首页进展学者团队单位获奖名片城市微信平台开放平台数据平台公益平台英华会议
|  返回期刊首页JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY
JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY

期刊名缩写:J AM CHEM SOC
2018 - 期刊发表

|01| Design and Enantioresolution of Homochiral Fe(II)-Pd(II) Coordination Cages from Stereolabile Metalloligands: Stereochemical Stability and Enantioselective Separation
J AM CHEM SOC, 2018, 140(51): 18183-18191.
Hou, Ya-Jun. Wu, Kai. Wei, Zhang-Wen. Li, Kang. Lu, Yu-Lin. Zhu, Cheng-Yi. Wang, Jing-Si. Pan, Mei. Jiang, Ji-Jun. Li, Guang-Qin. Su, Cheng-Yong.

|02| Stereoretentive C(sp(3))-S Cross-Coupling
J AM CHEM SOC, 2018, 140(51): 18140-18150.
Zhu, Feng. Miller, Eric. Zhang, Shuo-qing. Yi, Duk. ONeill, Sloane. Hong, Xin. Walczak, Maciej A..

|03| Competitive Immunoassays for the Detection of Small Molecules Using Single Molecule Arrays
J AM CHEM SOC, 2018, 140(51): 18132-18139.
Wang, Xu. Cohen, Limor. Wang, Jun. Walt, David R..

|04| Potential Dependence of Mechanical Stability and Electronic Coupling of Single S-Au Bonds
J AM CHEM SOC, 2018, 140(51): 18074-18081.
Wang, Hui. Wang, Zixiao. Wang, Yan. Hihath, Joshua. Chen, Hong-Yuan. Li, Yueqi. Tao, Nongjian.

|05| Imaging of Neurite Network with an Anti-L1CAM Aptamer Generated by Neurite-SELEX
J AM CHEM SOC, 2018, 140(51): 18066-18073.
Wang, Linlin. Bing, Tao. Liu, Ying. Zhang, Nan. Shen, Luyao. Liu, Xiangjun. Wang, Junyan. Shangguan, Dihua.

|06| Dielectric Behavior as a Screen in Rational Searches for Electronic Materials: Metal Pnictide Sulfosalts
J AM CHEM SOC, 2018, 140(51): 18058-18065.
He, Xin. Singh, David J.. Boon-on, Patsorn. Lee, Ming-Way. Zhang, Lijun.

|07| Uniform Nucleation of Lithium in 3D Current Collectors via Bromide Intermediates for Stable Cycling Lithium Metal Batteries
J AM CHEM SOC, 2018, 140(51): 18051-18057.
Duan, Hui. Zhang, Jing. Chen, Xiang. Zhang, Xu-Dong. Li, Jin-Yi. Huang, Lin-Bo. Zhang, Xing. Shi, Ji-Lei. Yin, Ya-Xia. Zhang, Qiang. Guo, Yu-Guo. Jiang, Lang. Wan, Li-Jun.

|08| Synthesis and Characterization of Non-Isolated-Pentagon-Rule Actinide Endohedral Metallofullerenes U@C-1(17418)-C-76, U@C-1(28324)-C-80, and Th@C-1(28324)-C-80: Low-Symmetry Cage Selection Directed by a Tetravalent Ion
J AM CHEM SOC, 2018, 140(51): 18039-18050.
Cai, Wenting. Abella, Laura. Zhuang, Jiaxin. Zhang, Xingxing. Feng, Lai. Wang, Yaofeng. Morales-Martinez, Roser. Esper, Ronda. Boero, Mauro. Metta-Magana, Alejandro. Rodriguez-Fortea, Antonio. Poblet, Josep M.. Echegoyen, Luis. Chen, Ning.

|09| Design and Biosynthesis of Dimeric Alboflavusins with Biaryl Linkages via Regiospecific C-C Bond Coupling
J AM CHEM SOC, 2018, 140(51): 18009-18015.
Guo, Zhengyan. Li, Pengwei. Chen, Guozhu. Li, Chao. Cao, Zhenju. Zhang, Yuwei. Ren, Jinwei. Xiang, Hua. Lin, Shuangjun. Ju, Jianhua. Chen, Yihua.

|10| An Artificial Molecular Shuttle Operates in Lipid Bilayers for Ion Transport
J AM CHEM SOC, 2018, 140(51): 17992-17998.
Chen, Sujun. Wang, Yichuan. Nie, Ting. Bao, Chunyan. Wang, Chenxi. Xu, Tianyi. Lin, Qiuning. Qu, Da-Hui. Gong, Xueqing. Yang, Yi. Zhu, Linyong. Tian, He.

|11| Identification of G-Quadruplex-Binding Protein from the Exploration of RGG Motif/G-Quadruplex Interactions
J AM CHEM SOC, 2018, 140(51): 17945-17955.
Huang, Zhou-Li. Dai, Jing. Luo, Wen-Hua. Wang, Xiang-Gui. Tan, Jia-Heng. Chen, Shuo-Bin. Huang, Zhi-Shu.

|12| Higher Symmetry Multinuclear Clusters of Metal-Organic Frameworks for Highly Selective CO2 Capture
J AM CHEM SOC, 2018, 140(51): 17825-17829.
Jiang, Jingjing. Lu, Zhiyong. Zhang, Mingxing. Duan, Jingui. Zhang, Wenwei. Pan, Yi. Bai, Junfeng.

|13| Concept and Development of Framework Nucleic Acids
J AM CHEM SOC, 2018, 140(51): 17808-17819.
Ge, Zhilei. Gu, Hongzhou. Li, Qian. Fan, Chunhai.

|14| Highly Active Platinum Catalysts for Nitrile and Cyanohydrin Hydration: Catalyst Design and Ligand Screening via High-Throughput Techniques
J AM CHEM SOC, 2018, 140(50): 17782-17789.
Xing, Xiangyou. Xu, Chen. Chen, Bo. Li, Chengcheng. Virgil, Scott C.. Grubbs, Robert H..

|15| Fast Living Polymerization and Helix-Sense-Selective Polymerization of Diazoacetates Using Air-Stable Palladium(II) Catalysts
J AM CHEM SOC, 2018, 140(50): 17773-17781.
Chu, Jia-Hong. Xu, Xun-Hui. Kang, Shu-Ming. Liu, Na. Wu, Zong-Quan.

|16| Ferrihydrite Particle Encapsulated within a Molecular Organic Cage
J AM CHEM SOC, 2018, 140(50): 17753-17759.
Nihei, Masayuki. Ida, Hiromichi. Nibe, Takayuki. Moeljadi, Adhitya Mangala Putra. Quang Thang Trinh. Hirao, Hajime. Ishizaki, Manabu. Kurihara, Masato. Shiga, Takuya. Oshio, Hiroki.

|17| Ag Nanocrystals with Nearly Ideal Optical Quality: Synthesis, Growth Mechanism, and Characterizations
J AM CHEM SOC, 2018, 140(50): 17734-17742.
Lin, Long. Chen, Min. Qin, Haiyan. Peng, Xiaogang.

|18| Multi-triggered Supramolecular DNA/Bipyridinium Dithienylethene Hydrogels Driven by Light, Redox, and Chemical Stimuli for Shape-Memory and Self-Healing Applications
J AM CHEM SOC, 2018, 140(50): 17691-17701.
Li, Ziyuan. Davidson-Rozenfeld, Gilad. Vazquez-Gonzalez, Margarita. Fadeev, Michael. Zhang, Junji. Tian, He. Willner, Itamar.

|19| Controlling and Observing Sharp-Valleyed Quantum Interference Effect in Single Molecular Junctions
J AM CHEM SOC, 2018, 140(50): 17685-17690.
Huang, Bing. Liu, Xu. Yuan, Ying. Hong, Ze-Wen. Zheng, Ju-Fang. Pei, Lin-Qi. Shao, Yong. Li, Jian-Feng. Zhou, Xiao-Shun. Chen, Jing-Zhe. Jin, Shan. Mao, Bing-Wei.

|20| SO2F2-Mediated Oxidative Dehydrogenation and Dehydration of Alcohols to Alkynes
J AM CHEM SOC, 2018, 140(50): 17666-17673.
Zha, Gao-Feng. Fang, Wan-Yin. Li, You-Gui. Leng, Jing. Chen, Xing. Qin, Hua-Li.

|21| Optical Control of Metal Ion Probes in Cells and Zebrafish Using Highly Selective DNAzymes Conjugated to Upconversion Nanoparticles
J AM CHEM SOC, 2018, 140(50): 17656-17665.
Yang, Zhenglin. Loh, Kang Yong. Chu, Yueh-Te. Feng, Ruopei. Satyavolu, Nitra Sai Reddy. Xiong, Mengyi. Huynh, Stephanie M. Nakamata. Hwang, Kevin. Li, Lele. Xing, Hang. Zhang, Xiaobing. Chelma, Yann R.. Gruebele, Martin. Lu, Yi.

|22| Heterostructure-Promoted Oxygen Electrocatalysis Enables Rechargeable Zinc-Air Battery with Neutral Aqueous Electrolyte
J AM CHEM SOC, 2018, 140(50): 17624-17631.
An, Li. Zhang, Zhiyong. Feng, Jianrui. Lv, Fan. Li, Yuxuan. Wang, Rui. Lu, Min. Gupta, Ram B.. Xi, Pinxian. Zhang, Sen.

|23| Relative Rates of Hydrogen Shift Isomerizations Depend Strongly on Multiple-Structure Anharmonicity
J AM CHEM SOC, 2018, 140(50): 17556-17570.
Xing, Lili. Bao, Junwei Lucas. Wang, Zhandong. Wang, Xuetao. Truhlar, Donald G..

|24| Cationic Surfactant-Based Electrolyte Additives for Uniform Lithium Deposition via Lithiophobic Repulsion Mechanisms
J AM CHEM SOC, 2018, 140(50): 17515-17521.
Dai, Hongliu. Xi, Kai. Liu, Xin. Lai, Chao. Zhang, Shanqing.

|25| Machine-Learning Prediction of CO Adsorption in Thiolated, Ag-Alloyed Au Nanoclusters
J AM CHEM SOC, 2018, 140(50): 17508-17514.
Panapitiya, Gihan. Avendano-Franco, Guillermo. Ren, Pengju. Wen, Xiaodong. Li, Yongwang. Lewis, James P..

|26| Subtle Changes in Lipid Environment Have Profound Effects on Membrane Oxidation Chemistry
J AM CHEM SOC, 2018, 140(50): 17492-17498.
Zhang, Xinxing. Barraza, Kevin M.. Upton, Kathleen T.. Beauchamp, J. L..

|27| Cell-Penetrating Peptides Transport Noncovalently Linked Thermally Activated Delayed Fluorescence Nanoparticles for Time-Resolved Luminescence Imaging
J AM CHEM SOC, 2018, 140(50): 17484-17491.
Zhu, Zece. Tian, Di. Gao, Pengli. Wang, Ke. Li, Yuce. Shu, Xuewen. Zhu, Jintao. Zhao, Qiang.

|28| An Intrinsically Disordered Peptide-Peptide Stapler for Highly Efficient Protein Ligation Both in Vivo and in Vitro
J AM CHEM SOC, 2018, 140(50): 17474-17483.
Wu, Xia-Ling. Liu, Yajie. Liu, Dong. Sun, Fei. Zhang, Wen-Bin.

|29| Bifunctional Biphenyl-2-ylphosphine Ligand Enables Tandem Gold-Catalyzed Propargylation of Aldehyde and Unexpected Cycloisomerization
J AM CHEM SOC, 2018, 140(50): 17439-17443.
Li, Ting. Zhang, Liming.

|30| Self-Assembly of Goldberg Polyhedra from a Concave [WV5O11(RCO2)(5)(SO4)](3-) Building Block with 5-Fold Symmetry
J AM CHEM SOC, 2018, 140(50): 17365-17368.
Zhang, Yuteng. Gan, Hongmei. Qin, Chao. Wang, Xinlong. Su, Zhongmin. Zaworotko, Michael J..

|31| Visible-Light-Driven External-Reductant-Free Cross-Electrophile Couplings of Tetraalkyl Ammonium Salts
J AM CHEM SOC, 2018, 140(50): 17338-17342.
Liao, Li-Li. Cao, Guang-Mei. Ye, Jian-Heng. Sun, Guo-Quan. Zhou, Wen-Jun. Gui, Yong-Yuan. Yan, Si-Shun. Shen, Guo. Yu, Da-Gang.

|32| Assembly of Metallacages into Soft Suprastructures with Dimensions of up to Micrometers and the Formation of Composite Materials
J AM CHEM SOC, 2018, 140(49): 17297-17307.
Sun, Yan. Zhang, Fengmin. Jiang, Shaowei. Wang, Zhifeng. Ni, Ruidong. Wang, Heng. Zhou, Weidong. Li, Xiaopeng. Stang, Peter J..

|33| Tailored Phase Conversion under Conjugated Polymer Enables Thermally Stable Perovskite Solar Cells with Efficiency Exceeding 21%
J AM CHEM SOC, 2018, 140(49): 17255-17262.
Meng, Lei. Sun, Chenkai. Wang, Rui. Huang, Wenchao. Zhao, Zipeng. Sun, Pengyu. Huang, Tianyi. Xue, Jingjing. Lee, Jin-Wook. Zhu, Chenhui. Huang, Yu. Yongfang Li. Yang, Yang.

|34| Potent Protein Delivery into Mammalian Cells via a Supercharged Polypeptide
J AM CHEM SOC, 2018, 140(49): 17234-17240.
Yin, Jun. Wang, Qun. Hou, Shan. Bao, Lichen. Yao, Wenbing. Gao, Xiangdong.

|35| Lewis Acid Catalyzed Dynamic Kinetic Asymmetric Transformation of Racemic N-Sulfonylaziridines
J AM CHEM SOC, 2018, 140(49): 17211-17217.
Yang, Pei-Jun. Qi, Ling. Liu, Zhen. Yang, Gaosheng. Chai, Zhuo.

|36| Interfacial Engineering in Metal-Organic Framework-Based Mixed Matrix Membranes Using Covalently Grafted Polyimide Brushes
J AM CHEM SOC, 2018, 140(49): 17203-17210.
Wang, Hongliang. He, Sanfeng. Qin, Xuedi. Li, Conger. Li, Tao.

|37| Extending the Scope of "Living" Crystallization-Driven Self-Assembly: Well-Defined 1D Micelles and Block Comicelles from Crystallizable Polycarbonate Block Copolymers
J AM CHEM SOC, 2018, 140(49): 17127-17140.
Finnegan, John R.. He, Xiaoming. Street, Steven T. G.. Garcia-Hernandez, J. Diego. Hayward, Dominic W.. Harniman, Robert L.. Richardson, Robert M.. Whittell, George R.. Manners, Ian.

|38| Construction of Multishelled Binary Metal Oxides via Coabsorption of Positive and Negative Ions as a Superior Cathode for Sodium-Ion Batteries
J AM CHEM SOC, 2018, 140(49): 17114-17119.
Zhao, Xiaoxian. Wang, Jiangyan. Yu, Ranbo. Wang, Dan.

|39| Lead-Free Direct Band Gap Double-Perovskite Nanocrystals with Bright Dual-Color Emission
J AM CHEM SOC, 2018, 140(49): 17001-17006.
Yang, Bin. Mao, Xin. Hong, Fen. Meng, Weiwei. Tang, Yuxuan. Xia, Xusheng. Songqiu Yang. Weiqiao Deng. Keli Han.

|40| Dendronized Poly(2-oxazoline) Displays within only Five Monomer Repeat Units Liquid Quasicrystal, A15 and sigma Frank-Kasper Phases
J AM CHEM SOC, 2018, 140(49): 16941-16947.
Holerca, Marian N.. Sahoo, Dipankar. Partridge, Benjamin E.. Peterca, Mihai. Zeng, Xiangbing. Ungar, Goran. Percec, Virgil.

|41| Preassembly Strategy To Fabricate Porous Hollow Carbonitride Spheres Inlaid with Single Cu-N-3 Sites for Selective Oxidation of Benzene to Phenol
J AM CHEM SOC, 2018, 140(49): 16936-16940.
Zhang, Ting. Zhang, Di. Han, Xinghua. Dong, Ting. Guo, Xinwen. Song, Chunshan. Si, Rui. Liu, Wei. Liu, Yuefeng. Zhao, Zhongkui.

|42| Directed Copper-Catalyzed Intermolecular Heck-Type Reaction of Unactivated Olefins and Alkyl Halides
J AM CHEM SOC, 2018, 140(49): 16929-16935.
Tang, Chunlin. Zhang, Ran. Zhu, Bo. Fu, Junkai. Deng, Yi. Tian, Li. Guan, Wei. Bi, Xihe.

|43| Metal-Ion-Responsive Bionanocomposite for Selective and Reversible Enzyme Inhibition
J AM CHEM SOC, 2018, 140(49): 16925-16928.
Zhai, Junqiu. Zhao, Muhua. Cao, Xiangjian. Li, Mengyuan. Zhao, Meiping.

|44| Metallacycle-Cored Supramolecular Polymers: Fluorescence Tuning by Variation of Substituents
J AM CHEM SOC, 2018, 140(49): 16920-16924.
Xu, Luonan. Shen, Xi. Zhou, Zhixuan. He, Tian. Zhang, Jinjin. Qiu, Huayu. Saha, Manik Lal. Yin, Shouchun. Stang, Peter J..

|45| Enantioselective Allylic Alkylation with 4-Alkyl-1,4-dihydropyridines Enabled by Photoredox/Palladium Cocatalysis
J AM CHEM SOC, 2018, 140(49): 16914-16919.
Zhang, Hong-Hao. Zhao, Jia-Jia. Yu, Shouyun.

|46| Enantioselective Construction of Vicinal Diaxial Styrenes and Multiaxis System via Organocatalysis
J AM CHEM SOC, 2018, 140(49): 16893-16898.
Tan, Yu. Jia, Shiqi. Hu, Fangli. Liu, Yidong. Peng, Lei. Li, Dongmei. Yan, Hailong.

|47| Efficient Solar-Driven Hydrogen Transfer by Bismuth-Based Photocatalyst with Engineered Basic Sites
J AM CHEM SOC, 2018, 140(48): 16711-16719.
Dai, Yitao. Li, Chao. Shen, Yanbin. Zhu, Shujie. Hvid, Mathias S.. Wu, Lai-Chin. Skibsted, Jurgen. Li, Yongwang. Niemantsverdriet, J. W. Hans. Besenbacher, Flemming. Lock, Nina. Su, Ren.

|48| Amplified Visualization of Protein-Specific Glycosylation in Zebrafish via Proximity-Induced Hybridization Chain Reaction
J AM CHEM SOC, 2018, 140(48): 16589-16595.
Li, Jingying. Liu, Shuya. Sun, Liqin. Li, Wei. Zhang, Su-Yun. Yang, Sheng. Li, Juan. Yang, Huang-Hao.

|49| meso-Triaryl-Substituted Smaragdyrins: Facile Aromaticity Switching
J AM CHEM SOC, 2018, 140(48): 16553-16559.
Xie, Daguan. Liu, Yang. Rao, Yutao. Kim, Gakhyun. Zhou, Mingbo. Yu, Donghai. Xu, Ling. Yin, Bangshao. Liu, Shubin. Tanaka, Takayuki. Aratani, Naoki. Osuka, Atsuhiro. Liu, Qingyun. Kim, Dongho. Song, Jianxin.

|50| Turning Au Nanoclusters Catalytically Active for Visible-Light-Driven CO2 Reduction through Bridging Ligands
J AM CHEM SOC, 2018, 140(48): 16514-16520.
Cui, Xiaofeng. Wang, Jin. Liu, Bing. Ling, Shan. Long, Ran. Xiong, Yujie.

|51| Synthesis and Characterization of cyclo-Pentazolate Salts of NH4+, NH3OH+, N2H5+, C(NH2)(3)(+), and N(CH3)(4)(+)
J AM CHEM SOC, 2018, 140(48): 16488-16494.
Yang, Chen. Zhang, Chong. Zheng, Zhansheng. Jiang, Chao. Luo, Jun. Du, Yang. Hu, Bingcheng. Sun, Chengguo. Christe, Karl O..

|52| Room-Temperature Chemoselective Reduction of 3-Nitrostyrene to 3-Vinylaniline by Ammonia Borane over Cu Nanoparticles
J AM CHEM SOC, 2018, 140(48): 16460-16463.
Shen, Mengqi. Liu, Hu. Yu, Chao. Yin, Zhouyan. Muzzio, Michelle. Li, Junrui. Xi, Zheng. Yu, Yongsheng. Sun, Shouheng.

|53| Enantioselective Coupling of Dienes and Phosphine Oxides
J AM CHEM SOC, 2018, 140(48): 16450-16454.
Nie, Shao-Zhen. Davison, Ryan T.. Dong, Vy M..

|54| Optically Active Inverse Opal Photonic Crystals
J AM CHEM SOC, 2018, 140(48): 16446-16449.
Hou, Ke. Ali, Wajid. Lv, Jiawei. Guo, Jun. Shi, Lin. Han, Bing. Wang, Xiaoli. Tang, Zhiyong.

|55| Regioselective Nucleophilic Alkylation/Arylation of B-H Bonds in o-Carboranes: An Alternative Method for Selective Cage Boron Functionalization
J AM CHEM SOC, 2018, 140(48): 16423-16427.
Tang, Cen. Zhang, Jiji. Zhang, Jie. Xie, Zuowei.

|56| Analyte Regeneration Fluorescent Probes for Formaldehyde Enabled by Regiospecific Formaldehyde-Induced Intramolecularity
J AM CHEM SOC, 2018, 140(48): 16408-16412.
Xu, Hang. Xu, Huan. Ma, Shengnan. Chen, Xiani. Huang, Lixian. Chen, Junwei. Gao, Feng. Wang, Rui. Lou, Kaiyan. Wang, Wei.

|57| Alternate Heme Ligation Steers Activity and Selectivity in Engineered Cytochrome P450-Catalyzed Carbene-Transfer Reactions
J AM CHEM SOC, 2018, 140(48): 16402-16407.
Chen, Kai. Zhang, Shuo-Qing. Brandenberg, Oliver F.. Hong, Xin. Arnold, Frances H..

|58| Reversible Switching of the Magnetic Orientation of Titanate Nanosheets by Photochemical Reduction and Autoxidation
J AM CHEM SOC, 2018, 140(48): 16396-16401.
Wang, Xiang. Li, Xiaoyu. Aya, Satoshi. Araoka, Fumito. Ishida, Yasuhiro. Kikkawa, Akiko. Kriener, Markus. Taguchi, Yasujiro. Ebina, Yasuo. Sasaki, Takayoshi. Koshiya, Shogo. Kimoto, Koji. Aida, Takuzo.

|59| Growth of 2D GaN Single Crystals on Liquid Metals
J AM CHEM SOC, 2018, 140(48): 16392-16395.
Chen, Yunxu. Liu, Keli. Liu, Jinxin. Lv, Tianrui. Wei, Bin. Zhang, Tao. Zeng, Mengqi. Wang, Zhongchang. Fu, Lei.

|60| Electrochemically Enabled Carbohydroxylation of Alkenes with H2O and Organotrifluoroborates
J AM CHEM SOC, 2018, 140(48): 16387-16391.
Xiong, Peng. Long, Hao. Song, Jinshuai. Wang, Yaohui. Li, Jian-Feng. Xu, Hai-Chao.

|61| Photo-induced Decarboxylative Heck-Type Coupling of Unactivated Aliphatic Acids and Terminal Alkenes in the Absence of Sacrificial Hydrogen Acceptors
J AM CHEM SOC, 2018, 140(47): 16360-16367.
Cao, Hui. Jiang, Heming. Feng, Hongyu. Kwan, Jeric Mun Chung. Liu, Xiaogang. Wu, Jie.

|62| Engineering of Electrochromic Materials as Activatable Probes for Molecular Imaging and Photodynamic Therapy
J AM CHEM SOC, 2018, 140(47): 16340-16352.
Wu, Luyan. Sun, Yidan. Sugimoto, Keisuke. Luo, Zhiliang. Ishigaki, Yusuke. Pu, Kanyi. Suzuki, Takanori. Chen, Hong-Yuan. Ye, Deju.

|63| Designing an Excellent Deep-Ultraviolet Birefringent Material for Light Polarization
J AM CHEM SOC, 2018, 140(47): 16311-16319.
Chen, Xinglong. Zhang, Bingbing. Zhang, Fangfang. Wang, Ying. Zhang, Min. Yang, Zhihua. Poeppelmeier, Kenneth R.. Pan, Shilie.

|64| A Dual Targeting Dendrimer-Mediated siRNA Delivery System for Effective Gene Silencing in Cancer Therapy
J AM CHEM SOC, 2018, 140(47): 16264-16274.
Dong, Yiwen. Yu, Tianzhu. Ding, Ling. Laurini, Erik. Huang, Yuanyu. Zhang, Mengjie. Weng, Yuhua. Lin, Shuting. Chen, Peng. Marson, Domenico. Jiang, Yifan. Giorgio, Suzanne. Pricl, Sabrina. Liu, Xiaoxuan. Rocchi, Palma. Peng, Ling.

|65| Molecular-Scale Structure of Electrode-Electrolyte Interfaces: The Case of Platinum in Aqueous Sulfuric Acid
J AM CHEM SOC, 2018, 140(47): 16237-16244.
Wu, Cheng Hao. Pascal, Tod A.. Baskin, Artem. Wang, Huixin. Fang, Hai-Tao. Liu, Yi-Sheng. Lu, Yi-Hsien. Guo, Jinghua. Prendergast, David. Salmeron, Miquel B..

|66| Controlled Exchange of Achiral Linkers with Chiral Linkers in Zr-Based UiO-68 Metal-Organic Framework
J AM CHEM SOC, 2018, 140(47): 16229-16236.
Tan, Chunxia. Han, Xing. Li, Zijian. Liu, Yan. Cui, Yong.

|67| Ferromagnetism of 1T '-MoS2 Nanoribbons Stabilized by Edge Reconstruction and Its Periodic Variation on Nanoribbons Width
J AM CHEM SOC, 2018, 140(47): 16206-16212.
Chen, Kaiyun. Deng, Junkai. Ding, Xiangdong. Sun, Jun. Yang, Sen. Liu, Jefferson Zhe.

|68| High-Performance GeTe Thermoelectrics in Both Rhombohedral and Cubic Phases
J AM CHEM SOC, 2018, 140(47): 16190-16197.
Li, Juan. Zhang, Xinyue. Wang, Xiao. Bu, Zhonglin. Zheng, Liangtao. Zhou, Binqiang. Long, Fen. Chen, Yue. Pei, Yanzhong.

|69| One-Nanometer-Thick PtNiRh Trimetallic Nanowires with Enhanced Oxygen Reduction Electrocatalysis in Acid Media: Integrating Multiple Advantages into One Catalyst
J AM CHEM SOC, 2018, 140(47): 16159-16167.
Li, Kan. Li, Xingxing. Huang, Hongwen. Luo, Laihao. Li, Xu. Yan, Xupeng. Ma, Chao. Si, Rui. Yang, Jinlong. Zeng, Jie.

|70| Control Interlayer Stacking and Chemical Stability of Two-Dimensional Covalent Organic Frameworks via Steric Tuning
J AM CHEM SOC, 2018, 140(47): 16124-16133.
Wu, Xiaowei. Han, Xing. Liu, Yuhao. Liu, Yan. Cui, Yong.

|71| Hollow Capsules with Multiresponsive Valves for Controlled Enzymatic Reactions
J AM CHEM SOC, 2018, 140(47): 16106-16114.
Liu, Xiaoling. Appelhans, Dietmar. Voit, Brigitte.

|72| Light-Driven ATP Transmembrane Transport Controlled by DNA Nanomachines
J AM CHEM SOC, 2018, 140(47): 16048-16052.
Li, Pei. Xie, Ganhua. Liu, Pei. Kong, Xiang-Yu. Song, Yanlin. Wen, Liping. Jiang, Lei.

|73| Molecular Weaving of Covalent Organic Frameworks for Adaptive Guest Inclusion
J AM CHEM SOC, 2018, 140(47): 16015-16019.
Liu, Yuzhong. Ma, Yanhang. Yang, Jingjing. Diercks, Christian S.. Tamura, Nobumichi. Jin, Fangying. Yaghi, Omar M..

|74| A Coenzyme-Free Biocatalyst for the Value-Added Utilization of Lignin-Derived Aromatics
J AM CHEM SOC, 2018, 140(47): 16001-16005.
Ni, Jun. Wu, Yu-Tong. Tao, Fei. Peng, Yuan. Xu, Ping.

|75| Bypassing Endocytosis: Direct Cytosolic Delivery of Proteins
J AM CHEM SOC, 2018, 140(47): 15986-15996.
Du, Shubo. Liew, Si Si. Li, Lin. Yao, Shao Q..

|76| Dynamics of Oxygen-Independent Photocleavage of Blebbistatin as a One-Photon Blue or Two-Photon Near-Infrared Light-Gated Hydroxyl Radical Photocage
J AM CHEM SOC, 2018, 140(46): 15957-15968.
Li, Ming-De. Wong, Nai-Kei. Xiao, Jia. Zhu, Ruixue. Wu, Liangliang. Dai, Sheng-Yao. Chen, Feng. Huang, Guanheng. Xu, Liang. Bai, Xiaoyu. Geraskina, Margarita R.. Winter, Arthur H.. Chen, Xuebo. Liu, Yingxia. Fang, Weihai. Yang, Dan. Phillips, David Lee.

|77| Potential-Resolved Multicolor Electrochemiluminescence for Multiplex Immunoassay in a Single Sample
J AM CHEM SOC, 2018, 140(46): 15904-15915.
Guo, Weiliang. Ding, Hao. Gu, Chaoyue. Liu, Yanhuan. Jiang, Xuecheng. Su, Bin. Shao, Yuanhua.

|78| Vacancy Manipulation for Thermoelectric Enhancements in GeTe Alloys
J AM CHEM SOC, 2018, 140(46): 15883-15888.
Zhang, Xinyue. Li, Juan. Wang, Xiao. Chen, Zhiwei. Mao, Jianjun. Chen, Yue. Pei, Yanzhong.

|79| DNA-Encoded Dynamic Chemical Library and Its Applications in Ligand Discovery
J AM CHEM SOC, 2018, 140(46): 15859-15867.
Zhou, Yu. Li, Chen. Peng, Jianzhao. Xie, Lianxu. Men, Ling. Li, Qingrong. Zhang, Jianfu. Li, Xiang David. Li, Xin. Huang, Xuhui. Li, Xiaoyu.

|80| Copper(II)-Catalyzed Asymmetric Photoredox Reactions: Enantioselective Alkylation of Imines Driven by Visible Light
J AM CHEM SOC, 2018, 140(46): 15850-15858.
Li, Yanjun. Zhou, Kexu. Wen, Zhaorui. Cao, Shi. Shen, Xiang. Lei, Meng. Gong, Lei.

|81| Supramolecular Coordination-Directed Reversible Regulation of Protein Activities at Epigenetic DNA Marks
J AM CHEM SOC, 2018, 140(46): 15842-15849.
Wang, Shao-Ru. Wang, Jia-Qi. Fu, Bo-Shi. Chen, Kun. Xiong, Wei. Wei, Lai. Qing, Guangyan. Tian, Tian. Zhou, Xiang.

|82| De Novo Design of Phototheranostic Sensitizers Based on Structure-Inherent Targeting for Enhanced Cancer Ablation
J AM CHEM SOC, 2018, 140(46): 15820-15826.
Li, Mingle. Long, Saran. Kang, Yao. Guo, Lianying. Wang, Jingyun. Fan, Jiangli. Du, Jianjun. Peng, Xiaojun.

|83| Pressure-Induced Phase Engineering of Gold Nanostructures
J AM CHEM SOC, 2018, 140(46): 15783-15790.
Li, Qian. Niu, Wenxin. Liu, Xingchen. Chen, Ye. Wu, Xiaotong. Wen, Xiaodong. Wang, Zhongwu. Zhang, Hua. Quan, Zewei.

|84| Control of Charge Recombination in Perovskites by Oxidation State of Halide Vacancy
J AM CHEM SOC, 2018, 140(46): 15753-15763.
Li, Wei. Sun, Yi-Yang. Li, Linqiu. Zhou, Zhaohui. Tang, Jianfeng. Prezhdo, Oleg V..

|85| A Crystalline Polyimide Porous Organic Framework for Selective Adsorption of Acetylene over Ethylene
J AM CHEM SOC, 2018, 140(46): 15724-15730.
Jiang, Lingchang. Yuyang Tian. Sun, Tu. Youliang Zhu. Hao Ren. Xiaoqin Zou. Ma, Yanhang*. Meihaus, Katie R.. Long, Jeffrey R.. Guangshan Zhu*.

|86| Multicolor Heterostructures of Two-Dimensional Layered Halide Perovskites that Show Interlayer Energy Transfer
J AM CHEM SOC, 2018, 140(46): 15675-15683.
Fu, Yongping. Zheng, Weihao. Wang, Xiaoxia. Hautzinger, Matthew P.. Pan, Dongxu. Dang, Lianna. Wright, John C.. Pan, Anlian. Jin, Song.

|87| Measurement and Manipulation of the Charge State of an Adsorbed Oxygen Adatom on the Rutile TiO2(110)-1x1 Surface by nc-AFM and KPFM
J AM CHEM SOC, 2018, 140(46): 15668-15674.
Zhang, Quanzhen. Li, Yan Jun. Wen, Huan Fei. Adachi, Yuuki. Miyazaki, Masato. Sugawara, Yasuhiro. Xu, Rui. Cheng, Zhi Hai. Brndiar, Jan. Kantorovich, Lev. Stich, Ivan.

|88| Supramolecular Solid-State Microlaser Constructed from Pillar[5]arene-Based Host-Guest Complex Microcrystals
J AM CHEM SOC, 2018, 140(46): 15651-15654.
Hua, Bin. Zhou, Wei. Yang, Zhaoliang. Zhang, Zhihua. Shao, Li. Zhu, Haiming. Huang, Feihe.

|89| Spontaneous Electronic Band Formation and Switchable Behaviors in a Phase-Rich Superatomic Crystal
J AM CHEM SOC, 2018, 140(46): 15601-15605.
OBrien, Evan S.. Russell, Jake C.. Bartnof, Matthew. Christodoulides, Alexander D.. Lee, Kihong. DeGayner, Jordan A.. Paley, Daniel W.. McGaughey, Alan J. H.. Ong, Wee-Liat. Malen, Jonathan A.. Zhu, X. -Y.. Roy, Xavier.

|90| A Unique Pair: Ag-40 and Ag-46 Nanoclusters with the Same Surface but Different Cores for Structure-Property Correlation
J AM CHEM SOC, 2018, 140(46): 15582-15585.
Chai, Jinsong. Yang, Sha. Lv, Ying. Chen, Tao. Wang, Shuxin. Yu, Haizhu. Zhu, Manzhou.

|91| Coordination Network That Reversibly Switches between Two Nonporous Polymorphs and a High Surface Area Porous Phase
J AM CHEM SOC, 2018, 140(46): 15572-15576.
Zhu, Ai-Xin. Yang, Qing-Yuan. Kumar, Amrit. Crowley, Clare. Mukherjee, Soumya. Chen, Kai-Jie. Wang, Shi-Qiang. ONolan, Daniel. Shivanna, Mohana. Zaworotko, Michael J..

|92| Origin of the Overpotential for the Oxygen Evolution Reaction on a Well-Defined Graphene Electrode Probed by in Situ Sum Frequency Generation Vibrational Spectroscopy
J AM CHEM SOC, 2018, 140(46): 15568-15571.
Peng, Qiling. Chen, Jiafeng. Ji, Hengxing. Morita, Akihiro. Ye, Shen.

|93| Construction of Long Narrow Gaps in Ag Nanoplates
J AM CHEM SOC, 2018, 140(46): 15560-15563.
Jiang, Tao. Chen, Gang. Tian, Xiaoli. Tang, Shiwei. Zhou, Jun. Feng, Yuhua. Chen, Hongyu.

|94| Paving Metal-Organic Frameworks with Upconversion Nanoparticles via Self-Assembly
J AM CHEM SOC, 2018, 140(45): 15507-15515.
Yuan, Ze. Zhang, Lu. Li, Shaozhou. Zhang, Weina. Lu, Min. Pan, Yue. Xie, Xiaoji. Huang, Ling. Huang, Wei.

|95| Polymer-Directed Growth of Plasmonic Aluminum Nanocrystals
J AM CHEM SOC, 2018, 140(45): 15412-15418.
Lu, Shaoyong. Yu, Hua. Gottheim, Samuel. Gao, Huimin. DeSantis, Christopher J.. Clark, Benjamin D.. Yang, Jian. Jacobson, Christian R.. Lu, Zhongyuan. Nordlander, Peter. Halas, Naomi J.. Liu, Kun.

|96| Superlong Single-Crystal Metal-Organic Framework Nanotubes
J AM CHEM SOC, 2018, 140(45): 15393-15401.
Zou, Lianli. Hou, Chun-Chao. Liu, Zheng. Pang, Huan. Xu, Qiang.

|97| Constructing NiCo/Fe3O4 Heteroparticles within MOF-74 for Efficient Oxygen Evolution Reactions
J AM CHEM SOC, 2018, 140(45): 15336-15341.
Wang, Xiaolu. Xiao, Hai. Li, Ang. Li, Zhi. Liu, Shoujie. Zhang, Qinghua. Gong, Yue. Zheng, Lirong. Zhu, Youqi. Chen, Chen. Dingsheng Wang. Qing Peng. Gu, Lin. Han, Xiaodong. Li, Jun. Yadong Li.

|98| Visualizing Hidden Ultrafast Processes in Individual Molecules by Single-Pulse Coherent Control
J AM CHEM SOC, 2018, 140(45): 15329-15335.
Wilma, Kevin. Shu, Chuan-Cun. Scherf, Ullrich. Hildner, Richard.

|99| Point of Anchor: Impacts on Interfacial Charge Transfer of Metal Oxide Nanoparticles
J AM CHEM SOC, 2018, 140(45): 15290-15299.
Peng, Yi. Lu, Bingzhang. Wu, Feng. Zhang, Fengqi. Lu, Jia En. Kang, Xiongwu. Ping, Yuan. Chen, Shaowei.

|00| Temperature-Sensitive Structure Evolution of Lithium-Manganese-Rich Layered Oxides for Lithium-Ion Batteries
J AM CHEM SOC, 2018, 140(45): 15279-15289.
Yu, Haijun. So, Yeong-Gi. Ren, Yang. Wu, Tianhao. Guo, Gencai. Xiao, Ruijuan. Lu, Jun. Li, Hong. Yang, Yubo. Zhou, Haoshen. Wang, Ruzhi. Amine, Khalil. Ikuhara, Yuichi.

|01| Practical High Piezoelectricity in Barium Titanate Ceramics Utilizing Multiphase Convergence with Broad Structural Flexibility
J AM CHEM SOC, 2018, 140(45): 15252-15260.
Zhao, Chunlin. Wu, Haijun. Li, Fei. Cai, Yongqing. Zhang, Yang. Song, Dongsheng. Wu, Jiagang. Lyu, Xiang. Yin, Jie. Xiao, Dingquan. Zhu, Jianguo. Pennycook, Stephen J..

|02| Mechanism and Origins of Chemo- and Stereoselectivities of Aryl Iodide-Catalyzed Asymmetric Difluorinations of beta-Substituted Styrenes
J AM CHEM SOC, 2018, 140(45): 15206-15218.
Zhou, Biying. Haj, Moriana K.. Jacobsen, Eric N.. Houk, K. N.. Xue, Xiao-Song.

|03| Cobalt-Catalyzed Trifluoromethoxylation of Epoxides
J AM CHEM SOC, 2018, 140(45): 15194-15199.
Liu, Jie. Wei, Yongliang. Tang, Pingping.

|04| Catalytic Asymmetric Construction of Halogenated Stereogenic Carbon Centers by Direct Vinylogous Mannich-Type Reaction
J AM CHEM SOC, 2018, 140(45): 15170-15175.
Zhong, Feng. Yue, Wen Jun. Zhang, Hai-Jun. Zhang, Cheng-Yuan. Yin, Liang.

|05| Highly Conducting Neutral Coordination Polymer with Infinite Two-Dimensional Silver-Sulfur Networks
J AM CHEM SOC, 2018, 140(45): 15153-15156.
Huang, Xing. Li, Haisheng. Tu, Zeyi. Liu, Liyao. Wu, Xiaoyu. Chen, Jie. Liang, Yingying. Zou, Ye. Yi, Yuanping. Junliang Sun. Xu, Wei. Zhu, Daoben.

|06| Cooperative Spin Transition of Monodispersed FeN3 Sites within Graphene Induced by CO Adsorption
J AM CHEM SOC, 2018, 140(45): 15149-15152.
Li, Qin-Kun. Li, Xiao-Fei. Zhang, Guozhen. Jiang, Jun.

|07| Formation of Hierarchical Co9S8@ZnIn2S4 Heterostructured Cages as an Efficient Photocatalyst for Hydrogen Evolution
J AM CHEM SOC, 2018, 140(45): 15145-15148.
Wang, Sibo. Guan, Bu Yuan. Wang, Xiao. Xiongwen Lou.

|08| Mechanism of the Visible-Light-Mediated Copper-Catalyzed Coupling Reaction of Phenols and Alkynes
J AM CHEM SOC, 2018, 140(44): 15099-15113.
Xiao, Pin. Li, Chun-Xiang. Fang, Wei-Hai. Cui, Ganglong. Thiel, Walter.

|09| Large Variations in the Single-Molecule Conductance of Cyclic and Bicyclic Silanes
J AM CHEM SOC, 2018, 140(44): 15080-15088.
Li, Haixing. Garner, Marc H.. Shangguan, Zhichun. Chen, Yan. Zheng, Qianwen. Su, Timothy A.. Neupane, Madhav. Liu, Taifeng. Steigerwald, Michael L.. Ng, Fay. Nuckolls, Colin. Xiao, Shengxiong. Solomon, Gemma C.. Venkataraman, Latha.

|10| Post-Synthetic Modification of Nonporous Adaptive Crystals of Pillar[4]arene[1]quinone by Capturing Vaporized Amines
J AM CHEM SOC, 2018, 140(44): 15070-15079.
Li, Errui. Jie, Kecheng. Zhou, Yujuan. Zhao, Run. Huang, Feihe.

|11| Scalable Assembly of Crystalline Binary Nanocrystal Superparticles and Their Enhanced Magnetic and Electrochemical Properties
J AM CHEM SOC, 2018, 140(44): 15038-15047.
Yang, Yuchi. Wang, Biwei. Shen, Xiudi. Yao, Luyin. Wang, Lei. Chen, Xiao. Xie, Songhai. Li, Tongtao. Hu, Jianhua. Yang, Dong. Dong, Angang.

|12| Conjugated Energetic Salts Based on Fused Rings: Insensitive and Highly Dense Materials
J AM CHEM SOC, 2018, 140(44): 15001-15007.
Hu, Lu. Yin, Ping. Zhao, Gang. He, Chunlin. Imler, Gregory H.. Parrish, Damon A.. Gao, Haixiang. Shreeve, Jeanne M..

|13| Tumor Microenvironment-Responsive Ultrasmall Nanodrug Generators with Enhanced Tumor Delivery and Penetration
J AM CHEM SOC, 2018, 140(44): 14980-14989.
Zhang, Pengfei. Wang, Junqing. Chen, Hu. Zhao, Lei. Chen, Binbin. Chu, Chengchao. Liu, Heng. Qin, Zainen. Liu, Jingyi. Tan, Yuanzhi. Chen, Xiaoyuan. Liu, Gang.

|14| Magnetic Targeting of Nanotheranostics Enhances Cerenkov Radiation-Induced Photodynamic Therapy
J AM CHEM SOC, 2018, 140(44): 14971-14979.
Ni, Dalong. Ferreira, Carolina A.. Barnhart, Todd E.. Quach, Virginia. Yu, Bo. Jiang, Dawei. Wei, Weijun. Liu, Huisheng. Engle, Jonathan W.. Hu, Ping. Cai, Weibo.

|15| Ultrafast Broadband Charge Collection from Clean Graphene/CH(3)NH(3)Pbl(3) Interface
J AM CHEM SOC, 2018, 140(44): 14952-14957.
Hong, Hao. Zhang, Jincan. Zhang, Jin. Qiao, Ruixi. Yao, Fengrui. Cheng, Yang. Wu, Chunchun. Lin, Li. Jia, Kaicheng. Zhao, Yicheng. Zhao, Qing. Gao, Peng. Xiong, Jie. Shi, Kebin. Yu, Dapeng. Liu, Zhongfan. Meng, Sheng. Peng, Hailin. Liu, Kaihui.

|16| High-Performance Fused Ring Electron Acceptor-Perovskite Hybrid
J AM CHEM SOC, 2018, 140(44): 14938-14944.
Zhang, Mingyu. Dai, Shuixing. Chandrabose, Sreelakshmi. Chen, Kai. Liu, Kuan. Qin, Minchao. Lu, Xinhui. Hodgkiss, Justin M.. Zhou, Huanping. Zhan, Xiaowei.

|17| Near-Infrared Light-Initiated Molecular Superoxide Radical Generator: Rejuvenating Photodynamic Therapy against Hypoxic Tumors
J AM CHEM SOC, 2018, 140(44): 14851-14859.
Li, Mingle. Xia, Jin. Tian, Ruisong. Wang, Jingyun. Fan, Jiangli. Du, Jianjun. Long, Saran. Song, Xiangzhi. Foley, James W.. Peng, Xiaojun.

|18| Alkali and Alkaline Earth Hydrides-Driven N-2 Activation and Transformation over Mn Nitride Catalyst
J AM CHEM SOC, 2018, 140(44): 14799-14806.
Chang, Fei. Guan, Yeqin. Chang, Xinghua. Guo, Jianping. Wang, Peikun. Gao, Wenbo. Wu, Guotao. Zheng, Jie. Li, Xingguo. Chen, Ping.

|19| Direct Observation of Murine Prion Protein Replication in Vitro
J AM CHEM SOC, 2018, 140(44): 14789-14798.
Sang, Jason C.. Meisl, Georg. Thackray, Alana M.. Hong, Liu. Ponjavic, Aleks. Knowles, Tuomas P. J.. Bujdoso, Raymond. Klenerman, David.

|20| Electrocatalytic Water Oxidation at Quinone-on-Carbon: A Model System Study
J AM CHEM SOC, 2018, 140(44): 14717-14724.
Lin, Yangming. Wu, Kuang-Hsu. Lu, Qing. Gu, Qingqing. Zhang, Liyun. Zhang, Bingsen. Su, Dangsheng. Plodinec, Milivoj. Schloegl, Robert. Heumann, Saskia.

|21| Breaking Through the Signal-to-Background Limit of Upconversion Nanoprobes Using a Target-Modulated Sensitizing Switch
J AM CHEM SOC, 2018, 140(44): 14696-14703.
Liang, Tao. Li, Zhen. Wang, Peipei. Zhao, Fangzhou. Liu, Jizhou. Liu, Zhihong.

|22| Rhodium-Catalyzed Enantioconvergent Isomerization of Homoallylic and Bishomoallylic Secondary Alcohols
J AM CHEM SOC, 2018, 140(44): 14647-14654.
Huang, Rui-Zhi. Lau, Kai Kiat. Li, Zhaofeng. Liu, Tang-Lin. Zhao, Yu.

|23| Visible-Light Driven Overall Conversion of CO2 and H2O to CH4 and O-2 on 3D-SiC@2D-MoS2 Heterostructure
J AM CHEM SOC, 2018, 140(44): 14595-14598.
Wang, Ying. Zhang, Zizhong. Zhang, Lina. Luo, Zhongbin. Shen, Jinni. Lin, Huaxiang. Long, Jinlin. Wu, Jeffrey C. S.. Fu, Xianzhi. Wang, Xuxu. Li, Can.

|24| Sophisticated Construction of Electronically Labile Materials: A Neutral, Radical-Rich, Cobalt Valence Tautomeric Triangle
J AM CHEM SOC, 2018, 140(44): 14581-14585.
Li, Bao. Wang, Xiao-Ning. Kirchon, Angelo. Qin, Jun-Sheng. Pang, Jian-Dong. Zhuang, Gui-Lin. Zhou, Hong-Cai.

|25| Visible Light-Initiated Bioorthogonal Photoclick Cycloaddition
J AM CHEM SOC, 2018, 140(44): 14542-14546.
Li, Jinbo. Kong, Hao. Huang, Lei. Cheng, Bo. Qin, Ke. Zheng, Mengmeng. Yan, Zheng. Zhang, Yan.

|26| A Base-Free Terminal Actinide Phosphinidene Metallocene: Synthesis, Structure, Reactivity, and Computational Studies
J AM CHEM SOC, 2018, 140(43): 14511-14525.
Zhang, Congcong. Hou, Guohua. Zi, Guofu. Ding, Wanjian. Walter, Marc D..

|27| Ni-Catalyzed Reductive Coupling of Electron-Rich Aryl Iodides with Tertiary Alkyl Halides
J AM CHEM SOC, 2018, 140(43): 14490-14497.
Wang, Xuan. Ma, Guobin. Peng, Yu. Pitsch, Chloe E.. Moll, Brenda J.. Ly, Thu D.. Wang, Xiaotai. Gong, Hegui.

|28| Solvent Tunes the Selectivity of Hydrogenation Reaction over alpha-MoC Catalyst
J AM CHEM SOC, 2018, 140(43): 14481-14489.
Deng, Yuchen. Gao, Rui. Lin, Lili. Liu, Tong. Wen, Xiao-Dong. Wang, Shuai. Ma, Ding.

|29| Identification and Characterization of DNA Aptamers Specific for Phosphorylation Epitopes of Tau Protein
J AM CHEM SOC, 2018, 140(43): 14314-14323.
Teng, I-Ting. Li, Xiaowei. Yadikar, Hamad Ahmad. Yang, Zhihui. Li, Long. Lyu, Yifan. Pan, Xiaoshu. Wang, Kevin K.. Tan, Weihong.

|30| An ESIPT Probe for the Ratiometric Imaging of Peroxynitrite Facilitated by Binding to A beta-Aggregates
J AM CHEM SOC, 2018, 140(43): 14267-14271.
Sedgwick, Adam C.. Dou, Wei-Tao. Jiao, Jin-Biao. Wu, Luling. Williams, George T.. Jenkins, A. Toby A.. Bull, Steven D.. Sessler, Jonathan L.. He, Xiao-Peng. James, Tony D..

|31| Synthetic Control of Two-Dimensional NiTe2 Single Crystals with Highly Uniform Thickness Distributions
J AM CHEM SOC, 2018, 140(43): 14217-14223.
Zhao, Bei. Dang, Weiqi. Liu, Yuan. Li, Bo. Li, Jia. Luo, Jun. Zhang, Zhengwei. Wu, Ruixia. Ma, Huifang. Sun, Guangzhuang. Huang, Yu. Duan, Xidong. Duan, Xiangfeng.

|32| Biocompatibility of Magnetic Resonance Imaging Nanoprobes Improved by Transformable Gadolinium Oxide Nanocoils
J AM CHEM SOC, 2018, 140(43): 14211-14216.
Luo, Dan. Cui, Shengjie. Liu, Yan. Shi, Chunyan. Song, Qan. Qin, Xiaoyun. Zhang, Ting. Xue, Zhenjie. Wang, Tie.

|33| Metal-Free Single Atom Catalyst for N-2 Fixation Driven by Visible Light
J AM CHEM SOC, 2018, 140(43): 14161-14168.
Ling, Chongyi. Niu, Xianghong. Li, Qang. Du, Aijun. Wang, Jinlan.

|34| Self-Assembly of Supramolecular Fractals from Generation 1 to 5
J AM CHEM SOC, 2018, 140(43): 14087-14096.
Wang, Lei. Liu, Ran. Gu, Jiali. Song, Bo. Wang, Heng. Jiang, Xin. Zhang, Keren. Han, Xin. Hao, Xin-Qi. Bai, Shi. Wang, Ming. Li, Xiaohong. Xu, Bingqian. Li, Xiaopeng.

|35| Ba2NaCIP2O7: Unprecedented Phase Matchability Induced by Symmetry Breaking and Its Unique Fresnoite-Type Structure
J AM CHEM SOC, 2018, 140(43): 14082-14086.
Chen, Jie. Xiong, Lin. Chen, Ling. Wu, Li-Ming.

|36| Selective Elimination of the Key Subunit Interfaces Facilitates Conversion of Native 24-mer Protein Nanocage into 8-mer Nanorings
J AM CHEM SOC, 2018, 140(43): 14078-14081.
Wang, Wenming. Wang, Lele. Chen, Hai. Zang, Jiachen. Zhao, Xuan. Zhao, Guanghua. Wang, Hongfei.

|37| Pressure-Induced Large Emission Enhancements of Cadmium Selenide Nanocrystals
J AM CHEM SOC, 2018, 140(42): 13970-13975.
Xiao, Guanjun. Wang, Yingnan. Han, Dong. Li, Kexue. Feng, Xiaolei. Lv, Pengfei. Wang, Kai. Liu, Lei. Redfern, Simon A. T.. Zou, Bo.

|38| Palladium-Catalyzed Enantioselective Intramolecular Dearomative Heck Reaction
J AM CHEM SOC, 2018, 140(42): 13945-13951.
Li, Xiang. Zhou, Bo. Yang, Run-Ze. Yang, Fu-Ming. Liang, Ren-Xiao. Liu, Ren-Rong. Jia, Yi-Xia.

|39| Selective Extraction of C-70 by a Tetragonal Prismatic Porphyrin Cage
J AM CHEM SOC, 2018, 140(42): 13835-13842.
Shi, Yi. Cai, Kang. Xiao, Hai. Liu, Zhichang. Zhou, Jiawang. Shen, Dengke. Qiu, Yunyan. Guo, Qing-Hui. Stern, Charlotte. Wasielewski, Michael R.. Diederich, Francois. Goddard, William A., III. Stoddart, J. Fraser.

|40| Neighboring Component Effect in a Tri-stable [2]Rotaxane
J AM CHEM SOC, 2018, 140(42): 13827-13834.
Wang, Yuping. Cheng, Tao. Sun, Junling. Liu, Zhichang. Frasconi, Marco. Goddard, William A., III. Stoddart, J. Fraser.

|41| Carbide-Supported Au Catalysts for Water-Gas Shift Reactions: A New Territory for the Strong Metal-Support Interaction Effect
J AM CHEM SOC, 2018, 140(42): 13808-13816.
Dong, Jinhu. Fu, Qiang. Zheng Jiang. Mei, Bingbao. Xinhe Bao.

|42| Palladium-Catalyzed Selective Five-Fold Cascade Arylation of the 12-Vertex Monocarborane Anion by B-H Activation
J AM CHEM SOC, 2018, 140(42): 13798-13807.
Lin, Furong. Yu, Jing-Lu. Shen, Yunjun. Zhang, Shuo-Qing. Spingler, Bernhard. Liu, Jiyong. Hong, Xin. Duttwyler, Simon.

|43| Mechanism of Electric Power Generation from Ionic Droplet Motion on Polymer Supported Graphene
J AM CHEM SOC, 2018, 140(42): 13746-13752.
Yang, Shanshan. Su, Yudan. Xu, Ying. Wu, Qiong. Zhang, Yuanbo. Raschke, Markus B.. Ren, Mengxin. Chen, Yan. Wang, Jianlu. Guo, Wanlin. Shen, Y. Ron. Tian, Chuanshan.

|44| Donor-Acceptor Fluorophores for Energy-Transfer-Mediated Photocatalysis
J AM CHEM SOC, 2018, 140(42): 13719-13725.
Lu, Jingzhi. Pattengale, Brian. Liu, Qiuhua. Yang, Sizhuo. Shi, Wenxiong. Li, Shuzhou. Huang, Jier. Zhang, Jian.

|45| Topological Insulators versus Topological Dirac Semimetals in Honeycomb Compounds
J AM CHEM SOC, 2018, 140(42): 13687-13694.
Zhang, Xiuwen. Liu, Qihang. Xu, Qiunan. Dai, Xi. Zunger, Alex.

|46| Quantifying Surface Temperature of Thermoplasmonic Nanostructures
J AM CHEM SOC, 2018, 140(42): 13680-13686.
Hu, Shu. Liu, Bi-Ju. Feng, Jia-Min. Zong, Cheng. Lin, Kai-Qiang. Wang, Xiang. Wu, De-Yin. Ren, Bin.

|47| Necklace-like Multishelled Hollow Spinel Oxides with Oxygen Vacancies for Efficient Water Electrolysis
J AM CHEM SOC, 2018, 140(42): 13644-13653.
Peng, Shengjie. Gong, Feng. Li, Linlin. Yu, Deshuang. Ji, Dongxiao. Zhang, Tianran. Hu, Zhe. Zhang, Zhiqiang. Chou, Shulei. Du, Yonghua. Ramakrishna, Seeram.

|48| Multistimuli-Responsive Enaminitrile Molecular Switches Displaying H+-Induced Aggregate Emission, Metal Ion-Induced Turn-On Fluorescence, and Organogelation Properties
J AM CHEM SOC, 2018, 140(42): 13640-13643.
Ren, Yansong. Xie, Sheng. Grape, Erik Svensson. Inge, A. Ken. Ramstrom, Olof.

|49| Methoxyphosphinidene and Isomeric Methylphosphinidene Oxide
J AM CHEM SOC, 2018, 140(42): 13604-13608.
Chu, Xianxu. Yang, Yang. Lu, Bo. Wu, Zhuang. Qian, Weiyu. Song, Chao. Xu, Xinfang. Abe, Manabu. Zeng, Xiaoqing.

|50| Cerium-Catalyzed Formal Cycloaddition of Cycloalkanols with Alkenes through Dual Photoexcitation
J AM CHEM SOC, 2018, 140(42): 13580-13585.
Hu, Anhua. Chen, Yilin. Guo, Jing-Jing. Yu, Na. An, Qing. Zuo, Zhiwei.

|51| Ni-Catalyzed Cross-Coupling of Dimethyl Aryl Amines with Arylboronic Esters under Reductive Conditions
J AM CHEM SOC, 2018, 140(42): 13575-13579.
Cao, Zhi-Chao. Xie, Si-Jun. Fang, Huayi. Shi, Zhang-Jie.

|52| Hierarchical Self-Organization of Chiral Columns from Chiral Supramolecular Spheres
J AM CHEM SOC, 2018, 140(41): 13478-13487.
Sahoo, Dipankar. Imam, Mohammad R.. Peterca, Mihai. Partridge, Benjamin E.. Wilson, Daniela A.. Zeng, Xiangbing. Ungar, Goran. Heiney, Paul A.. Percec, Virgil.

|53| Molecular Recognition of Hydrophilic Molecules in Water by Combining the Hydrophobic Effect with Hydrogen Bonding
J AM CHEM SOC, 2018, 140(41): 13466-13477.
Yao, Huan. Ke, Hua. Zhang, Xiaobin. Pan, San-Jiang. Li, Ming-Shuang. Yang, Liu-Pan. Schreckenbach, Georg. Jiang, Wei.

|54| Kinetic Strategies for the Formation of Graphyne Nanowires via Sonogashira Coupling on Ag(111)
J AM CHEM SOC, 2018, 140(41): 13421-13428.
Wang, Tao. Huang, Jianmin. Lv, Haifeng. Fan, Qitang. Feng, Lin. Tao, Zhijie. Ju, Huanxin. Wu, Xiaojun. Tait, Steven L.. Zhu, Junfa.

|55| Modulating Aptamer Specificity with pH-Responsive DNA Bonds
J AM CHEM SOC, 2018, 140(41): 13335-13339.
Li, Long. Jiang, Ying. Cui, Cheng. Yang, Yu. Zhang, Penghui. Stewart, Kimberly. Pan, Xiaoshu. Li, Xiaowei. Yang, Lu. Qiu, Liping. Tan, Weihong.

|56| Proteomic Identification of Protein Tyrosine Phosphatase and Substrate Interactions in Living Mammalian Cells by Genetic Encoding of Irreversible Enzyme Inhibitors
J AM CHEM SOC, 2018, 140(41): 13253-13259.
Tang, Hongting. Dai, Zhen. Qin, Xuewen. Cai, Wenkang. Hu, Liming. Huang, Yujia. Cao, Wenbing. Yang, Fan. Wang, Chu. Liu, Tao.

|57| Controlling Structure Beyond the Initial Coordination Sphere: Complexation-Induced Reversed Micelle Formation in Calix[4]pyrrole-Containing Diblock Copolymers
J AM CHEM SOC, 2018, 140(41): 13219-13222.
Chi, Xiaodong. Peters, Gretchen M.. Brockman, Chandler. Lynch, Vincent M.. Sessler, Jonathan L..

|58| Cyclohexenynone Precursors: Preparation via Oxidative Dearomatization Strategy and Reactivity
J AM CHEM SOC, 2018, 140(41): 13214-13218.
Qiu, Dachuan. Shi, Jiarong. Guo, Qianyu. Xu, Qiuxia. Li, Baosheng. Li, Yang.

|59| Bisulfite-Free, Nanoscale Analysis of 5-Hydroxymethylcytosine at Single Base Resolution
J AM CHEM SOC, 2018, 140(41): 13190-13194.
Zeng, Hu. He, Bo. Xia, Bo. Bai, Dongsheng. Lu, Xingyu. Cai, Jiabin. Chen, Lei. Zhou, Ankun. Zhu, Chenxu. Meng, Haowei. Gao, Yun. Guo, Hongshan. He, Chuan. Dai, Qing. Yi, Chengqi.

|60| Stimulated Emission-Controlled Photonic Transistor on a Single Organic Triblock Nanowire
J AM CHEM SOC, 2018, 140(41): 13147-13150.
Wang, Kang. Zhan, Wenqing. Gao, Zhenhua. Yan, Yongli. Lin, Xianqing. Dong, Haiyun. Zhang, Chunhuan. Zhang, Wei. Yao, Jiannian. Zhao, Yong Sheng.

|61| Atomically Dispersed Pd on Nanodiamond/Graphene Hybrid for Selective Hydrogenation of Acetylene
J AM CHEM SOC, 2018, 140(41): 13142-13146.
Huang, Fei. Deng, Yuchen. Chen, Yunlei. Cai, Xiangbin. Peng, Mi. Jia, Zhimin. Ren, Pengju. Xiao, Dequan. Wen, Xiaodong. Wang, Ning. Liu, Hongyang. Ma, Ding.

|62| Oxidative R-1-H/R-2-H Cross-Coupling with Hydrogen Evolution
J AM CHEM SOC, 2018, 140(41): 13128-13135.
Tang, Shan. Zeng, Li. Lei, Aiwen.

|63| Realization of Thermally Stimulated Delayed Phosphorescence in Arylgold(III) Complexes and Efficient Gold(III) Based Blue-Emitting Organic Light-Emitting Devices
J AM CHEM SOC, 2018, 140(40): 13115-13124.
Tang, Man-Chung. Leung, Ming-Yi. Lai, Shiu-Lun. Ng, Maggie. Chan, Mei-Yee. Yam, Vivian Wing-Wah.

|64| Approaching Topological Insulating States Leads to High Thermoelectric Performance in n-Type PbTe
J AM CHEM SOC, 2018, 140(40): 13097-13102.
Xiao, Yu. Wang, Dongyang. Qin, Bingchao. Wang, Jinfeng. Wang, Guangtao. Zhao, Li-Dong.

|65| Rational Design of a LiNbO3-like Nonlinear Optical Crystal, Li2ZrTeO6, with High Laser-Damage Threshold and Wide Mid-IR Transparency Window
J AM CHEM SOC, 2018, 140(40): 13089-13096.
Lu, Weiqun. Gao, Zeliang. Liu, Xitao. Tian, Xiangxin. Wu, Qian. Li, Conggang. Sun, Youxuan. Liu, Yang. Tao, Xutang.

|66| Selective CO Evolution from Photoreduction of CO2 on a Metal-Carbide-Based Composite Catalyst
J AM CHEM SOC, 2018, 140(40): 13071-13077.
Men, Yu-Long. You, Ya. Pan, Yun-Xiang. Gao, Hongcai. Xia, Yang. Cheng, Dang-Guo. Song, Jie. Cui, Da-Xiang. Wu, Nan. Li, Yutao. Xin, Sen. Goodenough, John B..

|67| Design of Effective Catalysts for Selective Alkyne Hydrogenation by Doping of Ceria with a Single-Atom Promotor
J AM CHEM SOC, 2018, 140(40): 12964-12973.
Riley, Christopher. Zhou, Shulan. Kunwar, Deepak. De La Riva, Andrew. Peterson, Eric. Payne, Robin. Gao, Liye. Lin, Sen. Guo, Hua. Datye, Abhaya.

|68| Halide-Induced Self-Limited Growth of Ultrathin Nonlayered Ge Flakes for High-Performance Phototransistors
J AM CHEM SOC, 2018, 140(40): 12909-12914.
Hu, Xiaozong. Huang, Pu. Jin, Bao. Zhang, Xiuwen. Li, Huiqiao. Zhou, Xing. Zhai, Tianyou.

|69| Atroposelective Catalytic Asymmetric Allylic Alkylation Reaction for Axially Chiral Anilides with Achiral Morita-Baylis-Hillman Carbonates
J AM CHEM SOC, 2018, 140(40): 12836-12843.
Li, Shou-Lei. Yang, Chen. Wu, Quan. Zheng, Han-Liang. Li, Xin. Cheng, Jin-Pei.

|70| Self-Assembly of Metallacages into Multidimensional Suprastructures with Tunable Emissions
J AM CHEM SOC, 2018, 140(40): 12819-12828.
Sun, Yan. Yao, Yong. Wang, Heng. Fu, Wenxin. Chen, Chongyi. Saha, Manik Lal. Zhang, Mingming. Datta, Sougata. Zhou, Zhixuan. Yu, Huaxu. Li, Xiaopeng. Stang, Peter J..

|71| PtTe Monolayer: Two-Dimensional Electrocatalyst with High Basal Plane Activity toward Oxygen Reduction Reaction
J AM CHEM SOC, 2018, 140(40): 12732-12735.
Wang, Yu. Li, Yafei. Heine, Thomas.

|72| Exploring Ferredoxin-Dependent Glutamate Synthase as an Enzymatic Bioelectrocatalyst
J AM CHEM SOC, 2018, 140(40): 12700-12704.
Wu, Fei. Yu, Ping. Yang, Xiaoti. Han, Zhongjie. Wang, Ming. Mao, Lanqun.

|73| Structural Insight into Enantioselective Inversion of an Alcohol Dehydrogenase Reveals a "Polar Gate" in Stereorecognition of Diaryl Ketones
J AM CHEM SOC, 2018, 140(39): 12645-12654.
Zhou, Jieyu. Wang, Yue. Xu, Guochao. Wu, Lian. Han, Ruizhi. Schwaneberg, Ulrich. Rao, Yijian. Zhao, Yi-Lei. Zhou, Jiahai. Ni, Ye.

|74| Two-Fold C-H/C-H Cross-Coupling Using RhCl3 center dot 3H(2)O as the Catalyst: Direct Fusion of N-(Hetero)arylimidazolium Salts and (Hetero)arenes
J AM CHEM SOC, 2018, 140(39): 12566-12573.
She, Zhijie. Wang, Yi. Wang, Deping. Zhao, Yinsong. Wang, Tianbao. Zheng, Xuesong. Yu, Zhi-Xiang. Gao, Ge. You, Jingsong.

|75| Mixed Explicit-Implicit Solvation Approach for Modeling of Alkane Complexation in Water-Soluble Self-Assembled Capsules
J AM CHEM SOC, 2018, 140(39): 12527-12537.
Daver, Henrik. Algarra, Andres G.. Rebek, Julius. Harvey, Jeremy N.. Himo, Fahmi.

|76| Adaptive Coordination-Driven Supramolecular Syntheses toward New Polymetallic Cu(I) Luminescent Assemblies
J AM CHEM SOC, 2018, 140(39): 12521-12526.
Evariste, Sloane. Khalil, Ali Moustafa. Moussa, Mehdi Elsayed. Chan, Alan Kwun-Wa. Hong, Eugene Yau-Hin. Wong, Hok-Lai. Le Guennic, Boris. Calvez, Guillaume. Costuas, Karine. Yam, Vivian Wing-Wah. Lescop, Christophe.

|77| Synergistic Boron Doping of Semiconductor and Dielectric Layers for High-Performance Metal Oxide Transistors: Interplay of Experiment and Theory
J AM CHEM SOC, 2018, 140(39): 12501-12510.
Zhang, Xinan. Wang, Binghao. Huang, Wei. Chen, Yao. Wang, Gang. Zeng, Li. Zhu, Weigang. Bedzyk, Michael J.. Zhang, Weifeng. Medvedeva, Julia E.. Facchetti, Antonio. Marks, Tobin J..

|78| Mechanisms of Transformation of Bulk Aluminum-Lithium Alloys to Aluminum Metal-Organic Nanowires
J AM CHEM SOC, 2018, 140(39): 12493-12500.
Wang, Fujia. Turcheniuk, Kostiantyn. Wang, Baolin. Song, Ah-Young. Ren, Xiaolei. Vallamattam, Ashok. Park, Angela. Hanley, Kolby. Zhu, Ting. Yushin, Gleb.

|79| Cationic Ordering Coupled to Reconstruction of Basic Building Units during Synthesis of High-Ni Layered Oxides
J AM CHEM SOC, 2018, 140(39): 12484-12492.
Zhang, Ming-Jian. Teng, Gaofeng. Chen-Wiegart, Yu-chen Karen. Duan, Yandong. Ko, Jun Young Peter. Zheng, Jiaxin. Thieme, Juergen. Dooryhee, Eric. Chen, Zonghai. Bai, Jianming. Amine, Khalil. Pan, Feng. Wang, Feng.

|80| Single Cobalt Atoms Anchored on Porous N-Doped Graphene with Dual Reaction Sites for Efficient Fenton-like Catalysis
J AM CHEM SOC, 2018, 140(39): 12469-12475.
Li, Xuning. Huang, Xiang. Xi, Shibo. Miao, Shu. Ding, Jie. Cai, Weizheng. Liu, Song. Yang, Xiaoli. Yang, Hongbin. Gao, Jiajian. Wang, Junhu. Huang, Yanqiang. Zhang, Tao. Liu, Bin.

|81| Mesoporous Metallic Iridium Nanosheets
J AM CHEM SOC, 2018, 140(39): 12434-12441.
Jiang, Bo. Guo, Yanna. Kim, Jeonghun. Whitten, Andrew E.. Wood, Kathleen. Kani, Kenya. Rowan, Alan E.. Henzie, Joel. Yamauchi, Yusuke.

|82| Photosensitizing Metal-Organic Layers for Efficient Sunlight-Driven Carbon Dioxide Reduction
J AM CHEM SOC, 2018, 140(39): 12369-12373.
Lan, Guangxu. Li, Zhe. Veroneau, Samuel S.. Zhu, Yuan-Yuan. Xu, Ziwan. Wang, Cheng. Lin, Wenbin.

|83| Ni-Catalyzed Enantioselective Reductive Diarylation of Activated Alkenes by Domino Cyclization/Cross-Coupling
J AM CHEM SOC, 2018, 140(39): 12364-12368.
Wang, Kuai. Ding, Zhengtian. Zhou, Zhijun. Kong, Wangqing.

|84| Synthetic Lateral Metal-Semiconductor Heterostructures of Transition Metal Disulfides
J AM CHEM SOC, 2018, 140(39): 12354-12358.
Leong, Wei Sun. Ji, Qingqing. Mao, Nannan. Han, Yimo. Wang, Haozhe. Goodman, Aaron J.. Vignon, Antoine. Su, Cong. Guo, Yunfan. Shen, Pin-Chun. Gao, Zhenfei. Muller, David A.. Tisdale, William A.. Kong, Jing.

|85| Bifunctional Stabilization of All-Inorganic alpha-CsPbI3 Perovskite for 17% Efficiency Photovoltaics
J AM CHEM SOC, 2018, 140(39): 12345-12348.
Wang, Yong. Zhang, Taiyang. Kan, Miao. Zhao, Yixin.

|86| Molecular Quadripod as a Noncovalent Interfacial Coupling Reagent for Forming Immobilized Coordination Assemblies
J AM CHEM SOC, 2018, 140(39): 12337-12340.
Tang, Jian-Hong. Cai, Zhenfeng. Yan, Dong. Tang, Kun. Shao, Jiang-Yan. Zhan, Chuanlang. Wang, Dong. Zhong, Yu-Wu. Wan, Li-Jun. Yao, Jiannian.

|87| Enhancing Pore-Environment Complexity Using a Trapezoidal Linker: Toward Stepwise Assembly of Multivariate Quinary Metal-Organic Frameworks
J AM CHEM SOC, 2018, 140(39): 12328-12332.
Pang, Jiandong. Yuan, Shuai. Qin, Junsheng. Wu, Mingyan. Lollar, Christina T.. Li, Jialuo. Huang, Ning. Li, Bao. Zhang, Peng. Zhou, Hong-Cai.

|88| A Room-Temperature Hybrid Lead Iodide Perovskite Ferroelectric
J AM CHEM SOC, 2018, 140(38): 12296-12302.
Hua, Xiu-Ni. Liao, Wei-Qiang. Tang, Yuan-Yuan. Li, Peng-Fei. Shi, Ping-Ping. Zhao, Dewei. Xiong, Ren-Gen.

|89| Asymmetric Synthesis of alpha,beta-Unsaturated delta-Lactones through Copper(I)-Catalyzed Direct Vinylogous Aldol Reaction
J AM CHEM SOC, 2018, 140(38): 12270-12279.
Zhang, Hai-Jun. Yin, Liang.

|90| PdSeO3 Monolayer: Promising Inorganic 2D Photocatalyst for Direct Overall Water Splitting Without Using Sacrificial Reagents and Cocatalysts
J AM CHEM SOC, 2018, 140(38): 12256-12262.
Qiao, Man. Liu, Jie. Wang, Yu. Li, Yafei. Chen, Zhongfang.

|91| Hexacene Diimides
J AM CHEM SOC, 2018, 140(38): 12175-12180.
Cui, Xiaoping. Xiao, Chengyi. Winands, Thorsten. Koch, Tobias. Li, Yan. Zhang, Lei. Doltsinis, Nikos L.. Wang, Zhaohui.

|92| Truncated Sierpinski Triangular Assembly from a Molecular Mortise-Tenon Joint
J AM CHEM SOC, 2018, 140(38): 12168-12174.
Chen, Mingzhao. Wang, Jun. Wang, Shi-Cheng. Jiang, Zhilong. Liu, Die. Liu, Qianqian. Zhao, He. Yan, Jun. Chan, Yi-Tsu. Wang, Pingshan.

|93| Confined Synthesis of Two-Dimensional Covalent Organic Framework Thin Films within Superspreading Water Layer
J AM CHEM SOC, 2018, 140(38): 12152-12158.
Hao, Qing. Zhao, Chuangqi. Sun, Bing. Lu, Cheng. Liu, Jian. Mingjie Liu. Lijun Wan. Wang, Dong.

|94| Proton-Coupled Redox Switching in an Annulated,pi-Extended Core Modified Octaphyrin
J AM CHEM SOC, 2018, 140(38): 12111-12119.
Sarma, Tridib. Kim, Gakhyun. Sen, Sajal. Cha, Won-Young. Duan, Zhiming. Moore, Matthew D.. Lynch, Vincent M.. Zhang, Zhan. Kim, Dongho. Sessler, Jonathan L..

|95| Scaling Up Electronic Spin Qubits into a Three-Dimensional Metal Organic Framework
J AM CHEM SOC, 2018, 140(38): 12090-12101.
Yamabayashi, Tsutomu. Atzori, Matteo. Tesi, Lorenzo. Cosquer, Goulven. Santanni, Fabio. Boulon, Marie-Emmanuelle. Morra, Elena. Benci, Stefano. Torre, Renato. Chiesa, Mario. Sorace, Lorenzo. Sessoli, Roberta. Yamashita, Masahiro.

|96| Molecular Strings Significantly Improved the Gene Transfection Efficiency of Polycations
J AM CHEM SOC, 2018, 140(38): 11992-12000.

|97| Fast Growth of Strain-Free AIN on Graphene-Buffered Sapphire
J AM CHEM SOC, 2018, 140(38): 11935-11941.
Qi, Yue. Wang, Yunyu. Pang, Zhenqian. Dou, Zhipeng. Wei, Tongbo. Gao, Peng. Zhang, Shishu. Xu, Xiaozhi. Chang, Zhenghua. Deng, Bing. Chen, Shulin. Chen, Zhaolou. Ci, Haina. Wang, Ruoyu. Zhao, Fuzhen. Yan, Jianchang. Yi, Xiaoyan. Liu, Kaihui. Peng, Hailin. Liu, Zhiqiang. Tong, Lianming. Zhang, Jin. Wei, Yujie. Li, Jinmin. Liu, Zhongfan.

|98| Zwitterionic Inorganic Benzene Valence Isomer with sigma-Bonding between Two pi-Orbitals
J AM CHEM SOC, 2018, 140(38): 11921-11925.
Su, Bochao. Ota, Kei. Xu, Kai. Hirao, Hajime. Kinjo, Rei.

|99| Poly(allyl alcohol) Homo- and Block Polymers by Postpolymerization Reduction of an Activated Polyacrylamide
J AM CHEM SOC, 2018, 140(38): 11911-11915.
Larsen, Michael B.. Wang, Shao-Jie. Hillmyer, Marc A..

|00| Bubble-Pair Propelled Colloidal Kayaker
J AM CHEM SOC, 2018, 140(38): 11902-11905.
Wu, Yingjie. Si, Tieyan. Gao, Changyong. Yang, Mingcheng. He, Qiang.

|01| Effect of Ribose Conformation on RNA Cleavage via Internal Transesterification
J AM CHEM SOC, 2018, 140(38): 11893-11897.
Guo, Fengmin. Yue, Zekun. Trajkovski, Marko. Zhou, Xiaoping. Cao, Dong. Li, Qiang. Wang, Baifan. Wen, Xin. Plavec, Janez. Peng, Qian. Xi, Zhen. Zhou, Chuanzheng.

|02| Divergent Entry to Gelsedine-Type Alkaloids: Total Syntheses of (-)-Gelsedilam, (-)-Gelsenicine, (-)-Gelsedine, and (-)-Gelsemoxonine
J AM CHEM SOC, 2018, 140(37): 11608-11612.
Wang, Pingluan. Gao, Yang. Ma, Dawei.

|03| Optoelectronic Dichotomy of Mixed Halide CH3NH3Pb(Br1-xClx)(3) Single Crystals: Surface versus Bulk Photoluminescence
J AM CHEM SOC, 2018, 140(37): 11811-11819.
Li, Zhongguo. Kolodziej, Charles. Zhang, Taiyang. McCleese, Christopher. Kovalsky, Anton. Zhao, Yixin. Lambrecht, Walter R. L.. Burda, Clemens.

|04| DNA-Guided Plasmonic Helix with Switchable Chirality
J AM CHEM SOC, 2018, 140(37): 11763-11770.
Lan, Xiang. Liu, Tianji. Wang, Zhiming. Govorov, Alexander O.. Yan, Hao. Liu, Yan.

|05| Two-Dimensional Morphology Enhances Light-Driven H-2 Generation Efficiency in CdS Nanoplatelet-Pt Heterostructures
J AM CHEM SOC, 2018, 140(37): 11726-11734.
Li, Qiuyang. Zhao, Fengjiao. Qu, Chen. Shang, Qiongyi. Xu, Zihao. Yu, Li. McBride, James R.. Lian, Tianquan.

|06| Thermodynamically Stable Orthorhombic gamma-CsPbI3 Thin Films for High-Performance Photovoltaics
J AM CHEM SOC, 2018, 140(37): 11716-11725.
Zhao, Boya. Jin, Shi-Feng. Huang, Sheng. Liu, Ning. Ma, Jin-Yuan. Xue, Ding-Jiang. Han, Qiwei. Ding, Jie. Ge, Qian-Qing. Feng, Yaqing. Hu, Jin-Song.

|07| Polar Solvent Induced Lattice Distortion of Cubic CsPbI3 Nanocubes and Hierarchical Self-Assembly into Orthorhombic Single-Crystalline Nanowires
J AM CHEM SOC, 2018, 140(37): 11705-11715.
Sun, Jian-Kun. Huang, Sheng. Liu, Xiao-Zhi. Xu, Quan. Zhang, Qing-Hua. Jiang, Wen-Jie. Xue, Ding-Jiang. Xu, Jia-Chao. Ma, Jing-Yuan. Ding, Jie. Ge, Qjan-Qing. Gu, Lin. Fang, Xiao-Hong. Zhong, Hai-Zheng. Hu, Jin-Song. Wan, Li-Jun.

|08| Two-Dimensional Ruddlesden-Popper Perovskite with Nanorod-like Morphology for Solar Cells with Efficiency Exceeding 15%
J AM CHEM SOC, 2018, 140(37): 11639-11646.
Lai, Hongtao. Kan, Bin. Liu, Tingting. Zheng, Nan. Xie, Zengqi. Zhou, Tong. Wan, Xiangjian. Zhang, Xiaodan. Liu, Yongsheng. Chen, Yongsheng.

|09| Nickel(0)-Catalyzed Hydroalkylation of 1,3-Dienes with Simple Ketones
J AM CHEM SOC, 2018, 140(37): 11627-11630.
Cheng, Lei. Li, Ming-Ming. Xiao, Li-Jun. Xie, Jian-Hua. Zhou, Qi-Lin.

|10| Benzotrithiophene-Based Covalent Organic Frameworks: Construction and Structure Transformation under lonothermal Condition
J AM CHEM SOC, 2018, 140(37): 11618-11622.
Wei, Hongtao. Ning, Jing. Cao, Xingdi. Li, Xuehui. Hao, Long.

|11| Direct and Regioselective C-H Oxidative Difluoromethylation of Heteroarenes
J AM CHEM SOC, 2018, 140(37): 11613-11617.
Zhu, Sheng-Qing. Liu, Yin-Li. Li, Huan. Xu, Xiu-Hua. Qing, Feng-Ling.

|12| Edge-Site Engineering of Atomically Dispersed Fe-N-4 by Selective C-N Bond Cleavage for Enhanced Oxygen Reduction Reaction Activities
J AM CHEM SOC, 2018, 140(37): 11594-11598.
Jiang, Rui. Li, Li. Sheng, Tian. Hu, Gaofei. Chen, Yueguang. Wang, Leyu.

|13| Efficient Grain Boundary Suture by Low-Cost Tetra-ammonium Zinc Phthalocyanine for Stable Perovskite Solar Cells with Expanded Photoresponse
J AM CHEM SOC, 2018, 140(37): 11577-11580.
Cao, Jing. Lv, Xudong. Feng, Xiaoxia. Meng, Ruiqian. Wu, Yiying. Tang, Yu.

|14| Chiroptical Activity from an Achiral Biological Metal-Organic Framework
J AM CHEM SOC, 2018, 140(37): 11569-11572.
Xu, Li-Li. Zhang, Hai-Feng. Li, Mian. Ng, Seik Weng. Feng, Jiang-He. Mao, Jiang-Gao. Li, Dan.

|15| Insights on the Proton Insertion Mechanism in the Electrode of Hexagonal Tungsten Oxide Hydrate
J AM CHEM SOC, 2018, 140(37): 11556-11559.
Jiang, Heng. Hong, Jessica J.. Wu, Xianyong. Surta, T. Wesley. Qi, Yitong. Dong, Shengyang. Li, Zhifei. Leonard, Daniel P.. Holoubek, John J.. Wong, Jane C.. Razink, Joshua James. Zhang, Xiaogang. Ji, Xiulei.

|16| Monolithic 3D Cross-Linked Polymeric Graphene Materials and the Likes: Preparation and Their Redox Catalytic Applications
J AM CHEM SOC, 2018, 140(37): 11538-11550.
Lu, Yanhong. Ma, Yanfeng. Zhang, Tengfei. Yang, Yang. Wei, Lei. Chen, Yongsheng.

|17| Toward Intrinsic Room-Temperature Ferromagnetism in Two-Dimensional Semiconductors
J AM CHEM SOC, 2018, 140(36): 11519-11525.
Huang, Chengxi. Feng, Junsheng. Wu, Fang. Ahmed, Dildar. Huang, Bing. Xiang, Hongjun. Deng, Kaiming. Kan, Erjun.

|18| Copper-Catalyzed Electrochemical C-H Amination of Arenes with Secondary Amines
J AM CHEM SOC, 2018, 140(36): 11487-11494.
Yang, Qi-Liang. Wang, Xiang-Yang. Lu, Jia-Yan. Zhang, Li-Pu. Fang, Ping. Mei, Tian-Sheng.

|19| Terminal Thiolate-Dominated H/D Exchanges and H-2 Release: Diiron Thiol-Hydride
J AM CHEM SOC, 2018, 140(36): 11454-11463.
Yu, Xin. Pang, Maofu. Zhang, Shengnan. Hu, Xinlong. Tung, Chen-Ho. Wang, Wenguang.

|20| Harnessing Structural Dynamics in a 2D Manganese-Benzoquinoid Framework To Dramatically Accelerate Metal Transport in Diffusion-Limited Metal Exchange Reactions
J AM CHEM SOC, 2018, 140(36): 11444-11453.
Liu, Lujia. Li, Liang. DeGayner, Jordan A.. Winegar, Peter H.. Fang, Yu. Harris, T. David.

|21| Epitaxial Growth of gamma-Cyclodextrin-Containing Metal-Organic Frameworks Based on a Host-Guest Strategy
J AM CHEM SOC, 2018, 140(36): 11402-11407.
Shen, Dengke. Wang, Gang. Liu, Zhichang. Li, Peng. Cai, Kang. Cheng, Chuyang. Shi, Yi. Han, Ji-Min. Kung, Chung-Wei. Gong, Xirui. Guo, Qing-Hui. Chen, Hongliang. Sue, Andrew C. -H.. Botros, Youssry Y.. Facchetti, Antonio. Farha, Omar K.. Marks, Tobin J.. Stoddart, J. Fraser.

|22| Direct Visualization of Single-Nucleotide Variation in mtDNA Using a CRISPR/Cas9-Mediated Proximity Ligation Assay
J AM CHEM SOC, 2018, 140(36): 11293-11301.
Zhang, Kaixiang. Deng, Ruijie. Teng, Xucong. Li, Yue. Sun, Yupeng. Ren, Xiaojun. Li, Jinghong.

|23| Operando Spectroscopic Identification of Active Sites in NiFe Prussian Blue Analogues as Electrocatalysts: Activation of Oxygen Atoms for Oxygen Evolution Reaction
J AM CHEM SOC, 2018, 140(36): 11286-11292.
Su, Xiaozhi. Wang, Yu. Zhou, Jing. Gu, Songqi. Li, Jiong. Zhang, Shuo.

|24| Insights into Interfacial Synergistic Catalysis over Ni@TiO2-x Catalyst toward Water-Gas Shift Reaction
J AM CHEM SOC, 2018, 140(36): 11241-11251.
Xu, Ming. Yao, Siyu. Rao, Deming. Niu, Yiming. Liu, Ning. Peng, Mi. Zhai, Peng. Man, Yi. Zheng, Lirong. Wang, Bin. Zhang, Bingsen. Ma, Ding. Wei, Min.

|25| Cyclic Penta-Twinned Rhodium Nanobranches as Superior Catalysts for Ethanol Electro-oxidation
J AM CHEM SOC, 2018, 140(36): 11232-11240.
Zhang, Jiawei. Ye, Jinyu. Fan, Qiyuan. Jiang, Yating. Zhu, Yifan. Li, Huiqi. Cao, Zhenming. Kuang, Qin. Cheng, Jun. Zheng, Jun. Xie, Zhaoxiong.

|26| Exploring the Performance Improvement of Magnetocaloric Effect Based Gd-Exclusive Cluster Gd-60
J AM CHEM SOC, 2018, 140(36): 11219-11222.
Luo, Xi-Ming. Hu, Zhao-Bo. Lin, Qing-fang. Cheng, Weiwei. Cao, Jia-Peng. Cui, Chen-Hui. Mei, Hua. Song, You. Xu, Yan.

|27| Band Alignment Engineering in Two-Dimensional Lateral Heterostructures
J AM CHEM SOC, 2018, 140(36): 11193-11197.
Zheng, Biyuan. Ma, Chao. Li, Dong. Lan, Jianyue. Zhang, Zhe. Sun, Xingxia. Zheng, Weihao. Yang, Tiefeng. Zhu, Chenguang. Ouyang, Gang. Xu, Gengzhao. Zhu, Xiaoli. Wang, Xiao. Pan, Anlian.

|28| The Largest Supertetrahedral Oxychalcogenide Nanocluster and Its Unique Assembly
J AM CHEM SOC, 2018, 140(36): 11189-11192.
Yang, Huajun. Zhang, Jiaxu. Luo, Min. Wang, Wei. Lin, Haiping. Li, Youyong. Li, Dongsheng. Feng, Pingyun. Wu, Tao.

|29| Asymmetric Synthesis of Cyclobutanone via Lewis Acid Catalyzed Tandem Cyclopropanation/Semipinacol Rearrangement
J AM CHEM SOC, 2018, 140(36): 11184-11188.
Shim, Su Yong. Choi, Yuna. Ryu, Do Hyun.

|30| A Flexible Metal-Organic Framework with 4-Connected Zr-6 Nodes
J AM CHEM SOC, 2018, 140(36): 11179-11183.
Zhang, Yuanyuan. Zhang, Xuan. Lyu, Jiafei. Otake, Ken-ichi. Wang, Xingjie. Redfern, Louis R.. Malliakas, Christos D.. Li, Zhanyong. Islamoglu, Timur. Wang, Bo. Farha, Omar K..

|31| Vibronic Superexchange in Double Perovskite Electrocatalyst for Efficient Electrocatalytic Oxygen Evolution
J AM CHEM SOC, 2018, 140(36): 11165-11169.
Tong, Yun. Wu, Junchi. Chen, Pengzuo. Liu, Haifeng. Chu, Wangsheng. Wu, Changzheng. Xie, Yi.

|32| Temperature-Controlled Selectivity of Hydrogenation and Hydrodeoxygenation in the Conversion of Biomass Molecule by the Ru-1/mpg-C3N4 Catalyst
J AM CHEM SOC, 2018, 140(36): 11161-11164.
Tian, Shubo. Wang, Ziyun. Gong, Wanbing. Chen, Wenxing. Feng, Quanchen. Wu, Qi. Chen, Chun. Chen, Chen. Qing Peng. Gu, Lin. Zhao, Huijun. Hu, P.. Dingsheng Wang. Yadong Li.

|33| Efficient Removal of [UO2](2+), Cs+, and Sr2+ Ions by Radiation-Resistant Gallium Thioantimonates
J AM CHEM SOC, 2018, 140(35): 11133-11140.
Feng, Mei-Ling. Sarma, Debajit. Gao, Yu-Jie. Qi, Xing-Hui. Li, Wei-An. Huang, Xiao-Ying. Kanatzidis, Mercouri G..

|34| Cs2PbI2Cl2, All-Inorganic Two-Dimensional Ruddlesden-Popper Mixed Halide Perovskite with Optoelectronic Response
J AM CHEM SOC, 2018, 140(35): 11085-11090.
Li, Jiangwei. Yu, Qin. He, Yihui. Stoumpos, Constantinos C.. Niu, Guangda. Trimarchi, Giancarlo G.. Guo, Hang. Dong, Guifang. Wang, Dong. Wang, Liduo. Kanatzidis, Mercouri G..

|35| Genetically Encoding Quinoline Reverses Chromophore Charge and Enables Fluorescent Protein Brightening in Acidic Vesicles
J AM CHEM SOC, 2018, 140(35): 11058-11066.
Fu, Caiyun. Kobayashi, Tomonori. Wang, Nanxi. Hoppmann, Christian. Yang, Bing. Irannejad, Roshanak. Wang, Lei.

|36| Self-Catalytic Reaction of SO3 and NH3 To Produce Sulfamic Acid and Its Implication to Atmospheric Particle Formation
J AM CHEM SOC, 2018, 140(35): 11020-11028.
Li, Hao. Zhong, Jie. Vehkamaki, Hanna. Kurten, Theo. Wang, Weigang. Maofa Ge. Zhang, Shaowen. Zesheng Li. Zhang, Xiuhui. Francisco, Joseph S.. Zeng, Xiao Cheng.

|37| How a Solvent Molecule Affects Competing Elimination and Substitution Dynamics. Insight into Mechanism Evolution with Increased Solvation
J AM CHEM SOC, 2018, 140(35): 10995-11005.
Liu, Xu. Zhang, Jiaxu. Yang, Li. Hase, William L..

|38| Total Structure Determination of Au-16(S-Adm)(12) and Cd1Au14(StBu)(12) and Implications for the Structure of Au-15(SR)(13)
J AM CHEM SOC, 2018, 140(35): 10988-10994.
Yang, Sha. Chen, Shuang. Xiong, Lin. Liu, Chong. Yu, Haizhu. Wang, Shuxin. Rosi, Nathaniel L.. Pei, Yong. Zhu, Manzhou.

|39| Chemically Derived Kirigami of WSe2
J AM CHEM SOC, 2018, 140(35): 10980-10987.
Cai, Liang. Shearer, Melinda J.. Zhao, Yuzhou. Hu, Zhili. Wang, Fan. Zhang, Yi. Eliceiri, Kevin W.. Hamers, Robert J.. Yan, Wensheng. Wei, Shiqiang. Tang, Ming. Jin, Song.

|40| General and Practical Potassium Methoxide/Disilane-Mediated Dehalogenative Deuteration of (Hetero)Arylhalides
J AM CHEM SOC, 2018, 140(35): 10970-10974.
Wang, Xin. Zhu, Ming-Hui. Schuman, David P.. Zhong, Dayou. Wang, Wen-Yan. Wu, Lin-Yang. Liu, Wei. Stoltz, Brian M.. Liu, Wen-Bo.

|41| Enantioselective Trifluoromethylalkynylation of Alkenes via Copper-Catalyzed Radical Relay
J AM CHEM SOC, 2018, 140(35): 10965-10969.
Fu, Liang. Zhou, Song. Wan, Xiaolong. Chen, Pinhong. Liu, Guosheng.

|42| DySc2N@C-80 Single-Molecule Magnetic Metallofullerene Encapsulated in a Single-Walled Carbon Nanotube
J AM CHEM SOC, 2018, 140(35): 10955-10959.
Nakanishi, Ryo. Satoh, Jyunya. Katoh, Keiichi. Zhang, Haitao. Breedlove, Brian K.. Nishijima, Masahiko. Nakanishi, Yusuke. Omachi, Haruka. Shinohara, Hisanori. Yamashita, Masahiro.

|43| Molecular Basis for the Final Oxidative Rearrangement Steps in Chartreusin Biosynthesis
J AM CHEM SOC, 2018, 140(34): 10909-10914.
Wang, Yi Shuang. Zhang, Bo. Zhu, Jiapeng. Yang, Cheng Long. Guo, Yu. Liu, Cheng Li. Liu, Fang. Huang, Huiqin. Zhao, Suwen. Liang, Yong. Jiao, Rui Hua. Tan, Ren Xiang. Ge, Hui Ming.

|44| Exposed Equatorial Positions of Metal Centers via Sequential Ligand Elimination and Installation in MOFs
J AM CHEM SOC, 2018, 140(34): 10814-10819.
Yuan, Shuai. Zhang, Peng. Zhang, Liangliang. Garcia-Esparza, Angel T.. Sokaras, Dimosthenis. Qin, Jun-Sheng. Feng, Liang. Day, Gregory S.. Chen, Wenmiao. Drake, Hannah F.. Elumalai, Palani. Madrahimov, Sherzod T.. Sun, Daofeng. Zhou, Hong-Cai.

|45| Smart Peptide-Based Supramolecular Photodynamic Metallo-Nanodrugs Designed by Multicomponent Coordination Self-Assembly
J AM CHEM SOC, 2018, 140(34): 10794-10802.
Li, Shukun. Zou, Qianli. Li, Yongxin. Yuan, Chengqian. Xing, Ruirui. Yan, Xuehai.

|46| Discovery of High-Performance Thermoelectric Chalcogenides through Reliable High-Throughput Material Screening
J AM CHEM SOC, 2018, 140(34): 10785-10793.
Xi, Lili. Pan, Shanshan. Li, Xin. Xu, Yonglin. Ni, Jianyue. Sun, Xin. Yang, Jiong. Luo, Jun. Xi, Jinyang. Zhu, Wenhao. Li, Xinran. Jiang, Di. Dronskowski, Richard. Shi, Xun. Snyder, G. Jeffrey. Zhang, Wenqing.

|47| Origin and Structural Characteristics of Tri-coordinated Extra-framework Aluminum Species in Dealuminated Zeolites
J AM CHEM SOC, 2018, 140(34): 10764-10774.
Yi, Xianfeng. Liu, Kangyu. Chen, Wei. Li, Junjie. Xu, Shutao. Li, Chengbin. Xiao, Yao. Liu, Haichao. Guo, Xinwen. Liu, Shang-Bin. Zheng, Anmin.

|48| Coordination of Atomic Co-Pt Coupling Species at Carbon Defects as Active Sites for Oxygen Reduction Reaction
J AM CHEM SOC, 2018, 140(34): 10757-10763.
Zhang, Longzhou. Fischer, Julia Melisande Theresa Agatha. Jia, Yi. Yan, Xuechen. Xu, Wei. Wang, Xiyang. Chen, Jun. Yang, Dongjiang. Liu, Hongwei. Zhuang, Linzhou. Hanke, Marlies. Searles, Debra J.. Huang, Keke. Feng, Shouhua. Brown, Christopher L.. Yao, Xiangdong.

|49| Cation-Directed Selective Polysulfide Stabilization in Alkali Metal-Sulfur Batteries
J AM CHEM SOC, 2018, 140(34): 10740-10748.
Zou, Qingli. Liang, Zhuojian. Du, Guan-Ying. Liu, Chi-You. Li, Elise Y.. Lu, Yi-Chun.

|50| Simultaneously Enhancing Efficiency and Lifetime of Ultralong Organic Phosphorescence Materials by Molecular Self-Assembly
J AM CHEM SOC, 2018, 140(34): 10734-10739.
Bian, Lifang. Shi, Huifang. Wang, Xuan. Ling, Kun. Ma, Huili. Li, Mengpin. Cheng, Zhichao. Ma, Chaoqun. Cai, Suzhi. Wu, Qi. Gan, Nan. Xu, Xiangfei. An, Zhongfu. Huang, Wei.

|51| Module-Guided Design Scheme for Deep-Ultraviolet Nonlinear Optical Materials
J AM CHEM SOC, 2018, 140(34): 10726-10733.
Lei, Bing-Hua. Yang, Zhihua. Yu, Hongwei. Cao, Chao. Li, Zhi. Hu, Cong. Poeppelmeier, Kenneth R.. Pan, Shilie.

|52| Intermolecular Carboamination of Unactivated Alkenes
J AM CHEM SOC, 2018, 140(34): 10695-10699.
Zhang, Yu. Liu, Haidong. Tang, Luning. Tang, Hai-Jun. Wang, Lu. Zhu, Chuan. Feng, Chao.

|53| Rhodium-Catalyzed B-H Bond Insertion Reactions of Unstabilized Diazo Compounds Generated in Situ from Tosylhydrazones
J AM CHEM SOC, 2018, 140(34): 10663-10668.
Pang, Yue. He, Qjao. Li, Zi-Qi. Yang, Ji-Min. Yu, Jin-Han. Zhu, Shou-Fei. Zhou, Qi-Lin.

|54| Nickel-Catalyzed Stereoselective Diarylation of Alkenylarenes
J AM CHEM SOC, 2018, 140(34): 10653-10657.
Gao, Pin. Chen, Liang-An. Brown, M. Kevin.

|55| Splicing Nanoparticles-Based "Click" SERS Could Aid Multiplex Liquid Biopsy and Accurate Cellular Imaging
J AM CHEM SOC, 2018, 140(34): 10649-10652.
Zeng, Yi. Ren, Jia-Qang. Shen, Ai-Guo. Hu, Ji-Ming.

|56| Tackling Grand Challenges of the 21st Century with Electroanalytical Chemistry
J AM CHEM SOC, 2018, 140(34): 10629-10638.

|57| Overriding Traditional Electronic Effects in Biocatalytic Baeyer-Villiger Reactions by Directed Evolution
J AM CHEM SOC, 2018, 140(33): 10464-10472.
Li, Guangyue. Garcia-Borras, Marc. Furst, Maximilian J. L. J.. Ilie, Adriana. Fraaije, Marco W.. Houk, K. N.. Reetz, Manfred T..

|58| Polymerization Induced Self-Assembly of a Site-Specific Interferon alpha-Block Copolymer Conjugate into Micelles with Remarkably Enhanced Pharmacology
J AM CHEM SOC, 2018, 140(33): 10435-10438.
Liu, Xinyu. Sun, Mengmeng. Sun, Jiawei. Hu, Jin. Wang, Zhuoran. Guo, Jianwen. Gao, Weiping.

|59| Intrinsic Properties of Single Graphene Nanoribbons in Solution: Synthetic and Spectroscopic Studies
J AM CHEM SOC, 2018, 140(33): 10416-10420.
Huang, Yinjuan. Xu, Fugui. Ganzer, Lucia. Camargo, Franco V. A.. Nagahara, Tetsuhiko. Teyssandier, Joan. Van Gorp, Hans. Basse, Kristoffer. Straaso, Lasse Arnt. Nagyte, Vaiva. Casiraghi, Cinzia. Hansen, Michael Ryan. De Feyter, Steven. Yan, Deyue. Muellen, Klaus. Feng, Xinliang. Cerullo, Giulio. Mai, Yiyong.

|60| Chiral Cyclohexyl-Fused Spirobiindanes: Practical Synthesis, Ligand Development, and Asymmetric Catalysis
J AM CHEM SOC, 2018, 140(32): 10374-10381.
Zheng, Zhiyao. Cao, Yuxi. Chong, Qinglei. Han, Zhaobin. Ding, Jiaming. Luo, Chenguang. Wang, Zheng. Zhu, Dongsheng. Zhou, Qi-Lin. Ding, Kuiling.

|61| Influence of Molecular Conformation on Electron Transport in Giant, Conjugated Macrocycles
J AM CHEM SOC, 2018, 140(32): 10135-10139.
Ball, Melissa L.. Zhang, Boyuan. Xu, Qizhi. Paley, Daniel W.. Ritter, Virginia Cary. Ng, Fay. Steigerwald, Michael L.. Nuckolls, Colin.

|62| Tandem Catalysis: Transforming Alcohols to Alkenes by Oxidative Dehydroxymethylation
J AM CHEM SOC, 2018, 140(32): 10126-10130.
Wu, Xuesong. Cruz, Faben A.. Lu, Alexander. Dong, Vy M..

|63| Electron Transfer into Electron-Accumulated Nanocrystals: Mimicking Intermediate Events in Multielectron Photocatalysis II
J AM CHEM SOC, 2018, 140(32): 10117-10120.
Wang, Junhui. Ding, Tao. Wu, Kaifeng.

|64| Organo-Cation Catalyzed Asymmetric Homo/Heterodialkylation of Bisoxindoles: Construction of Vicinal All-Carbon Quaternary Stereocenters and Total Synthesis of (-)-Chimonanthidine
J AM CHEM SOC, 2018, 140(32): 10099-10103.
Chen, Si-Kai. Ma, Wen-Qiang. Yan, Zhi-Bo. Zhang, Fu-Min. Wang, Shao-Hua. Tu, Yong-Qiang. Zhang, Xiao-Ming. Tian, Jin-Miao.

|65| Covalent Organic Framework-Covalent Organic Framework Bilayer Membranes for Highly Selective Gas Separation
J AM CHEM SOC, 2018, 140(32): 10094-10098.
Fan, Hongwei. Mundstock, Alexander. Feldhoff, Armin. Knebel, Alexander. Gu, Jiahui. Meng, Hong. Caro, Juergen.

|66| Highly Sensitive Diagnosis of Small Hepatocellular Carcinoma Using pH-Responsive Iron Oxide Nanocluster Assemblies
J AM CHEM SOC, 2018, 140(32): 10071-10074.
Lu, Jingxiong. Sun, Jihong. Li, Fangyuan. Wang, Jin. Liu, Jianan. Kim, Dokyoon. Chunhai Fan. Hyeon, Taeghwan. Ling, Daishun.

|67| On the Origins of Nonradiative Excited State Relaxation in Aryl Sulfoxides Relevant to Fluorescent Chemosensing (vol 138, pg 15889, 2016)
J AM CHEM SOC, 2018, 140(31): 10060-10060.
Kathayat, Rahul S.. Yang, Lijun. Sattasathuchana, Tosaporn. Zoppi, Laura. Baldridge, Kim K.. Linden, Anthony. Finney, Nathaniel S..

|68| Highly Selective and Sharp Volcano-type Synergistic Ni2Pt@ZIF-8-Catalyzed Hydrogen Evolution from Ammonia Borane Hydrolysis
J AM CHEM SOC, 2018, 140(31): 10034-10042.
Fu, Fangyu. Wang, Changlong. Wang, Qi. Martinez-Villacorta, Angel M.. Escobar, Ane. Chong, Hanbao. Wang, Xin. Moya, Sergio. Salmon, Lionel. Fouquet, Eric. Ruiz, Jaime. Astruc, Didier.

|69| Highly Conjugated Three-Dimensional Covalent Organic Frameworks Based on Spirobifluorene for Perovskite Solar Cell Enhancement
J AM CHEM SOC, 2018, 140(31): 10016-10024.
Wu, Chenyu. Liu, Yamei. Liu, Hui. Duan, Chenghao. Pan, Qingyan. Zhu, Jian. Hu, Fan. Ma, Xiaoyu. Jiu, Tonggang. Li, Zhibo. Zhao, Yingjie.

|70| Spatial Isolation of Carbon and Silica in a Single Janus Mesoporous Nanoparticle with Tunable Amphiphilicity
J AM CHEM SOC, 2018, 140(31): 10009-10015.
Zhao, Tiancong. Zhu, Xiaohang. Hung, Chin-Te. Wang, Peiyuan. Elzatahry, Ahmed. Al-Khalaf, Areej Abdulkareem. Hozzein, Wael N.. Zhang, Fan. Li, Xiaomin. Zhao, Dongyuan.

|71| Long-Lived, Non-Geminate, Radiative Recombination of Photogenerated Charges in a Polymer/Small-Molecule Acceptor Photovoltaic Blend
J AM CHEM SOC, 2018, 140(31): 9996-10008.
Ziffer, Mark E.. Jo, Sae Byeok. Zhong, Hongliang. Ye, Long. Liu, Hongbin. Lin, Francis. Zhang, Jie. Li, Xiaosong. Ade, Harald W.. Jen, Alex K. -Y.. Ginger, David S..

|72| A Scalable "Junction Substrate" to Engineer Robust DNA Circuits
J AM CHEM SOC, 2018, 140(31): 9979-9985.
Sun, Xianbao. Wei, Bing. Guo, Yijun. Xiao, Shiyan. Li, Xiang. Yao, Dongbao. Yin, Xue. Liu, Shiyong. Liang, Haojun.

|73| Phenylsulfinyl Radical: Gas -Phase Generation, Photoisomerization, and Oxidation
J AM CHEM SOC, 2018, 140(31): 9972-9978.
Xu, Jian. Wu, Zhuang. Wan, Huabin. Deng, Guohai. Lu, Bo. Eckhardt, Andre K.. Schreiner, Peter R.. Trabelsi, Tarek. Francisco, Joseph S.. Zeng, Xiaoqing.

|74| No Structure-Switching Required: A Generalizable Exonuclease-Mediated Aptamer-Based Assay for Small-Molecule Detection
J AM CHEM SOC, 2018, 140(31): 9961-9971.
Canoura, Juan. Wang, Zongwen. Yu, Haixiang. Alkhamis, Obtin. Fu, Fengfu. Xiao, Yi.

|75| Doping-Enhanced Short-Range Order of Perovskite Nanocrystals for Near-Unity Violet Luminescence Quantum Yield
J AM CHEM SOC, 2018, 140(31): 9942-9951.
Yong, Zi-Jun. Guo, Shao-Qang. Ma, Ju-Ping. Zhang, Jun-Ying. Li, Zhi-Yong. Chen, Ya-Meng. Zhang, Bin-Bin. Zhou, Yang. Shu, Jie. Gu, Jia-Li. Zheng, Li-Rong. Bakr, Osman M.. Sun, Hong-Tao.

|76| Biomineralized Metal-Organic Framework Nanoparticles Enable Intracellular Delivery and Endo-Lysosomal Release of Native Active Proteins
J AM CHEM SOC, 2018, 140(31): 9912-9920.
Chen, Ting-Ting. Yi, Jin-Tao. Zhao, Yan-Yan. Chu, Xia.

|77| Engineering a 3D DNA-Logic Gate Nanomachine for Bispecific Recognition and Computing on Target Cell Surfaces
J AM CHEM SOC, 2018, 140(31): 9793-9796.
Peng, Ruizi. Zheng, Xiaofang. Lyu, Yifan. Xu, Liujun. Zhang, Xiaobing. Ke, Guoliang. Liu, Qiaoling. You, Changjun. Huan, Shuangyan. Tan, Weihong.

|78| Chiral Aldehyde Catalysis for the Catalytic Asymmetric Activation of Glycine Esters
J AM CHEM SOC, 2018, 140(30): 9774-9780.
Wen, Wei. Chen, Lei. Luo, Ming-Jing. Zhang, Yan. Chen, Ying-Chun. Ouyang, Qin. Guo, Qi-Xiang.

|79| Type-II Multiferroic Hf2VC2F2 MXene Monolayer with High Transition Temperature
J AM CHEM SOC, 2018, 140(30): 9768-9773.
Zhang, Jun-Jie. Lin, Lingfang. Zhang, Yang. Wu, Menghao. Yakobson, Boris I.. Dong, Shuai.

|80| Structural and Computational Bases for Dramatic Skeletal Rearrangement in Anditomin Biosynthesis
J AM CHEM SOC, 2018, 140(30): 9743-9750.
Nakashima, Yu. Mitsuhashi, Takaaki. Matsuda, Yudai. Senda, Miki. Sato, Hajime. Yamazaki, Mami. Uchiyama, Masanobu. Senda, Toshiya. Abe, Ikuro.

|81| Eu2+ Site Preferences in the Mixed Cation K2BaCa(PO4)(2) and Thermally Stable Luminescence
J AM CHEM SOC, 2018, 140(30): 9730-9736.
Qiao, Jianwei. Ning, Lixin. Molokeev, Maxim S.. Chuang, Yu-Chun. Liu, Quanlin. Xia, Zhiguo.

|82| Epimerization of Tertiary Carbon Centers via Reversible Radical Cleavage of Unactivated C(sp(3))-H Bonds
J AM CHEM SOC, 2018, 140(30): 9678-9684.
Wang, Yaxin. Hu, Xiafei. Morales-Rivera, Cristian A.. Li, Guo-Xing. Huang, Xin. He, Gang. Liu, Peng. Chen, Gong.

|83| Concise Synthesis of (-)-Cycloclavine and (-)-5-epi-Cycloclavine via Asymmetric C-C Activation
J AM CHEM SOC, 2018, 140(30): 9652-9658.
Deng, Lin. Chen, Mengqing. Dong, Guangbin.

|84| Energy Landscape in Supramolecular Coassembly of Platinum(II) Complexes and Polymers: Morphological Diversity, Transformation, and Dilution Stability of Nanostructures
J AM CHEM SOC, 2018, 140(30): 9594-9605.
Zhang, Kaka. Yeung, Margaret Ching-Lam. Leung, Sammual Yu-Lut. Yam, Vivian Wing-Wah.

|85| Gold with+4 and+6 Oxidation States in AuF4 and AuF6
J AM CHEM SOC, 2018, 140(30): 9545-9550.
Lin, Jianyan. Zhang, Shoutao. Guan, Wei. Yang, Guochun. Ma, Yanming.

|86| Refining Defect States in W18O49 by Mo Doping: A Strategy for Tuning N-2 Activation towards Solar-Driven Nitrogen Fixation
J AM CHEM SOC, 2018, 140(30): 9434-9443.
Zhang, Ning. Jalil, Abdul. Wu, Daoxiong. Chen, Shuangming. Liu, Yifei. Gao, Chao. Ye, Wei. Qi, Zeming. Ju, Huanxin. Wang, Chengming. Wu, Xiaojun. Song, Li. Zhu, Junfa. Xiong, Yujie.

|87| Rhodamine 6G-Labeled Pyridyl Aroylhydrazone Fe(II) Complex Exhibiting Synergetic Spin Crossover and Fluorescence
J AM CHEM SOC, 2018, 140(30): 9426-9433.
Yuan, Juan. Wu, Shu-Qi. Liu, Mei-Jiao. Sato, Osamu. Kou, Hui-Zhong.

|88| Controllable Supramolecular Chiral Twisted Nanoribbons from Achiral Conjugated Oligoaniline Derivatives
J AM CHEM SOC, 2018, 140(30): 9417-9425.
Zhou, Chuanqiang. Ren, Yuanyuan. Han, Jie. Gong, Xiangxiang. Wei, Zhixiang. Xie, Ju. Guo, Rong.

|89| Scalable Synthesis of Cyclocitrinol
J AM CHEM SOC, 2018, 140(30): 9413-9416.
Wang, Yu. Ju, Wei. Tian, Hailong. Tian, Weisheng. Gui, Jinghan.

|90| Cu-Catalyzed Enantioselective Ring Opening of Cyclic Diaryliodoniums toward the Synthesis of Chiral Diarylmethanes
J AM CHEM SOC, 2018, 140(30): 9400-9403.
Li, Bin. Chao, Zengyin. Li, Chunyu. Gu, Zhenhua.

|91| Mixed-Valence Superstructure Assembled from a Mixed-Valence Host-Guest Complex
J AM CHEM SOC, 2018, 140(30): 9387-9391.
Liu, Zhichang. Frasconi, Marco. Liu, Wei-Guang. Zhang, Yu. Dyar, Scott M.. Shen, Dengke. Sarjeant, Amy A.. Goddard, William A., III. Wasielewski, Michael R.. Stoddart, J. Fraser.

|92| Highly Ordered and Field-Free 3D DNA Nanostructure: The Next Generation of DNA Nanomachine for Rapid Single-Step Sensing
J AM CHEM SOC, 2018, 140(30): 9361-9364.
Zhang, Pu. Jiang, Jie. Yuan, Ruo. Zhuo, Ying. Chai, Yaqin.

|93| Three-Dimensional Graphene Nanostructures
J AM CHEM SOC, 2018, 140(30): 9341-9345.
Peurifoy, Samuel R.. Castro, Edison. Liu, Fang. Zhu, X. -Y.. Ng, Fay. Jockusch, Steffen. Steigerwald, Michael L.. Echegoyen, Luis. Nuckolls, Colin. Sisto, Thomas J..

|94| Palladium-Catalyzed Regiocontrollable Reductive Heck Reaction of Unactivated Aliphatic Alkenes
J AM CHEM SOC, 2018, 140(30): 9332-9336.
Wang, Chengdong. Xiao, Guanlin. Guo, Tao. Ding, Yalan. Wu, Xiaojin. Loh, Teck-Peng.

|95| Thermal O-H Bond Activation of Water As Mediated by Heteronuclear [Al2Mg2O5](center dot+): Evidence for Oxygen-Atom Scrambling
J AM CHEM SOC, 2018, 140(29): 9275-9281.
Geng, Caiyun. Li, Jilai. Weiske, Thomas. Schwarz, Helmut.

|96| Total Synthesis of Aplysiasecosterol A
J AM CHEM SOC, 2018, 140(29): 9211-9218.
Lu, Zhaohong. Zhang, Xiang. Guo, Zhicong. Chen, Yu. Mu, Tong. Li, Ang.

|97| Ag2Se to KAg3Se2: Suppressing Order Disorder Transitions via Reduced Dimensionality
J AM CHEM SOC, 2018, 140(29): 9193-9202.
Rettie, Alexander J. E.. Malliakas, Christos D.. Botana, Antia S.. Hodges, James M.. Han, Fei. Huang, Ruiyun. Chung, Duck Young. Kanatzidis, Mercouri G..

|98| On-Surface Reactions in the Growth of High-Quality CdSe Nanocrystals in Nonpolar Solutions
J AM CHEM SOC, 2018, 140(29): 9174-9183.
Lai, Runchen. Pu, Chaodan. Peng, Xiaogang.

|99| Effect of Isomerization on High-Performance Nonfullerene Electron Acceptors
J AM CHEM SOC, 2018, 140(29): 9140-9147.
Wang, Jiayu. Zhang, Junxiang. Xiao, Yiqun. Xiao, Tong. Zhu, Runyu. Yan, Cenqi. Fu, Youquan. Lu, Guanghao. Lu, Xinhui. Marder, Seth R.. Zhan, Xiaowei.

|00| Quantitative Study of Charge Carrier Dynamics in Well-Defined WO3 Nanowires and Nanosheets: Insight into the Crystal Facet Effect in Photocatalysis
J AM CHEM SOC, 2018, 140(29): 9078-9082.
Lin, Rui. Wan, Jiawei. Xiong, Yu. Wu, Konglin. Cheong, Weng-chon. Zhou, Gang. Dingsheng Wang. Qing Peng. Chen, Chen. Yadong Li.

|01| Controlling the Reaction of Nanoparticles for Hollow Metal Oxide Nanostructures
J AM CHEM SOC, 2018, 140(29): 9070-9073.
Sun, Yong-Gang. Piao, Jun-Yu. Hu, Lin-Lin. Bin, De-Shan. Lin, Xi-Jie. Duan, Shu-Yi. Cao, An-Min. Wan, Li-Jun.

|02| Enantioselective Copper-Catalyzed Defluoroalkylation Using Arylboronate-Activated Alkyl Grignard Reagents
J AM CHEM SOC, 2018, 140(29): 9061-9065.
Wang, Minyan. Pu, Xinghui. Zhao, Yunfei. Wang, Panpan. Li, Zexian. Zhu, Chendan. Shi, Zhuangzhi.

|03| Total Synthesis of Septedine and 7-Deoxyseptedine
J AM CHEM SOC, 2018, 140(29): 9025-9029.
Zhou, Shupeng. Guo, Rui. Yang, Peng. Li, Ang.

|04| A Synthetic Light-Driven Substrate Channeling System for Precise Regulation of Enzyme Cascade Activity Based on DNA Origami
J AM CHEM SOC, 2018, 140(28): 8990-8996.
Chen, Yahong. Ke, Guoliang. Ma, Yanli. Zhu, Zhi. Liu, Minghui. Liu, Yan. Yan, Hao. Yang, Chaoyong James.

|05| Morphology Optimization via Side Chain Engineering Enables All Polymer Solar Cells with Excellent Fill Factor and Stability
J AM CHEM SOC, 2018, 140(28): 8934-8943.
Liu, Xi. Zhang, Chaohong. Duan, Chunhui. Li, Mengmeng. Hu, Zhicheng. Wang, Jing. Liu, Feng. Li, Ning. Brabec, Christoph J.. Janssen, Rene A. J.. Bazan, Guillermo C.. Huang, Fei. Cao, Yong.

|06| De Novo Design of Excited-State Intramolecular Proton Transfer Emitters via a Thermally Activated Delayed Fluorescence Channel
J AM CHEM SOC, 2018, 140(28): 8877-8886.
Wu, Kailong. Zhang, Tao. Wang, Zian. Wang, Lian. Zhan, Lisi. Gong, Shaolong. Zhong, Cheng. Lu, Zheng-Hong. Zhang, Song. Yang, Chuluo.

|07| Assisting the Effective Design of Polar Iodates with Early Transition-Metal Oxide Fluoride Anions
J AM CHEM SOC, 2018, 140(28): 8868-8876.
Yu, Hongwei. Nisbet, Matthew L.. Poeppelmeier, Kenneth R..

|08| Deprotection-Induced Morphology Transition and Immunoactivation of Glycovesicles: A Strategy of Smart Delivery Polymersomes
J AM CHEM SOC, 2018, 140(28): 8851-8857.
Qi, Wenjing. Zhang, Yufei. Wang, Jue. Tao, Guoqing. Wu, Libin. Kochovski, Zdravko. Gao, Hongjian. Chen, Guosong. Jiang, Ming.

|09| Pore-Forming Monopeptides as Exceptionally Active Anion Channels
J AM CHEM SOC, 2018, 140(28): 8817-8826.
Ren, Changliang. Zeng, Fei. Shen, Jie. Chen, Feng. Roy, Arundhati. Zhou, Shaoyuan. Ren, Haisheng. Zeng, Huaqiang.

|10| Site-Specific Incorporation of Selenocysteine Using an Expanded Genetic Code and Palladium-Mediated Chemical Deprotection
J AM CHEM SOC, 2018, 140(28): 8807-8816.
Liu, Jun. Zheng, Feng. Cheng, Rujin. Li, Shanshan. Rozovsky, Sharon. Wang, Qian. Wang, Lei.

|11| Nucleoside Analogue-Based Supramolecular Nanodrugs Driven by Molecular Recognition for Synergistic Cancer Therapy
J AM CHEM SOC, 2018, 140(28): 8797-8806.
Wang, Dali. Yu, Chunyang. Xu, Li. Shi, Leilei. Tong, Gangsheng. Wu, Jieli. Liu, Hong. Yan, Deyue. Zhu, Xinyuan.

|12| 1T ' Transition Metal Telluride Atomic Layers for Plasmon-Free SERS at Femtomolar Levels
J AM CHEM SOC, 2018, 140(28): 8696-8704.
Tao, Li. Chen, Kun. Chen, Zefeng. Cong, Chunxiao. Qiu, Caiyu. Chen, Jiajie. Wang, Ximiao. Chen, Huanjun. Yu, Ting. Xie, Weiguang. Deng, Shaozhi. Xu, Jian-Bin.

|13| Ultrasmooth Quantum Dot Micropatterns by a Facile Controllable Liquid-Transfer Approach: Low-Cost Fabrication of High-Performance QLED
J AM CHEM SOC, 2018, 140(28): 8690-8695.
Zhang, Min. Hu, Binbin. Meng, Lili. Bian, Ruixin. Wang, Siyuan. Wang, Yunjun. Liu, Huan. Jiang, Lei.

|14| Photocontrolled Fluorescence "Double-Check" Bioimaging Enabled by a Glycoprobe-Protein Hybrid
J AM CHEM SOC, 2018, 140(28): 8671-8674.
Fu, Youxin. Han, Hai-Hao. Zhang, Junji. He, Xiao-Peng. Feringa, Ben L.. Tian, He.

|15| Recent Advances and Advisable Applications of Bond Energetics in Organic Chemistry
J AM CHEM SOC, 2018, 140(28): 8611-8623.
Yang, Jin-Dong. Ji, Pengju. Xue, Xiao-Song. Cheng, Jin-Pei.

|16| Preparation of 1T '-Phase ReS2xSe2(1-x) (x=0-1) Nanodots for Highly Efficient Electrocatalytic Hydrogen Evolution Reaction
J AM CHEM SOC, 2018, 140(27): 8563-8568.
Lai, Zhuangchai. Chaturvedi, Apoorva. Wang, Yun. Thu Ha Tran. Liu, Xiaozhi. Tan, Chaoliang. Luo, Zhimin. Chen, Bo. Huang, Ying. Nam, Gwang-Hyeon. Zhang, Zhicheng. Chen, Ye. Hu, Zhaoning. Li, Bing. Xi, Shibo. Zhang, Qinghua. Zong, Yun. Gu, Lin. Kloc, Christian. Du, Yonghua. Zhang, Hua.

|17| High-Efficiency "Working-in-Tandem" Nitrogen Photofixation Achieved by Assembling Plasmonic Gold Nanocrystals on Ultrathin Titania Nanosheets
J AM CHEM SOC, 2018, 140(27): 8497-8508.
Yang, Jianhua. Guo, Yanzhen. Jiang, Ruibin. Qin, Feng. Zhang, Han. Lu, Wenzheng. Wang, Jianfang. Yu, Jimmy C..

|18| Lanosterol Disrupts Aggregation of Human gamma D-Crystallin by Binding to the Hydrophobic Dimerization Interface
J AM CHEM SOC, 2018, 140(27): 8479-8486.
Kang, Hongsuk. Yang, Zaixing. Zhou, Ruhong.

|19| Long-Lived Photoexcited State of a Mn(IV)-Oxo Complex Binding Scandium Ions That is Capable of Hydroxylating Benzene
J AM CHEM SOC, 2018, 140(27): 8405-8409.
Sharma, Namita. Jung, Jieun. Ohkubo, Kei. Lee, Yong-Min. El-Khouly, Mohamed E.. Nam, Wonwoo. Fukuzumi, Shunichi.

|20| Multicomponent Pt-Based Zigzag Nanowires as Selectivity Controllers for Selective Hydrogenation Reactions
J AM CHEM SOC, 2018, 140(27): 8384-8387.
Bai, Shuxing. Bu, Lingzheng. Shao, Qi. Zhu, Xing. Huang, Xiaoqing.

|21| Remarkable Acid Catalysis in Proton-Coupled Electron-Transfer Reactions of a Chromium(III)-Superoxo Complex
J AM CHEM SOC, 2018, 140(27): 8372-8375.
Devi, Tarali. Lee, Yong-Min. Nam, Wonwoo. Fukuzumi, Shunichi.

|22| Versatile Control of Directed Supramolecular Assembly via Subtle Changes of the Rhodium(I) Pincer Building Blocks
J AM CHEM SOC, 2018, 140(26): 8321-8329.
Chan, Alan Kwun-Wa. Ng, Maggie. Low, Kam-Hung. Yam, Vivian Wing-Wah.

|23| Electrochemically Scalable Production of Fluorine-Modified Graphene for Flexible and High-Energy Ionogel-Based Microsupercapacitors
J AM CHEM SOC, 2018, 140(26): 8198-8205.
Zhou, Feng. Huang, Haibo. Xiao, Chuanhai. Zheng, Shuanghao. Shi, Xiaoyu. Qin, Jieqiong. Fu, Qiang. Xinhe Bao. Feng, Xinliang. Muellen, Klaus. Zhongshuai Wu.

|24| Single-Molecule Mechanical Folding and Unfolding of RNA Hairpins: Effects of Single A-U to A.C Pair Substitutions and Single Proton Binding and Implications for mRNA Structure-Induced-1 Ribosomal Frameshifting
J AM CHEM SOC, 2018, 140(26): 8172-8184.
Yang, Lixia. Zhong, Zhensheng. Tong, Cailing. Jia, Huan. Liu, Yiran. Chen, Gang.

|25| Interfacial Mechanism in Lithium-Sulfur Batteries: How Salts Mediate the Structure Evolution and Dynamics
J AM CHEM SOC, 2018, 140(26): 8147-8155.
Lang, Shuang-Yan. Xiao, Rui-Juan. Gu, Lin. Guo, Yu-Guo. Wen, Rui. Wan, Li-Jun.

|26| Discovery of an Antiperovskite Ferroelectric in [(CH3)(3)NH](3) (MnBr3)(MnBr4)
J AM CHEM SOC, 2018, 140(26): 8110-8113.
Wei, Zhenhong. Liao, Wei-Qiang. Tang, Yuan-Yuan. Li, Peng-Fei. Li, Ping-Ping. Cai, Hu. Xiong, Ren-Gen.

|27| Aperture-Opening Encapsulation of a Transition Metal Catalyst in a Metal-Organic Framework for CO2 Hydrogenation
J AM CHEM SOC, 2018, 140(26): 8082-8085.
Li, Zhehui. Rayder, Thomas M.. Luo, Lianshun. Byers, Jeffery A.. Tsung, Chia-Kuang.

|28| Selective in Situ Assembly of Viral Protein onto DNA Origami
J AM CHEM SOC, 2018, 140(26): 8074-8077.
Zhou, Kun. Ke, Yonggang. Wang, Qangbin.

|29| Design and Synthesis of Chiral oxa-Spirocyclic Ligands for Ir-Catalyzed Direct Asymmetric Reduction of Bringmann's Lactones with Molecular H-2
J AM CHEM SOC, 2018, 140(26): 8064-8068.
Chen, Gen-Qian. Lin, Bi-Jin. Huang, Jia-Ming. Zhao, Ling-Yu. Chen, Qi-Shu. Jia, Shi-Peng. Yin, Qin. Zhang, Xumu.

|30| Multiaxial Molecular Ferroelectric Thin Films Bring Light to Practical Applications
J AM CHEM SOC, 2018, 140(26): 8051-8059.
Tang, Yuan-Yuan. Li, Peng-Fei. Liao, Wei-Qiang. Shi, Ping-Ping. You, Yu-Meng. Xiong, Ren-Gen.

|31| Supramolecular Polymer-Based Nanomedicine: High Therapeutic Performance and Negligible Long-Term Immunotoxicity
J AM CHEM SOC, 2018, 140(25): 8005-8019.
Yu, Guocan. Zhao, Xinlian. Zhou, Jiong. Zhengwei Mao. Huang, Xiaolin. Wang, Zhantong. Hua, Bin. Liu, Yijing. Zhang, Fuwu. He, Zhimei. Jacobson, Orit. Changyou Gao. Wang, Weilin. Yu, Chunyang. Zhu, Xinyuan. Huang, Feihe. Chen, Xiaoyuan.

|32| Gating Mechanism of Aquaporin Z in Synthetic Bilayers and Native Membranes Revealed by Solid-State NMR Spectroscopy
J AM CHEM SOC, 2018, 140(25): 7885-7895.
Zhao, Yongxiang. Xie, Huayong. Wang, Lili. Shen, Yang. Chen, Wei. Song, Benteng. Zhang, Zhengfeng. Zheng, Anmin. Lin, Qingsong. Fu, Riqiang. Wang, Jufang. Yang, Jun.

|33| Assembling of Sulfur Quantum Dots in Fission of Sublimed Sulfur
J AM CHEM SOC, 2018, 140(25): 7878-7884.
Shen, Lihua. Wang, Hongni. Liu, Shengnan. Bai, Zhuangwei. Zhang, Sichun. Zhang, Xinrong. Zhang, Chengxiao.

|34| Solvent Mixing To Induce Molecular Motor Aggregation into Bowl Shaped Particles: Underlying Mechanism, Particle Nature, and Application To Control Motor Behavior
J AM CHEM SOC, 2018, 140(25): 7860-7868.
Franken, Linda E.. Wei, Yuchen. Chen, Jiawen. Boekema, Egbert J.. Zhao, Depeng. Stuart, Marc C. A.. Feringa, Ben L..

|35| Dual-Phosphorescent Iridium(III) Complexes Extending Oxygen Sensing from Hypoxia to Hyperoxia
J AM CHEM SOC, 2018, 140(25): 7827-7834.
Zhang, Kenneth Yin. Gao, Pengli. Sun, Guanglan. Zhan, Taiwei. Li, Xiangling. Liu, Shujuan. Zhao, Qiang. Lo, Kenneth Kam-Wing. Huang, Wei.

|36| S=1 Tetraazacyclophane Diradical Dication with Robust Stability: A Case of Low-Temperature One-Dimensional Antiferromagnetic Chain
J AM CHEM SOC, 2018, 140(25): 7820-7826.
Wang, Wenqing. Chen, Chao. Shu, Chan. Rajca, Suchada. Wang, Xinping. Rajca, Andrzej.

|37| Bandgap Engineering of Graphene Nanoribbons by Control over Structural Distortion
J AM CHEM SOC, 2018, 140(25): 7803-7809.
Hu, Yunbin. Xie, Peng. De Corato, Marzio. Ruini, Alice. Zhao, Shen. Meggendorfer, Felix. Straaso, Lasse Arnt. Rondin, Loic. Simon, Patrick. Li, Juan. Finley, Jonathan J.. Hansen, Michael Ryan. Lauret, Jean-Sebastien. Molinari, Elisa. Feng, Xinliang. Barth, Johannes, V. Palma, Carlos-Andres. Prezzi, Deborah. Muellen, Klaus. Narita, Akimitsu.

|38| Observation of Magnetodielectric Effect in a Dysprosium-Based Single-Molecule Magnet
J AM CHEM SOC, 2018, 140(25): 7795-7798.
Wang, Yu-Xia. Ma, Yinina. Chai, Yisheng. Shi, Wei. Sun, Young. Cheng, Peng.

|39| Charge Transfer from n-Doped Nanocrystals: Mimicking Intermediate Events in Multielectron Photocatalysis
J AM CHEM SOC, 2018, 140(25): 7791-7794.
Wang, Junhui. Ding, Tao. Wu, Kaifeng.

|40| Explanation of Dramatic pH-Dependence of Hydrogen Binding on Noble Metal Electrode: Greatly Weakened Water Adsorption at High pH
J AM CHEM SOC, 2018, 140(25): 7787-7790.
Cheng, Tao. Wang, Lu. Merinov, Boris, V. Goddard, William A., III.

|41| Transition Metal Oxides as Electrocatalysts for the Oxygen Evolution Reaction in Alkaline Solutions: An Application-Inspired Renaissance
J AM CHEM SOC, 2018, 140(25): 7748-7759.
Song, Fang. Bai, Lichen. Moysiadou, Aliki. Lee, Seunghwa. Hu, Chao. Liardet, Laurent. Hu, Xile.

|42| Regio- and Enantioselective Rhodium-Catalyzed Allylic Alkylation of Racemic Allylic Alcohols with 1,3-Diketones
J AM CHEM SOC, 2018, 140(24): 7737-7742.
Tang, Sheng-Biao. Zhang, Xiao. Tu, Hang-Fei. You, Shu-Li.

|43| Highly Emissive Self-Assembled BODIPY-Platinum Supramolecular Triangles
J AM CHEM SOC, 2018, 140(24): 7730-7736.
Zhou, Jiong. Zhang, Yuzhen. Yu, Guocan. Crawley, Matthew R.. Fulong, Cressa Ria P.. Friedman, Alan E.. Sengupta, Sanghamitra. Sun, Jifu. Li, Qing. Huang, Feihe. Cook, Timothy R..

|44| Temperature-Responsive Fluorescent Organoplatinum(II) Metallacycles
J AM CHEM SOC, 2018, 140(24): 7723-7729.
Tang, Jian-Hong. Sun, Yue. Gong, Zhong-Liang. Li, Zhong-Yu. Zhou, Zhixuan. Wang, Heng. Li, Xiaopeng. Saha, Manik Lal. Zhong, Yu-Wu. Stang, Peter J..

|45| A General Method To Increase Stokes Shift by Introducing Alternating Vibronic Structures
J AM CHEM SOC, 2018, 140(24): 7716-7722.
Ren, Tian-Bing. Xu, Wang. Zhang, Wei. Zhang, Xing-Xing. Wang, Zhi-Yao. Xiang, Zhen. Yuan, Lin. Zhang, Xiao-Bing.

|46| Fluorescent Metallacage-Core Supramolecular Polymer Gel Formed by Orthogonal Metal Coordination and Host-Guest Interactions
J AM CHEM SOC, 2018, 140(24): 7674-7680.
Lu, Chenjie. Zhang, Mingming. Tang, Danting. Yan, Xuzhou. Zhang, ZeYuan. Zhou, Zhixuan. Song, Bo. Wang, Heng. Li, Xiaopeng. Yin, Shouchun. Sepehrpour, Hajar. Stang, Peter J..

|47| Controlling Self-Assembly Mechanisms through Rational Molecular Design in Oligo(p-phenyleneethynylene)-Containing Alkynylplatinum(II) 2,6-Bis(N-alkylbenzimidazol-2 '-yl)pyridine Amphiphiles
J AM CHEM SOC, 2018, 140(24): 7637-7646.
Chan, Michael Ho-Yeung. Leung, Sammual Yu-Lut. Yam, Vivian Wing-Wah.

|48| Predictable Particle Engineering: Programming the Energy Level, Carrier Generation, and Conductivity of Core-Shell Particles
J AM CHEM SOC, 2018, 140(24): 7629-7636.
Yuan, Conghui. Wu, Tong. Mao, Jie. Chen, Ting. Li, Yuntong. Li, Min. Xu, Yiting. Zeng, Birong. Luo, Weiang. Yu, Lingke. Zheng, Gaofeng. Dai, Lizong.

|49| Disparate Downstream Reactions Mediated by an lonically Controlled Supramolecular Tristate Switch
J AM CHEM SOC, 2018, 140(24): 7598-7604.
Park, Jung Su. Park, Jihye. Yang, Yun Jae. Trang Thu Tran. Kim, In Su. Sessler, Jonathan L..

|50| Asymmetric Aza-Wacker-Type Cyclization of N-Ts Hydrazine-Tethered Tetrasubstituted Olefins: Synthesis of Pyrazolines Bearing One Quaternary or Two Vicinal Stereocenters
J AM CHEM SOC, 2018, 140(24): 7587-7597.
Kou, Xuezhen. Shao, Qihang. Ye, Chenghao. Yang, Guoqiang. Zhang, Wanbin.

|51| Bisphosphonate-Generated ATP-Analogs Inhibit Cell Signaling Pathways
J AM CHEM SOC, 2018, 140(24): 7568-7578.
Malwal, Satish R.. ODowd, Bing. Feng, Xinxin. Turhanen, Petri. Shin, Christopher. Yao, Jiaqi. Kim, Boo Kyung. Baig, Noman. Zhou, Tianhui. Bansal, Sandhya. Khade, Rahul L.. Zhang, Yong. Oldfield, Eric.

|52| Degradation Chemistry and Stabilization of Exfoliated Few-Layer Black Phosphorus in Water
J AM CHEM SOC, 2018, 140(24): 7561-7567.
Zhang, Taiming. Wan, Yangyang. Xie, Huanyu. Mu, Yang. Du, Pingwu. Wang, Dong. Wu, Xiaojun. Ji, Hengxing. Wan, Lijun.

|53| Presence of Short Intermolecular Contacts Screens for Kinetic Stability in Packing Polymorphs
J AM CHEM SOC, 2018, 140(24): 7519-7525.
Purdum, Geoffrey E.. Telesz, Nicholas G.. Jarolimek, Karol. Ryno, Sean M.. Gessner, Thomas. Davy, Nicholas C.. Petty, Anthony J., II. Zhen, Yonggang. Shu, Ying. Facchetti, Antonio. Collis, Gavin E.. Hu, Wenping. Wu, Chao. Anthony, John E.. Weitz, R. Thomas. Risko, Chad. Loo, Yueh-Lin.

|54| Highly Enantioselective Nickel-Catalyzed Intramolecular Hydroalkenylation of N- and O-Tethered 1,6-Dienes To Form Six-Membered Heterocycles
J AM CHEM SOC, 2018, 140(24): 7458-7461.
Li, Ke. Li, Mao-Lin. Zhang, Qi. Zhu, Shou-Fei. Zhou, Qi-Lin.

|55| A Carbon Nitride/Fe Quaterpyridine Catalytic System for Photostimulated CO2-to-CO Conversion with Visible Light
J AM CHEM SOC, 2018, 140(24): 7437-7440.
Cometto, Claudio. Kuriki, Ryo. Chen, Lingjing. Maeda, Kazuhiko. Lau, Tai-Chu. Ishitani, Osamu. Robert, Marc.

|56| Enantioselective Pd(II)-Catalyzed Intramolecular Oxidative 6-endo Aminoacetoxylation of Unactivated Alkenes
J AM CHEM SOC, 2018, 140(24): 7415-7419.
Qi, Xiaoxu. Chen, Chaohuang. Hou, Chuanqi. Fu, Liang. Chen, Pinhong. Liu, Guosheng.

|57| Discovering Partially Charged Single-Atom Pt for Enhanced Anti-Markovnikov Alkene Hydrosilylation
J AM CHEM SOC, 2018, 140(24): 7407-7410.
Chen, Yuanjun. Ji, Shufang. Sun, Wenming. Chen, Wenxing. Dong, Juncai. Wen, Junfeng. Zhang, Jian. Li, Zhi. Zheng, Lirong. Chen, Chen. Qing Peng. Dingsheng Wang. Yadong Li.

|58| Twin Crystal Induced near Zero Thermal Expansion in SnO2 Nanowires
J AM CHEM SOC, 2018, 140(24): 7403-7406.
Zhu, He. Li, Qang. Yang, Chao. Zhang, Qinghua. Ren, Yang. Gao, Qilong. Wang, Na. Lin, Kun. Deng, Jinxia. Chen, Jun. Gu, Lin. Hong, Jiawang. Xing, Xianran.

|59| Discovery of Fluorogenic Diarylsydnone-Alkene Photoligation: Conversion of ortho-Dual-Twisted Diarylsydnones into Planar Pyrazolines
J AM CHEM SOC, 2018, 140(24): 7390-7394.
Zhang, Linmeng. Zhang, Xiaocui. Yao, Zhuojun. Jiang, Shichao. Deng, Jiajie. Li, Bo. Yu, Zhipeng.

|60| Nickel-Catalyzed Highly Regioselective Hydrocyanation of Terminal Alkynes with Zn(CN)(2) Using Water as the Hydrogen Source
J AM CHEM SOC, 2018, 140(24): 7385-7389.
Zhang, Xingjie. Xie, Xin. Liu, Yuanhong.

|61| Biodegradable, Hydrogen Peroxide, and Glutathione Dual Responsive Nanoparticles for Potential Programmable Paclitaxel Release
J AM CHEM SOC, 2018, 140(24): 7373-7376.
Chen, Daiqin. Zhang, Guoqiang. Li, Ruimin. Guan, Mirong. Wang, Xueyun. Zou, Toujun. Zhang, Ying. Wang, Chunru. Shu, Chunying. Hong, Hao. Wan, Li-Jun.

|62| Chiral Transmission to Cationic Polycobaltocenes over Multiple Length Scales Using Anionic Surfactants
J AM CHEM SOC, 2018, 140(23): 7222-7231.
Musgrave, Rebecca A.. Choi, Paul. Harniman, Robert L.. Richardson, Robert M.. Shen, Chengshuo. Whittell, George R.. Crassous, Jeanne. Qiu, Huibin. Manners, Ian.

|63| Windowless Observation of Evaporation-Induced Coarsening of Au-Pt Nanoparticles in Polymer Nanoreactors
J AM CHEM SOC, 2018, 140(23): 7213-7221.
Du, Jingshan S.. Chen, Peng-Cheng. Meckes, Brian. Kluender, Edward J.. Xie, Zhuang. Dravid, Vinayak P.. Mirkin, Chad A..

|64| ExTzBox: A Glowing Cyclophane for Live-Cell Imaging
J AM CHEM SOC, 2018, 140(23): 7206-7212.
Roy, Indranil. Bobbala, Sharan. Zhou, Jiawang. Nguyen, Minh T.. Nalluri, Siva Krishna Mohan. Wu, Yilei. Ferris, Daniel P.. Scott, Evan Alexander. Wasielewski, Michael R.. Stoddart, J. Fraser.

|65| A Wide Band Gap Polymer with a Deep Highest Occupied Molecular Orbital Level Enables 14.2% Efficiency in Polymer Solar Cells
J AM CHEM SOC, 2018, 140(23): 7159-7167.
Li, Sunsun. Ye, Long. Zhao, Wenchao. Yan, Hongping. Yang, Bei. Liu, Delong. Li, Wanning. Ade, Harald. Hou, Jianhui.

|66| Engineering Hollow Carbon Architecture for High-Performance K-Ion Battery Anode
J AM CHEM SOC, 2018, 140(23): 7127-7134.
Bin, De-Shan. Lin, Xi-Jie. Sun, Yong-Gang. Xu, Yan-Song. Zhang, Ke. Cao, An-Min. Wan, Li-Jun.

|67| Reversible Self-Assembly of Supramolecular Vesicles and Nanofibers Driven by Chalcogen-Bonding Interactions
J AM CHEM SOC, 2018, 140(23): 7079-7082.
Chen, Liang. Xiang, Jun. Zhao, Yue. Yan, Qiang.

|68| Organocatalytic Enantioselective Construction of Axially Chiral Sulfone-Containing Styrenes
J AM CHEM SOC, 2018, 140(23): 7056-7060.
Jia, Shiqi. Chen, Zhili. Zhang, Nan. Tan, Yu. Liu, Yidong. Deng, Jun. Yan, Hailong.

|69| Arylruthenium(III) Porphyrin-Catalyzed C-H Oxidation and Epoxidation at Room Temperature and [Ru-v(Por)(O)(Ph)] Intermediate by Spectroscopic Analysis and Density Functional Theory Calculations
J AM CHEM SOC, 2018, 140(22): 7032-7042.
Shing, Ka-Pan. Cao, Bei. Liu, Yungen. Lee, Hung Kay. Li, Ming-De. Phillips, David Lee. Chang, Xiao-Yong. Che, Chi-Ming.

|70| Diamondoid Supramolecular Coordination Frameworks from Discrete Adamantanoid Platinum(II) Cages
J AM CHEM SOC, 2018, 140(22): 7005-7011.
Cao, Liping. Wang, Pinpin. Miao, Xiaran. Dong, Yunhong. Wang, Heng. Duan, Honghong. Yu, Yang. Li, Xiaopeng. Stang, Peter J..

|71| Biosynthesis of Heptacyclic Duclauxins Requires Extensive Redox Modifications of the Phenalenone Aromatic Polyketide
J AM CHEM SOC, 2018, 140(22): 6991-6997.
Gao, Shu-Shan. Zhang, Tao. Garcia-Borras, Marc. Hung, Yiu-Sun. Billingsley, John M.. Houk, K. N.. Hu, Youcai. Tang, Yi.

|72| Direct Photolithography on Molecular Crystals for High Performance Organic Optoelectronic Devices
J AM CHEM SOC, 2018, 140(22): 6984-6990.
Yao, Yifan. Zhang, Lei. Leydecker, Tim. Samori, Paolo.

|73| Exploring Applications of Covalent Organic Frameworks: Homogeneous Reticulation of Radicals for Dynamic Nuclear Polarization
J AM CHEM SOC, 2018, 140(22): 6969-6977.
Cao, Wei. Wang, Wei David. Xu, Hai-Sen. Sergeyev, Ivan, V. Struppe, Jochem. Wang, Xiaoling. Mentink-Vigier, Frederic. Gan, Zhehong. Xiao, Ming-Xing. Wang, Lu-Yao. Chen, Guo-Peng. Ding, San-Yuan. Bai, Shi. Wang, Wei.

|74| Near-Ideal Xylene Selectivity in Adaptive Molecular Pillar[n]arene Crystals
J AM CHEM SOC, 2018, 140(22): 6921-6930.
Jie, Kecheng. Liu, Min. Zhou, Yujuan. Little, Marc A.. Pulido, Angeles. Chong, Samantha Y.. Stephenson, Andrew. Hughes, Ashlea R.. Sakakibara, Fumiyasu. Ogoshi, Tomoki. Blanc, Frederic. Day, Graeme M.. Huang, Feihe. Cooper, Andrew, I.

|75| Constructing Smart Protocells with Built-In DNA Computational Core to Eliminate Exogenous Challenge
J AM CHEM SOC, 2018, 140(22): 6912-6920.
Lyu, Yifan. Wu, Cuichen. Heinke, Charles. Han, Da. Cai, Ren. Teng, I-Ting. Liu, Yuan. Liu, Hui. Zhang, Xiaobing. Liu, Qiaoling. Tan, Weihong.

|76| Redox-Active AIEgen-Derived Plasmonic and Fluorescent Core@Shell Nanoparticles for Multimodality Bioimaging
J AM CHEM SOC, 2018, 140(22): 6904-6911.
He, Xuewen. Zhao, Zheng. Xiong, Ling-Hong. Gao, Peng Fei. Peng, Chen. Li, Rong Sheng. Xiong, Yu. Li, Zhi. Sung, Herman H-Y. Williams, Ian D.. Kwok, Ryan T. K.. Lam, Jacky W. Y.. Huang, Cheng Zhi. Ma, Nan. Benzhong Tang.

|77| Cobalt-Catalyzed Regioselective Olefin Isomerization Under Kinetic Control
J AM CHEM SOC, 2018, 140(22): 6873-6882.
Liu, Xufang. Zhang, Wei. Wang, Yujie. Zhang, Ze-Xin. Jiao, Lei. Liu, Qiang.

|78| High Throughput Preparation of UV-Protective Polymers from Essential Oil Extracts via the Biginelli Reaction
J AM CHEM SOC, 2018, 140(22): 6865-6872.
Mao, Tengfei. Liu, Guoqiang. Wu, Haibo. Wei, Yen. Gou, Yanzi. Wang, Jun. Tao, Lei.

|79| Synthetic Polymer Affinity Ligand for Bacillus thuringiensis (Bt) Cryl Ab/Ac Protein: The Use of Biomimicry Based on the Bt Protein-Insect Receptor Binding Mechanism
J AM CHEM SOC, 2018, 140(22): 6853-6864.
Liu, Mingming. Huang, Rong. Weisman, Adam. Yu, Xiaoyang. Lee, Shih-Hui. Chen, Yalu. Huang, Chao. Hu, Senhua. Chen, Xiuhua. Tan, Wenfeng. Liu, Fan. Chen, Hao. Shea, Kenneth J..

|80| Supramolecular Properties of a Monocarboxylic Acid-Functionalized "Texas-Sized" Molecular Box
J AM CHEM SOC, 2018, 140(22): 6823-6831.
Wu, Ren-Tsung. Chi, Xiaodong. Hirao, Takehiro. Lynch, Vincent M.. Sessler, Jonathan L..

|81| Rational Design of the First Lead/Tin Fluorooxoborates MB2O3F2 (M = Pb, Sn), Containing Flexible Two-Dimensional [B6O12F6](infinity) Single Layers with Widely Divergent Second Harmonic Generation Effects
J AM CHEM SOC, 2018, 140(22): 6814-6817.
Luo, Min. Liang, Fei. Song, Yunxia. Zhao, Dan. Ye, Ning. Lin, Zheshuai.

|82| Bilayered Hybrid Perovskite Ferroelectric with Giant Two-Photon Absorption
J AM CHEM SOC, 2018, 140(22): 6806-6809.
Li, Lina. Shang, Xiaoying. Wang, Sasa. Dong, Ningning. Ji, Chengmin. Chen, Xueyuan. Zhao, Sangen. Wang, Jun. Sun, Zhihua. Hong, Maochun. Luo, Junhua.

|83| Trifluoromethyl Benzoate: A Versatile Trifluoromethoxylation Reagent
J AM CHEM SOC, 2018, 140(22): 6801-6805.
Zhou, Min. Ni, Chuanfa. Zeng, Yuwen. Hu, Jinbo.

|84| Atomic Force Microscopy Nanomechanical Mapping Visualizes Interfacial Broadening between Networks Due to Chemical Exchange Reactions
J AM CHEM SOC, 2018, 140(22): 6793-6796.
He, Changfei. Shi, Shaowei. Wu, Xuefei. Russell, Thomas P.. Wang, Dong.

|85| Manganese-Mediated Reductive Transamidation of Tertiary Amides with Nitroarenes
J AM CHEM SOC, 2018, 140(22): 6789-6792.
Cheung, Chi Wai. Ma, Jun-An. Hu, Xile.

|86| Supramolecularly Engineered Circular Bivalent Aptamer for Enhanced Functional Protein Delivery
J AM CHEM SOC, 2018, 140(22): 6780-6784.
Jiang, Ying. Pan, Xiaoshu. Chang, Jin. Niu, Weijia. Hou, Weijia. Kuai, Hailan. Zhao, Zilong. Liu, Ji. Wang, Ming. Tan, Weihong.

|87| Mitigating Interfacial Potential Drop of Cathode-Solid Electrolyte via Ionic Conductor Layer To Enhance Interface Dynamics for Solid Batteries
J AM CHEM SOC, 2018, 140(22): 6767-6770.
Liang, Jia-Yan. Zeng, Xian-Xiang. Zhang, Xu-Dong. Wang, Peng-Fei. Ma, Jing-Yuan. Yin, Ya-Xia. Wu, Xiong-Wei. Guo, Yu-Guo. Wan, Li-Jun.

|88| Observation of Interpenetration Isomerism in Covalent Organic Frameworks
J AM CHEM SOC, 2018, 140(22): 6763-6766.
Ma, Tianqiong. Li, Jian. Niu, Jing. Zhang, Lei. Etman, Ahmed S.. Lin, Cong. Shi, Dier. Chen, Pohua. Li, Li-Hua. Du, Xin. Junliang Sun. Wang, Wei.

|89| Elucidation of the Formation Mechanisms of the Octahydrotriborate Anion (B3H8-) through the Nucleophilicity of the B-H Bond
J AM CHEM SOC, 2018, 140(21): 6718-6726.
Chen, Xi-Meng. Ma, Nana. Zhang, Qian-Fan. Wang, Jin. Feng, Xiaoge. Wei, Changgeng. Wang, Lai-Sheng. Zhang, Jie. Chen, Xuenian.

|90| Entrapped Single Tungstate Site in Zeolite for Cooperative Catalysis of Olefin Metathesis with Bronsted Acid Site
J AM CHEM SOC, 2018, 140(21): 6661-6667.
Zhao, Pu. Ye, Lin. Sun, Zhenyu. Lo, Benedict T. W.. Woodcock, Harry. Huang, Chen. Tang, Chiu. Kirkland, Angus I.. Mei, Donghai. Tsang, Shik Chi Edman.

|91| Production of Formamides from CO and Amines Induced by Porphyrin Rhodium(II) Metalloradical
J AM CHEM SOC, 2018, 140(21): 6656-6660.
Zhang, Jiajing. Zhang, Wentao. Xu, Minghui. Zhang, Yang. Fu, Xuefeng. Fang, Huayi.

|92| Conformation-Directed Micelle-to-Vesicle Transition of Cholesterol Decorated Polypeptide Triggered by Oxidation
J AM CHEM SOC, 2018, 140(21): 6604-6610.
Liu, Hang. Wang, Rui. Wei, Jing. Cheng, Cheng. Zheng, Yi. Pan, Yue. He, Xueling. Ding, Mingming. Tan, Hong. Fu, Qiang.

|93| A Ferric Semiquinoid Single-Chain Magnet via Thermally-Switchable Metal-Ligand Electron Transfer
J AM CHEM SOC, 2018, 140(21): 6550-6553.
DeGayner, Jordan A.. Wang, Kunyu. Harris, T. David.

|94| Toward a Charged Homo[2]catenane Employing Diazaperopyrenium Homophilic Recognition
J AM CHEM SOC, 2018, 140(21): 6540-6544.
Gong, Xirui. Zhou, Jiawang. Hartlieb, Karel J.. Miller, Claire. Li, Peng. Farha, Omar K.. Hupp, Joseph T.. Young, Ryan M.. Wasielewski, Michael R.. Stoddart, J. Fraser.

|95| Distinguishing Diketopyrrolopyrrole Isomers in Single-Molecule Junctions via Reversible Stimuli-Responsive Quantum Interference
J AM CHEM SOC, 2018, 140(21): 6531-6535.
Zhang, Yu-Peng. Chen, Li-Chuan. Zhang, Ze-Qi. Cao, Jing-Jing. Tang, Chun. Liu, Junyang. Duan, Lin-Lin. Huo, Yong. Shao, Xiangfeng. Hong, Wenjing. Zhang, Hao-Li.

|96| Chiral Organic Cages with a Triple-Stranded Helical Structure Derived from Helicene (vol 140, pg 2769, 2018)
J AM CHEM SOC, 2018, 140(20): 6510-6510.
Malik, Abaid Ullah. Gan, Fuwei. Shen, Chengshuo. Yu, Na. Wang, Ruibin. Crassous, Jeanne. Shu, Mouhai. Qiu, Huibin.

|97| Controlling Supramolecular Chirality of Two-Component Hydrogels by J- and H-Aggregation of Building Blocks
J AM CHEM SOC, 2018, 140(20): 6467-6473.
Liu, Guofeng. Sheng, Jianhui. Wu, Hongwei. Yang, Chaolong. Yang, Guangbao. Li, Yongxin. Ganguly, Rakesh. Zhu, Liangliang. Zhao, Yanli.

|98| Nitric Acid-Amine Chemistry in the Gas Phase and at the Air-Water Interface
J AM CHEM SOC, 2018, 140(20): 6456-6466.
Kumar, Manoj. Li, Hao. Zhang, Xiuhui. Zeng, Xiao Cheng. Francisco, Joseph S..

|99| Calixarene-Based {Ni-18} Coordination Wheel: Highly Efficient Electrocatalyst for the Glucose Oxidation and Template for the Homogenous Cluster Fabrication
J AM CHEM SOC, 2018, 140(20): 6271-6277.

|00| Process-Tracing Study on the Postassembly Modification of Highly Stable Zirconium Metal-Organic Cages
J AM CHEM SOC, 2018, 140(20): 6231-6234.
Liu, Guoliang. Yuan, Yi Di. Wang, Jian. Cheng, Youdong. Peh, Shing Bo. Wang, Yuxiang. Qian, Yuhong. Dong, Jinqiao. Yuan, Daqiang. Zhao, Dan.

|01| Solvatomechanical Bending of Organic Charge Transfer Cocrystal
J AM CHEM SOC, 2018, 140(20): 6186-6189.
Sun, Yanqiu. Le, Yilong. Dong, Huanli. Zhen, Yonggang. Hu, Wenping.

|02| Radical Carbofluorination of Unactivated Alkenes with Fluoride Ions
J AM CHEM SOC, 2018, 140(19): 6169-6175.
Liu, Zhonglin. Chen, He. Lv, Ying. Tan, Xinqiang. Shen, Haigen. Yu, Hai-Zhu. Li, Chaozhong.

|03| Room Temperature One-Step Conversion from Elemental Sulfur to Functional Polythioureas through Catalyst-Free Multicomponent Polymerizations
J AM CHEM SOC, 2018, 140(19): 6156-6163.
Tian, Tian. Hu, Rongrong. Benzhong Tang.

|04| Unique Proton Transportation Pathway in a Robust Inorganic Coordination Polymer Leading to Intrinsically High and Sustainable Anhydrous Proton Conductivity
J AM CHEM SOC, 2018, 140(19): 6146-6155.
Gui, Daxiang. Dai, Xing. Tao, Zetian. Zheng, Tao. Wang, Xiangxiang. Silver, Mark A.. Shu, Jie. Chen, Lanhua. Wang, Yanlong. Zhang, Tiantian. Xie, Jian. Zou, Lin. Xia, Yuanhua. Zhang, Jujia. Zhang, Jin. Zhao, Ling. Diwu, Juan. Zhou, Ruhong. Chai, Zhifang. Wang, Shuao.

|05| (Semi)ladder-Type Bithiophene Imide-Based All-Acceptor Semiconductors: Synthesis, Structure-Property Correlations, and Unipolar n-Type Transistor Performance
J AM CHEM SOC, 2018, 140(19): 6095-6108.
Wang, Yingfeng. Guo, Han. Harbuzaru, Alexandra. Uddin, Mohammad Afsar. Arrechea-Marcos, Iratxe. Ling, Shaohua. Yu, Jianwei. Tang, Yumin. Sun, Huiliang. Lopez Navarrete, Juan Teodomiro. Ponce Ortiz, Rocio. Woo, Han Young. Guo, Xugang.

|06| Conjugate Addition-Enantioselective Protonation of N-Aryl Glycines to alpha-Branched 2-Vinylazaarenes via Cooperative Photoredox and Asymmetric Catalysis
J AM CHEM SOC, 2018, 140(19): 6083-6087.
Yin, Yanli. Dai, Yating. Jia, Hongshao. Li, Jiangtao. Bu, Liwei. Qiao, Baokun. Zhao, Xiaowei. Jiang, Zhiyong.

|07| Hierarchical Dehydrogenation Reactions on a Copper Surface
J AM CHEM SOC, 2018, 140(19): 6076-6082.
Li, Qing. Yang, Biao. Bjork, Jonas. Zhong, Qigang. Ju, Huanxin. Zhang, Junjie. Cao, Nan. Shi, Ziliang. Zhang, Haiming. Ebeling, Daniel. Schirmeisen, Andre. Zhu, Junfa. Chi, Lifeng.

|08| Selective Photoaffinity Probe That Enables Assessment of Cannabinoid CB2 Receptor Expression and Ligand Engagement in Human Cells
J AM CHEM SOC, 2018, 140(19): 6067-6075.
Soethoudt, Marjolein. Stolze, Sara C.. Westphal, Matthias V.. van Stralen, Luuk. Martella, Andrea. van Rooden, Eva J.. Guba, Wolfgang. Varga, Zoltan V.. Deng, Hui. van Kasteren, Sander I.. Grether, Uwe. IJzerman, Adriaan P.. Pacher, Pal. Carreira, Erick M.. Overkleeft, Herman S.. Ioan-Facsinay, Andreea. Heitman, Laura H.. van der Stelt, Mario.

|09| Rhodium-Catalyzed, Remote Terminal Hydroarylation of Activated Olefins through a Long-Range Deconjugative Isomerization
J AM CHEM SOC, 2018, 140(19): 6062-6066.
Borah, Arun Jyoti. Shi, Zhuangzhi.

|10| Multi-Metal-Catalyzed Oxidative Radical Alkynylation with Terminal Alkynes: A New Strategy for C(sp(3))-C(sp) Bond Formation
J AM CHEM SOC, 2018, 140(18): 6006-6013.
Tang, Shan. Liu, Yichang. Gao, Xinlong. Wang, Pan. Huang, Pengfei. Lei, Aiwen.

|11| TiC3 Monolayer with High Specific Capacity for Sodium-Ion Batteries
J AM CHEM SOC, 2018, 140(18): 5962-5968.
Yu, Tong. Zhao, Ziyuan. Liu, Lulu. Zhang, Shoutao. Xu, Haiyang. Yang, Guochun.

|12| Controllable Self-Assembly of Macrocycles in Water for Isolating Aromatic Hydrocarbon Isomers
J AM CHEM SOC, 2018, 140(18): 5955-5961.
Wu, Guangcheng. Wang, Cai-Yun. Jiao, Tianyu. Zhu, Huangtianzhi. Huang, Feihe. Li, Hao.

|13| Remote Control of Heterodimeric Magnetic Nanoswitch Regulates the Adhesion and Differentiation of Stem Cells
J AM CHEM SOC, 2018, 140(18): 5909-5913.
Kang, Heemin. Jung, Hee Joon. Wong, Dexter Siu Hong. Kim, Sung Kyu. Lin, Sien. Chan, Kai Fung. Zhang, Li. Li, Gang. Dravid, Vinayak P.. Bian, Liming.

|14| Fluorine Grafted Cu7S4-Au Heterodimers for Multimodal Imaging Guided Photothermal Therapy with High Penetration Depth
J AM CHEM SOC, 2018, 140(18): 5890-5894.
Cui, Jiabin. Jiang, Rui. Guo, Chang. Bai, Xilin. Xu, Suying. Wang, Leyu.

|15| Precise Antibody -Independent m6A Identification via 4SedTTP-Involved and FTO-Assisted Strategy at Single-Nucleotide Resolution
J AM CHEM SOC, 2018, 140(18): 5886-5889.
Hong, Tingting. Yuan, Yushu. Chen, Zonggui. Xi, Kun. Wang, Tianlu. Xie, Yalun. He, Zhiyong. Su, Haomiao. Zhou, Yu. Tan, Zhi-Jie. Weng, Xiaocheng. Zhou, Xiang.

|16| Conformationally Induced Off-On Cell Membrane Chemosensor Targeting Receptor Protein-Tyrosine Kinases for in Vivo and in Vitro Fluorescence Imaging of Cancers
J AM CHEM SOC, 2018, 140(18): 5882-5885.
Jiao, Yang. Yin, Jiqiu. He, Haiyang. Peng, Xiaojun. Gao, Qianmiao. Duan, Chunying.

|17| Au-Catalyzed Intermolecular [2+2] Cycloadditions between Chloroalkynes and Unactivated Alkenes
J AM CHEM SOC, 2018, 140(17): 5860-5865.
Bai, Yu-Bin. Luo, Zaigang. Wang, Yuguang. Gao, Jin-Ming. Zhang, Liming.

|18| Concurrent Cooperative J-Aggregates and Anticooperative H-Aggregates
J AM CHEM SOC, 2018, 140(17): 5764-5773.
Cai, Kang. Xie, Jiajun. Zhang, Di. Shi, Wenjing. Yan, Qifan. Zhao, Dahui.

|19| Well-Dispersed Ruthenium in Mesoporous Crystal TiO2 as an Advanced Electrocatalyst for Hydrogen Evolution Reaction
J AM CHEM SOC, 2018, 140(17): 5719-5727.
Nong, Shuying. Dong, Wujie. Yin, Junwen. Dong, Bowei. Lu, Yue. Yuan, Xiaotao. Wang, Xin. Bu, Kejun. Chen, Mingyang. Jiang, Shangda. Liu, Li-Min. Sui, Manling. Huang, Fuqiang.

|20| Nanoscale Metal-Organic Framework Overcomes Hypoxia for Photodynamic Therapy Primed Cancer Immunotherapy
J AM CHEM SOC, 2018, 140(17): 5670-5673.
Lan, Guangxu. Ni, Kaiyuan. Xu, Ziwan. Veroneau, Samuel S.. Song, Yang. Lin, Wenbin.

|21| Total Synthesis of (+/-)-Cephanolides B and C via a Palladium-Catalyzed Cascade Cyclization and Late-Stage sp(3) C-H Bond Oxidation
J AM CHEM SOC, 2018, 140(16): 5653-5658.
Xu, Lun. Wang, Chao. Gao, Ziwei. Zhao, Yu-Ming.

|22| Facile Multicomponent Polymerizations toward Unconventional Luminescent Polymers with Readily Openable Small Heterocycles
J AM CHEM SOC, 2018, 140(16): 5588-5598.
Han, Ting. Deng, Haiqin. Qiu, Zijie. Zhao, Zheng. Zhang, Haoke. Zou, Hang. Leung, Nelson L. C.. Shan, Guogang. Elsegood, Mark R. J.. Lam, Jacky W. Y.. Benzhong Tang.

|23| Mechanistic Study on Cu(II)-Catalyzed Oxidative Cross-Coupling Reaction between Arenes and Boronic Acids under Aerobic Conditions
J AM CHEM SOC, 2018, 140(16): 5579-5587.
Zhang, Qian. Liu, Yang. Wang, Ting. Zhang, Xinhao. Long, Chao. Wu, Yun-Dong. Wang, Mei-Xiang.

|24| Dynamic Covalent Metathesis in the C=C/C=N Exchange between Knoevenagel Compounds and Imines
J AM CHEM SOC, 2018, 140(16): 5560-5568.
Gu, Ruirui. Flidrova, Karolina. Lehn, Jean-Marie.

|25| 3D Long-Range Triplet Migration in a Water-Stable Metal-Organic Framework for Upconversion-Based Ultralow-Power in Vivo Imaging
J AM CHEM SOC, 2018, 140(16): 5493-5499.
Park, Jihye. Xu, Ming. Li, Fuyou. Zhou, Hong-Cai.

|26| Quantitative Identification of Basic Growth Channels for Formation of Monodisperse Nanocrystals
J AM CHEM SOC, 2018, 140(16): 5474-5484.
Li, Jiongzhao. Wang, Huifeng. Lin, Long. Fang, Qun. Peng, Xiaogang.

|27| Metal Composition and Polyethylenimine Doping Capacity Effects on Semiconducting Metal Oxide-Polymer Blend Charge Transport
J AM CHEM SOC, 2018, 140(16): 5457-5473.
Huang, Wei. Guo, Peijun. Zeng, Li. Li, Ran. Wang, Binghao. Wang, Gang. Zhang, Xinan. Chang, Robert P. H.. Yu, Junsheng. Bedzyk, Michael J.. Marks, Tobin J.. Facchetti, Antonio.

|28| Asymmetric Nanopore Electrode-Based Amplification for Electron Transfer Imaging in Live Cells
J AM CHEM SOC, 2018, 140(16): 5385-5392.
Ying, Yi-Lun. Hu, Yong-Xu. Gao, Rui. Yu, Ru-Jia. Gu, Zhen. Lee, Luke P.. Long, Yi-Tao.

|29| Asymmetric Total Synthesis of Cyclocitrinol
J AM CHEM SOC, 2018, 140(16): 5365-5369.
Liu, Junyang. Wu, Jianlei. Fan, Jian-Hong. Yan, Xin. Mei, Guangjian. Li, Chuang-Chuang.

|30| Enantioselective Ni-Al Bimetallic Catalyzed exo-Selective C-H Cyclization of Imidazoles with Alkenes
J AM CHEM SOC, 2018, 140(16): 5360-5364.
Wang, Yin-Xia. Qi, Shao-Long. Luan, Yu-Xin. Han, Xing-Wang. Wang, Shan. Chen, Hao. Ye, Mengchun.

|31| Space-Confined Strategy toward Large-Area Two-Dimensional Single Crystals of Molecular Materials
J AM CHEM SOC, 2018, 140(16): 5339-5342.
Wang, Qingqing. Yang, Fangxu. Zhang, Yu. Chen, Mingxi. Zhang, Xiaotao. Lei, Shengbin. Li, Rongjin. Hu, Wenping.

|32| Electron Injection from Photoexcited Metal-Organic Framework Ligands to Ru-2 Secondary Building Units for Visible-Light-Driven Hydrogen Evolution
J AM CHEM SOC, 2018, 140(16): 5326-5329.
Lan, Guangxu. Zhu, Yuan-Yuan. Veroneau, Samuel S.. Xu, Ziwan. Micheroni, Daniel. Lin, Wenbin.

|33| Copper-Catalyzed Vinylogous Aerobic Oxidation of Unsaturated Compounds with Air
J AM CHEM SOC, 2018, 140(15): 5300-5310.
Zhang, Hai-Jun. Schuppe, Alexander W.. Pan, Shi-Tao. Chen, Jin-Xiang. Wang, Bo-Ran. Newhouse, Timothy R.. Yin, Liang.

|34| Quadruple H-Bonding Cross-Linked Supramolecular Polymeric Materials as Substrates for Stretchable, Antitearing, and Self-Healable Thin Film Electrodes
J AM CHEM SOC, 2018, 140(15): 5280-5289.
Yan, Xuzhou. Liu, Zhiyuan. Zhang, Qiuhong. Lopez, Jeffrey. Wang, Hui. Wu, Hung-Chin. Niu, Simiao. Yan, Hongping. Wang, Sihong. Lei, Ting. Li, Junheng. Qi, Dianpeng. Huang, Pingao. Huang, Jianping. Zhang, Yu. Wang, Yuanyuan. Li, Guanglin. Tok, Jeffery B. -H.. Chen, Xiaodong. Bao, Zhenan.

|35| Quantifying Visible-Light-Induced Electron Transfer Properties of Single Dye-Sensitized ZnO Entity for Water Splitting
J AM CHEM SOC, 2018, 140(15): 5272-5279.
Ma, Hui. Ma, Wei. Chen, Jian-Fu. Liu, Xiao-Yuan. Peng, Yue-Yi. Yang, Zhe-Yao. Tian, He. Long, Yi-Tao.

|36| Controlling the Recognition and Reactivity of Alkyl Ammonium Guests Using an Anion Coordination-Based Tetrahedral Cage
J AM CHEM SOC, 2018, 140(15): 5248-5256.
Zhang, Wenyao. Yang, Dong. Zhao, Jie. Hou, Lekai. Sessler, Jonathan L.. Yang, Xiao-Juan. Wu, Biao.

|37| Pt-like Hydrogen Evolution Electrocatalysis on PANI/CoP Hybrid Nanowires by Weakening the Shackles of Hydrogen Ions on the Surfaces of Catalysts
J AM CHEM SOC, 2018, 140(15): 5118-5126.
Feng, Jin-Xian. Tong, Si-Yao. Tong, Ye-Xiang. Li, Gao-Ren.

|38| Construction of Porphyrin-Containing Metallacycle with Improved Stability and Activity within Mesoporous Carbon
J AM CHEM SOC, 2018, 140(15): 5049-5052.
Chen, Li-Jun. Chen, Shangjun. Qin, Yi. Xu, Lin. Yin, Guang-Qiang. Zhu, Jun-Long. Zhu, Fan-Fan. Zheng, Wei. Li, Xiaopeng. Yang, Hai-Bo.

|39| Construction of ZnIn2S4-In2O3 Hierarchical Tubular Heterostructures for Efficient CO2 Photoreduction
J AM CHEM SOC, 2018, 140(15): 5037-5040.
Wang, Sibo. Guan, Bu Yuan. Xiongwen Lou.

|40| Iron-Catalyzed Highly Enantioselective Hydrosilylation of Unactivated Terminal Alkenes
J AM CHEM SOC, 2018, 140(15): 5014-5017.
Cheng, Biao. Liu, Wenbo. Lu, Zhan.

|41| Genetically Encoding Fluorosulfate-L-tyrosine To React with Lysine, Histidine, and Tyrosine via SuFEx in Proteins in Vivo
J AM CHEM SOC, 2018, 140(15): 4995-4999.
Wang, Nanxi. Yang, Bing. Fu, Caiyun. Zhu, He. Zheng, Feng. Kobayashi, Tomonori. Liu, Jun. Li, Shanshan. Ma, Cheng. Wang, Peng G.. Wang, Qian. Wang, Lei.

|42| Design and Application of Hybrid Phosphorus Ligands for Enantioselective Rh-Catalyzed Anti-Markovnikov Hydroformylation of Unfunctionalized 1,1-Disubstituted Alkenes
J AM CHEM SOC, 2018, 140(15): 4977-4981.
You, Cai. Li, Shuailong. Li, Xiuxiu. Lan, Jialing. Yang, Yuhong. Chung, Lung Wa. Lv, Hui. Zhang, Xumu.

|43| Biomarker Displacement Activation: A General Host-Guest Strategy for Targeted Phototheranostics in Vivo
J AM CHEM SOC, 2018, 140(14): 4945-4953.
Gao, Jie. Li, Jun. Geng, Wen-Chao. Chen, Fang-Yuan. Duan, Xingchen. Zheng, Zhe. Ding, Dan. Guo, Dong-Sheng.

|44| Reaction of Criegee Intermediate with Nitric Acid at the Air-Water Interface
J AM CHEM SOC, 2018, 140(14): 4913-4921.
Kumar, Manoj. Zhong, Jie. Zeng, Xiao Cheng. Francisco, Joseph S..

|45| Water-Soluble Redox-Active Cage Hosting Polyoxometalates for Selective Desulfurization Catalysis
J AM CHEM SOC, 2018, 140(14): 4869-4876.
Cai, Li-Xuan. Li, Shao-Chuan. Yan, Dan-Ni. Zhou, Li-Peng. Guo, Fang. Sun, Qing-Fu.

|46| Voltage-Driven Conformational Switching with Distinct Raman Signature in a Single-Molecule Junction
J AM CHEM SOC, 2018, 140(14): 4835-4840.
Bi, Hai. Palma, Carlos-Andres. Gong, Yuxiang. Hasch, Peter. Elbing, Mark. Mayor, Marcel. Reichert, Joachim. Barth, Johannes V..

|47| Surface-Assisted Alkane Polymerization: Investigation on Structure-Reactivity Relationship
J AM CHEM SOC, 2018, 140(14): 4820-4825.
Sun, Kewei. Chen, Aixi. Liu, Meizhuang. Zhang, Haiming. Duan, Ruomeng. Ji, Penghui. Li, Ling. Li, Qing. Li, Chen. Zhong, Dingyong. Muellen, Klaus. Chi, Lifeng.

|48| Chiral Selenide-Catalyzed Enantioselective Allylic Reaction and Intermolecular Difunctionalization of Alkenes: Efficient Construction of C-SCF3 Stereogenic Molecules
J AM CHEM SOC, 2018, 140(14): 4782-4786.
Liu, Xiang. Lang, Yaoyu. Ji, Jieying. Luo, Jie. Zhao, Xiaodan.

|49| Radical-Facilitated Green Synthesis of Highly Ordered Mesoporous Silica Materials
J AM CHEM SOC, 2018, 140(14): 4770-4773.
Feng, Guodong. Wang, Jianyu. Boronat, Mercedes. Li, Yi. Su, Ji-Hu. Huang, Ju. Ma, Yanhang. Yu, Jihong.

|50| Quantitative Profiling of Protein Carbonylations in Ferroptosis by an Aniline-Derived Probe
J AM CHEM SOC, 2018, 140(13): 4712-4720.
Chen, Ying. Liu, Yuan. Lan, Tong. Qin, Wei. Zhu, Yuntao. Qin, Ke. Gao, Jinjun. Wang, Haobo. Hou, Xiaomeng. Chen, Nan. Angeli, Jose Pedro Friedmann. Conrad, Marcus. Wang, Chu.

|51| Pushing Nonlinear Optical Oxides into the Mid-Infrared Spectral Region Beyond 10 pm: Design, Synthesis, and Characterization of La3SnGa5O14
J AM CHEM SOC, 2018, 140(13): 4684-4690.
Lan, Haichao. Liang, Fei. Jiang, Xingxing. Zhang, Cong. Yu, Haohai. Lin, Zheshuai. Zhang, Huaijin. Wang, Jiyang. Wu, Yicheng.

|52| Benzoxazole-Linked Ultrastable Covalent Organic Frameworks for Photocatalysis
J AM CHEM SOC, 2018, 140(13): 4623-4631.
Wei, Pi-Feng. Qi, Ming-Zhu. Wang, Zhi-Peng. Ding, San-Yuan. Yu, Wei. Liu, Qiang. Wang, Li-Ke. Wang, Huai-Zhen. An, Wan-Kai. Wang, Wei.

|53| Use of a Tyrosine Analogue To Modulate the Two Activities of a Nonheme Iron Enzyme OvoA in Ovothiol Biosynthesis, Cysteine Oxidation versus Oxidative C-S Bond Formation
J AM CHEM SOC, 2018, 140(13): 4604-4612.
Chen, Li. Naowarojna, Nathchar. Song, Heng. Wang, Shu. Wang, Jiangyun. Deng, Zixin. Zhao, Changming. Liu, Pinghua.

|54| Fine Tuning and Specific Binding Sites with a Porous Hydrogen-Bonded Metal-Complex Framework for Gas Selective Separations
J AM CHEM SOC, 2018, 140(13): 4596-4603.
Bao, Zongbi. Xie, Danyan. Chang, Ganggang. Wu, Hui. Li, Liangying. Zhou, Wei. Wang, Hailong. Zhang, Zhiguo. Xing, Huabin. Yang, Qiwei. Zaworotko, Michael J.. Ren, Qilong. Chen, Banglin.

|55| Light- and Electric-Field-Controlled Wetting Behavior in Nanochannels for Regulating Nanoconfined Mass Transport
J AM CHEM SOC, 2018, 140(13): 4552-4559.
Xie, Ganhua. Li, Pei. Zhao, Zhiju. Zhu, Zhongpeng. Kong, Xiang-Yu. Zhang, Zhen. Xiao, Kai. Wen, Liping. Jiang, Lei.

|56| Dramatic Alteration of (ILCT)-I-3 Lifetimes Using Ancillary Ligands in [Re(L)(CO)(3)(phen-TPA)](n+) Complexes: An Integrated Spectroscopic and Theoretical Study
J AM CHEM SOC, 2018, 140(13): 4534-4542.
Shillito, Georgina E.. Hall, Thomas B. J.. Preston, Dan. Traber, Philipp. Wu, Lingjun. Reynolds, Katherine E. A.. Horvath, Raphael. Sun, Xue Z.. Lucas, Nigel T.. Crowley, James D.. George, Michael W.. Kupfer, Stephan. Gordon, Keith C..

|57| Enantioselective Synthesis of Chiral-at-Cage o-Carboranes via Pd-Catalyzed Asymmetric B-H Substitution
J AM CHEM SOC, 2018, 140(13): 4508-4511.
Cheng, Ruofei. Li, Bowen. Wu, Jie. Zhang, Jie. Qiu, Zaozao. Tang, Wenjun. You, Shu-Li. Tang, Yong. Xie, Zuowei.

|58| Bromide as a Robust Backfiller on Gold for Precise Control of DNA Conformation and High Stability of Spherical Nucleic Acids
J AM CHEM SOC, 2018, 140(13): 4499-4502.
Liu, Biwu. Wu, Peng. Huang, Zhicheng. Ma, Lingzi. Liu, Juewen.

|59| Fast, Ambient Temperature and Pressure lonothermal Synthesis of Three-Dimensional Covalent Organic Frameworks
J AM CHEM SOC, 2018, 140(13): 4494-4498.
Guan, Xinyu. Ma, Yunchao. Li, Hui. Yusran, Yusran. Xue, Ming. Fang, Qianrong. Yan, Yushan. Valtchev, Valentin. Qiu, Shilun.

|60| Localized Symmetry Breaking for Tuning Thermal Expansion in ScF3 Nanoscale Frameworks
J AM CHEM SOC, 2018, 140(13): 4477-4480.
Hu, Lei. Qin, Feiyu. Sanson, Andrea. Huang, Liang-Feng. Pan, Zhao. Li, Qiang. Sun, Qiang. Wang, Lu. Guo, Fangmin. Aydemir, Umut. Ren, Yang. Sun, Chengjun. Deng, Jinxia. Aquilanti, Giuliana. Rondinelli, James M.. Chen, Jun. Xing, Xianran.

|61| Transfer Hydrogenation of Alkenes Using Ethanol Catalyzed by a NCP Pincer Iridium Complex: Scope and Mechanism
J AM CHEM SOC, 2018, 140(12): 4417-4429.
Wang, Yulei. Huang, Zhidao. Leng, Xuebing. Zhu, Huping. Liu, Guixia. Huang, Zheng.

|62| Unique [Mn6Bi5](-) Nanowires in KMn6Bi5: A Quasi-One-Dimensional Antiferromagnetic Metal
J AM CHEM SOC, 2018, 140(12): 4391-4400.
Bao, Jin-Ke. Tang, Zhang-Tu. Jun, Hee Joon. Liu, Ji-Yong. Liu, Yi. Li, Lin. Li, Yu-Ke. Xu, Zhu-An. Feng, Chun-Mu. Chen, Haijie. Chung, Duck Young. Dravid, Vinayak P.. Cao, Guang-Han. Kanatzidis, Mercouri G..

|63| In Situ Visualization of Assembly and Photonic Signal Processing in a Triplet Light-Harvesting Nanosystem
J AM CHEM SOC, 2018, 140(12): 4269-4278.
Sun, Meng-Jia. Liu, Yingying. Yan, Yaming. Li, Rui. Shi, Qiang. Zhao, Yong Sheng. Zhong, Yu-Wu. Yao, Jiannian.

|64| Total Synthesis of Hybridaphniphylline B
J AM CHEM SOC, 2018, 140(12): 4227-4231.
Zhang, Wenhao. Ding, Ming. Li, Jian. Guo, Zhicong. Lu, Ming. Chen, Yu. Liu, Lianchao. Shen, Yun-Heng. Li, Ang.

|65| Synthesis and Characterization of Hexapole [7]Helicene, A Circularly Twisted Chiral Nanographene
J AM CHEM SOC, 2018, 140(12): 4222-4226.
Zhu, Yanpeng. Xia, Zeming. Cai, Zeying. Yuan, Ziyong. Jiang, Nianqiang. Li, Tao. Wang, Yonggen. Guo, Xiaoyu. Li, Zhihao. Ma, Shuang. Zhong, Dingyong. Li, Yang. Wang, Jiaobing.

|66| Design of Single-Atom Co-N-5 Catalytic Site: A Robust Electrocatalyst for CO2 Reduction with Nearly 100% CO Selectivity and Remarkable Stability
J AM CHEM SOC, 2018, 140(12): 4218-4221.
Pan, Yuan. Lin, Rui. Chen, Yinjuan. Liu, Shoujie. Zhu, Wei. Cao, Xing. Chen, Wenxing. Wu, Konglin. Cheong, Weng-Chon. Wang, Yu. Zheng, Lirong. Luo, Jun. Lin, Yan. Liu, Yunqi. Liu, Chenguang. Li, Jun. Lu, Qi. Chen, Xin. Dingsheng Wang. Qing Peng. Chen, Chen. Yadong Li.

|67| Cobalt(II)-Catalyzed Electrooxidative C-H Amination of Arenes with Alkylamines
J AM CHEM SOC, 2018, 140(12): 4195-4199.
Gao, Xinlong. Wang, Pan. Zeng, Li. Tang, Shan. Lei, Aiwen.

|68| Nongenetic Approach for Imaging Protein Dimerization by Aptamer Recognition and Proximity-Induced DNA Assembly
J AM CHEM SOC, 2018, 140(12): 4186-4190.
Liang, Hong. Chen, Shan. Li, Peipei. Wang, Liping. Li, Jingying. Li, Juan. Yang, Huang-Hao. Tan, Weihong.

|69| Acid-Promoter-Free Ethylene Methoxycarbonylation over Ru-Clusters/Ceria: The Catalysis of Interfacial Lewis Acid-Base Pair
J AM CHEM SOC, 2018, 140(11): 4172-4181.
An, Jinghua. Wang, Yehong. Lu, Jianmin. Zhang, Jian. Zhang, Zhixin. Xu, Shutao. Liu, Xiaoyan. Zhang, Tao. Gocyla, Martin. Heggen, Marc. Dunin-Borkowsk, Rafal E.. Fornasiero, Paolo. Wang, Feng.

|70| Positively Charged Polyprodrug Amphiphiles with Enhanced Drug Loading and Reactive Oxygen Species-Responsive Release Ability for Traceable Synergistic Therapy
J AM CHEM SOC, 2018, 140(11): 4164-4171.
Li, Yan. Li, Yanhui. Ji, Weihong. Lu, Zhiguo. Liu, Linying. Shi, Yuanjie. Ma, Guanghui. Zhang, Xin.

|71| Thermal, Catalytic Conversion of Alkanes to Linear Aldehydes and Linear Amines
J AM CHEM SOC, 2018, 140(11): 4157-4163.
Tang, Xinxin. Jia, Xiangqing. Huang, Zheng.

|72| Air-Stable In-Plane Anisotropic GeSe2 for Highly Polarization-Sensitive Photodetection in Short Wave Region
J AM CHEM SOC, 2018, 140(11): 4150-4156.
Yang, Yusi. Liu, Shun-Chang. Yang, Wei. Li, Zongbao. Wang, Yang. Wang, Xia. Zhang, Shishu. Zhang, Yun. Long, Mingsheng. Zhang, Gengmin. Xue, Ding-Jiang. Hu, Jin-Song. Wan, Li-Jun.

|73| Uniform Ordered Two-Dimensional Mesoporous TiO2 Nanosheets from Hydrothermal-Induced Solvent-Confined Monomicelle Assembly
J AM CHEM SOC, 2018, 140(11): 4135-4143.
Lan, Kun. Liu, Yao. Zhang, Wei. Liu, Yong. Elzatahry, Ahmed. Wang, Ruicong. Xia, Yongyao. Al-Dhayan, Dhaifallah. Zheng, Nanfeng. Zhao, Dongyuan.

|74| Development of a Light-Controlled Nanoplatform for Direct Nuclear Delivery of Molecular and Nanoscale Materials
J AM CHEM SOC, 2018, 140(11): 4062-4070.
Zhu, Ya-Xuan. Jia, Hao-Ran. Pan, Guang-Yu. Ulrich, Nathan W.. Chen, Zhan. Wu, Fu-Gen.

|75| Confinement of Aggregation-Induced Emission Molecular Rotors in Ultrathin Two-Dimensional Porous Organic Nanosheets for Enhanced Molecular Recognition
J AM CHEM SOC, 2018, 140(11): 4035-4046.
Dong, Jinqiao. Li, Xu. Zhang, Kang. Di Yuan, Yi. Wang, Yuxiang. Zhai, Linzhi. Liu, Guoliang. Yuan, Daqiang. Jiang, Jianwen. Zhao, Dan.

|76| Single-Molecule Analysis of MicroRNA and Logic Operations Using a Smart Plasmonic Nanobiosensor
J AM CHEM SOC, 2018, 140(11): 3988-3993.
Zhang, Ying. Shuai, Zhenhua. Zhou, Hao. Luo, Zhimin. Liu, Bing. Zhang, Yinan. Zhang, Lei. Chen, Shufen. Chao, Jie. Weng, Liming. Fan, Quli. Chunhai Fan. Huang, Wei. Wang, Lianhui.

|77| Competitive Halogen Bond in the Molecular Ferroelectric with Large Piezoelectric Response
J AM CHEM SOC, 2018, 140(11): 3975-3980.
Liao, Wei-Qiang. Tang, Yuan-Yuan. Li, Peng-Fei. You, Yu-Meng. Xiong, Ren-Gen.

|78| Supramolecular Photochirogenesis Driven by Higher-Order Complexation: Enantiodifferentiating Photocyclodimerization of 2-Anthracenecarboxylate to Slipped Cyclodimers via a 2:2 Complex with beta-Cyclodextrin
J AM CHEM SOC, 2018, 140(11): 3959-3974.
Wei, Xueqin. Wu, Wanhua. Matsushita, Ryohei. Yan, Zhiqiang. Zhou, Dayang. Chruma, Jason J.. Nishijima, Masaki. Fukuhara, Gaku. Mori, Tadashi. Inoue, Yoshihisa. Yang, Cheng.

|79| Unraveling the Role of a Flexible Tetradentate Ligand in the Aerobic Oxidative Carbon-Carbon Bond Formation with Palladium Complexes: A Computational Mechanistic Study
J AM CHEM SOC, 2018, 140(11): 3929-3939.
Peng, Qian. Wang, Zengwei. Zaric, Snezana D.. Brothers, Edward N.. Hall, Michael B..

|80| U-2@I-h(7)-C-80: Crystallographic Characterization of a Long-Sought Dimetallic Actinide Endohedral Fullerene
J AM CHEM SOC, 2018, 140(11): 3907-3915.
Zhang, Xingxing. Wang, Yaofeng. Morales-Martinez, Roser. Zhong, Jun. de Graaf, Coen. Rodriguez-Fortea, Antonio. Poblet, Josep M.. Echegoyen, Luis. Feng, Lai. Chen, Ning.

|81| Borylene Insertion into Cage B-H Bond: A Route to Electron-Precise B-B Single Bond
J AM CHEM SOC, 2018, 140(11): 3888-3891.
Wang, Hao. Zhang, Jiji. Lee, Hung Kay. Xie, Zuowei.

|82| M2B10O14F6 (M = Ca, Sr): Two Noncentrosymmetric Alkaline Earth Fluorooxoborates as Promising Next-Generation Deep-Ultraviolet Nonlinear Optical Materials
J AM CHEM SOC, 2018, 140(11): 3884-3887.
Luo, Min. Liang, Fei. Song, Yunxia. Zhao, Dan. Xu, Feng. Ye, Ning. Lin, Zheshuai.

|83| Single-Atom Au/NiFe Layered Double Hydroxide Electrocatalyst: Probing the Origin of Activity for Oxygen Evolution Reaction
J AM CHEM SOC, 2018, 140(11): 3876-3879.
Zhang, Jingfang. Liu, Jieyu. Xi, Lifei. Yu, Yifu. Chen, Ning. Sun, Shuhui. Wang, Weichao. Lange, Kathrin M.. Zhang, Bin.

|84| All-Inorganic CsPbI2Br Perovskite Solar Cells with High Efficiency Exceeding 13%
J AM CHEM SOC, 2018, 140(11): 3825-3828.
Liu, Chong. Li, Wenzhe. Zhang, Cuiling. Ma, Yunping. Fan, Jiandong. Mai, Yaohua.

|85| Ce3+-Doping to Modulate Photoluminescence Kinetics for Efficient CsPbBr3 Nanocrystals Based Light-Emitting Diodes
J AM CHEM SOC, 2018, 140(10): 3626-3634.
Yao, Ji-Song. Ge, Jing. Han, Bo-Ning. Wang, Kun-Hua. Yao, Hong-Bin. Yu, Hao-Lei. Li, Jian-Hai. Zhu, Bai-Sheng. Song, Ji-Zhong. Chen, Chen. Zhang, Qun. Zeng, Hai-Bo. Luo, Yi. Yu, Shu-Hong.

|86| Mechanistic Investigation and Multiplexing of Liposome-Assisted Metabolic Glycan Labeling
J AM CHEM SOC, 2018, 140(10): 3592-3602.
Sun, Yuting. Hong, Senlian. Xie, Ran. Huang, Rongbing. Lei, Ruoxing. Cheng, Bo. Sun, De-en. Du, Yifei. Nycholat, Corwin M.. Paulson, James C.. Chen, Xing.

|87| Stereodirecting Effect of C5-Carboxylate Substituents on the Glycosylation Stereochemistry of 3-Deoxy-D-manno-oct-2-ulosonic Acid (Kdo) Thioglycoside Donors: Stereoselective Synthesis of alpha- and beta-Kdo Glycosides
J AM CHEM SOC, 2018, 140(10): 3574-3582.
Huang, Wei. Zhou, Ying-Yu. Pan, Xing-Ling. Zhou, Xian-Yang. Lei, Jin-Cai. Liu, Dong-Mei. Chu, Yue. Yang, Jin-Song.

|88| Domino Aryne Annulation via a Nucleophilic-Ene Process
J AM CHEM SOC, 2018, 140(10): 3555-3559.
Xu, Hai. He, Jia. Shi, Jiarong. Tan, Liang. Qiu, Dachuan. Luo, Xiaohua. Li, Yang.

|89| Palladium-Catalyzed Amide-Directed Enantioselective Hydrocarbofunctionalization of Unactivated Alkenes Using a Chiral Monodentate Oxazoline Ligand
J AM CHEM SOC, 2018, 140(10): 3542-3546.
Wang, Hao. Bai, Zibo. Jiao, Tangqian. Deng, Zhiqiang. Tong, Huarong. He, Gang. Peng, Qian. Chen, Gong.

|90| Synthesis and Applications of Unquaternized C-Bound Boron Enolates
J AM CHEM SOC, 2018, 140(10): 3537-3541.
Ng, Elvis Wang Hei. Low, Kam-Hung. Chiu, Pauline.

|91| Steering the Geometry of Butterfly-Shaped Dimetal Carbide Cluster within a Carbon Cage via Trifluoromethylation of Y2C2@C-82(6)
J AM CHEM SOC, 2018, 140(10): 3496-3499.
Jin, Fei. Tamm, Nadezhda B.. Troyanov, Sergey I.. Yang, Shangfeng.

|92| Kernel Tuning and Nonuniform Influence on Optical and Electrochemical Gaps of Bimetal Nanoclusters
J AM CHEM SOC, 2018, 140(10): 3487-3490.
He, Lizhong. Yuan, Jinyun. Xia, Nan. Liao, Lingwen. Liu, Xu. Gan, Zibao. Wang, Chengming. Yang, Jinlong. Wu, Zhikun.

|93| Optically Switchable Photocatalysis in Ultrathin Black Phosphorus Nanosheets
J AM CHEM SOC, 2018, 140(9): 3474-3480.
Wang, Hui. Jiang, Shenlong. Shao, Wei. Zhang, Xiaodong. Chen, Shichuan. Sun, Xianshun. Zhang, Qun. Luo, Yi. Xie, Yi.

|94| Palladium/PC-Phos-Catalyzed Enantioselective Arylation of General Sulfenate Anions: Scope and Synthetic Applications
J AM CHEM SOC, 2018, 140(9): 3467-3473.
Wang, Lei. Chen, Mingjie. Zhang, Peichao. Li, Wenbo. Zhang, Junliang.

|95| Chiral Nickel(II) Complex Catalyzed Enantioselective Doyle-Kirmse Reaction of alpha-Diazo Pyrazoleamides
J AM CHEM SOC, 2018, 140(9): 3299-3305.
Lin, Xiaobin. Tang, Yu. Yang, Wei. Tan, Fei. Lin, Lili. Liu, Xiaohua. Feng, Xiaoming.

|96| Rate-Limiting O-O Bond Formation Pathways for Water Oxidation on Hematite Photoanode
J AM CHEM SOC, 2018, 140(9): 3264-3269.
Zhang, Yuchao. Zhang, Hongna. Liu, Anan. Chen, Chuncheng. Song, Wenjing. Zhao, Jincai.

|97| Alanine-Based Chiral Metallogels via Supramolecular Coordination Complex Platforms: Metallogelation Induced Chirality Transfer
J AM CHEM SOC, 2018, 140(9): 3257-3263.
Sun, Yue. Li, Shuai. Zhou, Zhixuan. Saha, Manik Lal. Datta, Sougata. Zhang, Mingming. Yan, Xuzhou. Tian, Demei. Wang, Heng. Wang, Lei. Li, Xiaopeng. Liu, Minghua. Li, Haibing. Stang, Peter J..

|98| Mimicking the Key Functions of Photosystem II in Artificial Photosynthesis for Photoelectrocatalytic Water Splitting
J AM CHEM SOC, 2018, 140(9): 3250-3256.
Ye, Sheng. Ding, Chunmei. Chen, Ruotian. Fan, Fengtao. Fu, Ping. Yin, Heng. Wang, Xiuli. Wang, Zhiliang. Du, Pingwu. Li, Can.

|99| Direct Observation of CH/CH van der Waals Interactions in Proteins by NMR
J AM CHEM SOC, 2018, 140(9): 3194-3197.
Li, Jingwen. Wang, Yefei. An, Liaoyuan. Chen, Jingfei. Yao, Lishan.

|00| Linear Positional Isomer Sorting in Nonporous Adaptive Crystals of a Pillar[5]arene
J AM CHEM SOC, 2018, 140(9): 3190-3193.
Jie, Kecheng. Zhou, Yujuan. Li, Errui. Zhao, Run. Liu, Ming. Huang, Feihe.

|01| Bioinspired Supramolecular Lubricating Hydrogel Induced by Shear Force
J AM CHEM SOC, 2018, 140(9): 3186-3189.
Zhang, Xuewei. Wang, Jian. Jin, Hui. Wang, Shutao. Song, Wenlong.

|02| Lewis Base/Copper Cooperatively Catalyzed Asymmetric alpha-Amination of Esters with Diaziridinone
J AM CHEM SOC, 2018, 140(9): 3177-3180.
Song, Jin. Zhang, Zi-Jing. Chen, Shu-Sen. Fan, Tao. Gong, Liu-Zhu.

|03| Direct Electrochemical Measurements of Reactive Oxygen and Nitrogen Species in Nontransformed and Metastatic Human Breast Cells (vol 139, pg 13055, 2017)yy
J AM CHEM SOC, 2018, 140(8): 3170-3170.
Li, Yun. Hu, Keke. Yu, Yun. Rotenberg, Susan A.. Arnatore, Christian. Mirkin, Michael V..

|04| Hydrophosphorylation of Alkynes Catalyzed by Palladium: Generality and Mechanism
J AM CHEM SOC, 2018, 140(8): 3139-3155.
Chen, Tieqiao. Zhao, Chang-Qiu. Han, Li-Biao.

|05| Strategies to Explore and Develop Reversible Redox Reactions of Li-S in Electrode Architectures Using Silver-Polyoxometalate Clusters
J AM CHEM SOC, 2018, 140(8): 3134-3138.
Ye, Jian Chuan. Chen, Jia Jia. Yuan, Ru Ming. Deng, Ding Rong. Zheng, Ming Sen. Cronin, Leroy. Dong, Quan Feng.

|06| Total Synthesis of a Densely Functionalized Plesiomonas shigelloides Serotype 51 Aminoglycoside Trisaccharide Antigen
J AM CHEM SOC, 2018, 140(8): 3120-3127.
Qin, Chunjun. Schumann, Benjamin. Zou, Xiaopeng. Pereira, Claney L.. Tian, Guangzong. Hu, Jing. Seeberger, Peter H.. Yin, Jian.

|07| Iridium-Catalyzed Intramolecular Asymmetric Allylic Alkylation of Hydroxyquinolines: Simultaneous Weakening of the Aromaticity of Two Consecutive Aromatic Rings
J AM CHEM SOC, 2018, 140(8): 3114-3119.
Yang, Ze-Peng. Jiang, Ru. Zheng, Chao. You, Shu-Li.

|08| Relationships between Product Ratios in Ambimodal Pericyclic Reactions and Bond Lengths in Transition Structures
J AM CHEM SOC, 2018, 140(8): 3061-3067.
Yang, Zhongyue. Dong, Xiaofei. Yu, Yanmin. Yu, Peiyuan. Li, Yingzi. Jamieson, Cooper. Houk, K. N..

|09| Comparison of the Magnetic Anisotropy and Spin Relaxation Phenomenon of Dinuclear Terbium(III) Phthalocyaninato Single-Molecule Magnets Using the Geometric Spin Arrangement
J AM CHEM SOC, 2018, 140(8): 2995-3007.
Morita, Takaumi. Damjanovic, Marko. Katoh, Keiichi. Kitagawa, Yasutaka. Yasuda, Nobuhiro. Lan, Yanhua. Wernsdorfer, Wolfgang. Breedlove, Brian K.. Enders, Markus. Yamashita, Masahiro.

|10| Fe Stabilization by Intermetallic L1(0)-FePt and Pt Catalysis Enhancement in L1(0)-FePt/Pt Nanoparticles for Efficient Oxygen Reduction Reaction in Fuel Cells
J AM CHEM SOC, 2018, 140(8): 2926-2932.
Li, Junrui. Xi, Zheng. Pan, Yung-Tin. Spendelow, Jacob S.. Duchesne, Paul N.. Su, Dong. Li, Qing. Yu, Chao. Yin, Zhouyang. Shen, Bo. Kim, Yu Seung. Zhang, Peng. Sun, Shouheng.

|11| Kinetics of the Methanol Reaction with OH at Interstellar, Atmospheric, and Combustion Temperatures
J AM CHEM SOC, 2018, 140(8): 2906-2918.
Gao, Lu Gem. Zheng, Jingjing. Fernandez-Ramos, Antonio. Truhlar, Donald G.. Xu, Xuefei.

|12| Boosting Formate Production in Electrocatalytic CO2 Reduction over Wide Potential Window on Pd Surfaces
J AM CHEM SOC, 2018, 140(8): 2880-2889.
Jiang, Bei. Zhang, Xia-Guang. Jiang, Kun. Wu, De-Yin. Cai, Wen-Bin.

|13| Structural Rationale for the Enhanced Catalysis of Nonenzymatic RNA Primer Extension by a Downstream Oligonucleotide
J AM CHEM SOC, 2018, 140(8): 2829-2840.
Zhang, Wen. Tam, Chun Pong. Zhou, Lijun. Oh, Seung Soo. Wang, Jiawei. Szostak, Jack W..

|14| Design Strategy for Improving Optical and Electrical Properties and Stability of Lead-Halide Semiconductors
J AM CHEM SOC, 2018, 140(8): 2805-2811.
Sun, Cai. Xu, Gang. Jiang, Xiao-Ming. Wang, Guan-E. Guo, Pei-Yu. Wang, Ming-Sheng. Guo, Guo-Cong.

|15| Competitive Multiple-Mechanism-Driven Electrochemiluminescent Detection of 8-Hydroxy-2 '-deoxyguanosine
J AM CHEM SOC, 2018, 140(8): 2801-2804.
Lv, Yanqin. Chen, Shiyu. Shen, Yanfei. Ji, Jingjing. Zhou, Qing. Liu, Songqin. Zhang, Yuanjian.

|16| Physical Removal of Anions from Aqueous Media by Means of a Macrocycle-Containing Polymeric Network
J AM CHEM SOC, 2018, 140(8): 2777-2780.
Ji, Xiaofan. Wu, Ren-Tsung. Long, Lingliang. Guo, Chenxing. Khashab, Niveen M.. Huang, Feihe. Sessler, Jonathan L..

|17| Strain Engineering to Enhance the Electrooxidation Performance of Atomic-Layer Pt on Intermetallic Pt3Ga
J AM CHEM SOC, 2018, 140(8): 2773-2776.
Feng, Quanchen. Zhao, Shu. He, Dongsheng. Tian, Shubo. Gu, Lin. Wen, Xiaodong. Chen, Chen. Qing Peng. Dingsheng Wang. Yadong Li.

|18| Chiral Organic Cages with a Triple-Stranded Helical Structure Derived from Helicene
J AM CHEM SOC, 2018, 140(8): 2769-2772.
Malik, Abaid Ullah. Gan, Fuwei. Shen, Chengshuo. Yu, Na. Wang, Ruibin. Crassous, Jeanne. Shu, Mouhai. Qiu, Huibin.

|19| Enantioselective 1,2-Difunctionalization of 1,3-Butadiene by Sequential Alkylation and Carbonyl Allylation
J AM CHEM SOC, 2018, 140(8): 2735-2738.
Xiong, Yang. Zhang, Guozhu.

|20| Ru Modulation Effects in the Synthesis of Unique Rod-like Ni@Ni2P-Ru Heterostructures and Their Remarkable Electrocatalytic Hydrogen Evolution Performance
J AM CHEM SOC, 2018, 140(8): 2731-2734.
Liu, Ying. Liu, Suli. Wang, Yu. Zhang, Qinghua. Gu, Lin. Zhao, Shuchen. Xu, Dongdong. Li, Yafei. Bao, Jianchun. Dai, Zhihui.

|21| Transition-Metal-Free Suzuki-Type Cross-Coupling Reaction of Benzyl Halides and Boronic Acids via 1,2-Metalate Shift
J AM CHEM SOC, 2018, 140(7): 2693-2699.
He, Zhiqi. Song, Feifei. Sun, Huan. Huang, Yong.

|22| Rhombohedral to Cubic Conversion of GeTe via MnTe Alloying Leads to Ultralow Thermal Conductivity, Electronic Band Convergence, and High Thermoelectric Performance
J AM CHEM SOC, 2018, 140(7): 2673-2686.
Zheng, Zheng. Su, Xianli. Deng, Rigui. Stoumpos, Constantinos. Xie, Hongyao. Liu, Wei. Yan, Yonggao. Hao, Shiqiang. Uher, Ctirad. Wolverton, Chris. Kanatzidis, Mercouri G.. Tang, Xinfeng.

|23| Core-Shell ZIF-8@ZIF-67-Derived CoP Nanoparticle-Embedded N-Doped Carbon Nanotube Hollow Polyhedron for Efficient Overall Water Splitting
J AM CHEM SOC, 2018, 140(7): 2610-2618.
Pan, Yuan. Sun, Kaian. Liu, Shoujie. Cao, Xing. Wu, Konglin. Cheong, Weng-Chon. Chen, Zheng. Wang, Yu. Li, Yang. Liu, Yunqi. Dingsheng Wang. Qing Peng. Chen, Chen. Yadong Li.

|24| Highly Stable Spherical Metallo-Capsule from a Branched Hexapodal Terpyridine and Its Self-Assembled Berry-type Nanostructure
J AM CHEM SOC, 2018, 140(7): 2555-2561.
Chen, Mingzhao. Wang, Jun. Liu, Die. Jiang, Zhilong. Liu, Qianqian. Wu, Tun. Liu, Haisheng. Yu, Weidong. Yan, Jun. Wang, Pingshan.

|25| A Structural Model of a P450-Ferredoxin Complex from Orientation-Selective Double Electron-Electron Resonance Spectroscopy
J AM CHEM SOC, 2018, 140(7): 2514-2527.
Bowen, Alice M.. Johnson, Eachan O. D.. Mercuri, Francesco. Hoskins, Nicola J.. Qiao, Ruihong. McCullagh, James S. O.. Lovett, Janet E.. Bell, Stephen G.. Zhou, Weihong. Timmel, Christiane R.. Wong, Luet Lok. Harmer, Jeffrey R..

|26| Direct Observation of Oligomerization by Single Molecule Fluorescence Reveals a Multistep Aggregation Mechanism for the Yeast Prion Protein Ure2
J AM CHEM SOC, 2018, 140(7): 2493-2503.
Yang, Jie. Dear, Alexander J.. Michaels, Thomas C. T.. Dobson, Christopher M.. Knowles, Tuomas P. J.. Wu, Si. Perrett, Sarah.

|27| Structural Elucidation and Bioinspired Total Syntheses of Ascorbylated Diterpenoid Hongkonoids A-D
J AM CHEM SOC, 2018, 140(7): 2485-2492.
Zhao, Jin-Xin. Yu, Yan-Yan. Wang, Sha-Sha. Huang, Su-Ling. Shen, Yu. Gao, Xin-Hua. Sheng, Li. Li, Jing-Ya. Leng, Ying. Li, Jia. Yue, Jian-Min.

|28| Visualization of the Cellular Uptake and Trafficking of DNA Origami Nanostructures in Cancer Cells
J AM CHEM SOC, 2018, 140(7): 2478-2484.
Wang, Pengfei. Rahman, Mohammad Aminur. Zhao, Zhixiang. Weiss, Kristin. Zhang, Chao. Chen, Zhengjia. Hurwitz, Selwyn J.. Chen, Zhuo G.. Shin, Dong M.. Ke, Yonggang.

|29| Electrochemical Difluoromethylarylation of Alkynes
J AM CHEM SOC, 2018, 140(7): 2460-2464.
Xiong, Peng. Xu, He-Huan. Song, Jinshuai. Xu, Hai-Chao.

|30| 2D Intrinsic Ferromagnets from van der Waals Antiferromagnets
J AM CHEM SOC, 2018, 140(7): 2417-2420.
Miao, Naihua. Xu, Bin. Zhu, Linggang. Zhou, Jian. Sun, Zhimei.

|31| A Stable Blue Photosensitizer for Color Palette of Dye-Sensitized Solar Cells Reaching 12.6% Efficiency
J AM CHEM SOC, 2018, 140(7): 2405-2408.
Yameng Ren. Sun, Danyang. Yiming Cao. Tsao, Hoi Nok. Yi Yuan. Zakeeruddin, Shaik M.. Peng Wang*. Gratzel, Michael*.

|32| Electrochemiluminescence for Electric-Driven Antibacterial Therapeutics
J AM CHEM SOC, 2018, 140(6): 2284-2291.
Liu, Shanshan. Yuan, Huanxiang. Bai, Haotian. Zhang, Pengbo. Lv, Fengting. Liu, Libing. Dai, Zhihui. Bao, Jianchun. Wang, Shu.

|33| Enantioselective Regiodivergent Synthesis of Chiral Pyrrolidines with Two Quaternary Stereocenters via Ligand-Controlled Copper(I)-Catalyzed Asymmetric 1,3-Dipolar Cycloadditions
J AM CHEM SOC, 2018, 140(6): 2272-2283.
Xu, Shan. Zhang, Zhan-Ming. Xu, Bing. Liu, Bing. Liu, Yuanyuan. Zhang, Junliang.

|34| Design and Assembly of Chiral Coordination Cages for Asymmetric Sequential Reactions
J AM CHEM SOC, 2018, 140(6): 2251-2259.
Jiao, Jingjing. Tan, Chunxia. Li, Zijian. Liu, Yan. Han, Xing. Cui, Yong.

|35| Bis(dinitrogen)cobalt(-1) Complexes with NHC Ligation: Synthesis, Characterization, and Their Dinitrogen Functionalization Reactions Affording Side-on Bound Diazene Complexes
J AM CHEM SOC, 2018, 140(6): 2239-2250.
Gao, Yafei. Li, Guangyu. Deng, Liang.

|36| Synthesis of Hollow Biomineralized CaCO3-Polydopamine Nanoparticles for Multimodal Imaging-Guided Cancer Photodynamic Therapy with Reduced Skin Photosensitivity
J AM CHEM SOC, 2018, 140(6): 2165-2178.
Dong, Ziliang. Feng, Liangzhu. Hao, Yu. Chen, Muchao. Gao, Min. Chao, Yu. Zhao, He. Zhu, Wenwen. Liu, Jingjing. Liang, Chao. Zhang, Qiao. Liu, Zhaung.

|37| Ir/Cu Dual Catalysis: Enantio- and Diastereodivergent Access to alpha,alpha-Disubstituted alpha-Amino Acids Bearing Vicinal Stereocenters
J AM CHEM SOC, 2018, 140(6): 2080-2084.
Huo, Xiaohong. Zhang, Jiacheng. Fu, Jingke. He, Rui. Zhang, Wanbin.

|38| Genome Mining and Assembly-Line Biosynthesis of the UCS1025A Pyrrolizidinone Family of Fungal Alkaloids
J AM CHEM SOC, 2018, 140(6): 2067-2071.
Li, Li. Tang, Man-Cheng. Tang, Shoubin. Gao, Shushan. Soliman, Sameh. Hang, Leibniz. Xu, Wei. Ye, Tao. Watanabe, Kenji. Tang, Yi.

|39| Dithienopicenocarbazole-Based Acceptors for Efficient Organic Solar Cells with Optoelectronic Response Over 1000 nm and an Extremely Low Energy Loss
J AM CHEM SOC, 2018, 140(6): 2054-2057.
Yao, Zhaoyang. Liao, Xunfan. Gao, Ke. Lin, Francis. Xu, Xiaobao. Shi, Xueliang. Zuo, Lijian. Liu, Feng. Chen, Yiwang. Jen, Alex K-Y..

|40| Generation and Confinement of Long-Lived N-Oxyl Radical and Its Photocatalysis
J AM CHEM SOC, 2018, 140(6): 2032-2035.
Zhang, Chaofeng. Huang, Zhipeng. Lu, Jianmin. Luo, Nengchao. Wang, Feng.

|41| Asymmetric Synthesis of Chiral Primary Amines by Ruthenium-Catalyzed Direct Reductive Amination of Alkyl Aryl Ketones with Ammonium Salts and Molecular H-2
J AM CHEM SOC, 2018, 140(6): 2024-2027.
Tan, Xuefeng. Gao, Shuang. Zeng, Weijun. Xin, Shan. Yin, Qin. Zhang, Xumu.

|42| Selective Electrocatalytic Reduction of Nitrite to Dinitrogen Based on Decoupled Proton-Electron Transfer
J AM CHEM SOC, 2018, 140(6): 2012-2015.
He, Daoping. Li, Yamei. Ookap, Hideshi. Go, Yoo Kyung. Jin, Fangming. Kim, Sun Hee. Nakamura, Ryuhei.

|43| Pb-Activated Amine-Assisted Photocatalytic Hydrogen Evolution Reaction on Organic-Inorganic Perovskites
J AM CHEM SOC, 2018, 140(6): 1994-1997.
Wang, Lu. Xiao, Hai. Cheng, Tao. Li, Youyong. Goddard, William A., III.

|44| Signatures of a Conical Intersection in Adiabatic Dissociation on the Ground Electronic State
J AM CHEM SOC, 2018, 140(6): 1986-1989.
Xie, Changjian. Malbon, Christopher L.. Yarkony, David R.. Xie, Daiqian. Guo, Hua.

|45| Multiple yet Controllable Photoswitching in a Single AIEgen System
J AM CHEM SOC, 2018, 140(5): 1966-1975.
Wei, Peifa. Zhang, Jing-Xuan. Zhao, Zheng. Chen, Yuncong. He, Xuewen. Chen, Ming. Gong, Junyi. Sung, Herman H. -Y.. Williams, Ian D.. Lam, Jacky W. Y.. Benzhong Tang.

|46| Enantioselective Total Syntheses of (+)-Hippolachnin A, (+)-Gracilioether A, (-)-Gracilioether E, and (-)-Gracilioether F
J AM CHEM SOC, 2018, 140(5): 1937-1944.
Li, Qingong. Zhao, Kun. Peuronen, Anssi. Rissanen, Kari. Enders, Dieter. Tang, Yefeng.

|47| Amorphous Metal-Free Room-Temperature Phosphorescent Small Molecules with Multicolor Photoluminescence via a Host-Guest and Dual-Emission Strategy
J AM CHEM SOC, 2018, 140(5): 1916-1923.
Li, Dengfeng. Lu, Feifei. Wang, Jie. Hu, Wende. Cao, Xiao-Ming. Ma, Xiang. Tian, He.

|48| Significant Role of Mg Stoichiometry in Designing High Thermoelectric Performance for Mg-3(Sb,Bi)(2)-Based n-Type Zintls
J AM CHEM SOC, 2018, 140(5): 1910-1915.
Shuai, Jing. Ge, Binghui. Mao, Jun. Song, Shaowei. Wang, Yumei. Ren, Zhifeng.

|49| A Mitochondria-Specific Fluorescent Probe for Visualizing Endogenous Hydrogen Cyanide Fluctuations in Neurons
J AM CHEM SOC, 2018, 140(5): 1870-1875.
Long, Lingliang. Huang, Meiyu. Wang, Ning. Wu, Yanjun. Wang, Kun. Gong, Aihua. Zhang, Zhijian. Sessler, Jonathan L..

|50| Probing the Carbon-Hydrogen Activation of Alkanes Following Photolysis of Tp'Rh(CNR)(carbodiimide): A Computational and Time Resolved Infrared Spectroscopic Study
J AM CHEM SOC, 2018, 140(5): 1842-1854.
Guan, Jia. Wriglesworth, Alisdair. Sun, Xue Zhong. Brothers, Edward N.. Zaric, Snezana D.. Evans, Meagan E.. Jones, William D.. Towrie, Michael. Hall, Michael B.. George, Michael W..

|51| Mesoscale Graphene-like Honeycomb Mono- and Multilayers Constructed via Self-Assembly of Coclusters
J AM CHEM SOC, 2018, 140(5): 1805-1811.
Hou, Xue-Sen. Zhu, Guo-Long. Ren, Li-Jun. Huang, Zi-Han. Zhang, Rui-Bin. Ungar, Goran. Yan, Li-Tang. Wang, Wei.

|52| Active Site Revealed for Water Oxidation on Electrochemically Induced delta-MnO2: Role of Spinel-to-Layer Phase Transition
J AM CHEM SOC, 2018, 140(5): 1783-1792.
Li, Ye-Fei. Liu, Zhi-Pan.

|53| Oxygen-Vacancy-Mediated Exciton Dissociation in BiOBr for Boosting Charge-Carrier-Involved Molecular Oxygen Activation
J AM CHEM SOC, 2018, 140(5): 1760-1766.
Wang, Hui. Yong, Dingyu. Chen, Shichuan. Jiang, Shenlong. Zhang, Xiaodong. Shao, Wei. Zhang, Qun. Yan, Wensheng. Pan, Bicai. Xie, Yi.

|54| Donor Engineering for NIR-II Molecular Fluorophores with Enhanced Fluorescent Performance
J AM CHEM SOC, 2018, 140(5): 1715-1724.
Yang, Qinglai. Hu, Zhubin. Shoujun Zhu. Ma, Rui. Ma, Huilong. Ma, Zhuoran. Wan, Hao. Zhu, Tong. Jiang, Zhengyan. Liu, Weiqiang. Jiao, Liying. Sun, Haitao. Liang, Yongye. Dai, Hongjie.

|55| A Coupled Ionization-Conformational Equilibrium Is Required To Understand the Properties of Ionizable Residues in the Hydrophobic Interior of Staphylococcal Nuclease
J AM CHEM SOC, 2018, 140(5): 1639-1648.
Liu, Jinfeng. Swails, Jason. Zhang, John Z. H.. He, Xiao. Roitberg, Adrian E..

|56| delta-Selective Functionalization of Alkanols Enabled by Visible-Light-Induced Ligand-to-Metal Charge Transfer
J AM CHEM SOC, 2018, 140(5): 1612-1616.
Hu, Anhua. Guo, Jing-Jing. Pan, Hui. Tang, Haoming. Gao, Zhaobo. Zuo, Zhiwei.

|57| Anisotropic Assembly of Ag-52 and Ag-76 Nanoclusters
J AM CHEM SOC, 2018, 140(5): 1600-1603.
Liu, Jia-Wei. Feng, Lei. Su, Hai-Feng. Wang, Zhi. Zhao, Quan-Qin. Wang, Xing-Po. Tung, Chen-Ho. Sun, Di. Zheng, Lan-Sun.

|58| Non-Centrosymmetric RbNaMgP2O7 with Unprecedented Thermo-Induced Enhancement of Second Harmonic Generation
J AM CHEM SOC, 2018, 140(5): 1592-1595.
Zhao, Sangen. Yang, Xiaoyan. Yang, Yi. Kuang, Xiaojun. Lu, Fengqi. Shan, Pai. Sun, Zhihua. Lin, Zheshuai. Hong, Maochun. Luo, Junhua.

|59| Redox-Active Ligand Assisted Multielectron Catalysis: A Case of Co-III Complex as Water Oxidation Catalyst
J AM CHEM SOC, 2018, 140(4): 1557-1565.
Du, Hao-Yi. Chen, Si-Cong. Su, Xiao-Jun. Jiao, Lei. Zhang, Ming-Tian.

|60| From Alloy-Like to Cascade Blended Structure: Designing High-Performance All-Small-Molecule Ternary Solar Cells
J AM CHEM SOC, 2018, 140(4): 1549-1556.
Wang, Zhen. Zhu, Xiangwei. Zhang, Jianqi. Lu, Kun. Fang, Jin. Zhang, Yajie. Wang, Zaiyu. Zhu, Lingyun. Ma, Wei. Zhigang Shuai. Wei, Zhixiang.

|61| Stereodivergent Synthesis of alpha,alpha-Disubstituted alpha-Amino Acids via Synergistic Cu/Ir Catalysis
J AM CHEM SOC, 2018, 140(4): 1508-1513.
Wei, Liang. Zhu, Qiao. Xu, Shi-Ming. Chang, Xin. Wang, Chun-Jiang.

|62| A Spectroscopic Study on the Nitrogen Electrochemical Reduction Reaction on Gold and Platinum Surfaces
J AM CHEM SOC, 2018, 140(4): 1496-1501.
Yao, Yao. Zhu, Shangqian. Wang, Haijiang. Li, Hui. Shao, Minhua.

|63| Rhodium-Catalyzed Regioselective Silylation of Alkyl C-H Bonds for the Synthesis of 1,4-Diols
J AM CHEM SOC, 2018, 140(4): 1460-1470.
Karmel, Caleb. Li, Bijie. Hartwig, John F..

|64| Surface Chemistry in Cobalt Phosphide-Stabilized Lithium-Sulfur Batteries
J AM CHEM SOC, 2018, 140(4): 1455-1459.
Zhong, Yiren. Yin, Lichang. He, Peng. Liu, Wen. Wu, Zishan. Wang, Hailiang.

|65| Deformable Hollow Periodic Mesoporous Organosilica Nanocapsules for Significantly Improved Cellular Uptake
J AM CHEM SOC, 2018, 140(4): 1385-1393.
Teng, Zhaogang. Wang, Chunyan. Tang, Yuxia. Li, Wei. Bao, Lei. Zhang, Xuehua. Su, Xiaodan. Zhang, Fan. Zhang, Junjie. Wang, Shouju. Dongyuan Zhao. Lu, Guangming.

|66| 1,2-Diol Dehydration by the Radical SAM Enzyme AprD4: A Matter of Proton Circulation and Substrate Flexibility
J AM CHEM SOC, 2018, 140(4): 1365-1371.
Liu, Wan-Qu. Amara, Patricia. Mouesca, Jean-Marie. Ji, Xinjian. Renoux, Oriane. Martin, Lydie. Zhang, Chen. Zhang, Qi. Nicolet, Yvain.

|67| De Novo Design of Tetranuclear Transition Metal Clusters Stabilized by Hydrogen-Bonded Networks in Helical Bundles
J AM CHEM SOC, 2018, 140(4): 1294-1304.
Zhang, Shao-Qing. Chino, Marco. Liu, Lijun. Tang, Youzhi. Hu, Xiaozhen. DeGrado, William F.. Lombardi, Angela.

|68| High Drug Loading and Sub-Quantitative Loading Efficiency of Polymeric Micelles Driven by Donor-Receptor Coordination Interactions
J AM CHEM SOC, 2018, 140(4): 1235-1238.
Shixian Lv. Wu, Yuchen. Cai, Kaimin. He, Hua. Li, Yongjuan. Lan, Min. Xuesi Chen. Cheng, Jianjun. Yin, Lichen*.

|69| Photoinduced Sulfur-Nitrogen Bond Rotation and Thermal Nitrogen Inversion in Heterocumulene OSNSO
J AM CHEM SOC, 2018, 140(4): 1231-1234.
Wu, Zhuang. Feng, Ruijuan. Xu, Jian. Lu, Yan. Lu, Bo. Yang, Tao. Frenking, Gernot. Trabelsi, Tarek. Francisco, Joseph S.. Zeng, Xiaoqing.

|70| Isolation of R6Si6 Dianion: A Bridged Tricyclic Isomer of Dianionic Hexasilabenzene
J AM CHEM SOC, 2018, 140(4): 1219-1222.
Li, Yang. Li, Jianfeng. Zhang, Jianying. Song, Haibin. Cui, Chunming.

|71| Palladium-Catalyzed Intermolecular Ditrifluoromethoxylation of Unactivated Alkenes: CF3O-Palladation Initiated by Pd(IV)
J AM CHEM SOC, 2018, 140(4): 1207-1210.
Chen, Chaohuang. Luo, Yixin. Fu, Liang. Chen, Pinhong. Lan, Yu. Liu, Guosheng.

|72| Macrocyclization of Interferon-Poly(alpha-amino acid) Conjugates Significantly Improves the Tumor Retention, Penetration, and Antitumor Efficacy
J AM CHEM SOC, 2018, 140(3): 1170-1178.
Hou, Yingqin. Zhou, Yu. Wang, Hao. Wang, Ruijue. Yuan, Jingsong. Hu, Yali. Sheng, Kai. Feng, Juan. Yang, Shengtao. Lu, Hua.

|73| Shape-Control of Pt-Ru Nanocrystals: Tuning Surface Structure for Enhanced Electrocatalytic Methanol Oxidation
J AM CHEM SOC, 2018, 140(3): 1142-1147.

|74| Endohedral Metallofullerene as Molecular High Spin Qubit: Diverse Rabi Cycles in Gd-2@C79N
J AM CHEM SOC, 2018, 140(3): 1123-1130.
Hu, Ziqi. Dong, Bo-Wei. Liu, Zheng. Liu, Jun-Jie. Yu, Changcheng. Xiong, Jin. Shi, Di-Er. Wang, Yuanyuan. Wang, Bing-Wu. Ardavan, Arzhang. Shi, Zujin. Jiang, Shang-Da. Gao, Song.

|75| Bioinspired Heterogeneous Ion Pump Membranes: Unidirectional Selective Pumping and Controllable Gating Properties Stemming from Asymmetric Ionic Group Distribution
J AM CHEM SOC, 2018, 140(3): 1083-1090.
Zhang, Zhen. Li, Pei. Kong, Xiang-Yu. Xie, Ganhua. Qian, Yongchao. Wang, Ziqi. Tian, Ye. Wen, Liping. Jiang, Lei.

|76| Atomically Precise Site-Specific Tailoring and Directional Assembly of Superatomic Silver Nanoclusters
J AM CHEM SOC, 2018, 140(3): 1069-1076.
Wang, Zhao-Yang. Wang, Meng-Qi. Li, Yan-Ling. Luo, Peng. Jia, Tong-Tong. Huang, Ren-Wu. Zang, Shuang-Quan. Mak, Thomas C. W..

|77| Chlorine-Incorporation-Induced Formation of the Layered Phase for Antimony-Based Lead-Free Perovskite Solar Cells
J AM CHEM SOC, 2018, 140(3): 1019-1027.
Jiang, Fangyuan. Yang, Dongwen. Jiang, Youyu. Liu, Tiefeng. Zhao, Xingang. Ming, Yue. Luo, Bangwu. Qin, Fei. Fan, Jiacheng. Han, Hongwei. Zhang, Lijun. Zhou, Yinhua.

|78| A New Class of Metal-Cyclam-Based Zirconium Metal-Organic Frameworks for CO2 Adsorption and Chemical Fixation
J AM CHEM SOC, 2018, 140(3): 993-1003.
Zhu, Jie. Usov, Pavel M.. Xu, Wenqian. Celis-Salazar, Paula J.. Lin, Shaoyang. Kessinger, Matthew C.. Landaverde-Alvarado, Carlos. Cai, Meng. May, Ann M.. Slebodnick, Carla. Zhu, Dunru. Senanayake, Sanjaya D.. Morris, Amanda J..

|79| Pore Environment Control and Enhanced Performance of Enzymes Infiltrated in Covalent Organic Frameworks
J AM CHEM SOC, 2018, 140(3): 984-992.
Sun, Qi. Fu, Chung-Wei. Aguila, Briana. Perman, Jason. Wang, Sai. Huang, Hsi-Ya. Xiao, Feng-Shou. Ma, Shengqian.

|80| C-C Coupling on Single-Atom-Based Heterogeneous Catalyst
J AM CHEM SOC, 2018, 140(3): 954-962.
Zhang, Xiaoyan. Sun, Zaicheng. Wang, Bin. Tang, Yu. Nguyen, Luan. Li, Yuting. Tao, Franklin Feng.

|81| Activity-Related Microsecond Dynamics Revealed by Temperature-Jump Forster Resonance Energy Transfer Measurements on Thermophilic Alcohol Dehydrogenase
J AM CHEM SOC, 2018, 140(3): 900-903.
Vaughn, Morgan B.. Zhang, Jianyu. Spiro, Thomas G.. Dyer, R. Brian. Klinman, Judith P..

|82| Cationic Covalent Organic Framework Nanosheets for Fast Li-Ion Conduction
J AM CHEM SOC, 2018, 140(3): 896-899.
Chen, Hongwei. Tu, Hangyu. Hu, Chenji. Liu, Yi. Dong, Derui. Sun, Yufei. Dai, Yafei. Wang, Senlin. Qian, Hao. Lin, Zhiyong. Chen, Liwei.

|83| Chiral 3D Covalent Organic Frameworks for High Performance Liquid Chromatographic Enantioseparation
J AM CHEM SOC, 2018, 140(3): 892-895.
Hang, Xing. Huang, Jinjing. Yuan, Chen. Liu, Yan. Cui, Yong.

|84| Pushing up the Size Limit of Metal Chalcogenide Supertetrahedral Nanocluster
J AM CHEM SOC, 2018, 140(3): 888-891.
Xu, Xiaofan. Wang, Wei. Liu, Dongliang. Hu, Dandan. Wu, Tao. Bu, Xianhui. Feng, Pingyun.

|85| Iron-Catalyzed Difluoromethylation of Arylzincs with Difluoromethyl 2-Pyridyl Sulfone
J AM CHEM SOC, 2018, 140(3): 880-883.
Miao, Wenjun. Zhao, Yanchuan. Ni, Chuanfa. Gao, Bing. Zhang, Wei. Hu, Jinbo.

|86| Hybrid Au-Ag Nanostructures for Enhanced Plasmon-Driven Catalytic Selective Hydrogenation through Visible Light Irradiation and Surface-Enhanced Raman Scattering
J AM CHEM SOC, 2018, 140(3): 864-867.
Yin, Zhen. Wang, Ye. Song, Chuqiao. Zheng, Liheng. Ma, Na. Liu, Xi. Li, Siwei. Lin, Lili. Li, Mengzhu. Xu, Yao. Li, Weizhen. Hu, Gang. Fang, Zheyu. Ma, Ding.

|87| Entropy-Driven High Reactivity of Formaldehyde in Nucleophilic Attack by Enolates on Oxide Surfaces
J AM CHEM SOC, 2018, 140(2): 775-782.
Wang, Shuai. Iglesia, Enrique.

|88| Iridium-Catalyzed Aerobic alpha,beta-Dehydrogenation of gamma,delta-Unsaturated Amides and Acids: Activation of Both alpha- and beta-C-H bonds through an Allyl-Iridium Intermediate
J AM CHEM SOC, 2018, 140(2): 735-740.
Wang, Zhen. He, Zhiqi. Zhang, Linrui. Huang, Yong.

|89| Formation of 1D Infinite Chains Directed by Metal-Metal and/or pi-pi Stacking Interactions of Water-Soluble Platinum(II) 2,6-Bis(benzimidazol-2 '-yl)pyridine Double Complex Salts
J AM CHEM SOC, 2018, 140(2): 657-666.
Wong, Victor Chun-Hei. Po, Charlotte. Leung, Sammual Yu-Lut. Chan, Alan Kwun-Wa. Yang, Siyuan. Zhu, Bairen. Cui, Xiaodong. Yam, Vivian Wing-Wah.

|90| Possible Existence of alpha-Sheets in the Amyloid Fibrils Formed by a TTR(105-115 )Mutant
J AM CHEM SOC, 2018, 140(2): 629-635.
Hilaire, Mary Rose. Ding, Bei. Mukherjee, Debopreeti. Chen, Jianxin. Gai, Feng.

|91| Efficient Hydrogen Evolution on Cu Nanodots-Decorated Ni3S2 Nanotubes by Optimizing Atomic Hydrogen Adsorption and Desorption
J AM CHEM SOC, 2018, 140(2): 610-617.
Feng, Jin-Xian. Wu, Jin-Qi. Tong, Ye-Xiang. Li, Gao-Ren.

|92| Zero Thermal Expansion in Magnetic and Metallic Tb(Co,Fe)(2) Intermetallic Compounds
J AM CHEM SOC, 2018, 140(2): 602-605.
Song, Yuzhu. Chen, Jun. Liu, Xinzhi. Wang, Chinwei. Zhang, Ji. Liu, Hui. Zhu, He. Hu, Lei. Lin, Kun. Zhang, Shantao. Xing, Xianran.

|93| Atom-Precise Modification of Silver(I) Thiolate Cluster by Shell Ligand Substitution: A New Approach to Generation of Cluster Functionality and Chirality
J AM CHEM SOC, 2018, 140(2): 594-597.
Li, Si. Du, Xiang-Sha. Li, Bing. Wang, Jia-Yin. Li, Guo-Ping. Gao, Guang-Gang. Zang, Shuang-Quan.

|94| Directed Decarbonylation of Unstrained Aryl Ketones via Nickel-Catalyzed C-C Bond Cleavage
J AM CHEM SOC, 2018, 140(2): 586-589.
Zhao, Tian-Tian. Xu, Wen-Hua. Zheng, Zhao-Jing. Xu, Peng-Fei. Wei, Hao.

|95| Upconversion Luminescence-Activated DNA Nanodevice for ATP Sensing in Living Cells
J AM CHEM SOC, 2018, 140(2): 578-581.
Zhao, Jian. Gao, Jinhong. Xue, Wenting. Di, Zhenghan. Xing, Hang. Lu, Yi. Li, Lele.

|96| Negative Differential Conductance in Polyporphyrin Oligomers with Nonlinear Backbones
J AM CHEM SOC, 2018, 140(2): 570-573.
Kuang, Guowen. Chen, Shi Zhang. Yan, Linghao. Chen, Ke Qiu. Shang, Xuesong. Liu, Pei Nian. Lin, Nian.

|97| Bidentate Ligand-Passivated CsPbI3 Perovskite Nanocrystals for Stable Near-Unity Photoluminescence Quantum Yield and Efficient Red Light-Emitting Diodes
J AM CHEM SOC, 2018, 140(2): 562-565.
Pan, Jun. Shang, Yuequn. Yin, Jun. De Bastiani, Michele. Peng, Wei. Dursun, Ibrahim. Sinatra, Lutfan. El-Zohry, Ahmed M.. Hedhili, Mohamed N.. Emwas, Abdul-Hamid. Mohammed, Omar F.. Ning, Zhijun. Bakr, Osman M..

|98| Unraveling Charge State of Supported Au Single-Atoms during CO Oxidation
J AM CHEM SOC, 2018, 140(2): 554-557.
Zhou, Xiong. Shen, Qian. Yuan, Kaidi. Yang, Wenshao. Chen, Qiwei. Geng, Zhenhua. Zhang, Jialin. Shao, Xiang. Chen, Wei. Xu, Guoqin. Yang, Xueming. Wu, Kai.

|99| Highly Enantioselective Synthesis of Propargyl Amides through Rh-Catalyzed Asymmetric Hydroalkynylation of Enamides: Scope, Mechanism, and Origin of Selectivity
J AM CHEM SOC, 2018, 140(1): 506-514.
Bai, Xiao-Yan. Zhang, Wen-Wen. Li, Qian. Li, Bi-Jie.

|00| Achieving High Thermoelectric Figure of Merit in Polycrystalline SnSe via Introducing Sn Vacancies
J AM CHEM SOC, 2018, 140(1): 499-505.
Wei, Wei. Chang, Cheng. Yang, Teng. Liu, Jizi. Tang, Huaichao. Zhang, Jian. Li, Yusheng. Xu, Feng. Zhang, Zhidong. Li, Jing-Feng. Tang, Guodong.

|01| Acid-Assisted Exfoliation toward Metallic Sub-nanopore TaS(2 )Monolayer with High Volumetric Capacitance
J AM CHEM SOC, 2018, 140(1): 493-498.
Wu, Jiajing. Peng, Jing. Yu, Zhi. Zhou, Yuan. Guo, Yuqiao. Li, Zejun. Lin, Yue. Ruan, Keqing. Wu, Changzheng. Xie, Yi.

|02| Exploration of Crystallization Kinetics in Quasi Two-Dimensional Perovskite and High Performance Solar Cells
J AM CHEM SOC, 2018, 140(1): 459-465.
Zhou, Ning. Shen, Yiheng. Li, Liang. Tan, Shunquan. Liu, Na. Zheng, Guanhaojie. Chen, Qi. Zhou, Huanping.

|03| Titanium(III)-Oxo Clusters in a Metal-Organic Framework Support Single-Site Co(II)-Hydride Catalysts for Arene Hydrogenation
J AM CHEM SOC, 2018, 140(1): 433-440.
Ji, Pengfei. Song, Yang. Drake, Tasha. Veroneau, Samuel S.. Lin, Zekai. Pan, Xiandao. Lin, Wenbin.

|04| Lipidated Peptide Dendrimers Killing Multidrug-Resistant Bacteria
J AM CHEM SOC, 2018, 140(1): 423-432.
Siriwardena, Thissa N.. Stach, Michaela. He, Runze. Gan, Bee-Ha. Javor, Sacha. Heitz, Marc. Ma, Lan. Cai, Xiangju. Chen, Peng. Wei, Dengwen. Li, Hongtao. Ma, Jun. Kohler, Thilo. van Delden, Christian. Darbre, Tamis. Reymond, Jean-Louis.

|05| Interfacial Synthesis of Highly Stable CsPbX3/Oxide Janus Nanoparticles
J AM CHEM SOC, 2018, 140(1): 406-412.
Hu, Huicheng. Wu, Linzhong. Tan, Yeshu. Zhong, Qixuan. Chen, Min. Qiu, Yinghua. Yang, Di. Sun, Baoquan. Zhang, Qiao. Yin, Yadong.

|06| Energetics of van der Waals Adsorption on the Metal-Organic Framework NU-1000 with Zr-6-oxo, Hydroxo, and Aqua Nodes
J AM CHEM SOC, 2018, 140(1): 328-338.
Zhang, Wei. Ma, Yuanyuan. Santos-Lopez, Ivan A.. Lownsbury, James M.. Yu, Haoyu. Liu, Wei-Guang. Truhlar, Donald G.. Campbell, Charles T.. Vilches, Oscar E..

|07| Structural and Computational Insight into the Catalytic Mechanism of Limonene Epoxide Hydrolase Mutants in Stereoselective Transformations
J AM CHEM SOC, 2018, 140(1): 310-318.
Sun, Zhoutong. Wu, Lian. Bocola, Marco. Chan, H. C. Stephen. Lonsdale, Richard. Kong, Xu-Dong. Yuan, Shuguang. Zhou, Jiahai. Reetz, Manfred T..

|08| A Machine-Driven Hunt for Global Reaction Coordinates of Azobenzene Photoisomerization
J AM CHEM SOC, 2018, 140(1): 285-290.
Tavadze, Pedram. Franco, Guillermo Avendano. Ren, Pengju. Wen, Xiaodong. Li, Yongwang. Lewis, James P..

|09| mRNA-Initiated, Three-Dimensional DNA Amplifier Able to Function inside Living Cells
J AM CHEM SOC, 2018, 140(1): 258-263.
He, Lei. Lu, Danqing. Liang, Hao. Xie, Sitao. Zhang, Xiaobing. Liu, Ojaoling. Yuan, Quan. Tan, Weihong.

|10| Dual-Ratiometric Target-Triggered Fluorescent Probe for Simultaneous Quantitative Visualization of Tumor Microenvironment Protease Activity and pH &ITin Vivo&IT
J AM CHEM SOC, 2018, 140(1): 211-218.
Ma, Tiancong. Hou, Yi. Zeng, Jianfeng. Liu, Chunyan. Zhang, Peisen. Jing, Lihong. Shangguan, Dihua. Mingyuan Gao.

|11| Direct Room Temperature Welding and Chemical Protection of Silver Nanowire Thin Films for High Performance Transparent Conductors
J AM CHEM SOC, 2018, 140(1): 193-199.
Ge, Yongjie. Duan, Xidong. Zhang, Meng. Mei, Lin. Hu, Jiawen. Hu, Wei. Duan, Xiangfeng.

|12| Quantum Spin Liquid from a Three-Dimensional Copper-Oxalate Framework
J AM CHEM SOC, 2018, 140(1): 122-125.
Zhang, Bin. Baker, Peter J.. Zhang, Yan. Wang, Dongwei. Wang, Zheming. Su, Shaokui. Daoben Zhu. Pratt, Francis L..

|13| Self-Assembly of Chiral Metal-Organic Tetartoid
J AM CHEM SOC, 2018, 140(1): 118-121.
Luo, Dong. Wang, Xue-Zhi. Yang, Chen. Zhou, Xiao-Ping. Li, Dan.

|14| A Facile Ion-Doping Strategy To Regulate Tumor Microenvironments for Enhanced Multimodal Tumor Theranostics
J AM CHEM SOC, 2018, 140(1): 106-109.

|15| Unprecedented Reaction Mode of Phosphorus in Phosphinidene Rare-Earth Complexes: A Joint Experimental-Theoretical Study
J AM CHEM SOC, 2018, 140(1): 102-105.
Tian, Haiwen. Hong, Jianquan. Wang, Kai. del Rosal, Iker. Maron, Laurent. Zhou, Xigeng. Zhang, Lixin.

|16| Dendrite-Free Li-Metal Battery Enabled by a Thin Asymmetric Solid Electrolyte with Engineered Layers
J AM CHEM SOC, 2018, 140(1): 82-85.
Duan, Hui. Yin, Ya-Xia. Shi, Yang. Wang, Peng-Fei. Zhang, Xu-Dong. Yang, Chun-Peng. Shi, Ji-Lei. Wen, Rui. Guo, Yu-Guo. Wan, Li-Jun.

|17| Rim-Differentiated C-5-Symmetric Tiara-Pillar[5]arenes
J AM CHEM SOC, 2018, 140(1): 74-77.
Guo, Minjie. Wang, Xuemei. Zhan, Caihong. Demay-Drouhard, Paul. Li, Wenjiao. Du, Ke. Olson, Mark A.. Zuilhof, Han. Sue, Andrew C. -H..

|18| Titanium-Oxide Host Clusters with Exchangeable Guests
J AM CHEM SOC, 2018, 140(1): 66-69.
Zhang, Guanyun. Li, Wenyun. Liu, Caiyun. Jia, Jiong. Tung, Chen-Ho. Wang, Yifeng.

|19| Acid-Responsive Conductive Nanofiber of Tetrabenzoporphyrin Made by Solution Processing
J AM CHEM SOC, 2018, 140(1): 62-65.
Zhen, Yonggang. Inoue, Kento. Wang, Zongrui. Kusamoto, Tetsuro. Nakabayashi, Koji. Ohkoshi, Shin-ichi. Hu, Wenping. Guo, Yunlong. Harano, Koji. Nakamura, Eiichi.

|20| Xanthine Quartets on Au(111)
J AM CHEM SOC, 2018, 140(1): 54-57.
Chen, Chong. Sang, Hongqian. Ding, Pengcheng. Sun, Ye. Mura, Manuela. Hu, Ying. Kantorovich, Lev N.. Besenbacher, Flemming. Yu, Miao.

|21| Surface Single-Cluster Catalyst for N-2-to-NH3 Thermal Conversion
J AM CHEM SOC, 2018, 140(1): 46-49.
Ma, Xue-Lu. Liu, Jin-Cheng. Xiao, Hai. Li, Jun.

|22| Rh(III)-Catalyzed Redox-Neutral Unsymmetrical C-H Alkylation and Amidation Reactions of &ITN&IT-Phenoxyacetamides
J AM CHEM SOC, 2018, 140(1): 42-45.
Wu, Yunxiang. Chen, Zhaoqiang. Yang, Yaxi. Zhu, Weiliang. Zhou, Bing.

|23| Hydroxide Ligands Cooperate with Catalytic Centers in Metal-Organic Frameworks for Efficient Photocatalytic CO2 Reduction
J AM CHEM SOC, 2018, 140(1): 38-41.
Wang, Yu. Huang, Ning-Yu. Shen, Jian-Qiang. Liao, Pei-Qin. Chen, Xiao-Ming. Zhang, Jie-Peng.

|24| Programmed Coassembly of One-Dimensional Binary Superstructures by Liquid Soft Confinement
J AM CHEM SOC, 2018, 140(1): 18-21.
Guo, Dan. Li, Yanan. Zheng, Xu. Li, Fengyu. Chen, Shuoran. Li, Mingzhu. Yang, Qiang. Li, Huizeng. Song, Yanlin.

|25| Magnetically Bistable Nitrenes: Matrix Isolation of Furoylnitrenes in Both Singlet and Triplet States and Triplet 3-Furylnitrene
J AM CHEM SOC, 2018, 140(1): 10-13.
Feng, Ruijuan. Lu, Yan. Deng, Guohai. Xu, Jian. Wu, Zhuang. Li, Hongmin. Liu, Qian. Kadowaki, Norito. Abe, Manabu. Zeng, Xiaoqing.

|26| Enhanced Targeted Gene Transduction: AAV2 Vectors Conjugated to Multiple Aptamers via Reducible Disulfide Linkages
J AM CHEM SOC, 2018, 140(1): 2-5.
Wu, Yuan. Zhang, Liqin. Cui, Cheng. Cansiz, Sena. Liang, Hao. Wu, Cuichen. Teng, I-Ting. Chen, Weijun. Liu, Yuan. Hou, Weijia. Zhang, Xiaobing. Tan, Weihong.
期刊影响因子

15.000 (2022)
16.383 (2021)
15.419 (2020)
14.612 (2019)
14.695 (2018)
14.357 (2017)
13.858 (2016)
13.038 (2015)
12.113 (2014)
11.444 (2013)
10.677 (2012)
9.907 (2011)
9.019 (2010)
8.580 (2009)
8.091 (2008)
7.885 (2007)
7.696 (2006)
7.419 (2005)
6.903 (2004)
6.516 (2003)
6.201 (2002)
6.079 (2001)
6.025 (2000)
20240417213106689028