首页进展学者团队单位获奖名片城市微信平台开放平台数据平台英华会议
|  返回期刊首页NANOSCALE
NANOSCALE

期刊名缩写:NANOSCALE
2014 - 期刊发表

|01| A cobalt-nitrogen complex on N-doped three-dimensional graphene framework as a highly efficient electrocatalyst for oxygen reduction reaction
NANOSCALE, 2014, 6(24): 15066-15072.

|02| LaF3:Ln mesoporous spheres: controllable synthesis, tunable luminescence and application for dual-modal chemo-/photo-thermal therapy
NANOSCALE, 2014, 6(24): 14799-14809.
Lv, Ruichan. Yang, Guixin. Fei He. Yunlu Dai. Gai, Shili. Piaoping Yang.

|03| Carbon coated MnO@Mn3N2 core-shell composites for high performance lithium ion battery anodes
NANOSCALE, 2014, 6(24): 14697-14701.
Wu, Yongmin. Liu, Mengjia. Feng, Hongbin. Jinghong Li.

|04| A new turn-on chemosensor for bio-thiols based on the nanoaggregates of a tetraphenylethene-coumarin fluorophore
NANOSCALE, 2014, 6(24): 14691-14696.
Xiaoding Lou. Zhao, Zujin. Hong, Yuning. Dong, Chao. Min, Xuehong. Zhuang, Yuan. Xu, Xuemei. Jia, Yongmei. Fan Xia. Tang, Ben Zhong.

|05| Hydrothermal synthesis of ordered mesoporous carbons from a biomass-derived precursor for electrochemical capacitors
NANOSCALE, 2014, 6(24): 14657-14661.
Feng, Shanshan. Li, Wei. Wang, Jinxiu. Song, Yanfang. Elzatahry, Ahmed A.. Xia, Yongyao. Dongyuan Zhao.

|06| An alumina stabilized ZnO-graphene anode for lithium ion batteries via atomic layer deposition
NANOSCALE, 2014, 6(19): 11419-11424.
Yu, Mingpeng. Wang, Aiji. Wang, Yinshu. Chun Li. Gaoquan Shi.

|07| A semipermeable enzymatic nanoreactor as an efficient modulator for reversible pH regulation
NANOSCALE, 2014, 6(19): 11328-11335.

|08| NIR photoregulated chemo- and photodynamic cancer therapy based on conjugated polyelectrolyte-drug conjugate encapsulated upconversion nanoparticles
NANOSCALE, 2014, 6(19): 11259-11272.
Yuan, Youyong. Min, Yuanzeng. Hu, Qinglian. Bengang Xing. Liu, Bin.

|09| Ultrasensitive detection of cancer cells and glycan expression profiling based on a multivalent recognition and alkaline phosphatase-responsive electrogenerated chemiluminescence biosensor
NANOSCALE, 2014, 6(19): 11196-11203.
Chen, Xiaojiao. He, Yao. Zhang, Youyu. Liu, Meiling. Liu, Yang. Jinghong Li.

|10| In vivo multimodality imaging of miRNA-16 iron nanoparticle reversing drug resistance to chemotherapy in a mouse gastric cancer model
NANOSCALE, 2014, 6(23): 14343-14353.
Sun, Zhongchan. Song, Xinxing. Li, Xiujuan. Su, Tao. Qi, Shun. Qiao, Ruirui. Wang, Fu. Huan, Yi. Yang, Weidong. Wang, Jing. Nie, Yongzhan. Wu, Kaichun. Mingyuan Gao. Cao, Feng.

|11| Speeding up the self-assembly of a DNA nanodevice using a variety of polar solvents
NANOSCALE, 2014, 6(23): 14153-14157.
Kang, Di. Duan, Ruixue. Tan, Yerpeng. Hong, Fan. Wang, Boya. Chen, Zhifei. Xu, Shaofang. Xiaoding Lou. Wei, Wei. Yurke, Bernard. Fan Xia.

|12| Magnetic-graphitic-nanocapsule templated diacetylene assembly and photopolymerization for sensing and multicoded anti-counterfeiting
NANOSCALE, 2014, 6(21): 13097-13103.
Nie, Xiang-Kun. Xu, Yi-Ting. Song, Zhi-Ling. Ding, Ding. Gao, Feng. Liang, Hao. Chen, Long. Bian, Xia. Chen, Zhuo. Weihong Tan.

|13| Direct ultrasensitive electrical detection of prostate cancer biomarkers with CMOS-compatible n- and p-type silicon nanowire sensor arrays
NANOSCALE, 2014, 6(21): 13036-13042.
Gao, Anran. Lu, Na. Dai, Pengfei. Chunhai Fan. Wang, Yuelin. Li, Tie.

|14| Superstable magnetic nanoreactors with high efficiency for Suzuki-coupling reactions
NANOSCALE, 2014, 6(21): 12884-12889.
Zhang, Weihe. Xuecheng Chen*. Tao Tang*. Mijowskac, Ewa.

|15| Magnetic photocatalysts with a p-n junction: Fe3O4 nanoparticle and FeWO4 nanowire heterostructures
NANOSCALE, 2014, 6(21): 12366-12370.
Cao, Xuan. Chen, Yan. Jiao, Shihui. Fang, Zhenxing. Xu, Man. Liu, Xu. Li, Lu. Guangsheng Pang . Shouhua Feng.

|16| Study of Cytochrome c-DNA Interaction - Evaluation of Binding Sites on the Redox Protein
NANOSCALE, 2014, 6(22): 13779-13786.
Wettstein, Christoph. Kyne, Ciara. Doolan, Aishling M.. Moehwald Helmuth. Crowley, Peter B.. Lisdat, Fred.

|17| Ultrasonication assisted preparation of carbonaceous nanoparticles modified polyurethane foam with good conductivity and high oil absorption properties
NANOSCALE, 2014, 6(22): 13748-13753.
Hengchong Shi. Dean Shi. Ligang Yin. Zhihua Yang. Shifang Luan*. Gao, Jiefeng. Zha, Junwei. Jinghua Yin. Li, Robert K. Y..

|18| Efficient visible light-driven H-2 production in water by CdS/CdSe core/shell nanocrystals and an ordinary nickel-sulfur complex
NANOSCALE, 2014, 6(22): 13470-13475.

|19| NiP2 nanosheet arrays supported on carbon cloth: an efficient 3D hydrogen evolution cathode in both acidic and alkaline solutions
NANOSCALE, 2014, 6(22): 13440-13445.
Ping Jiang. Liu, Qian. Xuping Sun*.

|20| The unexpected flexibility of natural cellulose at a single-chain level and its implications to the design of nano materials
NANOSCALE, 2014, 6(22): 13421-13424.
Bao, Yu. Hujun Qian. Zhongyuan Lv. Cui, Shuxun.

|21| Ultrasmall biomolecule-anchored hybrid GdVO4 nanophosphors as a metabolizable multimodal bioimaging contrast agent
NANOSCALE, 2014, 6(20): 12042-12049.
Kai Dong. Enguo Ju. Liu, Jianhua. Han, Xueli. Jinsong Ren*. Xiaogang Qu*.

|22| Co3O4 nanowires supported on 3D N-doped carbon foam as an electrochemical sensing platform for efficient H2O2 detection
NANOSCALE, 2014, 6(20): 11769-11776.

|23| Holey graphene nanosheets: large-scale rapid preparation and their application toward highly-effective water cleaning
NANOSCALE, 2014, 6(20): 11659-11663.
Zhicai Xing. Jingqi Tian. Liu, Qian. Asiri, Abdullah M.. Ping Jiang. Xuping Sun*.

|24| Functional graphene springs for responsive actuation
NANOSCALE, 2014, 6(19): 11052-11056.
Cheng, Huhu. Liang, Yuan. Zhao, Fei. Hu, Yue. Dong, Zelin. Lan Jiang. Liangti Qu.

|25| Ni2P nanoparticle films supported on a Ti plate as an efficient hydrogen evolution cathode
NANOSCALE, 2014, 6(19): 11031-11034.
Pu, Zonghua. Liu, Qian. Tang, Chun. Asiri, Abdullah M.. Xuping Sun.

|26| Ethylenediamine-mediated synthesis of Mn3O4 nano-octahedrons and their performance as electrocatalysts for the oxygen evolution reaction
NANOSCALE, 2014, 6(18): 10896-10901.
Chunxian Guo. Chen, Shucheng. Lu, Xianmao.

|27| Amorphous carbon supported MoS2 nanosheets as effective catalysts for electrocatalytic hydrogen evolution
NANOSCALE, 2014, 6(18): 10680-10685.

|28| Graphene controlled H- and J-stacking of perylene dyes into highly stable supramolecular nanostructures for enhanced photocurrent generation
NANOSCALE, 2014, 6(18): 10516-10523.
Shiyu Gan. Lijie Zhong. Engelbrekt, Christian. Jingdong Zhang. Dongxue Han. Ulstrup, Jens. Qijin Chi*. Li Niu*.

|29| Ionic liquid-induced three-dimensional macroassembly of graphene and its applications in electrochemical energy storage
NANOSCALE, 2014, 6(17): 10077-10083.

|30| Studying the mechanism of CD47-SIRP alpha interactions on red blood cells by single molecule force spectroscopy
NANOSCALE, 2014, 6(17): 9951-9954.
Yangang Pan. Feng Wang. Liu, Yanhou. Junguang Jiang. Yang, Yong-Guang. Hongda Wang*.

|31| Understanding the relationship of performance with nanofiller content in the biomimetic layered nanocomposites (vol 5, pg 6356, 2013)
NANOSCALE, 2014, 6(16): 9863-9863.
Wang, Jianfeng. Qunfeng Cheng. Lin, Ling. Chen, Linfeng. Lei Jiang.

|32| Morphology control, luminescence and energy transfer properties of NaCeF4 and NaCeF4:Tb3+/Yb3+ nanocrystals
NANOSCALE, 2014, 6(16): 9703-9712.

|33| Single-step direct fabrication of luminescent Cu-doped ZnxCd1-xS quantum dot thin films via a molecular precursor solution approach and their application in luminescent, transparent, and conductive thin films
NANOSCALE, 2014, 6(16): 9640-9645.

|34| Asymmetric half-cone/nanohole array films with structural and directional reshaping of extraordinary optical transmission
NANOSCALE, 2014, 6(15): 8997-9005.
Ai, Bin. Wang, Limin. Moehwald Helmuth. Yu, Ye. Gang Zhang.

|35| Intelligent layered nanoflare: "lab-on-a-nanoparticle" for multiple DNA logic gate operations and efficient intracellular delivery
NANOSCALE, 2014, 6(15): 8990-8996.
Yang, Bin. Xiaobing Zhang. Kang, Li-Ping. Huang, Zhi-Mei. Guoli Shen. Ruqin Yu. Weihong Tan.

|36| A quantitative study of the intracellular concentration of graphene/noble metal nanoparticle composites and their cytotoxicity
NANOSCALE, 2014, 6(15): 8535-8542.
Zhou, Xiangyan. Dorn, Marco. Vogt, Juergen. Spemann, Daniel. Yu, Wei. Zhengwei Mao. Estrela-Lopis, Irina. Donath, Edwin. Changyou Gao.

|37| Glutathione-facilitated design and fabrication of gold nanoparticle-based logic gates and keypad lock
NANOSCALE, 2014, 6(14): 8300-8305.
Huang, Zhenzhen. Wang, Haonan. Yang, Wensheng.

|38| Designing nitrogen-enriched echinus-like carbon capsules for highly efficient oxygen reduction reaction and lithium ion storage
NANOSCALE, 2014, 6(14): 8002-8009.
Hu, Chuangang. Wang, Lixia. Zhao, Yang. Ye, Minhui. Chen, Qing. Feng, Zhihai. Liangti Qu.

|39| Flexible nitrogen-doped graphene/carbon nanotube/Co3O4 paper and its oxygen reduction activity
NANOSCALE, 2014, 6(13): 7534-7541.
Li, Shan-Shan. Huaiping Cong. Wang, Ping. Shuhong Yu.

|40| Uniform Ni/SiO2@Au magnetic hollow microspheres: rational design and excellent catalytic performance in 4-nitrophenol reduction
NANOSCALE, 2014, 6(12): 7025-7032.
Zhang, Shenghuan. Gai, Shili. He, Fei. Yunlu Dai. Gao, Peng. Li, Lei. Chen, Yujin. Piaoping Yang*.

|41| A simple solution-phase approach to synthesize high quality ternary AgInSe2 and band gap tunable quaternary AgIn(S1-xSex)(2) nanocrystals
NANOSCALE, 2014, 6(12): 6782-6789.
Bai, Tianyu. Li, Chunguang. Li, Feifei. Zhao, Lan. Wang, Zhaorui. Huang, He. Chen, Cailing. Han, Yu. Zhan Shi. Shouhua Feng.

|42| Monodisperse lanthanide oxyfluorides LnOF (Ln = Y, La, Pr-Tm): morphology controlled synthesis, up-conversion luminescence and in vitro cell imaging
NANOSCALE, 2014, 6(12): 6763-6771.

|43| All-in-one graphene fiber supercapacitor
NANOSCALE, 2014, 6(12): 6448-6451.
Hu, Yue. Cheng, Huhu. Zhao, Fei. Chen, Nan. Lan Jiang. Feng, Zhihai. Liangti Qu.

|44| Highly effective hot spots for SERS signatures of Live fibroblasts
NANOSCALE, 2014, 6(11): 6115-6126.
Radziuk, Darya. Moehwald Helmuth.

|45| Revisiting the coordination chemistry for preparing manganese oxide nanocrystals in the presence of oleylamine and oleic acid
NANOSCALE, 2014, 6(11): 5918-5925.
Zhang, Hongwei. Jing, Lihong. Zeng, Jianfeng. Hou, Yi. Li, Zhen. Mingyuan Gao.

|46| Unadulterated BODIPY-dimer nanoparticles with high stability and good biocompatibility for cellular imaging
NANOSCALE, 2014, 6(11): 5662-5665.

|47| Metal-organic framework derived Fe2O3@NiCo2O4 porous nanocages as anode materials for Li-ion batteries
NANOSCALE, 2014, 6(10): 5509-5515.

|48| Synthesis of thiolated Ag/Au bimetallic nanoclusters exhibiting an anti-galvanic reduction mechanism and composition-dependent fluorescence
NANOSCALE, 2014, 6(10): 5449-5457.

|49| Macroporous carbon decorated with dendritic platinum nanoparticles: one-step synthesis and electrocatalytic properties
NANOSCALE, 2014, 6(9): 4806-4811.
Yu, Xueqing. Zhang, Yufan. Liping Guo. Liang Wang*.

|50| Core-shell-like Y2O3:[( Tb3+- Yb3+), Li+]/CdZnS heterostructure synthesized by super-close-space sublimation for broadband down-conversion
NANOSCALE, 2014, 6(9): 4745-4749.

|51| Self-assembly and optical properties of a porphyrin-based amphiphile
NANOSCALE, 2014, 6(9): 4544-4550.
Dong, Ruijiao. Bo, Yang. Tong, Gangsheng. Zhou, Yongfeng. Xinyuan Zhu. Lu, Yunfeng.

|52| DNA induced intense plasmonic circular dichroism of highly purified gold nanobipyramids
NANOSCALE, 2014, 6(9): 4498-4502.
Liu, Wenjing. Liu, Di. Zhu, Zhening. Han, Bing. Gao, Yan. Zhiyong Tang.

|53| Highly photoluminescent silicon nanocrystals for rapid, label-free and recyclable detection of mercuric ions
NANOSCALE, 2014, 6(8): 4096-4101.
Zhang, Jia. Shuhong Yu.

|54| Multi-shelled CeO2 hollow microspheres as superior photocatalysts for water oxidation
NANOSCALE, 2014, 6(8): 4072-4077.
Qi, Jian. Zhao, Kun. Li, Guodong. Gao, Yan. Zhao, Huijun. Yu, Ranbo. Zhiyong Tang.

|55| Noble metal nanoparticle@metal oxide core/yolk-shell nanostructures as catalysts: recent progress and perspective
NANOSCALE, 2014, 6(8): 3995-4011.
Li, Guodong. Zhiyong Tang.

|56| Selective epitaxial growth of zinc blende-derivative on wurtzite-derivative: the case of polytypic Cu2CdSn(S1-xSex)(4) nanocrystals
NANOSCALE, 2014, 6(6): 3418-3422.
Wu, Liang. Fan, Feng-Jia. Gong, Ming. Ge, Jin. Shuhong Yu.

|57| Graphene nanosheet-tailored PtPd concave nanocubes with enhanced electrocatalytic activity and durability for methanol oxidation
NANOSCALE, 2014, 6(6): 3309-3315.

|58| Controllable synthesis of SnO2@C yolk-shell nanospheres as a high-performance anode material for lithium ion batteries
NANOSCALE, 2014, 6(6): 3217-3222.
Wang, Jinxiu. Li, Wei. Wang, Fei. Xia, Yongyao. Asiri, Abdullah M.. Dongyuan Zhao.

|59| Facile synthesis of boronic acid-functionalized magnetic carbon nanotubes for highly specific enrichment of glycopeptides
NANOSCALE, 2014, 6(6): 3150-3156.
Ma, Rongna. Hu, Junjie. Cai, Zongwei. Huangxian Ju.

|60| Facile synthesis of nitrogen-doped graphene supported AuPd-CeO2 nanocomposites with high-performance for hydrogen generation from formic acid at room temperature
NANOSCALE, 2014, 6(6): 3073-3077.
Wang, Zhi-Li. Junmin Yan. Zhang, Yue-Fei. Ping, Yun. Wang, Hong-Li. Qing Jiang.

|61| Energetic carbon-based hybrids: green and facile synthesis from soy milk and extraordinary electrocatalytic activity towards ORR
NANOSCALE, 2014, 6(5): 2964-2970.

|62| Janus nanobelts: fabrication, structure and enhanced magnetic-fluorescent bifunctional performance
NANOSCALE, 2014, 6(5): 2945-2952.
Ma, Qianli. Yu, Wensheng. Xiangting Dong. Wang, Jinxian. Liu, Guixia.

|63| Small-sized PdCu nanocapsules on 3D graphene for high-performance ethanol oxidation
NANOSCALE, 2014, 6(5): 2768-2775.
Hu, Chuangang. Zhai, Xiangquan. Zhao, Yang. Bian, Ke. Zhang, Jing. Liangti Qu. Zhang, Huimin. Luo, Hongxia.

|64| Quantum dot-functionalized porous ZnO nanosheets as a visible light induced photoelectrochemical platform for DNA detection
NANOSCALE, 2014, 6(5): 2710-2717.
Wang, Wenjing. Hao, Qing. Wang, Wei. Bao, Lei. Lei, Jianping. Wang, Quanbo. Huangxian Ju.

|65| Thin film fabricated from solution-dispersible porous hyperbranched conjugated polymer nanoparticles without surfactants
NANOSCALE, 2014, 6(4): 2375-2380.

|66| Biocompatible and high-performance amino acids-capped MnWO4 nanocasting as a novel non-lanthanide contrast agent for X-ray computed tomography and T-1-weighted magnetic resonance imaging
NANOSCALE, 2014, 6(4): 2211-2217.
Kai Dong. Zhen Liu. Liu, Jianhua. Huang, Sa. Zhenhua Li. Yuan, Qinghai. Jinsong Ren*. Xiaogang Qu*.

|67| Visual detection of telomerase activity with a tunable dynamic range by using a gold nanoparticle probe-based hybridization protection strategy
NANOSCALE, 2014, 6(3): 1661-1666.

|68| One-step nucleotide-programmed growth of porous upconversion nanoparticles: application to cell labeling and drug delivery
NANOSCALE, 2014, 6(3): 1445-1452.

|69| Facile synthesis of mesoporous spinel NiCo2O4 nanostructures as highly efficient electrocatalysts for urea electro-oxidation
NANOSCALE, 2014, 6(3): 1369-1376.

|70| Low-cost and gram-scale synthesis of water-soluble Cu-In-S/ZnS core/shell quantum dots in an electric pressure cooker
NANOSCALE, 2014, 6(3): 1295-1298.

|71| High-performance BiOBr ultraviolet photodetector fabricated by a green and facile interfacial self-assembly strategy
NANOSCALE, 2014, 6(1): 145-150.

|72| Step-edge self-assembly during graphene nucleation on a nickel surface: QM/MD simulations
NANOSCALE, 2014, 6(1): 140-144.
Ying Wang. Page, Alister J.. Li, Hai-Bei. Hujun Qian. Menggai Jiao. Zhijian Wu. Morokuma, Keiji. Irle, Stephan.
期刊影响因子

8.307 (2021)
7.790 (2020)
6.895 (2019)
6.970 (2018)
7.233 (2017)
7.367 (2016)
7.760 (2015)
7.394 (2014)
6.739 (2013)
6.233 (2012)
5.914 (2011)
4.109 (2010)
20220812144253591868