2]-Cycloaddition between a 1,3-Diene and a Diazo Ester
J AM CHEM SOC, 2016, 138(6): 1808-1811.
Qiu, Huang. Srinivas, Harathi D.. Zavalij, Peter Y.. Doyle, Michael P..

|43| Site-Specific Surface Functionalization of Gold Nanorods Using DNA Origami Clamps
J AM CHEM SOC, 2016, 138(6): 1764-1767.
Shen, Chenqi. Lan, Xiang. Lu, Xuxing. Meyer, Travis A.. Ni, Weihai. Ke, Yonggang. Wang, Qiangbin.

|44| Bioinspired Interfaces with Superwettability: From Materials to Chemistry
J AM CHEM SOC, 2016, 138(6): 1727-1748.
Su, Bin. Tian, Ye. Jiang, Lei.

|45| Total Synthesis of Marine Glycosphingolipid Vesparioside B
J AM CHEM SOC, 2016, 138(5): 1684-1688.
Gao, Peng-Cheng. Zhu, San-Yong. Cao, Hui. Yang, Jin-Song.

|46| Transition Metal Nitride Coated with Atomic Layers of Pt as a Low-Cost, Highly Stable Electrocatalyst for the Oxygen Reduction Reaction
J AM CHEM SOC, 2016, 138(5): 1575-1583.
Tian, Xinlong. Luo, Junming. Nan, Haoxiong. Zou, Haobin. Chen, Rong. Shu, Ting. Li, Xiuhua. Li, Yingwei. Song, Huiyu. Liao, Shijun. Adzic, Radoslav R..

|47| Visible-Light-Induced Alkoxyl Radical Generation Enables Selective C(sp(3))-C(sp(3)) Bond Cleavage and Functionalizations
J AM CHEM SOC, 2016, 138(5): 1514-1517.
Jia, Kunfang. Zhang, Fuyuan. Huang, Hanchu. Chen, Yiyun.

|48| Rhodium(I)-Catalyzed Highly Enantioselective Insertion of Carbenoid into Si-H: Efficient Access to Functional Chiral Silanes
J AM CHEM SOC, 2016, 138(5): 1498-1501.
Chen, Diao. Zhu, Dong-Xing. Xu, Ming-Hua.

|49| Ultrathin Icosahedral Pt-Enriched Nanocage with Excellent Oxygen Reduction Reaction Activity
J AM CHEM SOC, 2016, 138(5): 1494-1497.
He, Dong Sheng. He, Daping. Wang, Jing. Lin, Yue. Yin, Peiqun. Hong, Xun. Wu, Yuen. Yadong Li.

|50| Electrochemically Driven Surface-Confined Acid/Base Reaction for an Ultrafast H+ Supercapacitor
J AM CHEM SOC, 2016, 138(5): 1490-1493.

|51| Synthesis of 4H/fcc Noble Multimetallic Nanoribbons for Electrocatalytic Hydrogen Evolution Reaction
J AM CHEM SOC, 2016, 138(4): 1414-1419.
Fan, Zhanxi. Luo, Zhimin. Huang, Xiao. Li, Bing. Chen, Ye. Wang, Jie. Hu, Yanling. Zhang, Hua.

|52| Hollow Cobalt-Based Bimetallic Sulfide Polyhedra for Efficient All-pH-Value Electrochemical and Photocatalytic Hydrogen Evolution
J AM CHEM SOC, 2016, 138(4): 1359-1365.
Huang, Zhen-Feng. Song, Jiajia. Li, Ke. Tahir, Muhammad. Wang, Yu-Tong. Pan, Lun. Wang, Li. Zhang, Xiangwen. Zou, Ji-Jun.

|53| Hierarchical Assembly of a {(Mn15Mn4III)-Mn-II} Brucite Disc: Step-by-Step Formation and Ferrimagnetism
J AM CHEM SOC, 2016, 138(4): 1328-1334.
Deng, Yong-Kai. Su, Hai-Feng. Xu, Jia-Heng. Wang, Wen-Guang. Kurmoo, Mohamedally. Lin, Shui-Chao. Tan, Yuan-Zhi. Jia, Jiong. Sun, Di. Zheng, Lan-Sun.

|54| Physical Origins of Codon Positions That Strongly Influence Cotranslational Folding: A Framework for Controlling Nascent-Protein Folding
J AM CHEM SOC, 2016, 138(4): 1180-1195.
Sharma, Ajeet K.. Bukau, Bernd. OBrien, Edward P..

|55| Membrane-Inspired Acidically Stable Dye-Sensitized Photocathode for Solar Fuel Production
J AM CHEM SOC, 2016, 138(4): 1174-1179.
Click, Kevin A.. Beauchamp, Damian R.. Huang, Zhongjie. Chen, Weilin. Wu, Yiying.

|56| Tuning of Photoluminescence by Cation Nanosegregation in the (CaMg)(x)(NaSc)(1-x)Si2O6 Solid Solution
J AM CHEM SOC, 2016, 138(4): 1158-1161.
Xia, Zhiguo. Liu, Guokui. Wen, Jianguo. Mei, Zhigang. Balasubramanian, Mahalingam. Molokeev, Maxim S.. Peng, Licong. Gu, Lin. Miller, Dean J.. Liu, Quanlin. Poeppelmeier, Kenneth R..

|57| Electrochemiluminescence Tuned by Electron-Hole Recombination from Symmetry-Breaking in Wurtzite ZnSe
J AM CHEM SOC, 2016, 138(4): 1154-1157.
Liu, Suli. Zhang, Qinghua. Zhang, Long. Gu, Lin. Zou, Guizheng. Bao, Jianchun. Dai, Zhihui.

|58| Encapsulation of a Metal-Organic Polyhedral in the Pores of a Metal-Organic Framework
J AM CHEM SOC, 2016, 138(4): 1138-1141.
Qiu, Xuan. Zhong, Wei. Bai, Cuihua. Li, Yingwei.

|59| Relativistic Effects Break Periodicity in Group 6 Diatomic Molecules
J AM CHEM SOC, 2016, 138(4): 1126-1129.
Wang, Yi-Lei. Hu, Han-Shi. Li, Wan-Lu. Wei, Fan. Li, Jun.

|60| Broadband Tunable Microlasers Based on Controlled Intramolecular Charge-Transfer Process in Organic Supramolecular Microcrystals
J AM CHEM SOC, 2016, 138(4): 1118-1121.
Dong, Haiyun. Wei, Yanhui. Zhang, Wei. Wei, Cong. Zhang, Chunhuan. Yao, Jiannian. Zhao, Yong Sheng.

|61| Anisotropic Growth of TiO2 onto Gold Nanorods for Plasmon-Enhanced Hydrogen Production from Water Reduction
J AM CHEM SOC, 2016, 138(4): 1114-1117.
Wu, Binghui. Liu, Deyu. Mubeen, Syed. Chuong, Tracy T.. Moskovits, Martin. Stucky, Galen D..

|62| Bottom-Up Synthesis of Metalated Carbyne
J AM CHEM SOC, 2016, 138(4): 1106-1109.
Sun, Qiang. Cai, Liangliang. Wang, Shiyong. Widmer, Roland. Ju, Huanxin. Zhu, Junfa. Li, Lei. He, Yunbin. Ruffieux, Pascal. Fasel, Roman. Xu, Wei.

|63| Catalytic Promiscuity of Ancestral Esterases and Hydroxynitrile Lyases
J AM CHEM SOC, 2016, 138(3): 1046-1056.
Devamani, Titu. Rauwerdink, Alissa M.. Lunzer, Mark. Jones, Bryan J.. Mooney, Joanna L.. Tan, Maxilmilien Alaric O.. Zhang, Zhi-Jun. Xu, Jian-He. Dean, Antony M.. Kazlauskas, Romas J..

|64| Hierarchical N-Doped Carbon as CO2 Adsorbent with High CO2 Selectivity from Rationally Designed Polypyrrole Precursor
J AM CHEM SOC, 2016, 138(3): 1001-1009.
To, John W. F.. He, Jiajun. Mei, Jianguo. Haghpanah, Reza. Chen, Zheng. Kurosawa, Tadanori. Chen, Shucheng. Bae, Won-Gyu. Pan, Lijia. Tok, Jeffrey B. -H.. Wilcox, Jennifer. Bao, Zhenan.

|65| Hydroxide Solvation and Transport in Anion Exchange Membranes
J AM CHEM SOC, 2016, 138(3): 991-1000.
Chen, Chen. Tse, Ying-Lung Steve. Lindberg, Gerrick E.. Knight, Chris. Voth, Gregory A..

|66| Small-Molecule-Triggered and Light-Controlled Reversible Regulation of Enzymatic Activity
J AM CHEM SOC, 2016, 138(3): 955-961.
Tian, Tian. Song, Yanyan. Wang, Jiaqi. Fu, Boshi. He, Zhiyong. Xu, Xianqun. Li, Anling. Zhou, Xin. Wang, Shaoru. Zhou, Xiang.

|67| Proton-Promoted and Anion-Enhanced Epoxidation of Olefins by Hydrogen Peroxide in the Presence of Nonheme Manganese Catalysts
J AM CHEM SOC, 2016, 138(3): 936-943.
Miao, Chengxia. Wang, Bin. Wang, Yong. Xia, Chungu. Lee, Yong -Min. Nam, Wonwoo. Sun, Wei.

|68| Pyrazolate-Based Porphyrinic Metal-Organic Framework with Extraordinary Base-Resistance
J AM CHEM SOC, 2016, 138(3): 914-919.
Wang, Kecheng. Lv, Xiu-Liang. Feng, Dawei. Li, Jian. Chen, Shuangming. Junliang Sun. Song, Li. Xie, Yabo. Li, Jian-Rong. Zhou, Hong-Cai.

|69| Detection and Electronic Structure of Naked Actinide Complexes: Rhombic-Ring (AnN)(2) Molecules Stabilized by Delocalized pi-Bonding
J AM CHEM SOC, 2016, 138(3): 893-905.
Vlaisavljeyich, Bess. Andrews, Lester. Wang, Xuefeng. Gong, Yu. Kushto, Gary P.. Bursten, Bruce E..

|70| Ultrafast Photoinduced Interfacial Proton Coupled Electron Transfer from CdSe Quantum Dots to 4,4 '-Bipyridine
J AM CHEM SOC, 2016, 138(3): 884-892.
Chen, Jinquan. Wu, Kaifeng. Rudshteyn, Benjamin. Jia, Yanyan. Ding, Wendu. Xie, Zhao-Xiong. Batista, Victor S.. Lian, Tianquan.

|71| Chiral Frustrated Lewis Pairs Catalyzed Highly Enantioselective Hydrosilylations of 1,2-Dicarbonyl Compounds
J AM CHEM SOC, 2016, 138(3): 810-813.
Ren, Xiaoyu. Du, Haifeng.

|72| Host-Guest Chirality Interplay: A Mutually Induced Formation of a Chiral ZMOF and Its Double-Helix Polymer Guests
J AM CHEM SOC, 2016, 138(3): 786-789.
Luo, Xiaolong. Cao, Yu. Wang, Tao. Li, Guanghua. Yon, Jiangang. Yang, Yonggang. Xu, Zhongxuan. Zhang, Jian. Huo, Qisheng. Liu, Yunling. Eddaoudi, Mohamed.

|73| Observation of Resonant Quantum Magnetoelectric Effect in a Multiferroic Metal-Organic Framework
J AM CHEM SOC, 2016, 138(3): 782-785.
Tian, Ying. Shen, Shipeng. Cong, Junzhuang. Yan, Liqin. Wang, Shouguo. Sun, Young.

|74| Transformative Evolution of Organolead Triiodide Perovskite Thin Films from Strong Room-Temperature Solid-Gas Interaction between HPbl(3)-CH3NH2 Precursor Pair
J AM CHEM SOC, 2016, 138(3): 750-753.
Pang, Shuping. Zhou, Yuanyuan. Wang, Zaiwei. Yang, Mengjin. Krause, Amanda R.. Zhou, Zhongmin. Zhu, Kai. Padture, Nitin P.. Cui, Guanglei.

|75| Asymmetric Conjugate Addition of Organoboron Reagents to Common Enones Using Copper Catalysts
J AM CHEM SOC, 2016, 138(3): 742-745.
Wu, Chunlin. Yue, Guizhou. Nielsen, Christian Duc-Trieu. Xu, Kai. Hirao, Hajime. Zhou, Jianrong (Steve).

|76| Vapochromic Behavior of a Chair-Shaped Supramolecular Metallacycle with Ultra-Stability
J AM CHEM SOC, 2016, 138(3): 738-741.
Jiang, Bo. Zhang, Jing. Ma, Jian-Qiu. Zheng, Wei. Chen, Li-Jun. Sun, Bin. Li, Chao. Hu, Bing-Wen. Tan, Hongwei. Li, Xiaopeng. Yang, Hai-Bo.

|77| Non-exponential Length Dependence of Conductance in Iodide Terminated Oligothiophene Single-Molecule Tunneling Junctions
J AM CHEM SOC, 2016, 138(2): 679-687.
Xiang, Limin. Hines, Thomas. Palma, Julio L.. Lu, Xuefeng. Mujica, Vladimiro. Ratner, Mark A.. Zhou, Gang. Tao, Nongjian.

|78| Magnetic-Directed Assembly from Janus Building Blocks to Multiplex Molecular-Analogue Photonic Crystal Structures
J AM CHEM SOC, 2016, 138(2): 566-573.
Yin, Su-Na. Yang, Shengyang. Wang, Cai-Feng. Chen, Su.

|79| Sequence-Dependent Structure/Function Relationships, of Catalytic Peptide-Enabled Gold Nanoparticles Generated under Ambient Synthetic Conditions
J AM CHEM SOC, 2016, 138(2): 540-548.
Bedford, Nicholas M.. Hughes, Zak E.. Tang, Zhenghua. Li, Yue. Briggs, Beverly D.. Ren, Yang. Swihart, Mark T.. Petkov, Valeri G.. Naik, Rajesh R.. Knecht, Marc R.. Walsh, Tiffany R..

|80| Palladium-Catalyzed C-H Arylation of Indoles at the C7 Position
J AM CHEM SOC, 2016, 138(2): 495-498.
Yang, Youqing. Qiu, Xiaodong. Zhao, Yue. Mu, Yucheng. Shi, Zhuangzhi.

|81| Mechanism of Rh-2(II)-Catalyzed Indole Formation: The Catalyst Does Not Control Product Selectivity
J AM CHEM SOC, 2016, 138(2): 487-490.
Harrison, Jason G.. Gutierrez, Osvaldo. Jana, Navendu. Driver, Tom G.. Tantillo, Dean J..

|82| Highly Selective Artificial K+ Channels: An Example of Selectivity-Induced Transmembrane Potential
J AM CHEM SOC, 2016, 138(1): 426-432.
Gilles, Arnaud. Barboiu, Mihail.

|83| Activation of Chiral (Salen)AlCl Complex by Phosphorane for Highly Enantioselective Cyanosilylation of Ketones and Enones
J AM CHEM SOC, 2016, 138(1): 416-425.
Zeng, Xing-Ping. Cao, Zhong-Yan. Wang, Xin. Chen, Long. Zhou, Feng. Zhu, Feng. Wang, Cui-Hong. Zhou, Jian.

|84| Deciphering the Biosynthetic Origin of L-allo-Isoleucine
J AM CHEM SOC, 2016, 138(1): 408-415.
Li, Qinglian. Qin, Xiangjing. Liu, Jing. Gui, Chun. Wang, Bo. Li, Jie. Ju, Jianhua.

|85| Quantitative Reactivity Scales for Dynamic Covalent and Systems Chemistry
J AM CHEM SOC, 2016, 138(1): 381-389.
Zhou, Yuntao. Li, Lijie. Ye, Hebo. Zhang, Ling. You, Lei.

|86| High-Performance Solution-Processed Non-Fullerene Organic Solar Cells Based on Selenophene-Containing Perylene Bisimide Acceptor
J AM CHEM SOC, 2016, 138(1): 375-380.
Meng, Dong. Sun, Dan. Zhong, Chengmei. Liu, Tao. Fan, Bingbing. Huo, Lijun. Li, Yan. Jiang, Wei. Choi, Hyosung. Kim, Taehyo. Kim, Jin Young. Sun, Yanming. Wang, Zhaohui. Heeger, Alan J..

|87| Enantioselective Rh-Catalyzed Carboacylation of C=N Bonds via C-C Activation of Benzocyclobutenones
J AM CHEM SOC, 2016, 138(1): 369-374.
Deng, Lin. Xu, Tao. Lo, Hongbo. Done, Guangbin.

|88| Dual-Mode Ultrasensitive Quantification of MicroRNA in Living Cells by Chiroplasmonic Nanopyramids Self-Assembled from Gold and Upconversion Nanoparticles
J AM CHEM SOC, 2016, 138(1): 306-312.
Li, Si. Xu, Liguang. Ma, Wei. Wu, Xiaoling. Sun, Maozhong. Kuang, Hua. Wang, Libing. Kotov, Nicholas A.. Xu, Chuanlai.

|89| Optical Anisotropy of Black Phosphorus in the Visible Regime
J AM CHEM SOC, 2016, 138(1): 300-305.
Mao, Nannan. Tang, Jingyi. Xie, Liming. Wu, Juanxia. Han, Bowen. Lin, Jingjing. Deng, Shibin. Ji, Wei. Xu, Hua. Liu, Kaihui. Tong, Lianming. Zhang, Jin.

|90| Regiodivergent Enantioselective gamma-Additions of Oxazolones to 2,3-Butadienoates Catalyzed by Phosphines: Synthesis of alpha,alpha-Disubstituted alpha-Amino Acids and N,O-Acetal Derivatives
J AM CHEM SOC, 2016, 138(1): 265-271.
Wang, Tianli. Yu, Zhaoyuan. Hoon, Ding Long. Phee, Claire Yan. Lan, Yu. Lu, Yixin.

|91| Tunable Photothermal Actuators Based on a Pre-programmed Aligned Nanostructure
J AM CHEM SOC, 2016, 138(1): 225-230.
Deng, Jue. Li, Jianfeng. Chen, Peining. Fang, Xin. Sun, Xuemei. Jiang, Yishu. Weng, Wei. Wang, Bingjie. Peng, Huisheng.

|92| Entrapping a Group-VB Transition Metal, Vanadium, within an Endohedral Metallofullerene: VxSc3-xN@I-h-C-80 (x=1, 2)
J AM CHEM SOC, 2016, 138(1): 207-214.
Wei, Tao. Wang, Song. Lu, Xing. Tan, Yuanzhi. Huang, Jing. Liu, Fupin. Li, Qunxiang. Xie, Suyuan. Yang, Shangfeng.

|93| Significant Improvement of Semiconducting Performance of the Diketopyrrolopyrrole-Quaterthiophene Conjugated Polymer through Side-Chain Engineering via Hydrogen-Bonding
J AM CHEM SOC, 2016, 138(1): 173-185.
Yao, Jingjing. Yu, Chenmin. Liu, Zitong. Luo, Hewei. Yang, Yang. Guanxin Zhang. Deqing Zhang.

|94| Selective Double Carbomagnesiation of Internal Alkynes Catalyzed by Iron-N-Heterocyclic Carbene Complexes: A Convenient Method to Highly Substituted 1,3-Dienyl Magnesium Reagents
J AM CHEM SOC, 2016, 138(1): 112-115.
Liu, Yuesheng. Wang, Lijun. Deng, Liang.

|95| Nanoparticles with Near-Infrared Emission Enhanced by Pillararene-Based Molecular Recognition in Water
J AM CHEM SOC, 2016, 138(1): 80-83.
Shi, Bingbing. Jie, Kecheng. Zhou, Yujuan. Zhou, Jiong. Xia, Danyu. Huang, Feihe.

|96| Synthesis and Liquid-Crystal Behavior of Bent Colloidal Silica Rods
J AM CHEM SOC, 2016, 138(1): 68-71.
Yang, Yang. Chen, Guangdong. Martinez-Miranda, Luz J.. Yu, Hua. Liu, Kun. Nie, Zhihong.

|97| Aromatic Dicupra[10]annulenes
J AM CHEM SOC, 2016, 138(1): 60-63.
Wei, Junnian. Zhang, Yongliang. Chi, Yue. Liu, Liang. Zhang, Wen-Xiong. Xi, Zhenfeng.

|98| Strong Metal-Support Interactions between Gold Nanoparticles and Nonoxides
J AM CHEM SOC, 2016, 138(1): 56-59.
Tang, Hailian. Wei, Jiake. Liu, Fei. Qiao, Botao. Pan, Xiaoli. Li, Lin. Liu, Jingyue. Wang, Junhu. Zhang, Tao.
期刊影响因子

14.400 (2023)
15.000 (2022)
16.383 (2021)
15.419 (2020)
14.612 (2019)
14.695 (2018)
14.357 (2017)
13.858 (2016)
13.038 (2015)
12.113 (2014)
11.444 (2013)
10.677 (2012)
9.907 (2011)
9.019 (2010)
8.580 (2009)
8.091 (2008)
7.885 (2007)
7.696 (2006)
7.419 (2005)
6.903 (2004)
6.516 (2003)
6.201 (2002)
6.079 (2001)
6.025 (2000)
20240723102159515389