首页进展学者团队单位课程获奖名片城市微信平台开放平台数据平台公益平台英华会议
|  返回期刊首页JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY
JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY

期刊名缩写:J AM CHEM SOC
2017 - 期刊发表

|01| On the Origin of Ionic Rectification in DNA-Stuffed Nanopores: The Breaking and Retrieving Symmetry
J AM CHEM SOC, 2017, 139(51): 18739-18746.
Jiang, Yanan. Feng, Yaping. Su, Jianjian. Nie, Jingxin. Cao, Liuxuan. Mao, Lanqun. Lei Jiang. Wei Guo.

|02| Remarkable Roles of Cu To Synergistically Optimize Phonon and Carrier Transport in n-Type PbTe-Cu2Te
J AM CHEM SOC, 2017, 139(51): 18732-18738.
Xiao, Yu. Wu, Haijun. Li, Wei. Yin, Meijie. Pei, Yanling. Zhang, Yang. Fu, Liangwei. Chen, Yuexing. Pennycook, Stephen J.. Huang, Li. He, Jiaqing. Zhao, Li-Dong.

|03| How Solid-Electrolyte Interphase Forms in Aqueous Electrolytes
J AM CHEM SOC, 2017, 139(51): 18670-18680.
Suo, Liumin. Oh, Dahyun. Lin, Yuxiao. Zhuo, Zengqing. Borodin, Oleg. Gao, Tao. Wang, Fei. Kushima, Akihiro. Wang, Ziqing. Kim, Ho-Cheol. Qi, Yue. Yang, Wanli. Pan, Feng. Li, Ju. Xu, Kang. Wang, Chunsheng.

|04| "Double-Cable" Conjugated Polymers with Linear Backbone toward High Quantum Efficiencies in Single-Component Polymer Solar Cells
J AM CHEM SOC, 2017, 139(51): 18647-18656.
Feng, Guitao. Li, Junyu. Colberts, Fallon J. M.. Li, Mengmeng. Zhang, Jianqi. Yang, Fan. Jin, Yingzhi. Zhang, Fengling. Janssen, Rene A. J.. Li, Cheng. Li, Weiwei.

|05| Topologically Directed Assemblies of Semiconducting Sphere Rod Conjugates
J AM CHEM SOC, 2017, 139(51): 18616-18622.
Lin, Zhiwei. Yang, Xing. Xu, Hui. Sakurai, Tsuneaki. Matsuda, Wakana. Seki, Shu. Zhou, Yangbin. Sun, Jian. Wu, Kuan-Yi. Yan, Xiao-Yun. Zhang, Ruimeng. Huang, Mingjun. Mao, Jialin. Wesdemiotis, Chrys. Aida, Takuzo. Zhang, Wei. Cheng, Stephen Z. D..

|06| Selective Cation Exchange Enabled Growth of Lanthanide Core/Shell Nanoparticles with Dissimilar Structure
J AM CHEM SOC, 2017, 139(51): 18492-18495.
Dong, Hao. Sun, Ling-Dong. Li, Lin-Dong. Si, Rui. Liu, Rui. Yan, Chun-Hua.

|07| Chemical Cosubstitution-Oriented Design of Rare-Earth Borates as Potential Ultraviolet Nonlinear Optical Materials
J AM CHEM SOC, 2017, 139(50): 18397-18405.
Mutailipu, Miriding. Xie, Zhiqing. Su, Xin. Zhang, Min. Wang, Ying. Yang, Zhihua. Janjua, Muhammad Ramzan Saeed Ashraf. Pan, Shilie.

|08| Modification of Transition-Metal Redox by Interstitial Water in Hexacyanometalate Electrodes for Sodium-Ion Batteries
J AM CHEM SOC, 2017, 139(50): 18358-18364.
Wu, Jinpeng. Song, Jie. Dai, Kehua. Zhuo, Zengqing. Wray, L. Andrew. Liu, Gao. Shen, Zhi-xun. Zeng, Rong. Lu, Yuhao. Yang, Wanli.

|09| Direct Observation of Photoinduced Ultrafast Generation of Singlet and Triplet Quinone Methides in Aqueous Solutions and Insight into the Roles of Acidic and Basic Sites in Quinone Methide Formation
J AM CHEM SOC, 2017, 139(50): 18349-18357.
Ma, Jiani. Zhang, Xiting. Basaric, Nikola. Phillips, David Lee.

|10| Irradiation-Induced Heck Reaction of Unactivated Alkyl Halides at Room Temperature
J AM CHEM SOC, 2017, 139(50): 18307-18312.
Wang, Guang-Zu. Shang, Rui. Cheng, Wan-Min. Fe, Yao.

|11| Widely Applicable Hydrofluorination of Alkenes via Bifunctional Activation of Hydrogen Fluoride
J AM CHEM SOC, 2017, 139(50): 18202-18205.
Lu, Zhichao. Zeng, Xiaojun. Hammond, Gerald B.. Xu, Bo.

|12| Thiolation Protein-Based Transfer of Indolyl to a Ribosomally Synthesized Polythiazolyl Peptide Intermediate during the Biosynthesis of the Side-Ring System of Nosiheptide
J AM CHEM SOC, 2017, 139(50): 18186-18189.
Qiu, Yanping. Du, Yanan. Zhang, Fang. Liao, Rijing. Zhou, Shuaixiang. Peng, Chao. Guo, Yinlong. Liu, Wen.

|13| A Gigantic Molecular Wheel of {Gd-140}: A New Member of the Molecular Wheel Family
J AM CHEM SOC, 2017, 139(50): 18178-18181.
Zheng, Xiu-Ying. Jiang, You-Hong. Zhuang, Gui-Lin. Liu, Da-Peng. Liao, Hong-Gang. Kong, Xiang-Jian. Long, La-Sheng. Zheng, Lan-Sun.

|14| Ni-Al Bimetallic Catalyzed Enantioselective Cycloaddition of Cyclopropyl Carboxamide with Alkyne
J AM CHEM SOC, 2017, 139(50): 18150-18153.
Liu, Qi-Sheng. Wang, De-Yin. Yang, Zhi-Jun. Luan, Yu-Xin. Yang, Jin-Fei. Li, Jiang-Fei. Pu, You-Ge. Ye, Mengchun.

|15| Molecular Face-Rotating Cube with Emergent Chiral and Fluorescence Properties
J AM CHEM SOC, 2017, 139(50): 18142-18145.
Qu, Hang. Wang, Yu. Li, Zhihao. Wang, Xinchang. Fang, Hongxun. Tian, Zhongqun. Cao, Xiaoyu.

|16| Molecular Scaffolding Strategy with Synergistic Active Centers To Facilitate Electrocatalytic CO2 Reduction to Hydrocarbon/Alcohol
J AM CHEM SOC, 2017, 139(49): 18093-18100.
Jiao, Yan. Zheng, Yao. Chen, Ping. Jaroniec, Mietek. Qiao, Shi-Zhang.

|17| Large Piezoelectric Effect in a Lead-Free Molecular Ferroelectric Thin Film
J AM CHEM SOC, 2017, 139(49): 18071-18077.
Liao, Wei-Qiang. Tang, Yuan-Yuan. Li, Peng-Fei. You, Yu-Meng. Xiong, Ren-Gen.

|18| Quantitative Evidence for Lanthanide-Oxygen Orbital Mixing in CeO2, PrO2, and TbO2
J AM CHEM SOC, 2017, 139(49): 18052-18064.
Minasian, Stefan G.. Batista, Enrique R.. Booth, Corwin H.. Clark, David L.. Keith, Jason M.. Kozimor, Stosh A.. Lukens, Wayne W.. Martin, Richard L.. Shuh, David K.. Stieber, S. Chantal E.. Tylisczcak, Tolek. Wen, Xiao-dong.

|19| Partially Oxidized SnS2 Atomic Layers Achieving Efficient Visible-Light-Driven CO2 Reduction
J AM CHEM SOC, 2017, 139(49): 18044-18051.
Jiao, Xingchen. Li, Xiaodong. Jin, Xiuyu. Sun, Yongfu. Xu, Jiaqi. Liang, Liang. Ju, Huanxin. Zhu, Junfa. Pan, Yang. Yan, Wensheng. Lin, Yue. Xie, Yi.

|20| Proton-Driven Intercalation and Ion Substitution Utilizing Solid-State Electrochemical Reaction
J AM CHEM SOC, 2017, 139(49): 17987-17993.
Fujioka, Masaya. Wu, Chuanbao. Kubo, Naoki. Zhao, Gaoyang. Inoish, Atsushi. Okada, Shigeto. Demura, Satoshi. Sakata, Hideaki. Ishimaru, Manabu. Kaiju, Hideo. Nishii, Junji.

|21| Boosting Hot Electrons in Hetero-superstructures for Plasmon-Enhanced Catalysis
J AM CHEM SOC, 2017, 139(49): 17964-17972.
Guo, Jun. Zhang, Yin. Shi, Lin. Zhu, Yanfei. Mideksa, Megersa F.. Hou, Ke. Zhao, Wenshi. Wang, Dawei. Zhao, Meiting. Zhang, Xiaofei. Lv, Jiawei. Zhang, Jianqi. Wang, Xiaoli. Zhiyong Tang.

|22| Iron-Catalyzed 1,2-Selective Hydroboration of N-Heteroarenes
J AM CHEM SOC, 2017, 139(49): 17775-17778.
Zhang, Fanjun. Song, Heng. Zhuang, Xuewen. Tung, Chen-Ho. Wang, Wenguang.

|23| Three-Dimensional Ionic Covalent Organic Frameworks for Rapid, Reversible, and Selective Ion Exchange
J AM CHEM SOC, 2017, 139(49): 17771-17774.
Li, Zonglong. Li, Hui. Guan, Xinyu. Tang, Junjie. Yusran, Yusran. Li, Zhan. Xue, Ming. Fang, Qjanrong. Yan, Yushan. Valtchev, Valentin. Shilun Qiu.

|24| Nonchelated Phosphoniomethylidene Complexes of Scandium and Lutetium
J AM CHEM SOC, 2017, 139(49): 17759-17762.
Mao, Weiqing. Xiang, Li. Maron, Laurent. Leng, Xuebing. Chen, Yaofeng.

|25| Molecular Iridium Complexes in Metal-Organic Frameworks Catalyze CO2 Hydrogenation via Concerted Proton and Hydride Transfer
J AM CHEM SOC, 2017, 139(49): 17747-17750.
An, Bing. Zeng, Lingzhen. Jia, Mei. Li, Zhe. Lin, Zekai. Song, Yang. Zhou, Yang. Cheng, Jun. Wang, Cheng. Lin, Wenbin.

|26| Blue Thermally Activated Delayed Fluorescence Polymers with Nonconjugated Backbone and Through-Space Charge Transfer Effect
J AM CHEM SOC, 2017, 139(49): 17739-17742.

|27| Regioregular Bis-Pyridal[2,1,3]thiadiazole-Based Semiconducting Polymer for High-Performance Ambipolar Transistors
J AM CHEM SOC, 2017, 139(49): 17735-17738.
Zhu, Chunguang. Zhao, Zhiyuan. Chen, Huajie. Zheng, Liping. Li, Xiaolin. Chen, Jinyang. Sun, Yanming. Liu, Feng. Guo, Yunlong. Yunqi Liu.

|28| Isolable Borane-Based Diradical and Triradical Fused by a Diamagnetic Transition Metal Ion
J AM CHEM SOC, 2017, 139(49): 17723-17726.
Wang, Lei. Li, Jing. Zhang, Li. Fang, Yong. Chen, Chao. Zhao, Yue. Song, You. Deng, Liang. Tan, Gengwen. Wang, Xinping. Power, Philip P..

|29| Transfer and Dynamic Inversion of Coassembled Supramolecular Chirality through 2D-Sheet to Rolled-Up Tubular Structure
J AM CHEM SOC, 2017, 139(49): 17711-17714.
Choi, Heekyoung. Cho, Kang Jin. Seo, Hyowon. Ahn, Junho. Liu, Jinying. Lee, Shim Sung. Kim, Hyungjun. Feng, Chuanliang. Jung, Jong Hwa.

|30| On-Surface Cyclization of ortho-Dihalotetracenes to Four- and Six-Membered Rings
J AM CHEM SOC, 2017, 139(48): 17617-17623.
Sanchez-Sanchez, Carlos. Nicolai, Adrien. Rossel, Frederic. Cai, Jinming. Liu, Junzhi. Feng, Xinliang. Muellen, Klaus. Ruffieux, Pascal. Fasel, Roman. Meunier, Vincent.

|31| Unique Transformation from Graphene to Carbide on Re(0001) Induced by Strong Carbon-Metal Interaction
J AM CHEM SOC, 2017, 139(48): 17574-17581.
Qi, Yue. Meng, Caixia. Xu, Xiaozhi. Deng, Bing. Han, Nannan. Liu, Mengxi. Hong, Min. Ning, Yanxiao. Liu, Kaihui. Zhao, Jijun. Fu, Qiang. Li, Yuanchang. Zhang, Yanfeng. Liu, Zhongfan.

|32| Real-Time Imaging of Single-Molecule Enzyme Cascade Using a DNA Origami Raft
J AM CHEM SOC, 2017, 139(48): 17525-17532.
Sun, Lele. Gao, Yanjing. Xu, Yan. Chao, Jie. Huajie Liu. Wang, Lianhui. Li, Di. Chunhai Fan.

|33| Probing the Impact of Solvation on Photoexcited Spin Crossover Complexes with High-Precision X-ray Transient Absorption Spectroscopy
J AM CHEM SOC, 2017, 139(48): 17518-17524.
Liu, Cunming. Zhang, Jianxin. Daku, Latevi M. Lawson. Gosztola, David. Canton, Sophie E.. Zhang, Xiaoyi.

|34| Ionic Liquid Droplet Microreactor for Catalysis Reactions Not at Equilibrium
J AM CHEM SOC, 2017, 139(48): 17387-17396.
Zhang, Ming. Ettelaie, Rammile. Yan, Tao. Suojiang Zhang. Cheng, Fangqin. Binks, Bernard P.. Yang, Hengquan.

|35| General Method of Manipulating Formation, Composition, and Morphology of Solid-Electrolyte Interphases for Stable Li-Alloy Anodes
J AM CHEM SOC, 2017, 139(48): 17359-17367.
Gao, Yue. Yi, Ran. Li, Yuguang C.. Song, Jiangxuan. Chen, Shuru. Huang, Qingquan. Mallouk, Thomas E.. Wang, Donghai.

|36| Interplay between Localized and Free Charge Carriers Can Explain Hot Fluorescence in the CH3NH3PbBr3 Perovskite: Time-Domain Ab Initio Analysis
J AM CHEM SOC, 2017, 139(48): 17327-17333.
Zhang, Zhaosheng. Long, Run. Tokina, Marina V.. Prezhdo, Oleg V..

|37| Formation of Hierarchical In2S3-CdIn2S4 Heterostructured Nanotubes for Efficient and Stable Visible Light CO2 Reduction
J AM CHEM SOC, 2017, 139(48): 17305-17308.
Wang, Sibo. Guan, Bu Yuan. Lu, Yan. Xiongwen Lou.

|38| Design of N-Coordinated Dual-Metal Sites: A Stable and Active Pt-Free Catalyst for Acidic Oxygen Reduction Reaction
J AM CHEM SOC, 2017, 139(48): 17281-17284.
Wang, Jing. Huang, Zhengqing. Liu, Wei. Chang, Chunran. Tang, Haolin. Li, Zhijun. Chen, Wenxing. Jia, Chunjiang. Yao, Tao. Wei, Shiqiang. Wu, Yuen. Lie, Yadong.

|39| Opening the Cages of Faujasite-Type Zeolite
J AM CHEM SOC, 2017, 139(48): 17273-17276.
Qin, Zhengxing. Cychosz, Katie A.. Melinte, Georgian. El Siblani, Hussein. Gilson, Jean-Pierre. Thommes, Matthias. Fernandez, Christian. Mintova, Svetlana. Ersen, Ovidiu. Valtchev, Valentin.

|40| Hollow N-Doped Carbon Spheres with Isolated Cobalt Single Atomic Sites: Superior Electrocatalysts for Oxygen Reduction
J AM CHEM SOC, 2017, 139(48): 17269-17272.
Han, Yunhu. Wang, Yang-Gang. Chen, Wenxing. Xu, Ruirui. Zheng, Lirong. Zhang, Jian. Luo, Jun. Shen, Rong-An. Zhu, Youqi. Cheong, Weng-Chon. Chen, Chen. Qing Peng. Dingsheng Wang. Yadong Li.

|41| Aromatic Extension at 2,6-Positions of Anthracene toward an Elegant Strategy for Organic Semiconductors with Efficient Charge Transport and Strong Solid State Emission
J AM CHEM SOC, 2017, 139(48): 17261-17264.
Li, Jie. Zhou, Ke. Liu, Jie. Zhen, Yonggang. Li Liu. Jidong Zhang. Huanli Dong*. Zhang, Xiaotao. Jiang, Lang. Wenping Hu*.

|42| Visible-Light-Activated Asymmetric beta-C-H Functionalization of Acceptor-Substituted Ketones with 1,2-Dicarbonyl Compounds
J AM CHEM SOC, 2017, 139(48): 17245-17248.
Ma, Jiajia. Rosales, Anthony R.. Huang, Xiaoqiang. Harms, Klaus. Riedel, Radostan. Wiest, Olaf. Meggers, Eric.

|43| Two-Dimensional Semiconducting Boron Monolayers
J AM CHEM SOC, 2017, 139(48): 17233-17236.
Xu, Shao-Gang. Li, Xiao-Tian. Zhao, Yu-Jun. Liao, Ji-Hai. Xu, Wang-Ping. Yang, Xiao-Bao. Xu, Hu.

|44| N-6-Allyladenosine: A New Small Molecule for RNA Labeling Identified by Mutation Assay
J AM CHEM SOC, 2017, 139(48): 17213-17216.
Shu, Xiao. Dai, Qing. Wu, Tong. Bothwell, Ian R.. Yue, Yanan. Zhang, Zezhou. Cao, Jie. Fei, Qili. Luo, Minkui. He, Chuan. Liu, Jianzhao.

|45| Electronic Effects on Room-Temperature, Gas-Phase C-H Bond Activations by Cluster Oxides and Metal Carbides: The Methane Challenge
J AM CHEM SOC, 2017, 139(48): 17201-17212.
Schwarz, Helmut. Shaik, Sason. Li, Jilai.

|46| A General Strategy Toward Highly Fluorogenic Bioprobes Emitting across the Visible Spectrum
J AM CHEM SOC, 2017, 139(29): 10157-10163.
Chen, Haoliang. He, Xiujing. Su, Meihui. Zhai, Wenhao. Zhang, Hao. Li, Changhua.

|47| Dramatic Differences in Aggregation-Induced Emission and Supramolecular Polymerizability of Tetraphenylethene-Based Stereoisomers
J AM CHEM SOC, 2017, 139(29): 10150-10156.
Peng, Hui-Qing. Zheng, Xiaoyan. Han, Ting. Kwok, Ryan T. K.. Lam, Jacky W. Y.. Huang, Xuhui. Benzhong Tang.

|48| In Situ Observation and Electrochemical Study of Encapsulated Sulfur Nanoparticles by MoS2 Flakes
J AM CHEM SOC, 2017, 139(29): 10133-10141.
Tang, Wei. Chen, Zhongxin. Tian, Bingbing. Lee, Hyun-Wook. Zhao, Xiaoxu. Fan, Xiaofeng. Fan, Yanchen. Leng, Kai. Peng, Chengxin. Kin, Min-Ho. Li, Meng. Lin, Ming. Su, Jie. Chen, Jianyi. Jeong, Hu Young. Yin, Xuesong. Zhang, Qianfan. Zhou, Wu. Loh, Kian Ping. Zheng, Guangyuan Wesley.

|49| Pressure Effects on Structure and Optical Properties in Cesium Lead Bromide Perovskite Nanocrystals
J AM CHEM SOC, 2017, 139(29): 10087-10094.
Xiao, Guanjun. Cao, Ye. Qi, Guangyu. Wang, Lingrui. Liu, Chuang. Ma, Zhiwei. Yang, Xinyi. Sui, Yongming. Zheng, Weitao. Zou, Bo.

|50| Alkaline Earth-Centered CO Homologation, Reduction, and Amine Carbonylation
J AM CHEM SOC, 2017, 139(29): 10036-10054.
Anker, Mathew D.. Kefalidis, Christos E.. Yang, Yan. Fang, Jian. Hill, Michael S.. Mahon, Mary F.. Maron, Laurent.

|51| Transfer Channel of Photoinduced Holes on a TiO2 Surface As Revealed by Solid-State Nuclear Magnetic Resonance and Electron Spin Resonance Spectroscopy
J AM CHEM SOC, 2017, 139(29): 10020-10028.
Liu, Fen. Feng, Ningdong. Wang, Qiang. Xu, Jun. Qi, Guodong. Wang, Chao. Deng, Feng.

|52| Symmetry-Breaking for Formation of Rectangular CdSe Two-Dimensional Nanocrystals in Zinc-Blende Structure
J AM CHEM SOC, 2017, 139(29): 10009-10019.
Chen, Yiya. Chen, Dongdong. Li, Zheng. Peng, Xiaogang.

|53| Lu-2@C-2n (2n=82, 84, 86): Crystallographic Evidence of Direct Lu-Lu Bonding between Two Divalent Lutetium Ions Inside Fullerene Cages
J AM CHEM SOC, 2017, 139(29): 9979-9984.
Shen, Wangqiang. Bao, Lipiao. Wu, Yongbo. Pan, Changwang. Zhao, Shasha. Fang, Hongyun. Xie, Yunpeng. Jin, Peng. Peng, Ping. Li, Fang-Fang. Lu, Xing.

|54| A Fissionable Artificial Eukaryote-like Cell Model
J AM CHEM SOC, 2017, 139(29): 9955-9960.
Zong, Wei. Ma, Shenghua. Zhang, Xunan. Wang, Xuejing. Li, Qingchuan. Han, Xiaojun.

|55| Large Area Co-Assembly of Nanowires fo r Flexible Transparent Smart Windows
J AM CHEM SOC, 2017, 139(29): 9921-9926.
Wang, Jin-Long. Lu, Yi-Ruo. Li, Hui-Hui. Jianwei Liu. Shuhong Yu.

|56| High Efficiency Near-Infrared and Semitransparent Non-Fullerene Acceptor Organic Photovoltaic Cells
J AM CHEM SOC, 2017, 139(47): 17114-17119.
Li, Yongxi. Lin, Jiu-Dong. Che, Xiaozhou. Qu, Yue. Liu, Feng. Liao, Liang-Sheng. Forrest, Stephen R..

|57| Synthesis of Ultrafine and Highly Dispersed Metal Nanoparticles Confined in a Thioether-Containing Covalent Organic Framework and Their Catalytic Applications
J AM CHEM SOC, 2017, 139(47): 17082-17088.
Lu, Shuanglong. Hu, Yiming. Wan, Shun. McCaffrey, Ryan. Jin, Yinghua. Gu, Hongwei. Zhang, Wei.

|58| Mitochondrial Imaging with Combined Fluorescence and Stimulated Raman Scattering Microscopy Using a Probe of the Aggregation-Induced Emission Characteristic
J AM CHEM SOC, 2017, 139(47): 17022-17030.
Li, Xuesong. Jiang, Meijuan. Lam, Jacky W. Y.. Benzhong Tang. Qu, Jianan Y..

|59| Highly Regio- and Enantioselective Copper-Catalyzed Reductive Hydroxymethylation of Styrenes and 1,3-Dienes with CO2
J AM CHEM SOC, 2017, 139(47): 17011-17014.
Gui, Yong-Yuan. Hu, Naifu. Chen, Xiao-Wang. Liao, Li-Li. Ju, Tao. Ye, Jian-Heng. Zhang, Zhen. Li, Jing. Yu, Da-Gang.

|60| Sequencing the Dermatan Sulfate Chain of Decorin
J AM CHEM SOC, 2017, 139(46): 16986-16995.
Yu, Yanlei. Duan, Jiana. Leach, Franklin E., III. Toida, Toshihiko. Higashi, Kyohei. Zhang, Hong. Zhang, Fuming. Amster, I. Jonathan. Linhardt, Robert J..

|61| Ionization and Anion-pi(+) Interaction: A New Strategy for Structural Design of Aggregation-Induced Emission Luminogens
J AM CHEM SOC, 2017, 139(46): 16974-16979.
Wang, Jianguo. Gu, Xinggui. Zhang, Pengfei. Huang, Xiaobo. Zheng, Xiaoyan. Chen, Ming. Feng, Haitao. Kwok, Ryan T. K.. Lam, Jacky W. Y.. Benzhong Tang.

|62| Cooperative Trimerization of Carbon Monoxide by Lithium and Samarium Boryls
J AM CHEM SOC, 2017, 139(46): 16967-16973.
Wang, Baoli. Luo, Gen. Nishiura, Masayoshi. Luo, Yi. Hou, Zhaomin.

|63| Control the Structure of Zr-Tetracarboxylate Frameworks through Steric Tuning
J AM CHEM SOC, 2017, 139(46): 16939-16945.
Pang, Jiandong. Yuan, Shuai. Qin, Junsheng. Liu, Caiping. Lollar, Christina. Wu, Mingyan. Yuan, Daqiang. Zhou, Hong-Cai. Hong, Maochun.

|64| Collision Dynamics during the Electrooxidation of Individual Silver Nanoparticles
J AM CHEM SOC, 2017, 139(46): 16923-16931.
Robinson, Donald A.. Liu, Yuwen. Edwards, Martin A.. Vitti, Nicholas J.. Oja, Stephen M.. Zhang, Bo. White, Henry S..

|65| Cucurbit[7]uril-Driven Host-Guest Chemistry for Reversible Intervention of 5-Formylcytosine-Targeted Biochemical Reactions
J AM CHEM SOC, 2017, 139(46): 16903-16912.
Wang, Shao-Ru. Song, Yan-Yan. Wei, Lai. Liu, Chao-Xing. Fu, Bo-Shi. Wang, Jia-Qi. Yang, Xi-Ran. Liu, Yi-Nong. Liu, Si-Min. Tian, Tian. Zhou, Xiang.

|66| Water-Soluble and Ultrastable Ti4L6 Tetrahedron with Coordination Assembly Function
J AM CHEM SOC, 2017, 139(46): 16845-16851.
He, Yan-Ping. Yuan, Lv-Bing. Chen, Guang-Hui. Lin, Qi-Pu. Wang, Fei. Zhang, Lei. Zhang, Jian.

|67| Control of Fullerene Crystallization from 2D to 3D through Combined Solvent and Template Effects
J AM CHEM SOC, 2017, 139(46): 16732-16740.
Cui, Daling. Ebrahimi, Maryam. Rosei, Federico. Macleod, Jennifer M..

|68| Colloidal Synthesis of Air-Stable Alloyed CsSn1-xPxI3 Perovskite Nanocrystals for Use in Solar Cells
J AM CHEM SOC, 2017, 139(46): 16708-16719.
Liu, Feng. Ding, Chao. Zhang, Yaohong. Ripolles, Teresa S.. Kamisaka, Taichi. Toyoda, Taro. Hayase, Shuzi. Minemoto, Takashi. Yoshino, Kenji. Dai, Songyuan. Yanagida, Masatoshi. Noguchi, Hidenori. Shen, Qing.

|69| Bimodal Evans-Polanyi Relationships in Dioxirane Oxidations of sp(3) C-H: Non-perfect Synchronization in Generation of Delocalized Radical Intermediates
J AM CHEM SOC, 2017, 139(46): 16650-16656.
Liu, Fengjiao. Yang, Zhongyue. Yu, Yanmin. Mei, Ye. Houk, K. N..

|70| Template-Free Hierarchical Self-Assembly of Iron Diselenide Nanoparticles into Mesoscale Hedgehogs
J AM CHEM SOC, 2017, 139(46): 16630-16639.
Deng, Dawei. Hao, Changlong. Sen, Soumyo. Xu, Chuanlai. Kral, Petr. Kotov, Nicholas A..

|71| Capillary Effect-Enabled Water Electrolysis for Enhanced Electrochemical Ozone Production by Using Bulk Porous Electrode
J AM CHEM SOC, 2017, 139(46): 16620-16629.
Zhang, Chen. Xu, Yingfeng. Lu, Ping. Zhang, Xiaohua. Xu, Fangfang. Shi, Jianlin.

|72| Photosystem II Acts as a Spin-Controlled Electron Gate during Oxygen Formation and Evolution
J AM CHEM SOC, 2017, 139(46): 16604-16608.
Jiao, Yunzhe. Sharpe, Ryan. Lim, Tingbin. Niemantsverdriet, J. W. Hans. Gracia, Jose.

|73| Ideal CdSe/CdS Core/Shell Nanocrystals Enabled by Entropic Ligands and Their Core Size-, Shell Thickness-, and Ligand-Dependent Photoluminescence Properties
J AM CHEM SOC, 2017, 139(46): 16556-16567.
Zhou, Jianhai. Zhu, Meiyi. Meng, Renyang. Qin, Haiyan. Peng, Xiaogang.

|74| Highly Efficient Separation of Trivalent Minor Actinides by a Layered Metal Sulfide (KInSn2S6) from Acidic Radioactive Waste
J AM CHEM SOC, 2017, 139(46): 16494-16497.
Xiao, Chengliang. Fard, Zohreh Hassanzadeh. Sarma, Debajit. Song, Tze-Bin. Xu, Chao. Kanatzidis, Mercouri G..

|75| Enantioselective Palladium-Catalyzed Intramolecular alpha-Arylative Desymmetrization of 1,3-Diketones
J AM CHEM SOC, 2017, 139(46): 16486-16489.
Zhu, Chendan. Wang, Dingyi. Zhao, Yue. Sun, Wei-Yin. Shi, Zhuangzhi.

|76| Facile Fabrication of Multifunctional Metal Organic Framework Hollow Tubes To Trap Pollutants
J AM CHEM SOC, 2017, 139(46): 16482-16485.
Chen, Yifa. Chen, Fan. Zhang, Shenghan. Cai, Ya. Cao, Sijia. Li, Siqing. Zhao, Wenqi. Yuan, Shuai. Feng, Xiao. Cao, Anyuan. Ma, Xiaojie. Wang, Bo.

|77| Slow Magnetic Relaxation in Intermediate Spin S=3/2 Mononuclear Fe(III) Complexes
J AM CHEM SOC, 2017, 139(46): 16474-16477.
Feng, Xiaowen. Hwang, Seung Jun. Liu, Jun-Liang. Chen, Yan-Cong. Tong, Ming-Liang. Nocera, Daniel G..

|78| Computational Prediction of Excited-State Carbon Tunneling in the Two Steps of Triplet Zimmerman Di-pi-Methane Rearrangement
J AM CHEM SOC, 2017, 139(46): 16438-16441.
Li, Xin. Liao, Tao. Chung, Lung Wa.

|79| Topological Self-Assembly of Highly Symmetric Lanthanide Clusters: A Magnetic Study of Exchange-Coupling "Fingerprints" in Giant Gadolinium(III) Cages
J AM CHEM SOC, 2017, 139(45): 16405-16411.
Qin, Lei. Zhou, Guo-Jun. Yu, You-Zhu. Nojiri, Hiroyuki. Schroder, Christian. Winpenny, Richard E. P.. Zheng, Yan-Zhen.

|80| Molecule-Confined Engineering toward Superconductivity and Ferromagnetism in Two-Dimensional Superlattice
J AM CHEM SOC, 2017, 139(45): 16398-16404.
Li, Zejun. Zhao, Yingcheng. Mu, Kejun. Shan, Huan. Guo, Yuqiao. Wu, Jiajing. Su, Yueqi. Wu, Qiran. Sun, Zhe. Zhao, Aidi. Cui, Xuefeng. Wu, Changzheng. Xie, Yi.

|81| Transition-Metal-Free Radical C(sp(3))-C(sp(2)) and C(sp(3))-C(sp(3)) Coupling Enabled by 2-Azaallyls as Super-Electron-Donors and Coupling-Partners
J AM CHEM SOC, 2017, 139(45): 16327-16333.
Li, Minyan. Berritt, Simon. Matuszewski, Lucas. Deng, Guogang. Pascual-Escudero, Ana. Panetti, Grace B.. Poznik, Michal. Yang, Xiaodong. Chruma, Jason J.. Walsh, Patrick J..

|82| Why Do Simple Molecules with "Isolated" Phenyl Rings Emit Visible Light?
J AM CHEM SOC, 2017, 139(45): 16264-16272.
Zhang, Haoke. Zheng, Xiaoyan. Xie, Ni. He, Zikai. Tiu, Junkai. Leung, Nelson L. C.. Niu, Yingli. Huang, Xuhui. Wong, Kam Sing. Kwok, Ryan T. K.. Sung, Herman H. Y.. Williams, Ian D.. Qin, Anjun. Lam, Jacky W. Y.. Benzhong Tang.

|83| A Two-Dimensional Biodegradable Niobium Carbide (MXene) for Photothermal Tumor Eradication in NIR-I and NIR-II Biowindows
J AM CHEM SOC, 2017, 139(45): 16235-16247.
Lin, Han. Gao, Shanshan. Dai, Chen. Chen, Yu. Shi, Jianlin.

|84| Metallo-supramolecular Complexes Enantioselectively Eradicate Cancer Stem Cells in Vivo
J AM CHEM SOC, 2017, 139(45): 16201-16209.

|85| Synthesis of All Possible Canonical (3 '-5 '-Linked) Cyclic Dinucleotides and Evaluation of Riboswitch Interactions and Immune-Stimulatory Effects
J AM CHEM SOC, 2017, 139(45): 16154-16160.
Wang, Changhao. Sinn, Make. Stifel, Julia. Heiler, Anna C.. Sommershof, Annette. Hartig, Joerg S..

|86| From Racemic Metal Nanoparticles to Optically Pure Enantiomers in One Pot
J AM CHEM SOC, 2017, 139(45): 16113-16116.
Yang, Huayan. Yan, Juanzhu. Wang, Yu. Deng, Guocheng. Su, Haifeng. Zhao, Xiaojing. Xu, Chaofa. Teo, Boon K.. Zheng, Nanfeng.

|87| Ring-Fusion of Perylene Diimide Acceptor Enabling Efficient Nonfullerene Organic Solar Cells with a Small Voltage Loss
J AM CHEM SOC, 2017, 139(45): 16092-16095.
Zhang, Jianquan. Li, Yunke. Huang, Jiachen. Hu, Huawei. Zhang, Guangye. Ma, Tingxuan. Chow, Philip C. Y.. Ade, Harald. Pan, Ding. Yan, He.

|88| Solid-State Photoinduced Luminescence Switch for Advanced Anticounterfeiting and Super-Resolution Imaging Applications
J AM CHEM SOC, 2017, 139(45): 16036-16039.
Qi, Qingkai. Li, Chong. Liu, Xiaogang. Jiang, Shan. Xu, Zhaochao. Lee, Richmond. Zhu, Mingqiang. Xu, Bin. Tian, Wenjing.

|89| Carotenoid Singlet Fission Reactions in Bacterial Light Harvesting Complexes As Revealed by Triplet Excitation Profiles
J AM CHEM SOC, 2017, 139(44): 15984-15993.
Yu, Jie. Fu, Li-Min. Yu, Long-Jiang. Shi, Ying. Wang, Peng. Wang-Otomo, Zheng-Yu. Zhang, Jian-Ping.

|90| Enforced Tubular Assembly of Electronically Different Hexakis(m-Phenylene Ethynylene) Macrocycles: Persistent Columnar Stacking Driven by Multiple Hydrogen-Bonding Interactions
J AM CHEM SOC, 2017, 139(44): 15950-15957.
Zhong, Yulong. Yang, Yi. Shen, Yi. Xu, Wenwu. Wang, Qiuhua. Connor, Alan L.. Zhou, Xibin. He, Lan. Zeng, Xiao Cheng. Shao, Zhifeng. Lu, Zhong-lin. Gong, Bing.

|91| Antitumor Activity of a Unique Polymer That Incorporates a Fluorescent Self-Assembled Metallacycle
J AM CHEM SOC, 2017, 139(44): 15940-15949.
Yu, Guocan. Zhang, Mingming. Saha, Manik Lal. Zhengwei Mao. Chen, Jin. Yao, Yong. Zhou, Zijian. Liu, Yijing. Changyou Gao. Huang, Feihe. Chen, Xiaoyuan. Stang, Peter J..

|92| Spiro-Fused Perylene Diimide Arrays
J AM CHEM SOC, 2017, 139(44): 15914-15920.
Gao, Guangpeng. Liang, Ningning. Geng, Hua. Jiang, Wei. Fu, Huiting. Feng, Jiajing. Hou, Jianhui. Feng, Xinliang. Wang, Zhaohui.

|93| Unusual Long-Range Ordering Incommensurate Structural Modulations in an Organic Molecular Ferroelectric
J AM CHEM SOC, 2017, 139(44): 15900-15906.
Sun, Zhihua. Li, Jian. Ji, Chengmin. Junliang Sun. Hong, Maochun. Luo, Junhua.

|94| Dioxygen Activation and O-O Bond Formation Reactions by Manganese Corroles
J AM CHEM SOC, 2017, 139(44): 15858-15867.
Guo, Mian. Lee, Yong-Min. Gupta, Ranjana. Seo, Mi Sook. Ohta, Takehiro. Wang, Hua-Hua. Liu, Hai-Yang. Dhuri, Sunder N.. Sarangi, Ritimukta. Fukuzumi, Shunichi. Nam, Wonwoo.

|95| Degradation of Carbonyl Hydroperoxides in the Atmosphere and in Combustion
J AM CHEM SOC, 2017, 139(44): 15821-15835.
Xing, Lili. Bao, Junwei Lucas. Wang, Zhandong. Zhang, Feng. Truhlar, Donald G..

|96| Organelle-Specific Triggered Release of Immunostimulatory Oligonucleotides from Intrinsically Coordinated DNA-Metal-Organic Frameworks with Soluble Exoskeleton
J AM CHEM SOC, 2017, 139(44): 15784-15791.
Wang, Zejun. Fu, Yao. Kang, Zhengzhong. Liu, Xiaoguo. Chen, Nan. Wang, Qi. Tu, Yaoquan. Lihua Wang. Shiping Song. Ling, Daishun. Song, Haiyun. Kong, Xueqian. Chunhai Fan.

|97| B-N-B Bond Embedded Phenalenyl and Its Anions
J AM CHEM SOC, 2017, 139(44): 15760-15767.
Wei, Haipeng. Liu, Yulan. Gopalakrishna, Tullimilli Y.. Hoa Phan. Huang, Xiaobo. Bao, Lipiao. Guo, Jing. Zhou, Jun. Luo, Shenglian. Wu, Jishan. Zeng, Zebing.

|98| Rhodium/Copper Cocatalyzed Highly trans-Selective 1,2-Diheteroarylation of Alkynes with Azoles via C-H Addition/Oxidative Cross-Coupling: A Combined Experimental and Theoretical Study
J AM CHEM SOC, 2017, 139(44): 15724-15737.
Tan, Guangying. Zhu, Lei. Liao, Xingrong. Lan, Yu. You, Jingsong.

|99| Direct Observation on Reaction Intermediates and the Role of Bicarbonate Anions in CO2 Electrochemical Reduction Reaction on Cu Surfaces
J AM CHEM SOC, 2017, 139(44): 15664-15667.
Zhu, Shangqian. Jiang, Bei. Cai, Wen-Bin. Shao, Minhua.

|00| Large Negative Linear Compressibility in InH(BDC)(2) from Framework Hinging
J AM CHEM SOC, 2017, 139(44): 15648-15651.
Zeng, Qingxin. Wang, Kai. Zou, Bo.

|01| Enantioselective Decarboxylative Cyanation Employing Cooperative Photoredox Catalysis and Copper Catalysis
J AM CHEM SOC, 2017, 139(44): 15632-15635.
Wang, Dinghai. Zhu, Na. Chen, Pinhong. Lin, Zhenyang. Liu, Guosheng.

|02| Ultrahigh Mass Activity for Carbon Dioxide Reduction Enabled by Gold-Iron Core-Shell Nanoparticles
J AM CHEM SOC, 2017, 139(44): 15608-15611.
Sun, Kun. Cheng, Tao. Wu, Lina. Hu, Yongfeng. Zhou, Jigang. Maclennan, Aimee. Jiang, Zhaohua. Gao, Yunzhi. Goddard, William A., III. Wang, Zhijiang.

|03| Straightforward Loading of Imidazole Molecules into Metal Organic Framework for High Proton Conduction
J AM CHEM SOC, 2017, 139(44): 15604-15607.
Ye, Yingxiang. Guo, Weigang. Wan, Lihua. Li, Ziyin. Song, Zhengju. Chen, Jun. Zhang, Zhangjing. Xiang, Shengchang. Chen, Banglin.

|04| Directional Growth of Ultralong CsPbBr3 Perovskite Nanowires for High-Performance Photodetectors
J AM CHEM SOC, 2017, 139(44): 15592-15595.
Shoaib, Muhammad. Zhang, Xuehong. Wang, Xiaoxia. Zhou, Hong. Xu, Tao. Wang, Xiao. Hu, Xuelu. Liu, Huawei. Fan, Xiaopeng. Zheng, Weihao. Yang, Tiefeng. Yang, Shuzhen. Zhang, Qinglin. Zhu, Xiaoli. Sun, Litao. Pan, Anlian.

|05| Visible-Light-Driven Valorization of Biomass Intermediates Integrated with H-2 Production Catalyzed by Ultrathin Ni/CdS Nanosheets
J AM CHEM SOC, 2017, 139(44): 15584-15587.
Han, Guanqun. Jin, Yan-Huan. Burgess, R. Alan. Dickenson, Nicholas E.. Cao, Xiao-Ming. Sun, Yujie.

|06| Substrate-Dependent Two-State Reactivity in Iron-Catalyzed Alkene [2+2] Cycloaddition Reactions
J AM CHEM SOC, 2017, 139(44): 15564-15567.
Hu, Lianrui. Chen, Hui.

|07| Targeting Unoccupied Surfaces on Protein-Protein Interfaces
J AM CHEM SOC, 2017, 139(44): 15560-15563.
Rooklin, David. Modell, Ashley E.. Li, Haotian. Berdan, Viktoriya. Arora, Paramjit S.. Zhang, Yingkai.

|08| Factors Controlling the Reactivity and Chemoselectivity of Resonance Destabilized Amides in Ni-Catalyzed Decarbonylative and Nondecarbonylative Suzuki-Miyaura Coupling
J AM CHEM SOC, 2017, 139(43): 15522-15529.
Ji, Chong-Lei. Hong, Xin.

|09| Quantum Chemical Modeling of Cycloaddition Reaction in a Self-Assembled Capsule
J AM CHEM SOC, 2017, 139(43): 15494-15503.
Daver, Henrik. Harvey, Jeremy N.. Rebek, Julius, Jr.. Himo, Fahmi.

|10| Plasmolysis-lnspired Nanoengineering of Functional Yolk-Shell Microspheres with Magnetic Core and Mesoporous Silica Shell
J AM CHEM SOC, 2017, 139(43): 15486-15493.
Yue, Qin. Li, Jialuo. Zhang, Yu. Cheng, Xiaowei. Chen, Xiao. Pan, Panpan. Su, Jiacan. Elzatahry, Ahmed A.. Alghamdi, Abdulaziz. Deng, Yonghui. Dongyuan Zhao.

|11| Energy Level Engineering of MoS2 by Transition-Metal Doping for Accelerating Hydrogen Evolution Reaction
J AM CHEM SOC, 2017, 139(43): 15479-15485.
Shi, Yi. Zhou, Yue. Yang, Dong-Rui. Xu, Wei-Xuan. Wang, Chen. Wang, Feng-Bin. Xu, Jing-Juan. Xia, Xing-Hua. Chen, Hong-Yuan.

|12| Highly Efficient Photocatalytic Water Splitting over Edge-Modified Phosphorene Nanoribbons
J AM CHEM SOC, 2017, 139(43): 15429-15436.
Hu, Wei. Lin, Lin. Zhang, Ruiqi. Yang, Chao. Yang, Jinlong.

|13| Fabrication and Properties of a Free-Standing Two-Dimensional Titania
J AM CHEM SOC, 2017, 139(43): 15414-15419.
Wang, Song Ling. Luo, Xin. Zhou, Xiong. Zhu, Ye. Chi, Xiao. Chen, Wei. Wu, Kai. Liu, Zheng. Quek, Su Ying. Xu, Guo Qin.

|14| Reversible Iodine Capture by Nonporous Pillar[6]arene Crystals
J AM CHEM SOC, 2017, 139(43): 15320-15323.
Jie, Kecheng. Zhou, Yujuan. Li, Errui. Li, Zhengtao. Zhao, Run. Huang, Feihe.

|15| Cobalt-Catalyzed Asymmetric Sequential Hydroboration/Hydrogenation of Internal Alkynes
J AM CHEM SOC, 2017, 139(43): 15316-15319.
Guo, Jun. Cheng, Biao. Shen, Xuzhong. Lu, Zhan.

|16| Nine-Membered Benzofuran-Fused Heterocycles: Enantioselective Synthesis by Pd-Catalysis and Rearrangement via Transannular Bond Formation
J AM CHEM SOC, 2017, 139(43): 15304-15307.
Rong, Zi-Qiang. Yang, Li-Cheng. Liu, Song. Yu, Zhaoyuan. Wang, Ya-Nong. Tan, Zher Yin. Huang, Rui-Zhi. Lan, Yu. Zhao, Yu.

|17| Stabilizing CuPd Nanoparticles via CuPd Coupling to WO2.72 Nanorods in Electrochemical Oxidation of Formic Acid
J AM CHEM SOC, 2017, 139(42): 15191-15196.
Xi, Zheng. Li, Junrui. Su, Dong. Muzzio, Michelle. Yu, Chao. Li, Qing. Sun, Shouheng.

|18| Low-Valent, High-Spin Chromium-Catalyzed Cleavage of Aromatic Carbon Nitrogen Bonds at Room Temperature: A Combined Experimental and Theoretical Study
J AM CHEM SOC, 2017, 139(42): 15182-15190.
Cong, Xuefeng. Fan, Fei. Ma, Pengchen. Luo, Meiming. Chen, Hui. Zeng, Xiaoming.

|19| Photochromic Heterocycle-Fused Thieno[3,2-b]phosphole Oxides as Visible Light Switches without Sacrificing Photoswitching Efficiency
J AM CHEM SOC, 2017, 139(42): 15142-15150.
Wu, Nathan Man-Wai. Ng, Maggie. Lam, Wai Han. Wong, Hok-Lai. Yam, Vivian Wing-Wah.

|20| Direct Detection of the Open-Shell Singlet Phenyloxenium Ion: An Atom-Centered Diradical Reacts as an Electrophile
J AM CHEM SOC, 2017, 139(42): 15054-15059.
Du, Lili. Qiu, Yunfan. Lan, Xin. Zhu, Ruixue. Phillips, David Lee. Li, Ming-De. Dutton, Andrew S.. Winter, Arthur H..

|21| Short-Wave Near-Infrared Linear Dichroism of Two-Dimensional Germanium Selenide
J AM CHEM SOC, 2017, 139(42): 14976-14982.
Wang, Xiaoting. Li, Yongtao. Huang, Le. Jiang, Xiang-Wei. Jiang, Lang. Dong, Huanli. Wei, Zhongming. Li, Jingbo. Hu, Wenping.

|22| Thermodynamic Stability Trend of Cubic Perovskites
J AM CHEM SOC, 2017, 139(42): 14905-14908.
Sun, Qingde. Yin, Wan-Jian.

|23| Total Synthesis of Longeracinphyllin A
J AM CHEM SOC, 2017, 139(42): 14893-14896.
Li, Jian. Zhang, Wenhao. Zhang, Fei. Chen, Yu. Li, Ang.

|24| Exclusive Ni-N-4 Sites Realize Near-Unity CO Selectivity for Electrochemical CO2 Reduction
J AM CHEM SOC, 2017, 139(42): 14889-14892.
Li, Xiaogang. Bi, Wentuan. Chen, Minglong. Sun, Yuexiang. Ju, Huanxin. Yan, Wensheng. Zhu, Junfa. Wu, Xiaojun. Chu, Wangsheng. Wu, Changzheng. Xie, Yi.

|25| New Compressed Chalcopyrite-like Li(2)BaM(IV)Q(4) (M-IV = Ge, Sn; Q = S, Se): Promising Infrared Nonlinear Optical Materials
J AM CHEM SOC, 2017, 139(42): 14885-14888.
Wu, Kui. Zhang, Bingbing. Yang, Zhihua. Pan, Shilie.

|26| Identifying the Recognition Site for Selective Trapping of (TcO4-)-Tc-99 in a Hydrolytically Stable and Radiation Resistant Cationic Metal-Organic Framework
J AM CHEM SOC, 2017, 139(42): 14873-14876.
Zhu, Lin. Sheng, Daopeng. Xu, Chao. Dai, Xing. Silver, Mark A.. Li, Jie. Li, Peng. Wang, Yaxing. Wang, Yanlong. Chen, Lanhua. Xiao, Chengliang. Chen, Jing. Zhou, Ruhong. Zhang, Chao. Farha, Omar K.. Zhifang Chai. Albrecht-Schmitt, Thomas E.. Wang, Shuao.

|27| Colossal Volume Contraction in Strong Polar Perovskites of Pb(Ti,V)O-3
J AM CHEM SOC, 2017, 139(42): 14865-14868.
Pan, Zhao. Chen, Jun. Jiang, Xingxing. Hu, Lei. Yu, Runze. Yamamoto, Hajime. Ogata, Takahiro. Hattori, Yuichiro. Guo, Fangmin. Fan, Xian. Li, Yawei. Li, Guangqiang. Gu, Huazhi. Ren, Yang. Lin, Zheshuai. Azuma, Masaki. Xing, Xianran.

|28| Ultrafast Delivery of Aggregation-Induced Emission Nanoparticles and Pure Organic Phosphorescent Nanocrystals by Saponin Encapsulation
J AM CHEM SOC, 2017, 139(41): 14792-14799.
Nicol, Alexander. Kwok, Ryan T. K.. Chen, Congping. Zhao, Weijun. Chen, Ming. Qu, Jianan. Benzhong Tang.

|29| Selective Oxidation of 5-Hydroxymethylfurfural to 2,5-Furandicarboxylic Acid Using O-2 and a Photocatalyst of Co-thioporphyrazine Bonded to g-C3N4
J AM CHEM SOC, 2017, 139(41): 14775-14782.
Xu, Shuai. Zhou, Peng. Zhang, Zehui. Yang, Changjun. Zhang, Bingguang. Deng, Kejian. Bottle, Steven. Zhu, Huaiyong.

|30| Sequential Visible-Light Photoactivation and Palladium Catalysis Enabling Enantioselective [4+2] Cycloadditions
J AM CHEM SOC, 2017, 139(41): 14707-14713.
Li, yiao-Miao. Wei, Yi. Liu, Jie. Chen, Hong-Wei. Lu, Liang-Qiu. Xiao, Wen-Jing.

|31| "Sweet" Architecture-Dependent Uptake of Glycocalyx-Mimicking Nanoparticles Based on Biodegradable Aliphatic Polyesters by Macrophages
J AM CHEM SOC, 2017, 139(41): 14684-14692.
Wu, Libin. Zhang, Yufei. Li, Zhen. Yang, Guang. Kochovski, Zdravko. Chen, Guosong. Jiang, Ming.

|32| Selective Catalytic B-H Arylation of o-Carboranyl Aldehydes by a Transient Directing Strategy
J AM CHEM SOC, 2017, 139(41): 14511-14517.
Zhang, Xiaolei. Zheng, Hongning. Li, Jie. Xu, Fei. Zhao, Jing. Yan, Hong.

|33| Epigenetic DNA Modification N-6-Methyladenine Causes Site-Specific RNA Polymerase II Transcriptional Pausing
J AM CHEM SOC, 2017, 139(41): 14436-14442.
Wang, Wei. Xu, Liang. Hu, Lulu. Chong, Jenny. He, Chuan. Wang, Dong.

|34| Supramolecular Self-Assembly in a Sub-micrometer Electrodic Cavity: Fabrication of Heat-Reversible pi-Gel Memristor
J AM CHEM SOC, 2017, 139(41): 14406-14411.
Zhang, Lei. Li, Songlin. Squillaci, Marco A.. Zhong, Xiaolan. Yao, Yifan. Orgiu, Emanuele. Samori, Paolo.

|35| Achieving One-Electron Oxidation of a Mononuclear Nonheme Iron(V)-Imido Complex
J AM CHEM SOC, 2017, 139(41): 14372-14375.
Hong, Seungwoo. Lu, Xiaoyan. Lee, Yong-Min. Seo, Mi Sook. Ohta, Takehiro. Ogura, Takashi. Clemancey, Martin. Maldivi, Pascale. Latour, Jean-Marc. Sarangi, Ritimukta. Nam, Wonwoo.

|36| Shackling Effect Induced Property Differences in Metallo-Supramolecular Polymers
J AM CHEM SOC, 2017, 139(41): 14364-14367.
Li, Zhikai. Gu, Jiali. Qi, Shengli. Wu, Dezhen. Gao, Lingfeng. Chen, Ze. Guo, Jun. Li, Xiaohong. Wang, Yong. Yang, Xiaoming. Tu, Yingfeng.

|37| Switching of Charge Transport Pathways via Delocalization Changes in Single-Molecule Metallacycles Junctions
J AM CHEM SOC, 2017, 139(41): 14344-14347.
Li, Ruihao. Lu, Zhengyu. Cai, Yuanting. Jiang, Feng. Tang, Chun. Chen, Zhixin. Zheng, Jueting. Pi, Jiuchan. Zhang, Rui. Liu, Junyang. Chen, Zhao-Bin. Yang, Yang. Shi, Jia. Hong, Wenjing. Xia, Haiping.

|38| Catalyst-Free and Redox-Neutral Innate Trifluoromethylation and Alkylation of Aromatics Enabled by Light
J AM CHEM SOC, 2017, 139(40): 14315-14321.
Liu, Peng. Liu, Wenbo. Li, Chao-Jun.

|39| Nanobubbles: An Effective Way to Study Gas-Generating Catalysis on a Single Nanoparticle
J AM CHEM SOC, 2017, 139(40): 14277-14284.
Li, Shuping. Du, Ying. He, Ting. Shen, Yangbin. Bai, Chuang. Ning, Fandi. Hu, Xin. Wang, Wenhui. Xi, Shaobo. Zhou, Xiaochun.

|40| Visible-Light-Mediated Aerobic Oxidation of N-Alkylpyridinium Salts under Organic Photocatalysis
J AM CHEM SOC, 2017, 139(40): 14237-14243.
Jin, Yunhe. Ou, Lunyu. Yang, Haijun. Fu, Hua.

|41| Multivariate Metal-Organic Frameworks for Dialing-in the Binding and Programming the Release of Drug Molecules
J AM CHEM SOC, 2017, 139(40): 14209-14216.
Dong, Zhiyue. Sun, Yangzesheng. Chu, Jun. Zhang, Xianzheng. Deng, Hexiang.

|42| Octa-Kagome Lattice Compounds Showing Quantum Critical Behaviors: Spin Gap Ground State versus Antiferromagnetic Ordering
J AM CHEM SOC, 2017, 139(40): 14057-14060.
Tang, Yingying. Peng, Cheng. Guo, Wenbin. Wang, Jun-feng. Su, Gang. He, Zhangzhen.

|43| Core-Shell {Mn-7 subset of(Mn,Cd)(12)} Assembled from Core {Mn-7} Disc
J AM CHEM SOC, 2017, 139(40): 14033-14036.
Guo, Ling-Yu. Su, Hai-Feng. Kurmoo, Mohamedally. Tung, Chen-Ho. Sun, Di. Zheng, Lan-Sun.

|44| A Molecular Recognition Approach To Synthesize Nucleoside Analogue Based Multifunctional Nanoparticles for Targeted Cancer Therapy
J AM CHEM SOC, 2017, 139(40): 14021-14024.
Wang, Dali. Liu, Bing. Ma, Yuan. Wu, Chenwei. Mou, Quanbing. Deng, Hongping. Wang, Ruibin. Deyue Yan. Zhang, Chuan. Xinyuan Zhu.

|45| CsPb0.9Sn0.1IBr2 Based All-Inorganic Perovskite Solar Cells with Exceptional Efficiency and Stability
J AM CHEM SOC, 2017, 139(40): 14009-14012.
Liang, Jia. Zhao, Peiyang. Wang, Caixing. Wang, Yanrong. Hu, Yi. Zhu, Guoyin. Ma, Lianbo. Liu, Jie. Jin, Zhong.

|46| Hexagonal Boron Nitride-Graphene Core-Shell Arrays Formed by Self-Symmetrical Etching Growth
J AM CHEM SOC, 2017, 139(40): 13997-14000.
Wang, Chenxiao. Zuo, Junlai. Tan, Lifang. Zeng, Mengqi. Zhang, Qiqi. Xia, Huinan. Zhang, Wenhao. Fu, Yingshuang. Fu, Lei.

|47| Enantioselective Total Synthesis of (-)-Pavidolide B
J AM CHEM SOC, 2017, 139(40): 13989-13992.
Zhang, Peng-Peng. Yan, Zhi-Ming. Li, Yuan-He. Gong, Jian-Xian. Yang, Zhen.

|48| Remote Migratory Cross-Electrophile Coupling and Olefin Hydroarylation Reactions Enabled by in Situ Generation of NiH
J AM CHEM SOC, 2017, 139(39): 13929-13935.
Chen, Fenglin. Chen, Ke. Zhang, Yao. He, Yuli. Wang, Yi-Ming. Zhu, Shaolin.

|49| A Multiaxial Molecular Ferroelectric with Highest Curie Temperature and Fastest Polarization Switching
J AM CHEM SOC, 2017, 139(39): 13903-13908.
Tang, Yuan-Yuan. Li, Peng-Fei. Zhang, Wan-Ying. Ye, Heng-Yun. You, Yu-Meng. Xiong, Ren-Gen.

|50| Supramolecular Self-Assembly and Dual-Switch Vapochromic, Vapoluminescent, and Resistive Memory Behaviors of Amphiphilic Platinum(II) Complexes
J AM CHEM SOC, 2017, 139(39): 13858-13866.
Li, Yongguang. Chen, Ling. Ai, Yeye. Hong, Eugene Yau-Hin. Chan, Alan Kwun-Wa. Yam, Vivian Wing-Wah.

|51| Realization of Red Plasmon Shifts up to similar to 900 nm by AgPd-Tipping Elongated Au Nanocrystals
J AM CHEM SOC, 2017, 139(39): 13837-13846.
Zhu, Xingzhong. Yip, Hang Kuen. Zhuo, Xiaolu. Jiang, Ruibin. Chen, Jianli. Zhu, Xiao-Ming. Yang, Zhi. Wang, Jianfang.

|52| CO2 Stimuli-Responsive, Injectable Block Copolymer Hydrogels Cross-Linked by Discrete Organoplatinum(II) Metallacycles via Stepwise Post-Assembly Polymerization
J AM CHEM SOC, 2017, 139(39): 13811-13820.
Zheng, Wei. Yang, Guang. Nannan Shao. Chen, Li-Jun. Ou, Bo. Jiang, Shu-Ting. Chen, Guosong. Yang, Hai-Bo.

|53| Heterodimers Made of Upconversion Nanoparticles and Metal-Organic Frameworks
J AM CHEM SOC, 2017, 139(39): 13804-13810.
Li, Yifan. Di, Zhenghan. Gao, Jinhong. Cheng, Ping. Di, Chunzhi. Zhang, Ge. Liu, Bei. Shi, Xinghua. Sun, Ling-Dong. Li, Lele. Yan, Chun-Hua.

|54| Pressure-Stabilized Semiconducting Electrides in Alkaline-Earth Metal Subnitrides
J AM CHEM SOC, 2017, 139(39): 13798-13803.
Zhang, Yunwei. Wu, Weikang. Wang, Yanchao. Yang, Shengyuan A.. Ma, Yanming.

|55| Synergistic Coupling between Li6.75La3Zr1.75Ta0.25O12 and Poly(vinylidene fluoride) Induces High Ionic Conductivity, Mechanical Strength, and Thermal Stability of Solid Composite Electrolytes
J AM CHEM SOC, 2017, 139(39): 13779-13785.
Zhang, Xue. Liu, Ting. Zhang, Shuofeng. Huang, Xin. Xu, Bingqing. Lin, Yuanhua. Xu, Ben. Li, Liangliang. Nan, Ce-Wen. Shen, Yang.

|56| Construction of Sierpinski Triangles up to the Fifth Order
J AM CHEM SOC, 2017, 139(39): 13749-13753.
Li, Chao. Zhang, Xue. Li, Na. Wang, Yawei. Yang, Jiajia. Gu, Gaochen. Zhang, Yajie. Hou, Shimin. Peng, Lianmao. Wu, Kai. Nieckarz, Damian. Szabelski, Pawel. Tang, Hao. Wang, Yongfeng.

|57| Catalytic Activity Control via Crossover between Two Different Microstructures
J AM CHEM SOC, 2017, 139(39): 13740-13748.
Zhou, Yuheng. Zhu, Yihan. Wang, Zhi-Qiang. Zou, Shihui. Ma, Guicen. Xia, Ming. Kong, Xueqian. Xiao, Liping. Gong, Xue-Qing. Fan, Jie.

|58| Chiral Ceramic Nanoparticles and Peptide Catalysis
J AM CHEM SOC, 2017, 139(39): 13701-13712.
Jiang, Shuang. Chekini, Mahshid. Qu, Zhi-Bei. Wang, Yichun. Yeltik, Aydan. Liu, Yuangang. Kotlyar, Alex. Zhang, Tianyong. Li, Bin. Demir, Hilmi Volkan. Kotov, Nicholas A..

|59| Organocopper(III) Spiro Complexes: Synthesis, Structural Characterization, and Redox Transformation
J AM CHEM SOC, 2017, 139(39): 13688-13691.
Liu, Liang. Zhu, Miaomiao. Yu, Hai-Tao. Zhang, Wen-Xiong. Xi, Zhenfeng.

|60| Synthesis, Structure and Reactivity of a Borylene Cation [(NHSi)2B(CO)]+ Stabilized by Three Neutral Ligands
J AM CHEM SOC, 2017, 139(39): 13680-13683.
Wang, Hao. Wu, Linlin. Lin, Zhenyang. Xie, Zuowei.

|61| Lewis Acid-Catalyzed Selective [2+2]-Cycloaddition and Dearomatizing Cascade Reaction of Aryl Alkynes with Acrylates
J AM CHEM SOC, 2017, 139(38): 13570-13578.
Shen, Liang. Zhao, Kai. Doitomi, Kazuki. Ganguly, Rakesh. Li, Yong-Xin. Shen, Zhi-Liang. Hirao, Hajime. Loh, Teck-Peng.

|62| Single-Crystal Thin Films of Cesium Lead Bromide Perovskite Epitaxially Grown on Metal Oxide Perovskite (SrTiO3)
J AM CHEM SOC, 2017, 139(38): 13525-13532.
Chen, Jie. Morrow, Darien J.. Fu, Yongping. Zheng, Weihao. Zhao, Yuzhou. Dang, Lianna. Stolt, Matthew J.. Kohler, Daniel D.. Wang, Xiaoxia. Czech, Kyle J.. Hautzinger, Matthew P.. Shen, Shaohua. Guo, Liejin. Pan, Anlian. Wright, John C.. Jin, Song.

|63| Controlling the Compositional Chemistry in Single Nanoparticles for Functional Hollow Carbon Nanospheres
J AM CHEM SOC, 2017, 139(38): 13492-13498.
Bin, De-Shan. Chi, Zi-Xiang. Li, Yutao. Zhang, Ke. Yang, Xinzheng. Sun, Yong-Gang. Piao, Jun-Yu. Cao, An-Min. Wan, Li-Jun.

|64| Near-Infrared Photoswitching of Azobenzenes under Physiological Conditions
J AM CHEM SOC, 2017, 139(38): 13483-13486.
Dong, Mingxin. Babalhavaeji, Amirhossein. Collins, Catherine V.. Jarrah, Kareem. Sadovski, Oleg. Dai, Qiuyun. Woolley, G. Andrew.

|65| Boosting Chemical Stability, Catalytic Activity, and Enantioselectivity of Metal-Organic Frameworks for Batch and Flow Reactions
J AM CHEM SOC, 2017, 139(38): 13476-13482.
Chen, Xu. Jiang, Hong. Hou, Bang. Gong, Wei. Liu, Yan. Cui, Yong.

|66| Total Synthesis of Pseudomonas aeruginosa 1244 Pilin Glycan via de Novo Synthesis of Pseudaminic Acid
J AM CHEM SOC, 2017, 139(38): 13420-13428.
Liu, Han. Zhang, Yanfeng. Wei, Ruohan. Andolina, Gloria. Li, Xuechen.

|67| Iron-Catalyzed Asymmetric Haloazidation of alpha,/beta-Unsaturated Ketones: Construction of Organic Azides with Two Vicinal Stereocenters
J AM CHEM SOC, 2017, 139(38): 13414-13419.
Zhou, Pengfei. Lin, Lili. Chen, Long. Zhong, Xia. Liu, Xiaohua. Feng, Xiaoming.

|68| Spirohexene-Tetrazine Ligation Enables Bioorthogonal Labeling of Class B G Protein-Coupled Receptors in Live Cells
J AM CHEM SOC, 2017, 139(38): 13376-13386.
Ramil, Carlo P.. Dong, Maoqing. An, Peng. Lewandowski, Tracey M.. Yu, Zhipeng. Miller, Laurence J.. Lin, Qing.

|69| Lithiation Thermodynamics and Kinetics of the TiO2 (B) Nanoparticles
J AM CHEM SOC, 2017, 139(38): 13330-13341.
Hua, Xiao. Liu, Zheng. Fischer, Michael G.. Borkiewicz, Olaf. Chupas, Peter J.. Chapman, Karena W.. Steiner, Ullrich. Bruce, Peter G.. Grey, Clare P..

|70| Engineering of Pore Geometry for Ultrahigh Capacity Methane Storage in Mesoporous Metal-Organic Frameworks
J AM CHEM SOC, 2017, 139(38): 13300-13303.
Liang, Cong-Cong. Shi, Zhao-Lin. He, Chun-Ting. Tang, Jing. Zhou, Hu-Die. Zhou, Hao-Long. Lee, Yongjin. Zhang, Yue-Biao.

|71| Bulky Surface Ligands Promote Surface Reactivities of [Ag141X12(S-Adm)(40)](3+) (X = Cl, Br, I) Nanoclusters: Models for Multiple-Twinned Nanoparticles
J AM CHEM SOC, 2017, 139(38): 13288-13291.
Ren, Liting. Yuan, Peng. Su, Haifeng. Malola, Sami. Lin, Shuichao. Tang, Zichao. Teo, Boon K.. Hakkinen, Hannu. Zheng, Lansun. Zheng, Nanfeng.

|72| Total Synthesis of Unsymmetrically Oxidized Nuphar Thioalkaloids via Copper-Catalyzed Thiolane Assembly
J AM CHEM SOC, 2017, 139(38): 13272-13275.
Lacharity, Jacob J.. Fournier, Jeremy. Lu, Ping. Mailyan, Artur K.. Herrmann, Aaron T.. Zakarian, Armen.

|73| Metal-Free Photocatalyst for H-2 Evolution in Visible to Near-Infrared Region: Black Phosphorus/Graphitic Carbon Nitride
J AM CHEM SOC, 2017, 139(37): 13234-13242.
Zhu, Mingshan. Kim, Sooyeon. Mao, Liang. Fujitsuka, Mamoru. Zhang, Junying. Wang, Xinchen. Majima, Tetsuro.

|74| Circularly Polarized Light with Sense and Wavelengths To Regulate Azobenzene Supramolecular Chirality in Optofluidic Medium
J AM CHEM SOC, 2017, 139(37): 13218-13226.
Wang, Laibing. Yin, Lu. Zhang, Wei. Zhu, Xiulin. Fujiki, Michiya.

|75| A Synthetic Route for Crystals of Woven Structures, Uniform Nanocrystals, and Thin Films of Imine Covalent Organic Frameworks
J AM CHEM SOC, 2017, 139(37): 13166-13172.
Zhao, Yingbo. Guo, Lei. Gandara, Felipe. Ma, Yanhang. Liu, Zheng. Zhu, Chenhui. Lyu, Hao. Trickett, Christopher A.. Kapustin, Eugene A.. Terasaki, Osamu. Yaghi, Omar M..

|76| Iron-Catalyzed Carboamination of Olefins: Synthesis of Amines and Disubstituted beta-Amino Acids
J AM CHEM SOC, 2017, 139(37): 13076-13082.
Qian, Bo. Chen, Shaowei. Wang, Ting. Zhang, Xinhao. Bao, Hongli.

|77| Direct Electrochemical Measurements of Reactive Oxygen and Nitrogen Species in Nontransformed and Metastatic Human Breast Cells
J AM CHEM SOC, 2017, 139(37): 13055-13062.
Li, Yun. Hu, Keke. Yu, Yun. Rotenberg, Susan A.. Amatore, Christian. Mirkin, Michael V..

|78| Convergent Theoretical Prediction of Reactive Oxidant Structures in Diiron Arylamine Oxygenases AurF and Cmll: Peroxo or Hydroperoxo?
J AM CHEM SOC, 2017, 139(37): 13038-13046.
Wang, Chao. Chen, Hui.

|79| Conjugated-Backbone Effect of Organic Small Molecules for n-Type Thermoelectric Materials with ZT over 0.2
J AM CHEM SOC, 2017, 139(37): 13013-13023.
Huang, Dazhen. Yao, Huiying. Cui, Yutao. Zou, Ye. Zhang, Fengjiao. Wang, Chao. Shen, Hongguang. Jin, Wenlong. Zhu, Jia. Diao, Ying. Xu, Wei. Chongan Di. Daoben Zhu.

|80| Mechanism and Origins of Ligand-Controlled Stereoselectivity of Ni-Catalyzed Suzuki-Miyaura Coupling with Benzylic Esters: A Computational Study
J AM CHEM SOC, 2017, 139(37): 12994-13005.
Zhang, Shuo-Qing. Taylor, Buck L. H.. Ji, Chong-Lei. Gao, Yuan. Harris, Michael R.. Hanna, Luke E.. Jarvo, Elizabeth R.. Houk, K. N.. Hong, Xin.

|81| Hairy Uniform Permanently Ligated Hollow Nanoparticles with Precise Dimension Control and Tunable Optical Properties
J AM CHEM SOC, 2017, 139(37): 12956-12967.
Chen, Yihuang. Yang, Di. Yoon, Young Jun. Pang, Xinchang. Wang, Zewei. Jung, Jaehan. He, Yanjie. Harn, Yeu Wei. He, Ming. Zhang, Shuguang. Zhang, Guangzhao. Lin, Zhiqun.

|82| Biomimetic Synthesis of Lankacidin Antibiotics
J AM CHEM SOC, 2017, 139(37): 12939-12942.
Zheng, Kuan. Shen, Defeng. Hong, Ran.

|83| Facile Aqueous Route to Nitrogen-Doped Mesoporous Carbons
J AM CHEM SOC, 2017, 139(37): 12931-12934.
Zhang, Jianan. Song, Yang. Kopec, Maciej. Lee, Jaejun. Wang, Zongyu. Liu, Siyuan. Yan, Jiajun. Yuan, Rui. Kowalewski, Tomasz. Bockstaller, Michael R.. Matyjaszewski, Krzysztof.

|84| Expedient Synthesis of 1,5-Diketones by Rhodium-Catalyzed Hydroacylation Enabled by C-C Bond Cleavage
J AM CHEM SOC, 2017, 139(37): 12891-12894.
Guo, Rui. Zhang, Guozhu.

|85| Electric-Magneto-Optical Kerr Effect in a Hybrid Organic-Inorganic Perovskite
J AM CHEM SOC, 2017, 139(37): 12883-12886.
Fan, Feng-Ren. Wu, Hua. Nabok, Dmitrii. Hu, Shunbo. Ren, Wei. Draxl, Claudia. Stroppa, Alessandro.

|86| Enantioconvergent Copper Catalysis: In Situ Generation of the Chiral Phosphorus Ylide and Its Wittig Reactions
J AM CHEM SOC, 2017, 139(36): 12847-12854.
Zhang, Kai. Lu, Liang-Qiu. Yao, Sheng. Chen, Jia-Rong. Shi, De-Qing. Xiao, Wen-Jing.

|87| Carbodicarbenes: Unexpected pi-Accepting Ability during Reactivity with Small Molecules
J AM CHEM SOC, 2017, 139(36): 12830-12836.
Chen, Wen-Ching. Shih, Wei-Chih. Jurca, Titel. Zhao, Lili. Andrada, Diego M.. Peng, Chun-Jung. Chang, Chun-Chi. Liu, Shu-kai. Wang, Yi-Ping. Wen, Yuh-Sheng. Yap, Glenn P. A.. Hsu, Chao-Ping. Frenking, Gemot. Ong, Tiow-Gan.

|88| Rapid Simultaneous Removal of Toxic Anions [H5eO(3)](-), [SeO3](2-), and [SeO4](2-), and Metals Hg2+, Cu2+, and Cd2+ by MoS42- Intercalated Layered Double Hydroxide
J AM CHEM SOC, 2017, 139(36): 12745-12757.
Ma, Lijiao. Islam, Saiful M.. Xiao, Chengliang. Zhao, Jing. Liu, Hongyun. Yuan, Mengwei. Sun, Genban. Li, Huifeng. Ma, Shulan. Kanatzidis, Mercouri G..

|89| o-(p-Methoxyphenylethynyl)phenyl Glycosides: Versatile New Glycosylation Donors for the Highly Efficient Construction of Glycosidic Linkages
J AM CHEM SOC, 2017, 139(36): 12736-12744.
Hu, Yang. Yu, Ke. Shi, Li-Li. Liu, Lei. Sui, Jing-Jing. Liu, De-Yong. Xiong, Bin. Sun, Jian-Song.

|90| Self-Templated Formation of Interlaced Carbon Nanotubes Threaded Hollow Co3S4 Nanoboxes for High-Rate and Heat-Resistant Lithium-Sulfur Batteries
J AM CHEM SOC, 2017, 139(36): 12710-12715.
Chen, Tao. Zhang, Zewen. Cheng, Baorui. Chen, Renpeng. Hu, Yi. Ma, Lianbo. Zhu, Guoyin. Liu, Jie. Jin, Zhong.

|91| Nickel-Catalyzed Defluorinative Reductive Cross-Coupling of gem-Difluoroalkenes with Unactivated Secondary and Tertiary Alkyl Halides
J AM CHEM SOC, 2017, 139(36): 12632-12637.
Lu, Xi. Wang, Yan. Zhang, Ben. Pi, Jing-Jing. Wang, Xiao-Xu. Gong, Tian-Jun. Xiao, Bin. Fu, Yao.

|92| Homologous Series of 2D Chalcogenides Cs-Ag-Bi-Q (Q = S, Se) with Ion-Exchange Properties
J AM CHEM SOC, 2017, 139(36): 12601-12609.
Zhao, Jing. Islam, Saiful M.. Hao, Shiqiang. Tan, Gangjian. Stoumpos, Constantinos C.. Wolverton, Chris. Chen, Haijie. Luo, Zhongzhen. Li, Rukang. Kanatzidis, Mercouri G..

|93| Photochemical Activation of Tertiary Amines for Applications in Studying Cell Physiology
J AM CHEM SOC, 2017, 139(36): 12591-12600.
Asad, Naeem. Deodato, Davide. Lan, Xin. Widegren, Magnus B.. Phillips, David Lee. Du, Lili. Dore, Timothy M..

|94| Size Fractionation of Graphene Oxide Nanosheets via Controlled Directional Freezing
J AM CHEM SOC, 2017, 139(36): 12517-12523.
Geng, Hongya. Yao, Bowen. Zhou, Jiajia. Liu, Kai. Bai, Guoying. Li, Wenbo. Song, Yanlin. Gaoquan Shi. Doi, Masao. Wang, Jianjun.

|95| Single Mo Atom Supported on Defective Boron Nitride Monolayer as an Efficient Electrocatalyst for Nitrogen Fixation: A Computational Study
J AM CHEM SOC, 2017, 139(36): 12480-12487.
Zhao, Jingxiang. Chen, Zhongfang.

|96| Intraligand Charge Transfer Sensitization on Self-Assembled Europium Tetrahedral Cage Leads to Dual-Selective Luminescent Sensing toward Anion and Cation
J AM CHEM SOC, 2017, 139(36): 12474-12479.
Liu, Cui-Lian. Zhang, Rui-Ling. Lin, Chen-Sheng. Zhou, Li-Peng. Cai, Li-Xuan. Kong, Jin-Tao. Songqiu Yang. Keli Han. Sun, Qing-Fu.

|97| Profiling of Microbial Colonies for High-Throughput Engineering of Multistep Enzymatic Reactions via Optically Guided Matrix-Assisted Laser Desorption/Ionization Mass Spectrometry
J AM CHEM SOC, 2017, 139(36): 12466-12473.
Si, Tong. Li, Bin. Comi, Troy J.. Wu, Yuwei. Hu, Pingfan. Wu, Yuying. Min, Yuhao. Mitchell, Douglas A.. Zhao, Huimin. Sweedler, Jonathan V..

|98| Silver-Catalyzed Decarboxylative Trifluoromethylation of Aliphatic Carboxylic Acids
J AM CHEM SOC, 2017, 139(36): 12430-12433.
Tan, Xinqiang. Liu, Zhonglin. Shen, Haigen. Zhang, Pei. Zhang, Zhenzhen. Li, Chaozhong.

|99| Facile Assembly/Disassembly of DNA Nanostructures Anchored on Cell-Mimicking Giant Vesicles
J AM CHEM SOC, 2017, 139(36): 12410-12413.
Peng, Ruizi. Wang, Huijing. Lyu, Yifan. Xu, Liujun. Liu, Hui. Kuai, Hailan. Liu, Qiaoling. Weihong Tan.

|00| Enhanced Photocatalytic Reaction at Air-Liquid-Solid Joint Interfaces
J AM CHEM SOC, 2017, 139(36): 12402-12405.
Sheng, Xia. Liu, Zhen. Zeng, Ruosha. Chen, Liping. Xinjian Feng. Lei Jiang.

|01| Cu(II)-Catalyzed ortho-Selective Aminomethylation of Phenols
J AM CHEM SOC, 2017, 139(36): 12390-12393.
Dai, Jin-Ling. Shao, Nan-Qi. Zhang, Jin. Jia, Run-Ping. Wang, Dong-Hui.

|02| Highly Active, Nonprecious Electrocatalyst Comprising Borophene Subunits for the Hydrogen Evolution Reaction
J AM CHEM SOC, 2017, 139(36): 12370-12373.
Chen, Yanli. Yu, Guangtao. Chen, Wei. Liu, Yipu. Li, Guo-Dong. Zhu, Pinwen. Tao, Qiang. Li, Qiuju. Liu, Jingwei. Shen, Xiaopeng. Li, Hui. Huang, Xuri. Wang, Dejun. Asefa, Tewodros. Zou, Xiarodn.

|03| Direct Detection of Dilute Solid Chemicals with Responsive Lateral Organic Diodes
J AM CHEM SOC, 2017, 139(36): 12366-12369.
Huang, Jia. Zhang, Guoipan. Zhao, Xingang. Wu, Xiaohan. Liu, Dapeng. Chu, Yingli. Katz, Howard E..

|04| Vapor-Enabled Propulsion for Plasmonic Photothermal Motor at the Liquid/Air Interface
J AM CHEM SOC, 2017, 139(36): 12362-12365.
Meng, Fanchen. Hao, Wei. Yu, Shengtao. Feng, Rui. Liu, Yanming. Yu, Fan. Tao, Peng. Shang, Wen. Wu, Jianbo. Song, Chengyi. Deng, Tao.

|05| Upconversion Nanoprobes for the Ratiometric Luminescent Sensing of Nitric Oxide
J AM CHEM SOC, 2017, 139(36): 12354-12357.
Wang, Ningning. Yu, Xinyan. Zhang, Ke. Mirkin, Chad A.. Li, Jishan.

|06| Bidentate Phosphine-Assisted Synthesis of an All-Alkynyl-Protected Ag-74 Nanocluster
J AM CHEM SOC, 2017, 139(36): 12346-12349.
Qu, Mei. Li, Huan. Xie, Lin-Hua. Yan, Shuai-Ting. Li, Jian-Rong. Wang, Jun-Hao. Wei, Cai-Yun. Wu, Yu-Wei. Zhang, Xian-Ming.

|07| Directed Biofabrication of Nanoparticles through Regulating Extracellular Electron Transfer
J AM CHEM SOC, 2017, 139(35): 12149-12152.
Tian, Li-Jiao. Li, Wen-Wei. Zhu, Ting-Ting. Chen, Jie-Jie. Wang, Wei-Kang. An, Peng-Fei. Zhang, Long. Dong, Jun-Cai. Guan, Yong. Liu, Dong-Feng. Zhou, Nan-Qing. Liu, Gang. Tian, Yang-Chao. Yu, Han-Qing.

|08| Tubular Monolayer Superlattices of Hollow Mn3O4 Nanocrystals and Their Oxygen Reduction Activity
J AM CHEM SOC, 2017, 139(35): 12133-12136.
Li, Tongtao. Xue, Bin. Wang, Biwei. Guo, Guannan. Han, Dandan. Yan, Yancui. Dong, Angang.

|09| Hydrogen-Bond Symmetrization Breakdown and Dehydrogenation Mechanism of FeO2H at High Pressure
J AM CHEM SOC, 2017, 139(35): 12129-12132.
Zhu, Sheng-cai. Hu, Qingyang. Mao, Wendy L.. Mao, Ho-kwang. Sheng, Hongwei.

|10| Processing 2-Methyl-L-Tryptophan through Tandem Transamination and Selective Oxygenation Initiates Indole Ring Expansion in the Biosynthesis of Thiostrepton
J AM CHEM SOC, 2017, 139(35): 12105-12108.
Lin, Zhi. Ji, Jia. Zhou, Shuaixiang. Zhang, Fang. Wu, Jiequn. Guo, Yinlong. Liu, Wen.

|11| Half-Sandwich Metal Carbonyl Complexes as Precursors to Functional Materials: From a Near-Infrared-Absorbing Dye to a Single-Molecule Magnet
J AM CHEM SOC, 2017, 139(34): 12069-12075.
Wang, Wenqing. Li, Jing. Yin, Lei. Zhao, Yue. Ouyang, Zhongwen. Wang, Xinping. Wang, Zhenxing. Song, You. Power, Philip P..

|12| Strong Co-Ion Effect via Cation-pi Interaction on the Self-Assembly of Metal-Organic Cationic Macrocycles
J AM CHEM SOC, 2017, 139(34): 12020-12026.
Qi, Bo. Guo, Xiangyang. Gao, Yunyi. Li, Dong. Luo, Jiancheng. Li, Hui. Eghtesadi, Seyed Ali. He, Cheng. Duan, Chunying. Liu, Tianbo.

|13| Manganese-Catalyzed Upgrading of Ethanol into 1-Butanol
J AM CHEM SOC, 2017, 139(34): 11941-11948.
Fu, Shaomin. Shao, Zhihui. Wang, Yujie. Liu, Qiang.

|14| Characterization of 2-Oxindole Forming Heme Enzyme MarE, Expanding the Functional Diversity of the Tryptophan Dioxygenase Superfamily
J AM CHEM SOC, 2017, 139(34): 11887-11894.
Zhang, Yuyang. Zou, Yi. Brock, Nelson L.. Huang, Tingting. Lan, Yingxia. Wang, Xiaozheng. Deng, Zixin. Tang, Yi. Lin, Shuangjun.

|15| Dissecting Multivalent Lectin-Carbohydrate Recognition Using Polyvalent Multifunctional Glycan-Quantum Dots
J AM CHEM SOC, 2017, 139(34): 11833-11844.
Guo, Yuan. Nehlmeier, Inga. Poole, Emma. Sakonsinsiri, Chadamas. Hondow, Nicole. Brown, Andy. Li, Qing. Li, Shuang. Whitworth, Jessie. Li, Zhongjun. Yu, Anchi. Brydson, Rik. Turnbull, W. Bruce. Poehlmann, Stefan. Zhou, Dejian.

|16| Dense CO Adlayers as Enablers of CO Hydrogenation Turnovers on Ru Surfaces
J AM CHEM SOC, 2017, 139(34): 11789-11802.
Liu, Jianwei. Hibbitts, David. Iglesia, Enrique.

|17| Positioning the Water Oxidation Reaction Sites in Plasmonic Photocatalysts
J AM CHEM SOC, 2017, 139(34): 11771-11778.
Wang, Shengyang. Gao, Yuying. Miao, Shu. Liu, Taifeng. Mu, Linchao. Li, Rengui. Fan, Fengtao. Li, Can.

|18| Enhanced Photoluminescence Emission and Thermal Stability from Introduced Cation Disorder in Phosphors
J AM CHEM SOC, 2017, 139(34): 11766-11770.
Lin, Chun Che. Tsai, Yi-Ting. Johnston, Hannah E.. Fang, Mu-Huai. Yu, Fengjiao. Zhou, Wuzong. Whitfield, Pamela. Li, Ye. Wang, Jing. Liu, Ru-Shi. Attfield, J. Paul.

|19| Dual Quantification of MicroRNAs and Telomerase in Living Cells
J AM CHEM SOC, 2017, 139(34): 11752-11759.
Ma, Wei. Fu, Pan. Sun, Maozhong. Xu, Liguang. Kuang, Hua. Xu, Chuanlai.

|20| Reversible On-Off Switching of a Single-Molecule Magnet via a Crystal-to-Crystal Chemical Transformation
J AM CHEM SOC, 2017, 139(34): 11714-11717.
Wu, Dong-Qing. Shao, Dong. Wei, Xiao-Qin. Shen, Fu-Xing. Shi, Le. Kempe, David. Zhang, Yuan-Zhu. Dunbar, Kim R.. Wang, Xin-Yi.

|21| Asymmetric Nitrone Synthesis via Ligand-Enabled Copper-Catalyzed Cope-Type Hydroamination of Cyclopropene with Oxime
J AM CHEM SOC, 2017, 139(34): 11702-11705.
Li, Zhanyu. Zhao, Jinbo. Sun, Baozhen. Zhou, Tingting. Liu, Mingzhu. Liu, Shuang. Zhang, Mengru. Zhang, Qian.

|22| Simultaneous Noncovalent Modification and Exfoliation of 2D Carbon Nitride for Enhanced Electrochemiluminescent Biosensing
J AM CHEM SOC, 2017, 139(34): 11698-11701.
Ji, Jingjing. Wen, Jing. Shen, Yanfei. Lv, Yanqin. Chen, Yile. Liu, Songqin. Ma, Haibo. Zhang, Yuanjian.

|23| Control of Architecture in Rhombic Dodecahedral Pt-Ni Nanoframe Electrocatalysts
J AM CHEM SOC, 2017, 139(34): 11678-11681.
Becknell, Nigel. Son, Yoonkook. Kim, Dohyung. Li, Dongguo. Yu, Yi. Niu, Zhiqiang. Lei, Teng. Sneed, Brian T.. More, Karren L.. Markovic, Nenad M.. Stamenkovic, Vojislav R.. Yang, Peidong.

|24| Solution Synthesis of Semiconducting Two-Dimensional Polymer via Trimerization of Carbonitrile
J AM CHEM SOC, 2017, 139(34): 11666-11669.
Liu, Jingjing. Zan, Wu. Li, Ke. Yang, Yang. Bu, Fanxing. Xu, Yuxi.

|25| Synergistic Tailoring of Electrostatic and Hydrophobic Interactions for Rapid and Specific Recognition of Lysophosphatidic Acid, an Early-Stage Ovarian Cancer Biomarker
J AM CHEM SOC, 2017, 139(33): 11616-11621.
Ying Wang. Pei, Hanwen. Jia, Yan. Liu, Jianhua. Zelun Li. Kelong Ai*. Zhongyuan Lv. Lehui Lu*.

|26| Ruthenium-Catalyzed Site-Selective Intramolecular Silylation of Primary C-H Bonds for Synthesis of Sila-Heterocycles
J AM CHEM SOC, 2017, 139(33): 11601-11609.
Fang, Huaquan. Hou, Wenjun. Liu, Guixia. Huang, Zheng.

|27| Density Gradation of Open Metal Sites in the Mesospace of Porous Coordination Polymers
J AM CHEM SOC, 2017, 139(33): 11576-11583.
Duan, Jingui. Higuchi, Masakazu. Zheng, Jiajia. Noro, Shin-ichiro. Chang, I-Ya. Hyeon-Deuk, Kim. Mathew, Simon. Kusaka, Shinpei. Sivaniah, Easan. Matsuda, Ryotaro. Sakaki, Shigeyoshi. Kitagawa, Susumu.

|28| Driving CO2 to a Quasi-Condensed Phase at the Interface between a Nanoparticle Surface and a Metal-Organic Framework at 1 bar and 298 K
J AM CHEM SOC, 2017, 139(33): 11513-11518.
Lee, Hiang Kwee. Lee, Yih Hong. Morabito, Joseph V.. Liu, Yejing. Koh, Charlynn Sher Lin. Phang, In Yee. Pedireddy, Srikanth. Han, Xuemei. Chou, Lien-Yang. Tsung, Chia-Kuang. Ling, Xing Yi.

|29| Chemically Functionalized Phosphorene: Two-Dimensional Multiferroics with Vertical Polarization and Mobile Magnetism
J AM CHEM SOC, 2017, 139(33): 11506-11512.
Yang, Qing. Xiong, Wei. Zhu, Lin. Gao, Guoying. Wu, Menghao.

|30| Stabilizing Cesium Lead Halide Perovskite Lattice through Mn(II) Substitution for Air-Stable Light-Emitting Diodes
J AM CHEM SOC, 2017, 139(33): 11443-11450.
Zou, Shenghan. Liu, Yongsheng. Li, Jianhai. Liu, Caiping. Feng, Rui. Jiang, Feilong. Li, Yongxiang. Song, Jizhong. Zeng, Haibo. Hong, Maochun. Chen, Xueyuan.

|31| Near-Infrared Chromophore Functionalized Soft Actuator with Ultrafast Photoresponsive Speed and Superior Mechanical Property
J AM CHEM SOC, 2017, 139(33): 11333-11336.
Liu, Li. Liu, Mei-Hua. Deng, Lin-Lin. Lin, Bao-Ping. Yang, Hong.

|32| All-Color Subwavelength Output of Organic Flexible Microlasers
J AM CHEM SOC, 2017, 139(33): 11329-11332.
Lv, Yuanchao. Li, Yong Jun. Li, Jing. Yan, Yongli. Yao, Jiannian. Zhao, Yong Sheng.

|33| Microbial-Phosphorus-Enabled Synthesis of Phosphide Nanocomposites for Efficient Electrocatalysts
J AM CHEM SOC, 2017, 139(32): 11248-11253.
Zhang, Tian-Qi. Liu, Jian. Huang, Lin-Bo. Zhang, Xu-Dong. Sun, Yong-Gang. Liu, Xiao-Chan. Bin, De-Shan. Chen, Xi. Cao, An-Min. Hu, Jin-Song. Wan, Li-Jun.

|34| Calibration-Free Electrochemical Biosensors Supporting Accurate Molecular Measurements Directly in Undiluted Whole Blood
J AM CHEM SOC, 2017, 139(32): 11207-11213.
Li, Hui. Dauphin-Ducharme, Philippe. Ortega, Gabriel. Plaxco, Kevin W..

|35| Practical Singly and Doubly Electrophilic Aminating Agents: A New, More Sustainable Platform for Carbon-Nitrogen Bond Formation
J AM CHEM SOC, 2017, 139(32): 11184-11196.
Kattamuri, Padmanabha V.. Yin, Jun. Siriwongsup, Surached. Kwon, Doo-Hyun. Ess, Daniel H.. Li, Qun. Li, Guigen. Yousufuddin, Muhammed. Richardson, Paul F.. Sutton, Scott C.. Kurti, Laszlo.

|36| Tunable Magnetism and Extraordinary Sunlight Absorbance in Indium Triphosphide Monolayer
J AM CHEM SOC, 2017, 139(32): 11125-11131.
Miao, Naihua. Xu, Bin. Bristowe, Nicholas C.. Zhou, Jian. Sun, Zhimei.

|37| Organosilicon Radicals with Si-H and Si-Me Bonds from Commodity Precursors
J AM CHEM SOC, 2017, 139(32): 11028-11031.
Kundu, Subrata. Samuel, Prinson P.. Sinhababu, Soumen. Luebben, Anna V.. Dittrich, Birger. Andrada, Diego M.. Frenking, Gernot. Stueckl, A. Claudia. Schwederski, Brigitte. Paretzki, Alexa. Kaim, Wolfgang. Roesky, Herbert W..

|38| Metal (Hydr)oxides@Polymer Core-Shell Strategy to Metal Single-Atom Materials
J AM CHEM SOC, 2017, 139(32): 10976-10979.
Zhang, Maolin. Wang, Yang-Gang. Chen, Wenxing. Dong, Juncai. Zheng, Lirong. Luo, Jun. Wan, Jiawei. Tian, Shubo. Cheong, Weng-Chon. Dingsheng Wang. Yadong Li.

|39| Precise Molecular Design of High-T-C 3D Organic-Inorganic Perovskite Ferroelectric: [MeHdabco]RbI3 (MeHdabco = N-Methyl-1,4-diazoniabicyclo[2.2.2]octane)
J AM CHEM SOC, 2017, 139(31): 10897-10902.
Zhang, Wan-Ying. Tang, Yuan-Yuan. Li, Peng-Fei. Shi, Ping-Ping. Liao, Wei-Qiang. Fu, Da-Wei. Ye, Heng-Yun. Zhang, Yi. Xiong, Ren-Gen.

|40| Discriminating Catalytically Active FeNx Species of Atomically Dispersed Fe-N-C Catalyst for Selective Oxidation of the C-H Bond
J AM CHEM SOC, 2017, 139(31): 10790-10798.
Liu, Wengang. Zhang, Leilei. Liu, Xin. Liu, Xiaoyan. Yang, Xiaofeng. Miao, Shu. Wang, Wentao. Wang, Aiqin. Zhang, Tao.

|41| Synthesis and Characterization of Luminescent Cyclometalated Platinum(II) Complexes with Tunable Emissive Colors and Studies of Their Application in Organic Memories and Organic Light-Emitting Devices
J AM CHEM SOC, 2017, 139(31): 10750-10761.
Chan, Alan Kwun-Wa. Ng, Maggie. Wong, Yi-Chun. Chan, Mei-Yee. Wong, Wing-Tak. Yam, Vivian Wing-Wah.

|42| Backbone Hydrogen Bond Strengths Can Vary Widely in Transmembrane Helices
J AM CHEM SOC, 2017, 139(31): 10742-10749.
Cao, Zheng. Hutchison, James M.. Sanders, Charles R.. Bowie, James U..

|43| Enantioselective Construction of Tertiary C-O Bond via Allylic Substitution of Vinylethylene Carbonates with Water and Alcohols
J AM CHEM SOC, 2017, 139(31): 10733-10741.
Khan, Ajmal. Khan, Sardaraz. Khan, Ijaz. Zhao, Can. Mao, Yuxue. Chen, Yan. Zhang, Yong Jian.

|44| Alternating Sequence Controlled Copolymer Synthesis of alpha-Hydroxy Acids via Syndioselective Ring-Opening Polymerization of O-Carboxyanhydrides Using Zirconium/Hafnium Alkoxide Initiators
J AM CHEM SOC, 2017, 139(31): 10723-10732.
Sun, Yangyang. Jia, Zhaowei. Chen, Changjuan. Cong, Yong. Mao, Xiaoyang. Wu, Jincai.

|45| Experimental and Computational Development of a Conformationally Flexible Template for the meta-C-H Functionalization of Benzoic Acids
J AM CHEM SOC, 2017, 139(31): 10702-10714.
Fang, Lizhen. Saint-Denis, Tyler G.. Taylor, Buck L. H.. Ahlquist, Seth. Hong, Kai. Liu, SaiSai. Han, Lili. Houk, K. N.. Yu, Jin-Quan.

|46| Synthesis of Aryl C-Glycosides via Iron-Catalyzed Cross Coupling of Halosugars: Stereoselective Anomeric Arylation of Glycosyl Radicals
J AM CHEM SOC, 2017, 139(31): 10693-10701.
Adak, Laksmikanta. Kawamura, Shintaro. Toma, Gabriel. Takenaka, Toshio. Isozaki, Katsuhiro. Takaya, Hikaru. Orita, Akihiro. Li, Ho C.. Shing, Tony K. M.. Nakamura, Masaharu.

|47| Molecular Interactions Control Quantum Chain Reactions toward Distinct Photoresponsive Properties of Molecular Crystals
J AM CHEM SOC, 2017, 139(31): 10649-10652.
Gong, Yanjun. Zhang, Yifan. Xiong, Wei. Zhang, Ke. Che, Yanke. Zhao, Jincai.

|48| Finding the Next Deep-Ultraviolet Nonlinear Optical Material: NH4B4O6F
J AM CHEM SOC, 2017, 139(31): 10645-10648.
Shi, Guoqiang. Wang, Ying. Zhan, Fangfang. Zhang, Bingbing. Yang, Zhihua. Hou, Xueling. Pan, Shilie. Poeppelmeier, Kenneth R..

|49| Alkyne Hydroheteroarylation: Enantioselective Coupling of Indoles and Alkynes via Rh-Hydride Catalysis
J AM CHEM SOC, 2017, 139(31): 10641-10644.
Cruz, Faben A.. Zhu, Yamin. Tercenio, Quentin D.. Shen, Zengming. Doneta, Vy M..

|50| 5-Formylcytosine Yields DNA-Protein Cross-Links in Nucleosome Core Particles
J AM CHEM SOC, 2017, 139(31): 10617-10620.
Li, Fengchao. Zhang, Yingqian. Bai, Jing. Greenberg, Marc M.. Xi, Zhen. Zhou, Chuanzheng.

|51| Understanding Charge-Transfer Characteristics in Crystalline Nanosheets of Fullerene/(Metallo)porphyrin Cocrystals
J AM CHEM SOC, 2017, 139(30): 10578-10584.
Wang, Bingzhe. Zheng, Shushu. Saha, Avishek. Bao, Lipiao. Lu, Xing. Gudi, Dirk M..

|52| Sky-Blue -Emitting Dendritic Alkynylgold(III) Complexes for Solution-Processable Organic Light -Emitting Devices
J AM CHEM SOC, 2017, 139(30): 10539-10550.
Lee, Chin-Ho. Tang, Man-Chung. Wong, Yi-Chun. Chan, Mei-Yee. Yam, Vivian Wing-Wah.

|53| Boosting Gas Involved Reactions at Nanochannel Reactor with Joint Gas-Solid-Liquid Interfaces and Controlled Wettability
J AM CHEM SOC, 2017, 139(30): 10441-10446.
Mi, Li. Yu, Jiachao. He, Fei. Jiang, Ling. Wu, Yafeng. Yang, Lijun. Han, Xiaofeng. Li, Ying. Liu, Anran. Wei, Wei. Zhang, Yuanjian. Tian, Ye. Liu, Songqin. Jiang, Lei.

|54| Mesoporous Tungsten Oxides with Crystalline Framework for Highly Sensitive and Selective
J AM CHEM SOC, 2017, 139(30): 10365-10373.
Zhu, Yongheng. Zhao, Yong. Ma, Junhao. Cheng, Xiaowei. Xie, Jing. Xu, Pengcheng. Liu, Haiquan. Liu, Hongping. Zhang, Haijiao. Wu, Minghong. Elzatahry, Ahmed A.. Alghamdi, Abdulaziz. Deng, Yonghui. Dongyuan Zhao.

|55| Revealing the Role of Interfacial Properties on Catalytic Behaviors by in Situ Surface-Enhanced Raman Spectroscopy
J AM CHEM SOC, 2017, 139(30): 10339-10346.
Zhang, Hua. Zhang, Xia-Guang. Wei, Jie. Wang, Chen. Chen, Shu. Sun, Han-Lei. Wang, Ya-Hao. Chen, Bing-Hui. Yang, Zhi-Lin. Wu, De-Yin. Li, Jian-Feng. Tian, Zhong-Qun.

|56| Anisotropic Self-Assembly of Organic-Inorganic Hybrid Microtoroids
J AM CHEM SOC, 2017, 139(30): 10232-10238.
Al-Rehili, Safa'a. Fhayli, Karim. Hammami, Mohamed Amen. Moosa, Basem. Patil, Sachin. Zhang, Daliang. Alharbi, Ohoud. Hedhili, Mohamed Nejib. Moehwald Helmuth. Khashab, Niveen M..

|57| Argon Plasma Induced Phase Transition in Monolayer MoS2
J AM CHEM SOC, 2017, 139(30): 10216-10219.
Zhu, Jianqi. Wang, Zhichang. Yu, Hua. Li, Na. Zhang, Jing. Meng, JianLing. Liao, Mengzhou. Zhao, Jing. Lu, Xiaobo. Du, Luojun. Yang, Rong. Shi, Dong. Jiang, Ying. Zhang, Guanyu.

|58| Programming Cell Adhesion for On-Chip Sequential Boolean Logic Functions
J AM CHEM SOC, 2017, 139(30): 10176-10179.
Qu, Xiangmeng. Wang, Shaopeng. Ge, Zhilei. Wang, Jianbang. Yao, Guangbao. Li, Jiang. Xiaolei Zuo. Shi, Jiye. Shiping Song. Lihua Wang. Li, Li. Pei, Hao. Chunhai Fan.

|59| Trifluoromethylation of Alkyl Radicals in Aqueous Solution
J AM CHEM SOC, 2017, 139(29): 9843-9846.
Shen, Haigen. Liu, Zhonglin. Zhang, Pei. Tan, Xinqiang. Zhang, Zhenzhen. Li, Chaozhong.

|60| Stereoselective and Site-Specific Allylic Alkylation of Amino Acids and Small Peptides via a Pd/Cu Dual Catalysis
J AM CHEM SOC, 2017, 139(29): 9819-9822.
Huo, Xiaohong. He, Rui. Fu, Jingke. Zhang, Jiacheng. Yang, Guoqiang. Zhang, Wanbin.

|61| Chemo- and Regioselective Organo-Photoredox Catalyzed Hydroformylation of Styrenes via a Radical Pathway
J AM CHEM SOC, 2017, 139(29): 9799-9802.
Huang, He. Yu, Chenguang. Zhang, Yueteng. Zhang, Yongqiang. Mariano, Patrick S.. Wang, Wei.

|62| Confined Pyrolysis within Metal-Organic Frameworks To Form Uniform Ru-3 Clusters for Efficient Oxidation of Alcohols
J AM CHEM SOC, 2017, 139(29): 9795-9798.
Ji, Shufang. Chen, Yuanjun. Fu, Qiang. Chen, Yifeng. Dong, Juncai. Chen, Wenxing. Li, Zhi. Wang, Yu. Gu, Lin. He, Wei. Chen, Chen. Qing Peng. Huang, Yu. Duan, Xiangfeng. Dingsheng Wang. Draxl, Claudia. Yadong Li.

|63| Amplification of Circularly Polarized Luminescence through Triplet Triplet Annihilation-Based Photon Upconversion
J AM CHEM SOC, 2017, 139(29): 9783-9786.
Han, Jianlei. Duan, Pengfei. Li, Xianggao. Liu, Minghua.

|64| Genetically Encoded Fluorescent RNA Sensor for Ratiometric Imaging of MicroRNA in Living Tumor Cells
J AM CHEM SOC, 2017, 139(29): 9779-9782.
Ying, Zhan-Ming. Wu, Zhan. Tu, Bin. Weihong Tan. Jianhui Jiang.

|65| Zn/MnO2 Battery Chemistry With H+ and Zn2+ Coinsertion
J AM CHEM SOC, 2017, 139(29): 9775-9778.
Sun, Wei. Wang, Fei. Hou, Singyuk. Yang, Chongyin. Fan, Xiulin. Ma, Zhaohui. Gao, Tao. Han, Fudong. Hu, Renzong. Zhu, Min. Wang, Chunsheng.

|66| Ammonia Electrosynthesis with High Selectivity under Ambient Conditions via a Li+ Incorporation Strategy
J AM CHEM SOC, 2017, 139(29): 9771-9774.
Chen, Gao-Feng. Cao, Xinrui. Wu, Shunqing. Zeng, Xingye. Ding, Liang-Xin. Zhu, Min. Wang, Haihui.

|67| Practical and Asymmetric Reductive Coupling of Isoquinolines Templated by Chiral Diborons
J AM CHEM SOC, 2017, 139(29): 9767-9770.
Chen, Dongping. Xu, Guangqing. Zhou, Qinghai. Chung, Lung Wa. Tang, Wenjun.

|68| Boosting the Thermoelectric Performance of (Na,K)-Codoped Polycrystalline SnSe by Synergistic Tailoring of the Band Structure and Atomic-Scale Defect Phonon Scattering
J AM CHEM SOC, 2017, 139(28): 9714-9720.
Ge, Zhen-Hua. Song, Dongsheng. Chong, Xiaoyu. Zheng, Fengshan. Jin, Lei. Qian, Xin. Zheng, Lei. Dunin-Borkowski, Rafal E.. Qin, Peng. Feng, Jing. Zhao, Li-Dong.

|69| Anti-Perovskite Li-Battery Cathode Materials
J AM CHEM SOC, 2017, 139(28): 9645-9649.
Lai, Kwing To. Antonyshyn, Iryna. Prots, Yurii. Valldor, Martin.

|70| Citric Acid Modulated Growth of Oriented Lead Perovskite Crystals for Efficient Solar Cells
J AM CHEM SOC, 2017, 139(28): 9598-9604.
Guo, Yunlong. Sato, Wataru. Shoyama, Kazutaka. Halim, Henry. Itabashi, Yuki. Shang, Rui. Nakamura, Eiichi.

|71| PtPb/PtNi Intermetallic Core/Atomic Layer Shell Octahedra for Efficient Oxygen Reduction Electrocatalysis
J AM CHEM SOC, 2017, 139(28): 9576-9582.
Bu, Lingzheng. Shao, Qi. Bin, E.. Guo, Jun. Yao, Jianlin. Huang, Xiaoqing.

|72| Real-Time Monitoring the Dynamics of Coordination-Driven Self-Assembly by Fluorescence-Resonance Energy Transfer
J AM CHEM SOC, 2017, 139(28): 9459-9462.
Huang, Chang-Bo. Xu, Lin. Zhu, Jun-Long. Wang, Yu-Xuan. Sun, Bin. Li, Xiaopeng. Yang, Hai-Bo.

|73| Atomically Precise Bimetallic Au19Cu30 Nanocluster with an Icosidodecahedral Cu-30 Shell and an Alkynyl-Cu Interface
J AM CHEM SOC, 2017, 139(28): 9451-9454.
Wan, Xian-Kai. Cheng, Xiao-Ling. Tang, Qing. Han, Ying-Zi. Hu, Guoxiang. Jiang, De-en. Wang, Quan-Ming.

|74| Highly Enantioselective Cobalt-Catalyzed Hydrosilylation of Alkenes
J AM CHEM SOC, 2017, 139(28): 9439-9442.
Cheng, Biao. Lu, Peng. Zhang, Heyi. Cheng, Xinpeng. Lu, Zhan.

|75| Uncoordinated Amine Groups of Metal-Organic Frameworks to Anchor Single Ru Sites as Chemoselective Catalysts toward the Hydrogenation of Quinoline
J AM CHEM SOC, 2017, 139(28): 9419-9422.
Wang, Xin. Chen, Wenxing. Zhang, Lei. Yao, Tao. Liu, Wei. Lin, Yue. Ju, Huanxin. Dong, Juncai. Zheng, Lirong. Yan, Wensheng. Zheng, Xusheng. Li, Zhijun. Wang, Xiaoqian. Yang, Jian. He, Dongsheng. Wang, Yu. Deng, Zhaoxiang. Wu, Yuen. Yadong Li.

|76| Molecular Beam Epitaxy of Highly Crystalline Monolayer Molybdenum Disulfide on Hexagonal Boron Nitride
J AM CHEM SOC, 2017, 139(27): 9392-9400.
Fu, Deyi. Zhao, Xiaoxu. Zhang, Yu-Yang. Li, Linjun. Xu, Hai. Jang, A-Rang. Yoon, Seong In. Song, Peng. Poh, Sock Mui. Ren, Tianhua. Ding, Zijing. Fu, Wei. Shin, Tae Joo. Shin, Hyeon Suk. Pantelides, Sokrates T.. Zhou, Wu. Loh, Kian Ping.

|77| Versatile Design Strategy for Highly Luminescent Vacuum-Evaporable and Solution-Processable Tridentate Gold(III) Complexes with Monoaryl Auxiliary Ligands and Their Applications for Phosphorescent Organic Light Emitting Devices
J AM CHEM SOC, 2017, 139(27): 9341-9349.
Tang, Man-Chung. Lee, Chin-Ho. Lai, Shiu-Lun. Ng, Maggie. Chan, Mei-Yee. Yam, Vivian Wing-Wah.

|78| Valence Bond Theory Reveals Hidden Delocalized Diradical Character of Polyenes
J AM CHEM SOC, 2017, 139(27): 9302-9316.
Gu, Junjing. Wu, Wei. Danovich, David. Hoffmann, Roald. Tsuji, Yuta. Shaik, Sason.

|79| Controlled Intercalation and Chemical Exfoliation of Layered Metal-Organic Frameworks Using a Chemically Labile Intercalating Agent
J AM CHEM SOC, 2017, 139(27): 9136-9139.
Ding, Yanjun. Chen, Ying-Pin. Zhang, Xinlei. Chen, Liang. Dong, Zhaohui. Jiang, Hai-Long. Xu, Hangxun. Zhou, Hong-Cai.

|80| Circular Bivalent Aptamers Enable in Vivo Stability and Recognition
J AM CHEM SOC, 2017, 139(27): 9128-9131.
Kuai, Hailan. Zhao, Zilong. Mo, Liuting. Liu, Hui. Hu, Xiaoxiao. Fu, Ting. Xiaobing Zhang. Weihong Tan.

|81| Molecular Recognition Under Interfacial Conditions: Calix[4]pyrrole-Based Cross-linkable Micelles for Ion Pair Extraction
J AM CHEM SOC, 2017, 139(27): 9124-9127.
Chi, Xiaodong. Peters, Gretchen Marie. Hammel, Forrest. Brockman, Chandler. Sessler, Jonathan L..

|82| Direct Visible-Light-Excited Asymmetric Lewis Acid Catalysis of Intermolecular [2+2] Photocycloadditions
J AM CHEM SOC, 2017, 139(27): 9120-9123.
Huang, Xiaoqiang. Quinn, Taylor R.. Harms, Klaus. Webster, Richard D.. Zhang, Lilu. Wiest, Olaf. Meggers, Eric.

|83| Artificial Base zT as Functional "Element" for Constructing Photoresponsive DNA Nanomolecules
J AM CHEM SOC, 2017, 139(27): 9104-9107.
Wang, Ruowen. Jin, Cheng. Zhu, Xiaoyan. Zhou, Liyi. Xuan, Wenjing. Liu, Yuan. Liu, Qiaoling. Weihong Tan.

|84| Very Large-Sized Transition Metal Dichalcogenides Monolayers from Fast Exfoliation by Manual Shaking
J AM CHEM SOC, 2017, 139(26): 9019-9025.
Peng, Jing. Wu, Jiajing. Li, Xiaoting. Zhou, Yuan. Yu, Zhi. Guo, Yuqiao. Wu, Junchi. Lin, Yue. Li, Zejun. Wu, Xiaojun. Wu, Changzheng. Xie, Yi.

|85| Ultrathin and Ion-Selective Janus Membranes for High-Performance Osmotic Energy Conversion
J AM CHEM SOC, 2017, 139(26): 8905-8914.
Zhang, Zhen. Sui, Xin. Li, Pei. Xie, Ganhua. Kong, Xiang-Yu. Xiao, Kai. Gao, Longcheng. Wen, Liping. Jiang, Lei.

|86| Crystal Structural Effect of AuCu Alloy Nanoparticles on Catalytic CO Oxidation
J AM CHEM SOC, 2017, 139(26): 8846-8854.
Zhan, Wangcheng. Wang, Jinglin. Wang, Haifeng. Zhang, Jinshui. Liu, Xiaofei. Zhang, Pengfei. Chi, Miaofang. Guo, Yanglong. Guo, Yun. Lu, Guanzhong. Sun, Shouheng. Dai, Sheng. Zhu, Huiyuan.

|87| Pushing the Limits of Oxygen Balance in 1,3,4-Oxadiazoles
J AM CHEM SOC, 2017, 139(26): 8816-8819.
Yu, Qiong. Yin, Ping. Zhang, Jiaheng. He, Chunlin. Imler, Gregory H.. Parrish, Damon A.. Shreeve, Jeanne M..

|88| A Mononuclear Nonheme Iron(V)-Imido Complex
J AM CHEM SOC, 2017, 139(26): 8800-8803.
Hong, Seungwoo. Sutherlin, Kyle D.. Vardhaman, Anil Kumar. Yan, James J.. Park, Sora. Lee, Yong-Min. Jang, Soojeong. Lu, Xiaoyan. Ohta, Takehiro. Ogura, Takashi. Solomon, Edward I.. Nam, Wonwoo.

|89| Electrochemistry and Electrochemiluminescence of Organometal Halide Perovskite Nanocrystals in Aqueous Medium
J AM CHEM SOC, 2017, 139(25): 8772-8776.
Tan, Xiao. Zhang, Bin. Zou, Guizheng.

|90| Unprecedented Ferroelectric-Antiferroelectric-Paraelectric Phase Transitions Discovered in an Organic-Inorganic Hybrid Perovskite
J AM CHEM SOC, 2017, 139(25): 8752-8757.
Li, Peng-Fei. Liao, Wei-Qiang. Tang, Yuan-Yuan. Ye, Heng-Yun. Zhang, Yi. Xiong, Ren-Gen.

|91| Excitonic Circular Dichroism of Chiral Quantum Rods
J AM CHEM SOC, 2017, 139(25): 8734-8739.
Gao, Xiaoqing. Zhang, Xiuwen. Deng, Ke. Han, Bing. Zhao, Luyang. Wu, Minghui. Shi, Lin. Lv, Jiawei. Zhiyong Tang.

|92| Type II Anion Relay Chemistry: Conformational Constraints To Achieve Effective [1,5]-Vinyl Brook Rearrangements
J AM CHEM SOC, 2017, 139(25): 8710-8717.
Liu, Qi. Chen, Yu. Zhang, Xiao. Houk, K. N.. Liang, Yong. Smith, Amos B., III.

|93| 3D Porphyrin-Based Covalent Organic Frameworks
J AM CHEM SOC, 2017, 139(25): 8705-8709.
Lin, Guiqing. Ding, Huimin. Chen, Rufan. Peng, Zhengkang. Wang, Baoshan. Wang, Cheng.

|94| Chiral Covalent Organic Frameworks with High Chemical Stability for Heterogeneous Asymmetric Catalysis
J AM CHEM SOC, 2017, 139(25): 8693-8697.
Han, Xing. Xia, Qingchun. Huang, Jinjing. Liu, Yan. Tan, Chunxia. Cui, Yong.

|95| Oxime-Based and Catalyst-Free Dynamic Covalent Polyurethanes
J AM CHEM SOC, 2017, 139(25): 8678-8684.
Liu, Wen-Xing. Zhang, Chi. Zhang, Huan. Zhao, Ning. Yu, Zhi-Xiang. Xu, Jian.

|96| Edge Epitaxy of Two-Dimensional MoSe2 and MoS2 Nanosheets on One-Dimensional Nanowires
J AM CHEM SOC, 2017, 139(25): 8653-8660.
Chen, Junze. Wu, Xue-Jun. Gong, Yue. Zhu, Yihan. Yang, Zhenzhong. Li, Bing. Lu, Qipeng. Yu, Yifu. Han, Shikui. Zhang, Zhicheng. Zong, Yun. Han, Yu. Gu, Lin. Zhang, Hua.

|97| Synthesis of Luminescent Platinum(II) 2,6-Bis-(N-dodecylbenzimidazol-2 '-yl)pyridine Foldamers and Their Supramolecular Assembly and Metallogel Formation
J AM CHEM SOC, 2017, 139(25): 8639-8645.
Chan, Michael Ho-Yeung. Ng, Maggie. Leung, Sammual Yu-Lut. Lam, Wai Han. Yam, Vivian Wing-Wah.

|98| Simple and Efficient Generation of Aryl Radicals from Aryl Triflates: Synthesis of Aryl Boronates and Aryl Iodides at Room Temperature
J AM CHEM SOC, 2017, 139(25): 8621-8627.
Liu, Wenbo. Yang, Xiaobo. Gao, Yang. Li, Chao-Jun.

|99| Sub-1 nm Nanowire Based Superlattice Showing High Strength and Low Modulus
J AM CHEM SOC, 2017, 139(25): 8579-8585.
Liu, Huiling. Gong, Qihua. Yue, Yonghai. Guo, Lin. Wang, Xun.

|00| Switchable Chiral Selection of Aspartic Acids by Dynamic States of Brushite
J AM CHEM SOC, 2017, 139(25): 8562-8569.
Jiang, Wenge. Pan, Haihua. Zhang, Zhisen. Qiu, S. Roger. Kim, J. Dongun. Xu, Xurong. Tang, Ruikang.

|01| The Origins of Dramatic Differences in Five-Membered vs Six-Membered Chelation of Pd(II) on Efficiency of C(sp(3))-H Bond Activation
J AM CHEM SOC, 2017, 139(25): 8514-8521.
Yang, Yun-Fang. Chen, Gang. Hong, Xin. Yu, Jin-Quan. Houk, K. N..

|02| Healing High-Loading Sulfur Electrodes with Unprecedented Long Cycling Life: Spatial Heterogeneity Control
J AM CHEM SOC, 2017, 139(25): 8458-8466.
Peng, Hong-Jie. Huang, Jia-Qi. Liu, Xin-Yan. Cheng, Xin-Bing. Xu, Wen-Tao. Zhao, Chen-Zi. Wei, Fei. Zhang, Qiang.

|03| Designing Air-Stable O3-Type Cathode Materials by Combined Structure Modulation for Na-Ion Batteries
J AM CHEM SOC, 2017, 139(25): 8440-8443.
Yao, Hu-Rong. Wang, Peng-Fei. Gong, Yue. Zhang, Jienan. Yu, Xiqian. Gu, Lin. OuYang, Chuying. Yaxia Yin. Hu, Enyuan. Yang, Xiao-Qing. Stavitski, Eli. Yuguo Guo. Lijun Wan.

|04| Molecular Recognition and Chirality Sensing of Epoxides in Water Using Endo-Functionalized Molecular Tubes
J AM CHEM SOC, 2017, 139(25): 8436-8439.
Wang, Li-Li. Chen, Zhao. Liu, Wei-Er. Ke, Hua. Wang, Sheng-Hua. Jiang, Wei.

|05| Sensitive Phonon-Based Probe for Structure Identification of 1T ' MoTe2
J AM CHEM SOC, 2017, 139(25): 8396-8399.
Zhou, Lin. Huang, Shengxi. Tatsumi, Yuki. Wu, Lijun. Guo, Huaihong. Bie, Ya-Qing. Ueno, Keiji. Yang, Teng. Zhu, Yimei. Kong, Jing. Saito, Riichiro f. Dresselhaus, Mildred.

|06| para-Azaquinodimethane: A Compact Quinodimethane Variant as an Ambient Stable Building Block for High-Performance Low Band Gap Polymers
J AM CHEM SOC, 2017, 139(24): 8355-8363.
Liu, Xuncheng. He, Bo. Anderson, Christopher L.. Kang, Jun. Chen, Teresa. Chen, Jinxiang. Feng, Shizhen. Zhang, Lianjie. Kolaczkowski, Matthew A.. Teat, Simon J.. Brady, Michael A.. Zhu, Chenhui. Wang, Lin-Wang. Chen, Junwu. Liu, Yi.

|07| Palladium-Catalyzed Enantioselective Arylation of Aryl Sulfenate Anions: A Combined Experimental and Computational Study
J AM CHEM SOC, 2017, 139(24): 8337-8345.
Jia, Tiezheng. Zhang, Mengnan. McCollom, Samuel P.. Bellomo, Ana. Montel, Sonia. Mao, Jianyou. Dreher, Spencer D.. Welch, Christopher J.. Regalado, Erik L.. Williamson, R. Thomas. Manor, Brian C.. Tomson, Neil C.. Walsh, Patrick J..

|08| Electronic and Morphological Dual Modulation of Cobalt Carbonate Hydroxides by Mn Doping toward Highly Efficient and Stable Bifunctional Electrocatalysts for Overall Water Splitting
J AM CHEM SOC, 2017, 139(24): 8320-8328.
Tang, Tang. Jiang, Wen-Jie. Niu, Shuai. Liu, Ning. Luo, Hao. Chen, Yu-Yun. Jin, Shi-Feng. Gao, Feng. Wan, Li-Jun. Hu, Jin-Song.

|09| Two-Dimensional Metal-Organic Framework Nanosheets as an Enzyme Inhibitor: Modulation of the alpha-Chymotrypsin Activity
J AM CHEM SOC, 2017, 139(24): 8312-8319.
Xu, Ming. Yuan, Shuai. Chen, Xin-Yu. Chang, Yu-Jie. Day, Gregory. Gu, Zhi-Yuan. Zhou, Hong-Cai.

|10| Multivariate Chiral Covalent Organic Frameworks with Controlled Crystallinity and Stability for Asymmetric Catalysis
J AM CHEM SOC, 2017, 139(24): 8277-8285.
Zhang, Jie. Han, Xing. Wu, Xiaowei. Liu, Yan. Cui, Yong.

|11| Multivariate Metal-Organic Frameworks as Multifunctional Heterogeneous Asymmetric Catalysts for Sequential Reactions
J AM CHEM SOC, 2017, 139(24): 8259-8266.
Xia, Qingchun. Li, Zijian. Tan, Chunxia. Liu, Yan. Gong, Wei. Cui, Yong.

|12| Evolution of Luminescent Supramolecular Lanthanide M2nL3n Complexes from Helicates and Tetrahedra to Cubes
J AM CHEM SOC, 2017, 139(24): 8237-8244.
Li, Xiao-Zhen. Zhou, Li-Peng. Yang, Liang-Liang. Yuan, Da-Qiang. Lin, Chen-Sheng. Sun, Qing-Fu.

|13| General Oriented Formation of Carbon Nanotubes from Metal-Organic Frameworks
J AM CHEM SOC, 2017, 139(24): 8212-8221.
Meng, Jiashen. Niu, Chaojiang. Xu, Linhan. Li, Jiantao. Liu, Xiong. Wang, Xuanpeng. Wu, Yuzhu. Xu, Xiaoming. Chen, Wenyi. Li, Qi. Zhu, Zizhong. Zhao, Dongyuan. Mai, Liqiang.

|14| Supersnowflakes: Stepwise Self-Assembly and Dynamic Exchange of Rhombus Star-Shaped Supramolecules
J AM CHEM SOC, 2017, 139(24): 8174-8185.
Zhang, Zhe. Wang, Heng. Wang, Xu. Li, Yiming. Song, Bo. Bolarinwa, Olapeju. Reese, R. Alexander. Zhang, Tong. Wang, Xu-Qing. Cai, Jianfeng. Xu, Bingqian. Wang, Ming. Liu, Changlin. Yang, Hai-Bo. Li, Xiaopeng.

|15| Enhancing Enantiomeric Separation with Strain: The Case of Serine on Cu(531)
J AM CHEM SOC, 2017, 139(24): 8167-8173.
Wang, Yonghui. Yang, Sha. Fuentes-Cabrera, Miguel. Li, Shuang. Liu, Wei.

|16| Achieving Remarkable Activity and Durability toward Oxygen Reduction Reaction Based on Ultrathin Rh-Doped Pt Nanowires
J AM CHEM SOC, 2017, 139(24): 8152-8159.
Huang, Hongwen. Li, Kan. Chen, Zhao. Luo, Laihao. Gu, Yuqian. Zhang, Dongyan. Ma, Chao. Si, Rui. Yang, Jinlong. Peng, Zhenmeng. Zeng, Jie.

|17| Superconductivity in Alkaline Earth Metal-Filled Skutterudites BaxIr4X12 (X = As, P)
J AM CHEM SOC, 2017, 139(24): 8106-8109.
Qi, Yanpeng. Lei, Hechang. Guo, Jiangang. Shi, Wujun. Yan, Binghai. Felser, Claudia. Hosono, Hideo.

|18| Crystalline Supramolecular Gyroscope with a Water Molecule as an Ultrasmall Polar Rotator Modulated by Charge-Assisted Hydrogen Bonds
J AM CHEM SOC, 2017, 139(24): 8086-8089.
Li, Wang. He, Chun-Ting. Zeng, Ying. Ji, Cheng-Min. Du, Zi-Yi. Zhang, Wei-Xiong. Chen, Xiao-Ming.

|19| Ionic Exchange of Metal Organic Frameworks to Access Single Nickel Sites for Efficient Electroreduction of CO2
J AM CHEM SOC, 2017, 139(24): 8078-8081.
Zhao, Changming. Dai, Xinyao. Yao, Tao. Chen, Wenxing. Wang, Xiaoqian. Wang, Jing. Yang, Jian. Wei, Shiqiang. Wu, Yuen. Yadong Li.

|20| Understanding Rate Acceleration and Stereoinduction of an Asymmetric Giese Reaction Mediated by a Chiral Rhodium Catalyst
J AM CHEM SOC, 2017, 139(24): 8062-8065.
Tutkowski, Brandon. Meggers, Eric. Wiest, Olaf.

|21| Optimized Separation of Acetylene from Carbon Dioxide and Ethylene in a Microporous Material
J AM CHEM SOC, 2017, 139(23): 8022-8028.
Lin, Rui-Biao. Li, Libo. Wu, Hui. Arman, Hadi. Li, Bin. Lin, Rong-Guang. Zhou, Wei. Chen, Banglin.

|22| Reversible Redox Activity in Multicomponent Metal-Organic Frameworks Constructed from Trinuclear Copper Pyrazolate Building Blocks
J AM CHEM SOC, 2017, 139(23): 7998-8007.
Tu, Binbin. Pang, Qingqing. Xu, Huoshu. Li, Xiaomin. Wang, Yulin. Ma, Zhen. Weng, Linhong. Li, Qiaowei.

|23| Metal and Metal Oxide Interactions and Their Catalytic Consequences for Oxygen Reduction Reaction
J AM CHEM SOC, 2017, 139(23): 7893-7903.
Jia, Qingying. Ghoshal, Shraboni. Li, Jingkun. Liang, Wentao. Meng, Guangnan. Che, Haiying. Zhang, Shiming. Ma, Zi-Feng. Mukerjee, Sanjeev.

|24| Radical-Enhanced Intersystem Crossing in New Bodipy Derivatives and Application for Efficient Triplet-Triplet Annihilation Upconversion
J AM CHEM SOC, 2017, 139(23): 7831-7842.
Wang, Zhijia. Zhao, Jianzhang. Barbon, Antonio. Toffoletti, Antonio. Liu, Yan. An, Yonglin. Xu, Liang. Karatay, Ahmet. Yaglioglu, Halime Gul. Yildiz, Elif Akhuseyin. Hayvali, Mustafa.

|25| Co-assembly of Peptide Amphiphiles and Lipids into Supramolecular Nanostructures Driven by Anion-pi Interactions
J AM CHEM SOC, 2017, 139(23): 7823-7830.
Yu, Zhilin. Erbas, Aykut. Tantakitti, Faifan. Palmer, Liam C.. Jackman, Joshua A.. de la Cruz, Monica Olvera. Cho, Nam-Joon. Stupp, Samuel I..

|26| Unexpected Position-Dependent Effects of Ribose G-Quartets in G-Quadruplexes
J AM CHEM SOC, 2017, 139(23): 7768-7779.
Zhou, Jun. Amrane, Samir. Rosu, Frederic. Salgado, Gilmar F.. Bian, Yunqiang. Tateishi-Karimata, Hisae. Largy, Eric. Korkut, Dursun Nizam. Bourdoncle, Anne. Miyoshi, Daisuke. Zhang, Jian. Ju, Huangxian. Wang, Wei. Sugimoto, Naoki. Gabelica, Valerie. Mergny, Jean-Louis.

|27| Flexible-Robust Metal-Organic Framework for Efficient Removal of Propyne from Propylene
J AM CHEM SOC, 2017, 139(23): 7733-7736.
Li, Libo. Lin, Rui-Biao. Krishna, Rajamani. Wang, Xiaoqing. Li, Bin. Wu, Hui. Li, Jinping. Zhou, Wei. Chen, Banglin.

|28| Copper-Catalyzed Arylation of Benzylic C-H bonds with Alkylarenes as the Limiting Reagents
J AM CHEM SOC, 2017, 139(23): 7709-7712.
Zhang, Wen. Chen, Pinhong. Liu, Guosheng.

|29| Remarkably Stereospecific Utilization of ATP alpha,beta-Halomethylene Analogues by Protein Kinases
J AM CHEM SOC, 2017, 139(23): 7701-7704.
Ni, Feng. Kung, Alvin. Duan, Yankun. Shah, Vivek. Amador, Carolina D.. Guo, Ming. Fan, Xuegong. Chen, Lin. Chen, Yongheng. McKenna, Charles E.. Zhang, Chao.

|30| Highly Enantioselective Copper- and Iron-Catalyzed Intramolecular Cyclopropanation of Indoles
J AM CHEM SOC, 2017, 139(23): 7697-7700.
Xu, Huan. Li, Yi-Pan. Cai, Yan. Wang, Guo-Peng. Zhu, Shou-Fei. Zhou, Qi-Lin.

|31| Versatile Assembly of Metal-Coordinated Calix[4]resorcinarene Cavitands and Cages through Ancillary Linker Tuning
J AM CHEM SOC, 2017, 139(22): 7648-7656.
Pei, Wen-Yuan. Xu, Guohai. Yang, Jin. Wu, Hui. Chen, Banglin. Zhou, Wei. Ma, Jian-Fang.

|32| Sugar-Breathing Glycopolymersomes for Regulating Glucose Level
J AM CHEM SOC, 2017, 139(22): 7640-7647.
Xiao, Yufen. Sung, Hui. Du, Jianzhong.

|33| Defect-Mediated Electron-Hole Separation in One-Unit-Cell ZnIn2S4 Layers for Boosted Solar-Driven CO2 Reduction
J AM CHEM SOC, 2017, 139(22): 7586-7594.
Jiao, Xingchen. Chen, Zongwei. Li, Xiaodong. Sun, Yongfu. Gao, Shan. Yan, Wensheng. Wang, Chengming. Zhang, Qun. Lin, Yue. Luo, Yi. Xie, Yi.

|34| A Breakthrough Efficiency of 19.9% Obtained in Inverted Perovskite Solar Cells by Using an Efficient Trap State Passivator Cu(thiourea)I
J AM CHEM SOC, 2017, 139(22): 7504-7512.
Ye, Senyun. Rao, Haixia. Zhao, Ziran. Zhang, Linjuan. Bao, Hongliang. Sun, Weihai. Li, Yunlong. Gu, Feidan. Wang, Jianqiang. Liu, Zhiwei. Bian, Zuqiang. Huang, Chunhui.

|35| The Consequences of Overlapping G-Quadruplexes and i-Motifs in the Platelet-Derived Growth Factor Receptor beta Core Promoter Nuclease Hypersensitive Element Can Explain the Unexpected Effects of Mutations and Provide Opportunities for Selective Targeting of Both Structures by Small Molecules To Downregulate Gene Expression
J AM CHEM SOC, 2017, 139(22): 7456-7475.
Brown, Robert V.. Wang, Ting. Chappeta, Venkateshwar Reddy. Wu, Guanhui. Onel, Buket. Chawla, Reena. Quijada, Hector. Camp, Sara M.. Chiang, Eddie T.. Lassiter, Quinea R.. Lee, Carmen. Phanse, Shivani. Tumidge, Megan A.. Zhao, Ping. Garcia, Joe G. N.. Gokhale, Vijay. Yang, Danzhou. Hurley, Laurence H..

|36| Scalable, Electrochemical Oxidation of Unactivated C-H Bonds
J AM CHEM SOC, 2017, 139(22): 7448-7451.
Kawamata, Yu. Yan, Ming. Liu, Zhiqing. Bao, Deng-Hui. Chen, Jinshan. Starr, Jeremy T.. Baran, Phil S..

|37| Mutable Properties of Nonheme Iron(III)-Iodosylarene Complexes Result in the Elusive Multiple-Oxidant Mechanism
J AM CHEM SOC, 2017, 139(22): 7444-7447.
Kang, Yiran. Li, Xiao-Xi. Cho, Kyung-Bin. Sun, Wei. Xia, Chungu. Nam, Wonwoo. Wang, Yong.

|38| B(C6F5)(3)-Catalyzed (Convergent) Disproportionation Reaction of lndoles
J AM CHEM SOC, 2017, 139(21): 7399-7407.
Han, Yuxi. Zhang, Sutao. He, Jianghua. Zhang, Yuetao.

|39| Right-Handed Helical Foldamers Consisting of De Novo D-AApeptides
J AM CHEM SOC, 2017, 139(21): 7363-7369.
Teng, Peng. Ma, Ning. Cerrato, Darrell Cole. She, Fengyu. Odom, Timothy. Wang, Xiang. Ming, Li June. van der Vaart, Arjan. Wojtas, Lukasz. Xu, Hai. Cai, Jianfeng.

|40| photoaquation Mechanism of Hexacyanoferrate(II) Ions: Ultrafast 2D UV and Transient Visible and IR Spectroscopies
J AM CHEM SOC, 2017, 139(21): 7335-7347.
Reinhard, Marco. Auboeck, Gerald. Besley, Nicholas A.. Clark, Ian P.. Greetham, Gregory M.. Hanson-Heine, Magnus W. D.. Horvath, Raphael. Murphy, Thomas S.. Penfold, Thomas J.. Towrie, Michael. George, Michael W.. Chergui, Majed.

|41| Fine-Tuned Photoactive and Interconnection Layers for Achieving over 13% Efficiency in a Fullerene-Free Tandem Organic Solar Cell
J AM CHEM SOC, 2017, 139(21): 7302-7309.
Cui, Yong. Yao, Huifeng. Gao, Bowei. Qin, Yunpeng. Zhang, Shaoqing. Yang, Bei. He, Chang. Xu, Bowei. Hou, Jianhui.

|42| Isolated Single-Atom Pd Sites in Intermetallic Nanostructures: High Catalytic Selectivity for Semihydrogenation of Alkynes
J AM CHEM SOC, 2017, 139(21): 7294-7301.
Feng, Quanchen. Zhao, Shu. Wang, Yu. Dong, Juncai. Chen, Wenxing. He, Dongsheng. Dingsheng Wang. Yang, Jun. Zhu, Yuanmin. Zhu, Hailiang. Gu, Lin. Li, Zhi. Liu, Yuxi. Yu, Rong. Li, Jun. Yadong Li.

|43| Switching of Resistive Memory Behavior from Binary to Ternary Logic via Alteration of Substituent Positioning on the Subphthalocyanine Core
J AM CHEM SOC, 2017, 139(21): 7256-7263.
Chan, Hing. Wong, Hok-Lai. Ng, Maggie. Poon, Chun-Ting. Yam, Vivian Wing-Wah.

|44| Fast Electrochemical and Plasmonic Detection Reveals Multitime Scale Conformational Gating of Electron Transfer in Cytochrome c
J AM CHEM SOC, 2017, 139(21): 7244-7249.
Wang, Yan. Wang, Hui. Chen, Yuheng. Wang, Yixian. Chen, Hong-Yuan. Shan, Xiaonan. Tao, Nongjian.

|45| Mechanisms and Origins of Chemo- and Regioselectivities of Ru(II)-Catalyzed Decarboxylative C-H Alkenylation of Aryl Carboxylic Acids with Alkynes: A Computational Study
J AM CHEM SOC, 2017, 139(21): 7224-7243.
Yu, Jing-Lu. Zhang, Shuo-Qing. Hong, Xin.

|46| A Kinetic Pathway toward High-Density Ordered N Doping of Epitaxial Graphene on Cu(111) Using C5NCl5 Precursors
J AM CHEM SOC, 2017, 139(21): 7196-7202.
Cui, Ping. Choi, Jin-Ho. Zeng, Changgan. Li, Zhenyu. Yang, Jinlong. Zhang, Zhenyu.

|47| An Elastic Hydrogen-Bonded Cross-Linked. Organic Framework for Effective Iodine Capture in Water
J AM CHEM SOC, 2017, 139(21): 7172-7175.
Lin, Yunxiao. Jiang, Xuanfeng. Kim, Samuel T.. Alahakoon, Sampath B.. Hou, Xisen. Zhang, Zhiyun. Thompson, Christina M.. Smaldone, Ronald A.. Ke, Chenfeng.

|48| Tunable Luminescent Lanthanide Supramolecular Assembly Based on Photoreaction of Anthracene
J AM CHEM SOC, 2017, 139(21): 7168-7171.
Zhou, Yan. Zhang, Heng-Yi. Zhang, Zhi-Yuan. Liu, Yu.

|49| Molecular Optimization Enables over 13% Efficiency in Organic Solar Cells
J AM CHEM SOC, 2017, 139(21): 7148-7151.
Zhao, Wenchao. Li, Sunsun. Yao, Huifeng. Zhang, Shaoqing. Zhang, Yun. Yang, Bei. Hou, Jianhui.

|50| Monodisperse Fiber-like Micelles of Controlled Length and Composition with an Oligo(p-phenylenevinylene) Core via "Living" Crystallization-Driven Self-Assembly
J AM CHEM SOC, 2017, 139(21): 7136-7139.
Tao, Daliao. Feng, Chun. Cui, Yinan. Yang, Xian. Manners, Ian. Winnik, Mitchell A.. Huang, Xiaoyu.

|51| Total Synthesis of (+/-)-Lycojaponicumin D and Lycodoline-Type Lycopodium Alkaloids
J AM CHEM SOC, 2017, 139(20): 7095-7103.
Zhao, Xian-He. Zhang, Qinz. Du, Ji-Yuan. Lu, Xin-Yun. Cao, Ye-Xing. Deng, Yu-Hua. Fan, Chun-An.

|52| YY Y Unraveling the Nature of Anomalously Fast Energy Storage in T-Nb2O5
J AM CHEM SOC, 2017, 139(20): 7071-7081.
Chen, Dongchang. Wang, Jeng-Han. Chou, Tsung-Fu. Zhao, Bote. El-Sayed, Mostafa A.. Liu, Meilin.

|53| Enantioselective beta-Protonation of Enals via a Shuttling Strategy
J AM CHEM SOC, 2017, 139(20): 7045-7051.
Chen, Jiean. Yuan, Pengfei. Wang, Leming. Huang, Yong.

|54| Exciton Migration and Amplified Quenching on Two-Dimensional Metal-Organic Layers
J AM CHEM SOC, 2017, 139(20): 7020-7029.
Cao, Lingyun. Lin, Zekai. Shi, Wenjie. Wang, Zi. Zhang, Cankun. Hu, Xuefu. Wang, Cheng. Lin, Wenbin.

|55| The Two-Dimensional A(X)Cd(X)Bi(4-X)Q(6) (A = K, Rb, Cs; Q = S, Se): Direct Bandgap Semiconductors and Ion-Exchange Materials
J AM CHEM SOC, 2017, 139(20): 6978-6987.
Zhao, Jing. Islam, Saiful M.. Kontsevoi, Oleg Y.. Tan, Gangjian. Stoumpos, Constantinos C.. Chen, Haijie. Li, R. K.. Kanatzidis, Mercouri G..

|56| Highly Active and Selective Hydrogenation of CO2 to Ethanol by Ordered Pd-Cu Nanoparticles
J AM CHEM SOC, 2017, 139(20): 6827-6830.
Bai, Shuxing. Shao, Qi. Wang, Pengtang. Dai, Qiguang. Wang, Xingyi. Huang, Xiaoqing.

|57| Enantioselective Total Synthesis of (+)-Wortmannin
J AM CHEM SOC, 2017, 139(20): 6815-6818.
Guo, Yinliang. Quan, Tianfei. Lu, Yandong. Luo, Tuoping.

|58| Asymmetric Copper-Catalyzed Intermolecular Aminoarylation of Styrenes: Efficient Access to Optical 2,2-Diarylethylamines
J AM CHEM SOC, 2017, 139(20): 6811-6814.
Wang, Dinghai. Wu, Lianqian. Wang, Fei. Wan, Xiaolong. Chen, Pinhong. Lin, Zhenyang. Liu, Guosheng.

|59| Toward Covalent Organic Frameworks Bearing Three Different Kinds of Pores: The Strategy for Construction and COF-to-COF Transformation via Heterogeneous Linker Exchange
J AM CHEM SOC, 2017, 139(19): 6736-6743.
Qian, Cheng. Qi, Qao-Yan. Jiang, Guo-Fang. Cui, Fu-Zhi. Tian, Yuan. Zhao, Xin.

|60| Cu-In Halide Perovskite Solar Absorbers
J AM CHEM SOC, 2017, 139(19): 6718-6725.
Zhao, Xin-Gang. Yang, Dongwen. Sun, Yuanhui. Li, Tianshu. Zhang, Lijun. Yu, Liping. Zunger, Alex.

|61| Control of Charge Carriers Trapping and Relaxation in Hematite by Oxygen Vacancy Charge: Ab Initio Non-adiabatic Molecular Dynamics
J AM CHEM SOC, 2017, 139(19): 6707-6717.
Zhou, Zhaohui. Liu, Jin. Long, Run. Li, Lingiu. Guo, Liejin. Prezhdo, Oleg V..

|62| Highly Oriented Low-Dimensional Tin Halide Perovskites with Enhanced Stability and Photovoltaic Performance
J AM CHEM SOC, 2017, 139(19): 6693-6699.
Liao, Yuqin. Liu, Hefei. Zhou, Wenjia. Yang, Dongwen. Shang, Yuequn. Shi, Zhifang. Li, Binghan. Jiang, Xianyuan. Zhang, Lijun. Quan, Li Na. Quintero-Bermudez, Rafael. Sutherland, Brandon R.. Mi, Qixi. Sargent, Edward H.. Ning, Zhijun.

|63| C-I center dot center dot center dot pi Halogen Bonding Driven Supramolecular Helix of Bilateral N-Amidothioureas Bearing beta-Turns
J AM CHEM SOC, 2017, 139(19): 6605-6610.
Cao, Jinlian. Yan, Xiaosheng. He, Wenbin. Li, Xiaorui. Li, Zhao. Mo, Yirong. Liu, Maili. Jiang, Yun-Bao.

|64| Multiple-Hydrogen-Bond Approach to Uncommon Pd(III) Oxidation State: A Pd-Br Chain with High Conductivity and Thermal Stability
J AM CHEM SOC, 2017, 139(19): 6562-6565.
Mian, Mohammad Rasel. Iguchi, Hiroaki. Takaishi, Shinya. Murasugi, Hideaki. Miyamoto, Tatsuya. Okamoto, Hiroshi. Tanaka, Hisaaki. Kuroda, Shin-ichi. Breedlove, Brian K.. Yamashita, Masahiro.

|65| Deoxygenation of Ethers To Form Carbon-Carbon Bonds via Nickel Catalysis
J AM CHEM SOC, 2017, 139(19): 6546-6549.
Cao, Zhi-Chao. Shi, Zhang-Jie.

|66| Shielding against Unfolding by Embedding Enzymes in Metal-Organic Frameworks via a de Novo Approach
J AM CHEM SOC, 2017, 139(19): 6530-6533.
Liao, Fu-Siang. Lo, Wei-Shang. Hsu, Yu-Shen. Wu, Chang-Cheng. Wang, Shao-Chun. Shieh, Fa-Kuen. Morabito, Joseph V.. Chou, Lien-Yang. Wu, Kevin C. -W.. Tsung, Chia-Kuang.

|67| Genetically Encoded Photoaffinity Histone Marks
J AM CHEM SOC, 2017, 139(19): 6522-6525.
Xie, Xiao. Li, Xiao-Meng. Qin, Fangfei. Lin, Jianwei. Zhang, Gong. Zhao, Jingyi. Bao, Xiucong. Zhu, Rongfeng. Song, Haiping. Li, Xiang David. Chen, Peng R..

|68| High Thermoelectric Performance in Electron-Doped AgBi3S5 with Ultralow Thermal Conductivity
J AM CHEM SOC, 2017, 139(18): 6467-6473.
Tan, Gangjian. Hao, Shigiang. Zhao, Jing. Wolverton, Chris. Kanatzidis, Mercouri G..

|69| Principles of Designing Extra-Large Pore Openings and Cages in Zeolitic Imidazolate Frameworks
J AM CHEM SOC, 2017, 139(18): 6448-6455.
Yang, Jingjing. Zhang, Yue-Biao. Liu, Qi. Trickett, Christopher A.. Gutierrez-Puebla, Enrique. Monge, M. Angeles. Cong, Hengjiang. Aldossary, Abdulrahman. Deng, Hexiang. Yaghi, Omar M..

|70| Enantioselective Synthesis of anti-syn-Trihalides and anti-syn-anti-Tetrahalides via Asymmetric beta-Elimination
J AM CHEM SOC, 2017, 139(18): 6431-6436.
Tan, Yu. Luo, Shilong. Li, Dongmei. Zhang, Nan. Jia, Shiqi. Liu, Yidong. Qin, Wenling. Song, Choong Eui. Yan, Hailong.

|71| Organic Phosphorescence Nanowire Lasers
J AM CHEM SOC, 2017, 139(18): 6376-6381.
Yu, Zhenyi. Wu, Yishi. Xiao, Lu. Chen, Jianwei. Liao, Qing. Yao, Jiannian. Fu, Hongbing.

|72| A Molecular Perovskite with Switchable Coordination Bonds for High-Temperature Multiaxial Ferroelectrics
J AM CHEM SOC, 2017, 139(18): 6369-6375.
Xu, Wei-Jian. Li, Peng-Fei. Tang, Yuan-Yuan. Zhang, Wei-Xiong. Xiong, Ren-Gen. Chen, Xiao-Ming.

|73| Strategy for the Realization of Efficient Solution-Processable Phosphorescent Organic Light-Emitting Devices: Design and Synthesis of Bipolar Alkynylplatinum(II) Complexes
J AM CHEM SOC, 2017, 139(18): 6351-6362.
Kong, Fred Ka-Wai. Tang, Man-Chung. Wong, Yi-Chun. Ng, Maggie. Chan, Mei-Yee. Yam, Vivian Wing-Wah.

|74| A Wide-Bandgap Donor Polymer for Highly Efficient Non-fullerene Organic Solar Cells with a Small Voltage Loss
J AM CHEM SOC, 2017, 139(18): 6298-6301.
Chen, Shangshang. Liu, Yuhang. Zhang, Lin. Chow, Philip C. Y.. Wang, Zheng. Zhang, Guangye. Ma, Wei. Yan, He.

|75| Half-Metallicity in One-Dimensional Metal Trihydride Molecular Nanowires
J AM CHEM SOC, 2017, 139(18): 6290-6293.
Li, Xiuling. Lv, Haifeng. Da, Jun. Ma, Liang. Zeng, Xiao Cheng. Wu, Xiaojun. Yang, Jinlong.

|76| Toward Rational Design of Oxide-Supported Single-Atom Catalysts: Atomic Dispersion of Gold on Ceria
J AM CHEM SOC, 2017, 139(17): 6190-6199.
Liu, Jin-Cheng. Wang, Yang-Gang. Li, Jun.

|77| Effect of Imidazole Arrangements on Proton-Conductivity in Metal-Organic Frameworks
J AM CHEM SOC, 2017, 139(17): 6183-6189.
Zhang, Feng-Ming. Dong, Long-Zhang. Qin, Jun-Sheng. Guan, Wei. Liu, Jiang. Li, Shun-Li. Lu, Meng. Lan, Ya-Qian. Su, Zhong-Min. Zhou, Hong-Cai.

|78| Controlled Photoredox Ring-Opening Polymerization of O-Carboxyanhydrides
J AM CHEM SOC, 2017, 139(17): 6177-6182.
Feng, Quanyou. Tong, Rong.

|79| Sequential Gas-Phase Activation of Carbon Dioxide and Methane by [Re(CO)(2)](+): The Sequence of Events Matters!
J AM CHEM SOC, 2017, 139(17): 6169-6176.
Zhou, Shaodong. Li, Jilai. Firouzbakht, Marjan. Schlangen, Maria. Schwarz, Helmut.

|80| Ultrafast Plasmon-Enhanced Hot Electron Generation at Ag Nanocluster/Graphite Heterojunctions
J AM CHEM SOC, 2017, 139(17): 6160-6168.
Tan, Shijing. Liu, Liming. Dai, Yanan. Ren, Jindong. Zhao, Jin. Petek, Hrvoje.

|81| Thiol Specific and Tracelessly Removable Bioconjugation via Michael Addition to 5-Methylene Pyrrolones
J AM CHEM SOC, 2017, 139(17): 6146-6151.
Zhang, Yingqian. Zhou, Xiaoping. Xie, Yonghui. Greenberg, Marc M.. Xi, Zhen. Zhou, Chuanzheng.

|82| Total Syntheses of Highly Oxidized ent-Kaurenoids Pharicin A, Pharicinin B, 7-O-Acetylpseurata C, and Pseurata C: A [5+2] Cascade Approach
J AM CHEM SOC, 2017, 139(17): 6098-6101.
He, Chi. Hu, Jialei. Wu, Yubing. Ding, Hanfeng.

|83| The Least Stable Isomer of BN Naphthalene: Toward Predictive Trends for the Optoelectronic Properties of BN Acenes
J AM CHEM SOC, 2017, 139(17): 6082-6085.
Liu, Zhiqiang. Ishibashi, Jacob S. A.. Darrigan, Clovis. Dargelos, Alain. Chrostowska, Anna. Li, Bo. Vasiliu, Monica. Dixon, David A.. Liu, Shih-Yuan.

|84| Genetically Encoded 2-Aryl-5-carboxytetrazoles for Site-Selective Protein Photo-Cross-Linking
J AM CHEM SOC, 2017, 139(17): 6078-6081.
Tian, Yulin. Jacinto, Marco Paolo. Zeng, Yu. Yu, Zhipeng. Qu, Jun. Liu, Wenshe R.. Lin, Qing.

|85| Intrinsic Instability of Cs2In(I)M(III)X-6 (M = Bi, Sb; X = Halogen) Double Perovskites: A Combined Density Functional Theory and Experimental Study
J AM CHEM SOC, 2017, 139(17): 6054-6057.
Xiao, Zewen. Du, Ke-Zhao. Meng, Weiwei. Wang, Jianbo. Mitzi, David B.. Yan, Yanfa.

|86| Radical Borylation/Cyclization Cascade of 1,6-Enynes for the Synthesis of Boron-Handled Hetero- and Carbocycles
J AM CHEM SOC, 2017, 139(17): 6050-6053.
Ren, Shi-Chao. Zhang, Feng-Lian. Qi, Jing. Huang, Yun-Shuai. Xu, Ai-Qing. Yan, Hong-Yi. Wang, Yi-Feng.

|87| Salen-Based Covalent Organic Framework
J AM CHEM SOC, 2017, 139(17): 6042-6045.
Li, Li-Hua. Feng, Xiao-Lin. Cui, Xiao-Hui. Ma, Yun-Xiang. Ding, San-Yuan. Wang, Wei.

|88| Dynamic Spacer Installation for Multirole Metal-Organic Frameworks: A New Direction toward Multifunctional MOFs Achieving Ultrahigh Methane Storage Working Capacity
J AM CHEM SOC, 2017, 139(17): 6034-6037.
Chen, Cheng-Xia. Wei, Zhang-Wen. Jiang, Ji-Jun. Zheng, Shao-Ping. Wang, Hai-Ping. Qu, Qian-Feng. Cao, Chen-Chen. Fenske, Dieter. Su, Cheng-Yong.

|89| Rhodium/Silver Synergistic Catalysis in Highly Enantioselective Cycloisomerization/Cross Coupling of Keto-Vinylidenecyclopropanes with Terminal Alkynes
J AM CHEM SOC, 2017, 139(16): 5957-5964.
Yang, Song. Rui, Kang-Hua. Tang, Xiang-Ying. Xu, Qin. Shi, Min.

|90| Air- and Light-Stable P-4 and As-4 within an Anion-Coordination-Based Tetrahedral Cage
J AM CHEM SOC, 2017, 139(16): 5946-5951.
Yang, Dong. Zhao, Jie. Yu, Le. Lin, Xiangsong. Zhang, Wenyao. Ma, Hongwei. Gogoll, Adolf. Zhang, Zhibin. Wang, Yaoyu. Yang, Xiao-Juan. Wu, Biao.

|91| POMzites: A Family of Zeolitic Polyoxometalate Frameworks from a Minimal Building Block Library
J AM CHEM SOC, 2017, 139(16): 5930-5938.
Boyd, Thomas. Mitchell, Scott G.. Gabb, David. Long, De-Liang. Song, Yu-Fei. Cronin, Leroy.

|92| Stable Li Plating/Stripping Electrochemistry Realized by a Hybrid Li Reservoir in Spherical Carbon Granules with 3D Conducting Skeletons
J AM CHEM SOC, 2017, 139(16): 5916-5922.
Ye, Huan. Sen Xin. Yaxia Yin. Li, Jin-Yi. Yuguo Guo. Lijun Wan.

|93| Synthesis of Low Pt-Based Quaternary PtPdRuTe Nanotubes with Optimized Incorporation of Pd for Enhanced Electrocatalytic Activity
J AM CHEM SOC, 2017, 139(16): 5890-5895.
Ma, Si-Yue. Li, Hui-Hui. Hu, Bi-Cheng. Cheng, Xiang. Fu, Qi-Qi. Yug, Shu-Hong.

|94| Mitochondria Targeted Nanoscale Zeolitic Imidazole Framework-90 for ATP Imaging in Live Cells
J AM CHEM SOC, 2017, 139(16): 5877-5882.
Deng, Jingjing. Wang, Kai. Wang, Ming. Yu, Ping. Mao, Lanqun.

|95| Rapid Surface Functionalization of Hydrogen-Terminated Silicon by Alkyl Silanols
J AM CHEM SOC, 2017, 139(16): 5870-5876.
Escorihuela, Jorge. Zuilhof, Han.

|96| Irreparable Defects Produced by the Patching of h-BN Frontiers on Strongly Interacting Re(0001) and Their Electronic Properties
J AM CHEM SOC, 2017, 139(16): 5849-5856.
Qi, Yue. Zhang, Zhepeng. Deng, Bing. Zhou, Xiebo. Li, Qiucheng. Hong, Min. Li, Yuanchang. Liu, Zhongfan. Zhang, Yanfeng.

|97| Spatially Resolved in Situ Reaction Dynamics of Graphene via Optical Microscopy
J AM CHEM SOC, 2017, 139(16): 5836-5841.
Wojcik, Michal. Li, Yunqi. Li, Wan. Xu, Ke.

|98| Shaping Gold Nanocrystals in Dimethyl Sulfoxide: Toward Trapezohedral and Bipyramidal Nanocrystals Enclosed by {311} Facets
J AM CHEM SOC, 2017, 139(16): 5817-5826.
Niu, Wenxin. Duan, Yukun. Qing, Zikun. Huang, Hejin. Lu, Xianmao.

|99| Asymmetric Total Synthesis of Lancifodilactone G Acetate
J AM CHEM SOC, 2017, 139(16): 5732-5735.
Liu, Dong-Dong. Sun, Tian-Wen. Wang, Kuang-Yu. Lu, Yong. Zhang, Su-Lei. Li, Yuan-He. Jiang, Yan-Long. Chen, Jia-Hua. Yang, Zhen.

|00| In Situ Two-Phase Ligand Exchange: A New Method for the Synthesis of Alloy Nanoclusters with Precise Atomic Structures
J AM CHEM SOC, 2017, 139(16): 5668-5671.
Yang, Sha. Chai, Jinsong. Song, Yongbo. Fan, Jiqiang. Chen, Tao. Wang, Shuxin. Yu, Haizhu. Li, Xiaowu. Zhu, Manzhou.

|01| A CsPbBr3 Perovskite Quantum Dot/Graphene Oxide Composite for Photocatalytic CO2 Reduction
J AM CHEM SOC, 2017, 139(16): 5660-5663.
Xu, Yang-Fan. Yang, Mu-Zi. Chen, Bai-Xue. Wang, Xu-Dong. Chen, Hong-Yan. Kuang, Dai-Bin. Su, Cheng-Yong.

|02| Enhancing CO2 Electroreduction with the Metal-Oxide Interface
J AM CHEM SOC, 2017, 139(16): 5652-5655.
Gao, Dunfeng. Zhang, Yi. Zhou, Zhiwen. Cai, Fan. Zhao, Xinfei. Huang, Wugen. Li, Yangsheng. Junfa Zhu. Liu, Ping. Yang, Fan. Wang, Guoxiong. Xinhe Bao.

|03| Diverse Redoxome Reactivity Profiles of Carbon Nucleophiles
J AM CHEM SOC, 2017, 139(15): 5588-5595.
Gupta, Vinayak. Yang, Jing. Liebler, Daniel C.. Carroll, Kate S..

|04| Total Synthesis and Stereochemical Assignment of Delavatine A: Rh-Catalyzed Asymmetric Hydrogenation of Indene-Type Tetrasubstituted Olefins and Kinetic Resolution through Pd Catalyzed Triflamide-Directed C-H Olefination
J AM CHEM SOC, 2017, 139(15): 5558-5567.
Zhang, Zhongyin. Wang, Jinxin. Li, Jian. Yang, Fan. Liu, Guodu. Tang, Wenjun. He, Weiwei. Fu, Jian-Jun. Shen, Yun-Heng. Li, Ang. Zhang, Wei-Dong.

|05| High-Performance Rh2P Electrocatalyst for Efficient Water Splitting
J AM CHEM SOC, 2017, 139(15): 5494-5502.
Duan, Haohong. Li, Dongguo. Tang, Yan. He, Yang. Ji, Shufang. Wang, Rongyue. Lv, Haifeng. Lopes, Pietro P.. Paulikas, Arvydas P.. Li, Haoyi. Mao, Scott X.. Wang, Chongmin. Markovic, Nenad M.. Li, Jun. Stamenkovic, Vojislav R.. Yadong Li.

|06| Spontaneous Amino-yne Click Polymerization: A Powerful Tool toward Regio- and Stereospecific Poly(beta-aminoacrylate)s
J AM CHEM SOC, 2017, 139(15): 5437-5443.
He, Benzhao. Su, Huifang. Bai, Tianwen. Wu, Yongwei. Li, Shiwu. Gao, Meng. Hu, Rongrong. Zhao, Zujin. Qin, Anjun. Ling, Jun. Benzhong Tang.

|07| Ligand Mediated Transformation of Cesium Lead Bromide Perovskite Nanocrystals to Lead Depleted Cs4PbBr6 Nanocrystals
J AM CHEM SOC, 2017, 139(15): 5309-5312.
Liu, Zeke. Bekenstein, Yehonadav. Ye, Xingchen. Nguyen, Son C.. Swabeck, Joseph. Zhang, Dandan. Lee, Shuit-Tong. Yang, Peidong. Ma, Wanli. Alivisatos, A. Paul.

|08| Molecular Recognition-Based DNA Nanoassemblies on the Surfaces of Nanosized Exosomes
J AM CHEM SOC, 2017, 139(15): 5289-5292.
Wan, Shuo. Zhang, Liqin. Wang, Sai. Liu, Yuan. Wu, Cuichen. Cui, Cheng. Sun, Hao. Shi, Muling. Jiang, Ying. Li, Long. Liping Qiu. Weihong Tan.

|09| Cage-Confinement Pyrolysis Route to Ultrasmall Tungsten Carbide Nanoparticles for Efficient Electrocatalytic Hydrogen Evolution
J AM CHEM SOC, 2017, 139(15): 5285-5288.
Xu, Yan-Tong. Xiao, Xiaofen. Ye, Zi-Ming. Zhao, Shenlong. Shen, Rongan. He, Chun-Ting. Zhang, Jie-Peng. Yadong Li. Chen, Xiao-Ming.

|10| C-O Functionalization of alpha-Oxyboronates: A Deoxygenative gem-Diborylation and gem-Silylborylation of Aldehydes and Ketones
J AM CHEM SOC, 2017, 139(14): 5257-5264.
Wang, Lu. Zhang, Tao. Sun, Wei. He, Zeyu. Xia, Chungu. Lan, Yu. Liu, Chao.

|11| Synthesis of 3-O-Sulfated Oligosaccharides to Understand the Relationship between Structures and Functions of Heparan Sulfate
J AM CHEM SOC, 2017, 139(14): 5249-5256.
Wang, Zhangjie. Hsieh, Po-Hung. Xu, Yongmei. Thieker, David. Chai, Evangeline Juan En. Xie, Shaoshuai. Cooley, Brian. Woods, Robert J.. Chi, Lianli. Liu, Jian.

|12| Double-Exchange Effect in Two-Dimensional MnO2 Nanomaterials
J AM CHEM SOC, 2017, 139(14): 5242-5248.
Peng, Xu. Guo, Yuqiao. Yin, Qin. Wu, Junchi. Zhao, Jiyin. Wang, Chengming. Tao, Shi. Chu, Wangsheng. Wu, Changzheng. Xie, Yi.

|13| Investigating the Influences of the Adsorbed Species on Catalytic Activity for Hydrogen Oxidation Reaction in Alkaline Electrolyte
J AM CHEM SOC, 2017, 139(14): 5156-5163.
Lu, Siqi. Zhuang, Zhongbin.

|14| Unique Four-Electron Metal-to-Cage Charge Transfer of Th to a C-82 Fullerene Cage: Complete Structural Characterization of Th@C-3V(8)-C-82
J AM CHEM SOC, 2017, 139(14): 5110-5116.
Wang, Yaofeng. Morales-Martinez, Roser. Zhan, Xingxing. Yang, Wei. Wang, Yaxing. Rodriguez-Fortea, Antonio. Poblet, Josep M.. Feng, Lai. Wang, Shuao. Chen, Ning.

|15| Bioreducible Zinc(II)-Coordinative Polyethylenimine with Low Molecular Weight for Robust Gene Delivery of Primary and Stem Cells
J AM CHEM SOC, 2017, 139(14): 5102-5109.
Liu, Shuai. Zhou, Dezhong. Yang, Jixiang. Zhou, Hao. Chen, Jiatong. Guo, Tianying.

|16| 9.73% Efficiency Nonfullerene All Organic Small Molecule Solar Cells with Absorption-Complementary Donor and Acceptor
J AM CHEM SOC, 2017, 139(14): 5085-5094.
Bin, Haijun. Yang, Yankang. Zhang, Zhi-Guo. Ye, Long. Ghasem, Masoud. Chen, Shanshan. Zhang, Yindong. Zhang, Chunfeng. Sun, Chenkai. Xue, Lingwei. Yang, Changduk. Ade, Harald. Yongfang Li.

|17| Metal-Free Multicomponent Tandem Polymerizations of Alkynes, Amines, and Formaldehyde toward Structure- and Sequence-Controlled Luminescent Polyheterocycles
J AM CHEM SOC, 2017, 139(14): 5075-5084.
Wei, Bo. Li, Weizhang. Zhao, Zujin. Qin, Anjun. Hu, Rongrong. Benzhong Tang.

|18| Multicomponent Platinum(II) Cages with Tunable Emission and Amino Acid Sensing
J AM CHEM SOC, 2017, 139(14): 5067-5074.
Zhang, Mingming. Saha, Manik Lal. Wang, Ming. Zhou, Zhixuan. Song, Bo. Lu, Chenjie. Yan, Xuzhou. Li, Xiaopeng. Huang, Feihe. Yin, Shouchun. Stang, Peter J..

|19| Spiro Metalla-aromatics of Pd, Pt, and Rh: Synthesis and Characterization
J AM CHEM SOC, 2017, 139(14): 5039-5042.
Zhang, Yongliang. Wei, Junnian. Chi, Yue. Zhang, Xuan. Zhang, Wen-Xiong. Xi, Zhenfeng.

|20| Rh-2(II)-Catalyzed Ring Expansion of Cyclobutanol-Substituted Aryl Azides To Access Medium-Sized N-Heterocycles
J AM CHEM SOC, 2017, 139(14): 5031-5034.
Mazumdar, Wrickban. Jana, Navendu. Thurman, Bryant T.. Wink, Donald J.. Driver, Tom G..

|21| Electronic Configuration and Ligand Nature of Five-Coordinate Iron Porphyrin Carbene Complexes: An Experimental Study
J AM CHEM SOC, 2017, 139(14): 5023-5026.
Liu, Yulong. Xu, Wei. Zhang, Jing. Fuller, William. Schulz, Charles E.. Li, Jianfeng.

|22| A Dynamic Three-Dimensional Covalent Organic Framework
J AM CHEM SOC, 2017, 139(14): 4995-4998.
Ma, Yun-Xiang. Li, Zhi-Jun. Wei, Lei. Ding, San-Yuan. Zhang, Yue-Biao. Wang, Wei.

|23| Nanoengineering of Core-Shell Magnetic Mesoporous Microspheres with Tunable Surface Roughness
J AM CHEM SOC, 2017, 139(13): 4954-4961.
Yue, Qin. Zhang, Yu. Jiang, Yongjian. Li, Jialuo. Zhang, Hongwei. Chengzhong Yu. Elzatahry, Ahmed A.. Alghamdi, Abdulaziz. Deng, Yonghui. Dongyuan Zhao.

|24| Small-Molecule Acceptor Based on the Heptacyclic Benzodi(cyclopentadithiophene) Unit for Highly Efficient Nonfullerene Organic Solar Cells
J AM CHEM SOC, 2017, 139(13): 4929-4934.
Kan, Bin. Feng, Huanran. Wan, Xiangjian. Liu, Feng. Ke, Xin. Wang, Yanbo. Wang, Yunchuang. Zhang, Hongtao. Li, Chenxi. Hou, Jianhui. Chen, Yongsheng.

|25| Self-Assembled Framework Enhances Electronic Communication of Ultrasmall-Sized Nanoparticles for Exceptional Solar Hydrogen Evolution
J AM CHEM SOC, 2017, 139(13): 4789-4796.
Li, Xu-Bing. Gao, Yu-Ji. Wang, Yang. Zhan, Fei. Zhang, Xiao-Yi. Kong, Qing-Yu. Zhao, Ning-Jiu. Guo, Qing. Wu, Hao-Lin. Li, Zhi-Jun. Tao, Ye. Zhang, Jian-Ping. Chen, Bin. Zhenhe Tong. Lizhu Wu.

|26| Giant Electron-Hole Interactions in Confined Layered Structures for Molecular Oxygen Activation
J AM CHEM SOC, 2017, 139(13): 4737-4742.
Wang, Hui. Chen, Shichuan. Yong, Dingyu. Zhang, Xiaodong. Li, Shuang. Shao, Wei. Sun, Xianshun. Pan, Bicai. Xie, Yi.

|27| Stabilization of Giant Fullerenes C-2(41)-C-90, D-3(85)-C-92, C-1(132)-C-94, C-2(157)-C-96, and C-1(175)-C-98 by Encapsulation of a Large La2C2 Cluster: The Importance of Cluster-Cage Matching
J AM CHEM SOC, 2017, 139(13): 4724-4728.
Zhao, Shasha. Zhao, Pei. Cai, Wenting. Bao, Lipiao. Chen, Muqing. Xie, Yunpeng. Zhao, Xiang. Lu, Xing.

|28| Energy Storage during Compression of Metal-Organic Frameworks
J AM CHEM SOC, 2017, 139(13): 4667-4670.
Miao, Yu-Run. Su, Zhi. Suslick, Kenneth S..

|29| Engineered Split-TET2 Enzyme for Inducible Epigenetic Remodeling
J AM CHEM SOC, 2017, 139(13): 4659-4662.
Lee, Minjung. Li, Jia. Liang, Yi. Ma, Guolin. Zhang, Jixiang. He, Lian. Liu, Yuliang. Li, Qian. Li, Minyong. Sun, Deqiang. Zhou, Yubin. Huang, Yun.

|30| Skeletal Transformation of a Classical Fullerene C-88 into a Nonclassical Fullerene Chloride C84Cl30 Bearing Quaternary Sequentially Fused Pentagons
J AM CHEM SOC, 2017, 139(13): 4651-4654.
Jin, Fei. Yang, Shangfeng. Kemnitz, Erhard. Troyanov, Sergey I..

|31| Enhanced Superconductivity in Restacked TaS2 Nanosheets
J AM CHEM SOC, 2017, 139(13): 4623-4626.
Pan, Jie. Guo, Chenguang. Song, Changsheng. Lai, Xiaofang. Li, Hui. Zhao, Wei. Zhang, Hui. Mu, Gang. Bu, Kejun. Lin, Tianquan. Xie, Xiaoming. Chen, Mingwei. Huang, Fuqiang.

|32| Shock Wave Chemistry in a Metal-Organic Framework
J AM CHEM SOC, 2017, 139(13): 4619-4622.
Su, Zhi. Shaw, William L.. Miao, Yu-Run. You, Sizhu. Dlott, Dana D.. Suslick, Kenneth S..

|33| Enhanced Binding Affinity for an i-Motif DNA Substrate Exhibited by a Protein Containing Nucleobase Amino Acids
J AM CHEM SOC, 2017, 139(13): 4611-4614.
Bai, Xiaoguang. Talukder, Poulami. Daskalova, Sasha M.. Roy, Basab. Chen, Shengxi. Li, Zhongxian. Dedkova, Larisa M.. Hecht, Sidney M..

|34| A-Site and B-Site Charge Orderings in an s-d Level Controlled Perovskite Oxide PbCoO3
J AM CHEM SOC, 2017, 139(12): 4574-4581.
Sakai, Yuki. Yang, Junye. Yu, Runze. Hojo, Hajime. Yamada, Ikuya. Miao, Ping. Lee, Sanghyun. Torii, Shuki. Kamiyama, Takashi. Lezaic, Marjana. Bihlmayer, Gustav. Mizumaki, Masaichiro. Komiyama, Jun. Mizokawa, Takashi. Yamamoto, Hajime. Nishikubo, Takumi. Hattori, Yuichiro. Oka, Kengo. Yin, Yunyu. Dai, Jianhong. Li, Wenmin. Ueda, Shigenori. Aimi, Akihisa. Mori, Daisuke. Inaguma, Yoshiyuki. Hu, Zhiwei. Uozumi, Takayuki. Jin, Changqing. Long, Youwen. Azuma, Masaki.

|35| Bottom-Up Fabrication of Sulfur-Doped Graphene Films Derived from Sulfur-Annulated Nanographene for Ultrahigh Volumetric Capacitance Micro-Supercapacitors
J AM CHEM SOC, 2017, 139(12): 4506-4512.
Zhongshuai Wu. Tan, Yun-Zhi. Zheng, Shuanghao. Wang, Sen. Parvez, Khaled. Qin, Jieqiong. Shi, Xiaoyu. Sun, Chenglin. Xinhe Bao. Feng, Xinliang. Muellen, Klaus.

|36| Isolation of Cu Atoms in Pd Lattice: Forming Highly Selective Sites for Photocatalytic Conversion of CO2 to CH4
J AM CHEM SOC, 2017, 139(12): 4486-4492.
Long, Ran. Li, Yu. Liu, Yan. Chen, Shuangming. Zheng, Xusheng. Gao, Chao. He, Chaohua. Chen, Nanshan. Qi, Zeming. Song, Li. Jiang, Jun. Zhu, Junfa. Xiong, Yujie.

|37| Mapping Hydration Dynamics around a beta-Barrel Protein
J AM CHEM SOC, 2017, 139(12): 4399-4408.
Yang, Jin. Wang, Yafang. Wang, Lijuan. Zhong, Dongping.

|38| Catalytic Site-Selective Acylation of Carbohydrates Directed by Cation-n Interaction
J AM CHEM SOC, 2017, 139(12): 4346-4349.
Xiao, Guozhi. Cintron-Rosado, Gabriel A.. Glazier, Daniel A.. Xi, Bao-min. Liu, Can. Liu, Peng. Tang, Weiping.

|39| Contribution of Metal Defects in the Assembly Induced Emission of Cu Nanoclusters
J AM CHEM SOC, 2017, 139(12): 4318-4321.
Zhennan Wu. Liu, Huiwen. Li, Tingting. Liu, Jiale. Yin, Jun. Mohammed, Omar F.. Bakr, Osman M.. Liu, Yi. Bai Yang. Zhang, Hao.

|40| Layered A(2)Sn(3)S(7)center dot 1.25H(2)O (A = Organic Cation) as Efficient Ion Exchanger for Rare Earth Element Recovery
J AM CHEM SOC, 2017, 139(12): 4314-4317.
Qi, Xing-Hui. Du, Ke-Zhao. Feng, Mei-Ling. Gao, Yu-Jie. Huang, Xiao-Ying. Kanatzidis, Mercouri G..

|41| Tuning Sn-Catalysis for Electrochemical Reduction of CO2 to CO via the Core/Shell Cu/SnO2 Structure
J AM CHEM SOC, 2017, 139(12): 4290-4293.
Li, Qing. Fu, Jiaju. Zhu, Wenlei. Chen, Zhengzheng. Shen, Bo. Wu, Liheng. Xi, Zheng. Wang, Tanyuan. Lu, Gang. Zhu, Jun-jie. Sun, Shouheng.

|42| Total Synthesis of Lycopodium Alkaloids Palhinine A and Palhinine D
J AM CHEM SOC, 2017, 139(12): 4282-4285.
Wang, Fang-Xin. Du, Ji-Yuan. Wang, Hui-Bin. Zhang, Peng-Lin. Zhang, Guo-Biao. Yu, Ke-Yin. Zhang, Xiang-Zhi. An, Xian-Tao. Cao, Ye-Xing. Fan, Chun-An.

|43| In Situ Atomic-Scale Observation of Electrochemical Delithiation Induced Structure Evolution of LiCoO2 Cathode in a Working All-Solid-State Battery
J AM CHEM SOC, 2017, 139(12): 4274-4277.
Gong, Yue. Zhang, Jienan. Jiang, Liwei. Shi, Jin-An. Zhang, Qinghua. Yang, Zhenzhong. Zou, Dongli. Wang, Jiangyong. Yu, Xiqian. Xiao, Ruijuan. Hu, Yong-Sheng. Gu, Lin. Li, Hong. Chen, Liquan.

|44| Exfoliation of Covalent Organic Frameworks into Few-Layer Redox-Active Nanosheets as Cathode Materials for Lithium-Ion Batteries
J AM CHEM SOC, 2017, 139(12): 4258-4261.
Wang, Shan. Wang, Qianyou. Shao, Pengpeng. Han, Yuzhen. Gao, Xing. Ma, Li. Yuan, Shuai. Ma, Xiaojie. Zhou, Junwen. Feng, Xiao. Wang, Bo.

|45| Redox-Neutral alpha-Arylation of Alkyl Nitriles with Aryl Sulfoxides: A Rapid Electrophilic Rearrangement
J AM CHEM SOC, 2017, 139(11): 4211-4217.
Shang, Li. Changt, Yolighui. Luo, Fan. He, Jia-Ni. Huang, Xin. Zhang, Lei. Kong, Lichun. Li, Kaixiao. Peng, Bo.

|46| Sodide and Organic Halides Effect Covalent Functionalization of Single-Layer and Bilayer Graphene
J AM CHEM SOC, 2017, 139(11): 4202-4210.
Biswal, Mandakini. Zhang, Xu. Schilter, David. Lee, Tae Kyung. Hwang, Dae Yeon. Saxena, Manav. Lee, Sun Hwa. Chen, Shanshan. Kwak, Sang Kyu. Bielawski, Christopher W.. Bacsa, Wolfgang S.. Ruoff, Rodney S..

|47| Left or Right: How Does Amino Acid Chirality Affect the Handedness of Nanostructures Self-Assembled from Short Amphiphilic Peptides?
J AM CHEM SOC, 2017, 139(11): 4185-4194.
Wang, Meng. Zhou, Peng. Wang, Jiqian. Zhao, Yurong. Ma, Hongchao. Lu, Jian R.. Xu, Hai.

|48| Electrocrystallization of Monolayer-Protected Gold Clusters: Opening the Door to Quality, Quantity, and New Structures
J AM CHEM SOC, 2017, 139(11): 4168-4174.
Antonello, Sabrina. Dainese, Tiziano. Pan, Fangfang. Rissanen, Kari. Maran, Flavio.

|49| Graphene-Draped Semiconductors for Enhanced Photocorrosion Resistance and Photocatalytic Properties
J AM CHEM SOC, 2017, 139(11): 4144-4151.
Wang, Mengye. Cai, Lejuan. Wang, Yi. Zhou, Feichi. Xu, Kang. Tao, Xiaoming. Chai, Yang.

|50| Photocatalytic CO2 Reduction by Carbon-Coated Indium-Oxide Nanobelts
J AM CHEM SOC, 2017, 139(11): 4123-4129.
Pan, Yun-Xiang. You, Ya. Xin, Sen. Li, Yutao. Fu, Gengtao. Cui, Zhiming. Men, Yu-Long. Cao, Fei-Fei. Shuhong Yu. Goodenough, John B..

|51| Conjugated Microporous Polymer as Heterogeneous Ligand for Highly Selective Oxidative Heck Reaction
J AM CHEM SOC, 2017, 139(11): 3966-3969.
Zhou, Yun-Bing. Wang, Yu-Qing. Ning, Li-Chao. Ding, Zong-Cang. Wang, Wen-Long. Ding, Cheng-Ke. Li, Ren-Hao. Chen, Jun-Jia. Lu, Xin. Ding, Yun-Jie. Zhan, Zhuang-Ping.

|52| A Three-Dimensional Molecular Perovskite Ferroelectric: (3-Ammoniopyrrolidinium)RbBr3
J AM CHEM SOC, 2017, 139(11): 3954-3957.
Pan, Qiang. Liu, Zhi-Bo. Tang, Yuan-Yuan. Li, Peng-Fei. Ma, Rong-Wei. Wei, Ru-Yuan. Zhang, Yi. You, Yu-Meng. Ye, Heng-Yun. Xiong, Ren-Gen.

|53| Metal-Free Synthesis of C-4 Substituted Pyridine Derivatives Using Pyridine-boryl Radicals via a Radical Addition/Coupling Mechanism: A Combined Computational and Experimental Study
J AM CHEM SOC, 2017, 139(10): 3904-3910.
Wang, Guoqiang. Cao, Jia. Gao, Liuzhou. Chen, Wenxin. Huang, Wenhao. Cheng, Xu. Li, Shuhua.

|54| High and Temperature-Insensitive Piezoelectric Strain in Alkali Niobate Lead-free Perovskite
J AM CHEM SOC, 2017, 139(10): 3889-3895.
Zhang, Mao-Hua. Wang, Ke. Du, Yi-Jia. Dai, Gang. Sun, Wei. Li, Geng. Hu, Duan. Thong, Hao Cheng. Zhao, Chunlin. Xi, Xiao-Qing. Yue, Zhen-Xing. Li, Jing-Feng.

|55| An Iron(II) Ylide Complex as a Masked Open-Shell Iron Alkylidene Species in Its Alkylidene-Transfer Reactions with Alkenes
J AM CHEM SOC, 2017, 139(10): 3876-3888.
Liu, Jian. Hu, Lianrui. Wang, Lei. Chen, Hui. Deng, Liang.

|56| Confinement of Ultrasmall Cu/ZnOx Nanoparticles in Metal-Organic Frameworks for Selective Methanol Synthesis from Catalytic Hydrogenation of CO2
J AM CHEM SOC, 2017, 139(10): 3834-3840.
An, Bing. Zhang, Jingzheng. Cheng, Kang. Ji, Pengfei. Wang, Cheng. Lin, Wenbin.

|57| Rapid and Efficient Genome Editing in Staphylococcus aureus by Using an Engineered CRISPR/Cas9 System
J AM CHEM SOC, 2017, 139(10): 3790-3795.
Chen, Weizhong. Zhang, Yifei. Yeo, Won-Sik. Bae, Taeok. Ji, Quanjiang.

|58| Catalytic B-H Bond Insertion Reactions Using Alkynes as Carbene Precursors
J AM CHEM SOC, 2017, 139(10): 3784-3789.
Yang, Ji-Min. Li, Zi-Qi. Li, Mao-Lin. He, Qiao. Zhu, Shou-Fei. Zhou, Qi-Lin.

|59| The Central Role of Bicarbonate in the Electrochemical Reduction of Carbon Dioxide on Gold
J AM CHEM SOC, 2017, 139(10): 3774-3783.
Dunwell, Marco. Lu, Qi. Heyes, Jeffrey M.. Rosen, Jonathan. Chen, Jingguang G.. Yan, Yushan. Jiao, Feng. Xu, Bingjun.

|60| Substrate-Mediated C-C and C-H Coupling after Dehalogenation
J AM CHEM SOC, 2017, 139(10): 3669-3675.
Kong, Huihui. Yang, Sha. Gao, Hongying. Timmer, Alexander. Hill, Jonathan P.. Arado, Oscar Diaz. Moenig, Harry. Huang, Xinyan. Tang, Qin. Ji, Qingmin. Liu, Wei. Fuchs, Harald.

|61| Enantioselective Terminal Addition to Allenes by Dual Chiral Primary Amine/Palladium Catalysis
J AM CHEM SOC, 2017, 139(10): 3631-3634.
Zhou, Han. Wang, Yaning. Zhang, Long. Cai, Mao. Luo, Sanzhong.

|62| Nickel Catalyzed Copolymerization of Ethylene and Alkyl Acrylates
J AM CHEM SOC, 2017, 139(10): 3611-3614.
Xin, Bruce S.. Sato, Naomasa. Tanna, Akio. Oishi, Yasuo. Konishi, Yohei. Shimizu, Fumihiko.

|63| Experimental and Theoretical Studies on Rhodium-Catalyzed Coupling of Benzamides with 2,2-Difluorovinyl Tosylate: Diverse Synthesis of Fluorinated Heterocycles
J AM CHEM SOC, 2017, 139(9): 3537-3545.
Wu, Jia-Qiang. Zhang, Shang-Shi. Gao, Hui. Qi, Zisong. Zhou, Chu-Jun. Ji, Wei-Wei. Liu, Yao. Chen, Yunyun. Li, Qingjiang. Li, Xingwei. Wang, Honggen.

|64| New Reaction Pathway Induced by Plasmon for Selective Benzyl Alcohol Oxidation on BiOCl Possessing Oxygen Vacancies
J AM CHEM SOC, 2017, 139(9): 3513-3521.
Li, Hao. Qin, Feng. Yang, Zhiping. Cui, Ximin. Wang, Jianfang. Zhang, Lizhi.

|65| Unique Proton Dynamics in an Efficient MOF-Based Proton Conductor
J AM CHEM SOC, 2017, 139(9): 3505-3512.
Wei, Yong-Sheng. Hu, Xiao-Peng. Han, Zhen. Dong, Xi-Yan. Zang, Shuang-Quan. Mak, Thomas C. W..

|66| Highly Efficient and Exceptionally Durable CO2 Photoreduction to Methanol over Freestanding Defective Single-Unit-Cell Bismuth Vanadate Layers
J AM CHEM SOC, 2017, 139(9): 3438-3445.
Gao, Shan. Gu, Bingchuan. Jiao, Xingchen. Sun, Yongfu. Zu, Xiaolong. Yang, Fan. Zhu, Wenguang. Wang, Chengming. Feng, Zimou. Ye, Bangjiao. Xie, Yi.

|67| Effect of Interfacial Molecular Orientation on Power Conversion Efficiency of Perovskite Solar Cells
J AM CHEM SOC, 2017, 139(9): 3378-3386.
Xiao, Minyu. Joglekar, Suneel. Zhang, Xiaoxian. Jasensky, Joshua. Ma, Jialiu. Cui, Qingyu. Guo, L. Jay. Chen, Zhan.

|68| Ir-Catalyzed Asymmetric Total Synthesis of (-)-Communesin F
J AM CHEM SOC, 2017, 139(9): 3364-3367.
Liang, Xiao. Zhang, Tian-Yuan. Zeng, Xue-Yi. Zheng, Yu. Wei, Kun. Yang, Yu-Rong.

|69| Efficient Enantioselective Syntheses of (+)-Dalesconol A and B
J AM CHEM SOC, 2017, 139(9): 3360-3363.
Zhao, Guoqing. Xu, Guangqing. Qian, Chao. Tang, Wenjun.

|70| Exploiting Noncovalently Conformational Locking as a Design Strategy for High Performance Fused-Ring Electron Acceptor Used in Polymer Solar Cells
J AM CHEM SOC, 2017, 139(9): 3356-3359.
Liu, Yahui. Zhang, Zhe. Feng, Shiyu. Li, Miao. Wu, Liangliang. Hou, Ran. Xu, Xinjun. Chen, Xuebo. Bo, Zhishan.

|71| Understanding the Cubic Phase Stabilization and Crystallization Kinetics in Mixed Cations and. Halides Perovskite Single Crystals
J AM CHEM SOC, 2017, 139(9): 3320-3323.
Xie, Li-Qiang. Chen, Liang. Nan, Zi-Ang. Lin, Hai-Xin. Wang, Tan. Zhan, Dong-Ping. Yan, Jia-Wei. Mao, Bing-Wei. Tian, Zhong-Qun.

|72| Synthetic Control of Exciton Behavior in Colloidal Quantum Dots
J AM CHEM SOC, 2017, 139(9): 3302-3311.
Pu, Chaodan. Qin, Haiyan. Gao, Yuan. Zhou, Jianhai. Wang, Peng. Peng, Xiaogang.

|73| Palladium-Catalyzed C(sp(3))-H Oxygenation via Electrochemical Oxidation
J AM CHEM SOC, 2017, 139(8): 3293-3298.
Yang, Qi-Liang. Li, Yi-Qian. Ma, Cong. Fang, Ping. Zhang, Xiu-Jie. Mei, Tian-Sheng.

|74| Dual-Site Fluorescent Probe for Visualizing the Metabolism of Cys in Living Cells
J AM CHEM SOC, 2017, 139(8): 3181-3185.
Yue, Yongkang. Huo, Fangjun. Ning, Peng. Zhang, Yongbin. Chao, Jianbin. Meng, Xiangming. Yin, Caixia.

|75| Maximizing Synergistic Activity When Combining RNAi and Platinum-Based Anticancer Agents
J AM CHEM SOC, 2017, 139(8): 3033-3044.
Haihua Xiao. Ruogu Qi. Li, Ting. Awuah, Samuel G.. Zheng, Yaorong. Wei, Wei. Kang, Xiang. Song, Haiqin. Wang, Yongheng. Yu, Yingjie. Bird, Molly A.. Xiabin Jing. Yaffe, Michael B.. Birrer, Michael J.. Ghoroghchian, P. Peter*.

|76| Fast Photoelectron Transfer in (C-ring)-C3N4 Plane Heterostructural Nanosheets for Overall Water Splitting
J AM CHEM SOC, 2017, 139(8): 3021-3026.
Che, Wei. Cheng, Weiren. Yao, Tao. Tang, Fumin. Liu, Wei. Su, Hui. Huang, Yuanyuan. Liu, Qinghua. Liu, Jinkun. Hu, Fengchun. Pan, Zhiyun. Sun, Zhihu. Wei, Shiqiang.

|77| The Orbital Selection Rule for Molecular Conductance as Manifested in Tetraphenyl-Based Molecular Junctions
J AM CHEM SOC, 2017, 139(8): 2989-2993.
Burkle, Marius. Xiang, Limin. Li, Guangfeng. Rostamian, Ali. Hines, Thomas. Guo, Shaoyin. Zhou, Gang. Tao, Nongjian. Asai, Yoshihiro.

|78| Metal- and Reagent-Free Intramolecular Oxidative Amination of Tri- and Tetrasubstituted Alkenes
J AM CHEM SOC, 2017, 139(8): 2956-2959.
Xiong, Peng. Xu, He-Huan. Xu, Hai-Chao.

|79| Convergent Route to ent-Kaurane Diterpenoids: Total Synthesis of Lungshengenin D and 1 alpha,6 alpha-Diacetoxy-ent-kaura-9(11),16-dien12,15-dione
J AM CHEM SOC, 2017, 139(8): 2932-2935.
Zhao, Xiangbo. Li, Wu. Wang, Junjie. Ma, Dawei.

|80| Styrene Purification by Guest-Induced Restructuring of Pillar[6]arene
J AM CHEM SOC, 2017, 139(8): 2908-2911.
Jie, Kecheng. Liu, Ming. Zhou, Yujuan. Little, Marc A.. Bonakala, Satyanarayana. Chong, Samantha Y.. Stephenson, Andrew. Chen, Linjiang. Huang, Feihe. Cooper, Andrew I..

|81| Asymmetric Cu-Catalyzed Intermolecular Trifluoromethylarylation of Styrenes: Enantioselective Arylation of Benzylic Radicals
J AM CHEM SOC, 2017, 139(8): 2904-2907.
Wu, Lianqian. Wang, Fei. Wan, Xiaolong. Wang, Dinghai. Chen, Pinhong. Liu, Guosheng.

|82| Supramolecular "Trojan Horse" for Nuclear Delivery of Dual Anticancer Drugs
J AM CHEM SOC, 2017, 139(8): 2876-2879.
Cai, Yanbin. Shen, Haosheng. Zhan, Jie. Lin, Mingliang. Dai, Liuhan. Ren, Chunhua. Shi, Yang. Liu, Jianfeng. Gao, Jie. Yang, Zhimou.

|83| Postsynthetically Modified Covalent Organic Frameworks for Efficient and Effective Mercury Removal
J AM CHEM SOC, 2017, 139(7): 2786-2793.
Sun, Qi. Aguila, Briana. Perman, Jason. Earl, Lyndsey D.. Abney, Carter W.. Cheng, Yuchuan. Wei, Hao. Nguyen, Nicholas. Wojtas, Lukasz. Ma, Shengqian.

|84| Diazo Esters as Dienophiles in Intramolecular (4+2) Cycloadditions: Computational Explorations of Mechanism
J AM CHEM SOC, 2017, 139(7): 2766-2770.
Duan, Abing. Yu, Peiyuan. Liu, Fang. Qiu, Huang. Gu, Feng Long. Doyle, Michael P.. Houk, K. N..

|85| Surface Polarity and Self-Structured Nanogrooves Collaboratively Oriented Molecular Packing for High Crystallinity toward Efficient Charge Transport
J AM CHEM SOC, 2017, 139(7): 2734-2740.
Ji, Deyang. Xu, Xiaomin. Jiang, Longfeng. Amirjalayer, Saeed. Jiang, Lang. Zhen, Yonggang. Zou, Ye. Yao, Yifan. Dong, Huanli. Yu, Junsheng. Fuchs, Harald. Hu, Wenping.

|86| DNA Deformation-Coupled Recognition of 8-Oxoguanine: Conformational Kinetic Gating in Human DNA Glycosylase
J AM CHEM SOC, 2017, 139(7): 2682-2692.
Li, Haoquan. Endutkin, Anton V.. Bergonzo, Christina. Fu, Lin. Grollman, Arthur. Zharkov, Dmitry O.. Simmerling, Carlos.

|87| Asymmetric Flasklike Hollow Carbonaceous Nanoparticles Fabricated by the Synergistic Interaction between Soft Template and Biomass
J AM CHEM SOC, 2017, 139(7): 2657-2663.
Chen, Chunhong. Wang, Haiyan. Han, Chuanlong. Deng, Jiang. Wang, Jing. Li, Mingming. Tang, Minghui. Jin, Haiyan. Wang, Yong.

|88| Design of Lead-Free Inorganic Halide Perovskites for Solar Cells via Cation-Transmutation
J AM CHEM SOC, 2017, 139(7): 2630-2638.
Zhao, Xin-Gang. Yang, Ji-Hui. Fu, Yuhao. Yang, Dongwen. Xu, Qiaoling. Yu, Liping. Wei, Su-Huai. Zhang, Lijun.

|89| Donor Acceptor Interaction Determines the Mechanism of Photoinduced Electron Injection from Graphene Quantum Dots into TiO2:pi-Stacking Supersedes Covalent Bonding
J AM CHEM SOC, 2017, 139(7): 2619-2629.
Long, Run. Casanova, David. Fang, Wei-Hai. Prezhdo, Oleg V..

|90| Cleaving Dihydrogen with Tetra(o-tolyl)diborane(4)
J AM CHEM SOC, 2017, 139(7): 2593-2596.
Tsukahara, Nana. Asakawa, Hiroki. Lee, Ka-Ho. Lin, Zhenyang. Yamashita, Makoto.

|91| Graphite to Diamond: Origin for Kinetics Selectivity
J AM CHEM SOC, 2017, 139(7): 2545-2548.
Xie, Yao-Ping. Zhang, Xiao-Jie. Liu, Zhi-Pan.

|92| Molecular Elucidation of Disease Biomarkers at the Interface of Chemistry and Biology
J AM CHEM SOC, 2017, 139(7): 2532-2540.
Zhang, Liqin. Wan, Shuo. Jiang, Ying. Wang, Yanyue. Fu, Ting. Liu, Qiaoling. Cao, Zhijuan. Liping Qiu. Weihong Tan.

|93| Chemical Stabilization of 1T ' Phase Transition Metal Dichalcogenides with Giant Optical Kerr Nonlinearity
J AM CHEM SOC, 2017, 139(6): 2504-2511.
Tan, Sherman J. R.. Abdelwahab, Ibrahim. Ding, Zijing. Zhao, Xiaoxu. Yang, Tieshan. Loke, Gabriel Z. J.. Lin, Han. Verzhbitskiy, Ivan. Poh, Sock Mui. Xu, Hai. Nai, Chang Tai. Zhou, Wu. Eda, Goki. Jia, Baohua. Loh, Kian Ping.

|94| Higher Order Constitutional Dynamic Networks: [2x3] and [3x3] Networks Displaying Multiple, Synergistic and Competitive Hierarchical Adaptation
J AM CHEM SOC, 2017, 139(6): 2474-2483.
Men, Guangwen. Lehn, Jean-Marie.

|95| Boosting Hot-Electron Generation: Exciton Dissociation at the Order Disorder Interfaces in Polymeric Photocatalysts
J AM CHEM SOC, 2017, 139(6): 2468-2473.
Wang, Hui. Sun, Xianshun. Li, Dandan. Zhang, Xiaodong. Chen, Shichuan. Shao, Wei. Tian, Yupeng. Xie, Yi.

|96| Dynamics in a Room-Temperature Ionic Liquid from the Cation Perspective: 2D IR Vibrational Echo Spectroscopy
J AM CHEM SOC, 2017, 139(6): 2408-2420.
Yamada, Steven A.. Bailey, Heather E.. Tamimi, Amr. Li, Chunya. Fayer, Michael D..

|97| High-Performance Ternary Organic Solar Cell Enabled by a Thick Active Layer Containing a Liquid Crystalline Small Molecule Donor
J AM CHEM SOC, 2017, 139(6): 2387-2395.
Zhang, Guichuan. Zhang, Kai. Yin, Qingwu. Jiang, Xiao-Fang. Wang, Zaiyu. Xin, Jingming. Ma, Wei. Yan, He. Huang, Fei. Cao, Yong.

|98| Chemical Insights into the Design and Development of Face Centered Cubic Ruthenium Catalysts for Fischer Tropsch Synthesis
J AM CHEM SOC, 2017, 139(6): 2267-2276.
Li, Wei-Zhen. Liu, Jin-Xun. Gu, Jun. Zhou, Wu. Yao, Si-Yu. Si, Rui. Guo, Yu. Su, Hai-Yan. Yan, Chun-Hua. Li, Wei-Xue. Zhang, Ya-Wen. Ma, Ding.

|99| Logic-Controlled Radical Polymerization with Heat and Light: Multiple-Stimuli Switching of Polymer Chain Growth via a Recyclable, Thermally Responsive Gel Photoredox Catalyst
J AM CHEM SOC, 2017, 139(6): 2257-2266.
Chen, Mao. Deng, Shihong. Gu, Yuwei. Ling, Jun. MacLeod, Michelle J.. Johnson, Jeremiah K..

|00| Rh(III)-Catalyzed meta-C-H Olefination Directed by a Nitrile Template
J AM CHEM SOC, 2017, 139(6): 2200-2203.
Xu, Hua-Jin. Lu, Yi. Farmer, Marcus E.. Wang, Huai-Wei. Zhao, Dan. Kang, Yan-Shang. Sun, Wei-Yin. Yu, Jin-Quan.

|01| Direct Asymmetric Vinylogous and Bisvinylogous Mannich-Type Reaction Catalyzed by a Copper(I) Complex
J AM CHEM SOC, 2017, 139(6): 2196-2199.
Zhang, Hai-Jun. Shi, Chang-Yun. Zhong, Feng. Yin, Liang.

|02| Surface Coordination Chemistry of Metal Nanomaterials
J AM CHEM SOC, 2017, 139(6): 2122-2131.
Liu, Pengxin. Qin, Ruixuan. Fu, Gang. Zheng, Nanfeng.

|03| The Formation of Ti-H Species at Interface Is Lethal to the Efficiency of TiO2-Based Dye-Sensitized Devices
J AM CHEM SOC, 2017, 139(5): 2083-2089.
Yan, Yan. Shi, Weidong. Yuan, Zhen. He, Shenggui. Li, Dongmei. Meng, Qingbo. Ji, Hongwei. Chen, Chuncheng. Ma, Wanhong. Zhae, Jincai.

|04| Singlet Oxygen-Engaged Selective Photo-Oxidation over Pt Nanocrystals/Porphyrinic MOF: The Roles of Photothermal Effect and Pt Electronic State
J AM CHEM SOC, 2017, 139(5): 2035-2044.
Chen, Yu-Zhen. Wang, Zhiyong U.. Wang, Hengwei. Lu, Junling. Shuhong Yu. Jiang, Hai-Long.

|05| New Wide Band Gap Donor for Efficient Fullerene-Free All-Small Molecule Organic Solar Cells
J AM CHEM SOC, 2017, 139(5): 1958-1966.
Yang, Liyan. Zhang, Shaoqing. He, Chang. Zhang, Jianqi. Yao, Huifeng. Yang, Yang. Zhang, Yun. Zhao, Wenchao. Hou, Jianhui.

|06| Biological Photothermal Nanodots Based on Self-Assembly of Peptide Porphyrin Conjugates for Antitumor Therapy
J AM CHEM SOC, 2017, 139(5): 1921-1927.
Zou, Qianli. Abbas, Manzar. Zhao, Luyang. Li, Shukun. Shen, Guizhi. Xuehai Yan.

|07| Ag-Sn Bimetallic Catalyst with a Core-Shell Structure for CO2 Reduction
J AM CHEM SOC, 2017, 139(5): 1885-1893.
Luc, Wesley. Collins, Charles. Wang, Siwen. Xin, Hongliang. He, Kai. Kang, Yijin. Jiao, Feng.

|08| Heterogeneous Electrocatalyst with Molecular Cobalt Ions Serving as the Center of Active Sites
J AM CHEM SOC, 2017, 139(5): 1878-1884.
Wang, Jiong. Ge, Xiaoming. Liu, Zhaolin. Thia, Larissa. Yan, Ya. Xiao, Wei. Wang, Xin.

|09| Effect of Interlayer Spacing on the Activity of Layered Manganese Oxide Bilayer Catalysts for the Oxygen Evolution Reaction
J AM CHEM SOC, 2017, 139(5): 1863-1870.
Kang, Qing. Vernisse, Loranne. Remsing, Richard C.. Thenuwara, Akila C.. Shumlas, Samantha L.. McKendry, Ian G.. Klein, Michael L.. Borguet, Eric. Zdilla, Michael J.. Strongin, Daniel R..

|10| Reactions of Isocyanides with Metal Carbyne Complexes: Isolation and Characterization of Metallacyclopropenimine Intermediates
J AM CHEM SOC, 2017, 139(5): 1822-1825.
Luo, Ming. Long, Lipeng. Zhang, Hong. Yang, Yuhui. Hua, Yuhui. Liu, Gang. Lin, Zhenyang. Xia, Haiping.

|11| Dinitrogen Activation by Dihydrogen and a PNP-Ligated Titanium Complex
J AM CHEM SOC, 2017, 139(5): 1818-1821.
Wang, Baoli. Luo, Gen. Nishiura, Masayoshi. Hu, Shaowei. Shima, Takanori. Luo, Yi. Hou, Zhaomin.

|12| Mode of Activation of Cobalt(II) Amides for Catalytic Hydrosilylation of Alkenes with Tertiary Silanes
J AM CHEM SOC, 2017, 139(5): 1798-1801.
Liu, Yang. Deng, Liang.

|13| Amide-Ligand-Controlled Highly para-Selective Arylation of Monosubstituted Simple Arenes with Arylboronic Acids
J AM CHEM SOC, 2017, 139(5): 1786-1789.
Luan, Yu-Xin. Zhang, Tao. Yao, Wei-Wei. Lu, Ke. Kong, Lu-Yao. Lin, Yu-Tong. Ye, Mengchun.

|14| Modular and Stepwise Synthesis of a Hybrid Metal-Organic Framework for Efficient Electrocatalytic Oxygen Evolution
J AM CHEM SOC, 2017, 139(5): 1778-1781.
Shen, Jian-Qang. Liao, Pei-Qin. Zhou, Dong-Dong. He, Chun-Ting. Wu, Jun-Xi. Zhang, Wei-Xiong. Zhang, Jie-Peng. Chen, Xiao-Ming.

|15| C-F Bond Cleavage Enabled Redox-Neutral [4+1] Annulation via C-H Bond Activation
J AM CHEM SOC, 2017, 139(5): 1762-1765.
Wang, Cheng-Qiang. Ye, Lu. Feng, Chao. Loh, Teck-Peng.

|16| Visible-Light-Driven BiOI-Based Janus Micromotor in Pure Water
J AM CHEM SOC, 2017, 139(5): 1722-1725.
Dong, Renfeng. Hu, Yan. Wu, Yefei. Gao, Wei. Ren, Biye. Wang, Qinglong. Cai, Yuepeng.

|17| Highly Atroposelective Synthesis of Arylpyrroles by Catalytic Asymmetric Paal-Knorr Reaction
J AM CHEM SOC, 2017, 139(5): 1714-1717.
Zhang, Lei. Zhang, Jian. Ma, Ji. Cheng, Dao-Juan. Tan, Bin.

|18| New Insight into the Synthesis of Large-Pore Ordered Mesoporous Materials
J AM CHEM SOC, 2017, 139(5): 1706-1713.
Wei, Jing. Sun, Zhenkun. Luo, Wei. Li, Yuhui. Elzatahry, Ahmed A.. Al-Enizi, Abdullah M.. Deng, Yonghui. Dongyuan Zhao.

|19| Fused Nonacyclic Electron Acceptors for Efficient Polymer Solar Cells
J AM CHEM SOC, 2017, 139(3): 1336-1343.
Dai, Shuixing. Zhao, Fuwen. Zhang, Qianqian. Lau, Tsz-Ki. Li, Tengfei. Liu, Kuan. Ling, Qidan. Wang, Chunru. Lu, Xinhui. You, Wei. Zhan, Xiaowei.

|20| De Novo Discovery of [Hdabco]BF4 Molecular Ferroelectric Thin Film for Nonvolatile Low-Voltage Memories
J AM CHEM SOC, 2017, 139(3): 1319-1324.
Shi, Ping-Ping. Tang, Yuan-Yuan. Li, Peng-Fei. Ye, Heng-Yun. Xiong, Ren-Gen.

|21| Palladium-Catalyzed Suzuki-Miyaura Coupling of Aryl Esters
J AM CHEM SOC, 2017, 139(3): 1311-1318.
Ben Halima, Taoufik. Zhang, Wanying. Yalaoui, Imane. Hong, Xin. Yang, Yun-Fang. Houk, Kendall N.. Newman, Stephen G..

|22| Metalloporphyrin-Encapsulated Biodegradable Nanosystems for Highly Efficient Magnetic Resonance Imaging-Guided Sonodynamic Cancer Therapy
J AM CHEM SOC, 2017, 139(3): 1275-1284.
Huang, Ping. Qian, Xiaoqin. Chen, Yu. Yu, Luodan. Lin, Han. Wane, Liying. Zhu, Yufang. Shi, Jianlin.

|23| Bioluminescence of Firefly Squid via Mechanism of Single Electron-Transfer Oxygenation and Charge-Transfer-Induced Luminescence
J AM CHEM SOC, 2017, 139(3): 1106-1119.
Ding, Bo-Wen. Liu, Ya-Jun.

|24| Highly Reactive Scandium Phosphinoalkylidene Complex: C-H and H-H Bonds Activation
J AM CHEM SOC, 2017, 139(3): 1081-1084.
Mao, Weiqing. Xiang, Li. Lamsfus, Carlos Alvarez. Maron, Laurent. Leng, Xuebing. Chen, Yaofeng.

|25| Chemical Vapor Deposition of Large-Size Monolayer MoSe2 Crystals on Molten Glass
J AM CHEM SOC, 2017, 139(3): 1073-1076.
Chen, Jianyi. Zhao, Xiaoxu. Tan, Sherman J. R.. Xu, Hai. Wu, Bo. Liu, Bo. Fu, Deyi. Fu, Wei. Geng, Dechao. Liu, Yanpeng. Liu, Wei. Tang, Wei. Li, Linjun. Zhou, Wu. Sum, Tze Chien. Loh, Kian Ping.

|26| Mild and Regioselective Benzylic C-H Functionalization: Ni-Catalyzed Reductive Arylation of Remote and Proximal Olefins
J AM CHEM SOC, 2017, 139(3): 1061-1064.
He, Yuli. Cai, Yalei. Zhu, Shaolin.

|27| Alkaline Phosphatase-Triggered Simultaneous Hydrogelation and Chemiluminescence
J AM CHEM SOC, 2017, 139(3): 1041-1044.
Hai, Zijuan. Li, Jindan. Wu, Jingjing. Xu, Jiacheng. Liang, Gaolin.

|28| Controlling the Isomerization Rate of an Azo-BF2 Switch Using Aggregation
J AM CHEM SOC, 2017, 139(3): 1037-1040.
Qian, Hai. Wang, Yu-Ying. Guo, Dong-Sheng. Aprahamian, Ivan.

|29| Absorption Tails of Donor:C-60 Blends Provide Insight into Thermally Activated Charge-Transfer Processes and Polaron Relaxation
J AM CHEM SOC, 2017, 139(4): 1699-1704.
Vandewal, Koen. Benduhn, Johannes. Schellhammer, Karl Sebastian. Vangerven, Tim. Rueckert, Janna E.. Piersimoni, Fortunato. Scholz, Reinhard. Zeika, Olaf. Fan, Yeli. Barlow, Stephen. Neher, Dieter. Marder, Seth R.. Manca, Jean. Spoltore, Donato. Cuniberti, Gianaurelio. Ortmann, Frank.

|30| Electrostatic and Charge-Induced Methane Activation by a Concerted Double C-H Bond Insertion
J AM CHEM SOC, 2017, 139(4): 1684-1689.
Geng, Caiyun. Li, Jilai. Weiske, Thomas. Schlangen, Maria. Shaik, Sason. Schwarz, Helmut.

|31| Stacking Interactions Induced Selective Conformation of Discrete Aromatic Arrays and Borromean Rings
J AM CHEM SOC, 2017, 139(4): 1653-1660.
Zhang, Long. Lin, Lin. Liu, Dong. Lin, Yue-Jian. Li, Zhen-Hua. Jin, Guo-Xin.

|32| Snapshotting the Excited-State Planarization of Chemically Locked N,N '-Disubstituted Dihydrodibenzo[a,c]phenazines
J AM CHEM SOC, 2017, 139(4): 1636-1644.
Chen, Wei. Chen, Chi-Lin. Zhang, Zhiyun. Chen, Yi-An. Chao, Wei-Chih. Su, Jianhua. Tian, He. Chou, Pi-Tai.

|33| Ag-50(Dppm)(6)(SR)(30) and Its Homologue AuxAg50-x(Dppm)(6)(SR)(30) Alloy Nanocluster: Seeded Growth, Structure Determination, and Differences in Properties
J AM CHEM SOC, 2017, 139(4): 1618-1624.
Du, Wenjun. Jin, Shan. Xiong, Lin. Chen, Man. Zhang, Jun. Zou, Xuejuan. Pei, Yong. Wang, Shuxin. Zhu, Manzhou.

|34| Structural Insights into the Redox-Sensing Mechanism of MarR-Type Regulator AbfR
J AM CHEM SOC, 2017, 139(4): 1598-1608.
Liu, Guijie. Liu, Xing. Xu, Hongjiao. Liu, Xichun. Zhou, Hu. Huang, Zhen. Gan, Jianhua. Chen, Hao. Lan, Lefu. Yang, Cai-Guang.

|35| Role of Organic Solvents in Immobilizing Fungus Laccase on Single Walled Carbon Nanotubes for Improved Current Response in Direct Bioelectrocatalysis
J AM CHEM SOC, 2017, 139(4): 1565-1574.
Wu, Fei. Su, Lei.. Yu, Ping. Mao, Lanqun.

|36| Chiral NH-Controlled Supramolecular Metallacycles
J AM CHEM SOC, 2017, 139(4): 1554-1564.
Dong, Jinqiao. Tan, Chunxia. Zhang, Kang. Liu, Yan. Low, Paul J.. Jiang, Jianwen. Cui, Yong.

|37| Reversible Unfolding and Folding of the Metalloprotein Ferredoxin Revealed by Single-Molecule Atomic Force Microscopy
J AM CHEM SOC, 2017, 139(4): 1538-1544.
Lei, Hai. Guo, Yabin. Hu, Xiaodong. Hu, Chunguang. Hu, Xiaotang. Li, Hongbin.

|38| Upconverted Photosensitization of Tb Visible Emission by NIR Yb Excitation in Discrete Supramolecular Heteropolynuclear Complexes
J AM CHEM SOC, 2017, 139(4): 1456-1459.
Souri, Nabila. Tian, Pingping. Platas-Iglesias, Carlos. Wong, Ka-Leung. Nonat, Aline. Charbonniere, Loic J..

|39| Two-Step Design of a Single-Doped White Phosphor with High Color Rendering
J AM CHEM SOC, 2017, 139(4): 1436-1439.
Gautier, Romain. Li, Xueyan. Xia, Zhiguo. Massuyeau, Florian.

|40| Observation of Internal Photoinduced Electron and Hole Separation in Hybrid Two-Dimentional Perovskite Films
J AM CHEM SOC, 2017, 139(4): 1432-1435.
Liu, Junxue. Leng, Jing. Wu, Kaifeng. Zhang, Jun. Jin, Shengye.

|41| Micrometer-Scale Ion Current Rectification at Polyelectrolyte Brush-Modified Micropipets
J AM CHEM SOC, 2017, 139(4): 1396-1399.
He, Xiulan. Zhang, Kailin. Li, Ting. Jiang, Yanan. Yu, Ping. Mao, Lanqun.

|42| Chemo- and Regioselective Distal Heteroaryl ipso-Migration: A General Protocol for Heteroarylation of Unactivated Alkenes
J AM CHEM SOC, 2017, 139(4): 1388-1391.
Wu, Zhen. Wang, Dongping. Liu, Yuan. Huan, Leitao. Zhu, Chen.

|43| Asymmetric Volcano Trend in Oxygen Reduction Activity of Pt and Non-Pt Catalysts: In Situ Identification of the Site-Blocking Effect
J AM CHEM SOC, 2017, 139(4): 1384-1387.
Li, Jingkun. Alsudairi, Amell. Ma, Zi-Feng. Mukerjee, Sanjeev. Jia, Qingying.

|44| Plasmonic Imaging of Surface Electrochemical Reactions of Single Gold Nanowires
J AM CHEM SOC, 2017, 139(4): 1376-1379.
Wang, Yixian. Shan, Xiaonan. Wang, Hui. Wang, Shaopeng. Tao, Nongjian.

|45| Porous Field-Effect Transistors Based on a Semiconductive Metal-Organic Framework
J AM CHEM SOC, 2017, 139(4): 1360-1363.
Wu, Guodong. Huang, Jiahong. Zang, Ying. He, Jun. Xu, Gang.

|46| GeSe Thin-Film Solar Cells Fabricated by Self-Regulated Rapid Thermal Sublimation
J AM CHEM SOC, 2017, 139(2): 958-965.
Xue, Ding-Jiang. Lui, Shun-Chang. Dai, Chen-Min. Chen, Shiyou. He, Chao. Zhao, Lu. Jinsong Hu. Lijun Wan.

|47| Diverse ortho-C(sp(2))-H Functionalization of Benzaldehydes Using Transient Directing Groups
J AM CHEM SOC, 2017, 139(2): 888-896.
Liu, Xi-Hai. Park, Hojoon. Hu, Jun-Hao. Hu, Yan. Zhang, Qun-Liang. Wang, Bao-Long. Sun, Bing. Yeung, Kap-Sun. Zhang, Fang-Lin. Yu, Jin-Quan.

|48| Comprehensive Insights into the Multi-Antioxidative Mechanisms of Melanin Nanoparticles and Their Application To Protect Brain from Injury in Ischemic Stroke
J AM CHEM SOC, 2017, 139(2): 856-862.
Yanlan Liu. Kelong Ai. Ji, Xiaoyuan. Askhatova, Diana. Du, Rose. Lehui Lu*. Shi, Jinjun.

|49| Activating Cobalt Nanoparticles via the Mott-Schottky Effect in Nitrogen-Rich Carbon Shells for Base-Free Aerobic Oxidation of Alcohols to Esters
J AM CHEM SOC, 2017, 139(2): 811-818.
Su, Hui. Zhang, Ke-Xin. Zhang, Bing. Wang, Hong-Hui. Yu, Qiu-Ying. Li, Xin-Hao. Antonietti, Markus. Chen, Jie-Sheng.

|50| Helical Self-Assembly-Induced Singlet-Triplet Emissive Switching in a Mechanically Sensitive System
J AM CHEM SOC, 2017, 139(2): 785-791.
Wu, Hongwei. Zhou, Yunyun. Yin, Liyuan. Hang, Cheng. Li, Xin. Agren, Hans. Yi, Tao. Zhang, Qing. Zhu, Liangliang.

|51| Detailed Mechanistic Studies on Palladium-Catalyzed Selective C-H Olefination with Aliphatic Alkenes: A Significant Influence of Proton Shuttling
J AM CHEM SOC, 2017, 139(2): 763-775.
Deb, Arghya. Hazra, Avijit. Peng, Qian. Paton, Robert S.. Maiti, Debabrata.

|52| Quinary Interactions Weaken the Electric Field Generated by Protein Side-Chain Charges in the Cell-like Environment
J AM CHEM SOC, 2017, 139(2): 647-654.
Zhang, Ning. An, Liaoyuan. Li, Jingwen. Liu, Zhijun. Yao, Lishan.

|53| Molecular Barrel by a Hooping Strategy: Synthesis, Structure, and Selective CO2 Adsorption Facilitated by Lone Pair-pi Interactions
J AM CHEM SOC, 2017, 139(2): 635-638.
Wang, Qi-Qiang. Luo, Na. Wang, Xu-Dong. Ao, Yu-Fei. Chen, Yi-Fan. Liu, Jun-Min. Su, Cheng-Yong. Wang, De-Xian. Wang, Mei-Xiang.

|54| Selective Aryne Formation via Grob Fragmentation from the [2+2] Cycloadducts of 3-Triflyloxyarynes
J AM CHEM SOC, 2017, 139(2): 623-626.
Shi, Jiarong. Xu, Hai. Qu, Dachuan. He, Jia. Li, Yang.

|55| Pyridine-Catalyzed Radical Borylation of Aryl Halides
J AM CHEM SOC, 2017, 139(2): 607-610.
Zhang, Li. Jiao, Lei.

|56| Long-Distance Charge Carrier Funneling in Perovskite Nanowires Enabled by Built-in Halide Gradient
J AM CHEM SOC, 2017, 139(2): 579-582.
Tian, Wenming. Leng, Jing. Zhao, Chunyi. Jin, Shengye.

|57| Formation of Hexagonal-Close Packed (HCP) Rhodium as a Size Effect
J AM CHEM SOC, 2017, 139(2): 575-578.
Huang, Jing Lu. Li, Zhi. Duan, Hao Hong. Cheng, Zhi Ying. Li, Ya Dong. Zhu, Jing. Yu, Rong.

|58| Mechanism Studies of Ir-Catalyzed Asymmetric Hydrogenation of Unsaturated Carboxylic Acids
J AM CHEM SOC, 2017, 139(1): 541-547.
Li, Mao-Lin. Yang, Shuang. Su, Xun-Cheng. Wu, Hui-Ling. Yang, Liang-Liang. Zhu, Shou-Fei. Zhou, Qi-Lin.

|59| Lithium Enolates in the Enantioselective Construction of Tetrasubstituted Carbon Centers with Chiral Lithium Amides as Noncovalent Stereodirecting Auxiliaries
J AM CHEM SOC, 2017, 139(1): 527-533.
Yu, Kai. Lu, Ping. Jackson, Jeffrey J.. Nguyen, Thuy-Ai D.. Alvarado, Joseph. Stivala, Craig E.. Ma, Yun. Mack, Kyle A.. Hayton, Trevor W.. Collum, David B.. Zakarian, Armen.

|60| Constructing Three-Dimensional Mesoporous Bouquet-Posy-like TiO2 Superstructures with Radially Oriented Mesochannels and Single-Crystal Walls
J AM CHEM SOC, 2017, 139(1): 517-526.
Liu, Yong. Lan, Kun. Li, Shushuang. Liu, Yongmei. Kong, Biao. Wang, Geng. Zhang, Pengfei. Wang, Ruicong. He, Haili. Ling, Yun. Al-Enizi, Abdullah M.. Elzatahry, Ahmed A.. Cao, Yong. Chen, Gang. Dongyuan Zhao.

|61| Two-Coordinate Co(II) Imido Complexes as Outstanding Single Molecule Magnets
J AM CHEM SOC, 2017, 139(1): 373-380.
Yao, Xiao-Nan. Du, Jing-Zhen. Zhang, Yi-Quan. Leng, Xue-Bing. Yang, Mu-Wen. Jiang, Shang-Da. Wang, Zhen-Xing. Ouyang, Zhong-Wen. Deng, Liang. Wang, Bing-Wu. Gao, Song.

|62| Does Each Atom Count in the Reactivity of Vanadia Nanoclusters?
J AM CHEM SOC, 2017, 139(1): 342-347.
Zhang, Mei-Qi. Zhao, Yan-Xia. Liu, Qing-Yu. Li, Xiao-Na. He, Sheng-Gui.

|63| Selective Visualization of the Endogenous Peroxynitrite in an Inflamed Mouse Model by a Mitochondria-Targetable Two-Photon Ratiometric Fluorescent Probe
J AM CHEM SOC, 2017, 139(1): 285-292.
Cheng, Dan. Pan, Yue. Wang, Lu. Zeng, Zebing. Yuan, Lin. Zhang, Xiaobing. Chang, Young-Tae.

|64| A Base-Resistant Metalloporphyrin Metal-Organic Framework for C-H Bond Halogenation
J AM CHEM SOC, 2017, 139(1): 211-217.
Lv, Xiu-Liang. Wang, Kecheng. Wang, Bin. Su, Jie. Zou, Xiaodong. Xie, Yabo. Li, Jian-Rong. Zhou, Hong-Cai.

|65| Optical Imaging of Phase Transition and Li-Ion Diffusion Kinetics of Single LiCoO2 Nanoparticles During Electrochemical Cycling
J AM CHEM SOC, 2017, 139(1): 186-192.
Jiang, Dan. Jiang, Yingyan. Li, Zhimin. Liu, Tao. Wo, Xiang. Fang, Yimin. Tao, Nongjian. Wang, Wei. Chen, Hong-Yuan.

|66| Identifying Glyceraldehyde 3-Phosphate Dehydrogenase as a Cyclic Adenosine Diphosphoribose Binding Protein by Photoaffinity Protein-Ligand Labeling Approach
J AM CHEM SOC, 2017, 139(1): 156-170.
Zhang, Kehui. Sun, Wei. Huang, Lihong. Zhu, Kaiyuan. Pei, Fen. Zhu, Longchao. Wang, Qian. Lu, Yingying. Zhang, Hongmin. Jin, Hongwei. Zhang, Li-He. Zhang, Liangren. Yue, Jianbo.

|67| N,B-Bidentate Boryl Ligand-Supported Iridium Catalyst for Efficient Functional-Group-Directed C-H Borylation
J AM CHEM SOC, 2017, 139(1): 91-94.
Wang, Guanghui. Liu, Li. Wang, Hong. Ding, You-Song. Zhou, Jing. Mao, Shuai. Li, Pengfei.

|68| Bifunctional Photocatalysts for Enantioselective Aerobic Oxidation of beta-Ketoesters
J AM CHEM SOC, 2017, 139(1): 63-66.
Ding, Wei. Lu, Liang-Qiu. Quan-Quan Zhou. Wei, Yi. Chen, Jia-Rong. Xiao, Wen-Jing.

|69| Embryonic Growth of Face-Center-Cubic Silver Nanoclusters Shaped in Nearly Perfect Half-Cubes and Cubes
J AM CHEM SOC, 2017, 139(1): 31-34.
Yang, Huayan. Yan, Juanzhu. Wang, Yu. Su, Haifeng. Gell, Lars. Zhao, Xiaojing. Xu, Chaofa. Teo, Boon K.. Hakkinen, Hannu. Zheng, Nanfeng.
期刊影响因子

14.400 (2023)
15.000 (2022)
16.383 (2021)
15.419 (2020)
14.612 (2019)
14.695 (2018)
14.357 (2017)
13.858 (2016)
13.038 (2015)
12.113 (2014)
11.444 (2013)
10.677 (2012)
9.907 (2011)
9.019 (2010)
8.580 (2009)
8.091 (2008)
7.885 (2007)
7.696 (2006)
7.419 (2005)
6.903 (2004)
6.516 (2003)
6.201 (2002)
6.079 (2001)
6.025 (2000)
20240723110041701113